Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) dawać na imię, nadawać imię/nazwę, nazywać; podawać nazwisko, podawać nazwę, podawać tytuł; wymieniać z nazwiska; wskazywać, wyznaczyć, podawać skład; mianować;
name sth for sb - nazwać coś/nadać czemuś imię na cześć kogoś;
name the day - wyznaczyć datę;
name sb for sth - wyznaczyć kogoś na coś;
girl named sue - dziewczynka imieniem/o imieniu Sue;
name names - podawać nazwiska;
name your price - podaj swoją cenę;
naming no names - bez nazwisk;
you name it. - [object Object];
name your price - podaj swoją cenę;
naming no names - bez nazwisk;
you name it. - [object Object];

(Noun) imię; nazwisko, nazwa, tytuł; imiennik; wyzwisko; reputacja, sława, opinia;
family name - (Noun) nazwisko;
brand name - biznes nazwa marki; biznes znak towarowy firmowy, nazwa fabryczna/firmowa;
last name - (Noun) nazwisko;
good name - dobre imię, dobra reputacja;
by name only - tylko z nazwy, tylko formalnie;
bad name - zła opinia/reputacja;
registered name - biznes nazwa prawnie zastrzeżona;
in my name - w moim imieniu;
maiden name - (Noun) nazwisko panieńskie;
names - (Noun) finanse członkowie syndykatu Lloyd’s, grupy bogatych osób;
sb’s name is mud - podpadł(a), ma tyły;
by name - na imię; po nazwisku;
trade name - biznes nazwa firmy; nazwa handlowa;
business name - biznes nazwa firmy;
names - (Noun) finanse członkowie syndykatu Lloyd’s, grupy bogatych osób;
sb’s name is mud - podpadł(a), ma tyły;
by name - na imię; po nazwisku;
trade name - biznes nazwa firmy; nazwa handlowa;
business name - biznes nazwa firmy;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n
1.
(esp.fore~) imię
(surname) nazwisko
(of pet) nazwa
what is his ~? jak on się nazywa?
a man by the ~ of... człowiek o imieniu...
a certain teacher, Jones by~pewien nauczyciel, o nazwisku Jones
she is known to me by ~ znam ją z nazwiska
she goes by/under the ~ of Russell znana jest pod nazwiskiem Russell
in heaven's ~ na Boga!
(on behalf of ): in the ~ w imieniu
in the ~ of the law w imieniu prawa
she published the book in her own ~ opublikowała książkę pod własnym nazwiskiem
she was his wife in~ only była jego żoną tylko z nazwiska
he lent his
~ to their petition podpisał się pod ich petycją
I put my ~ down for a flat zapisałem się na mieszkanie
he hasn't a penny to him ~ nie ma nawet grosza przy duszy
you may use my ~możesz powołać się na mnie.
2.
(of a thg) nazwa
what is the ~ of your school? jak nazywa się twoja szkoła?
3.
(personage): the great ~s of history wielkie historyczne nazwiska.
4.
(reputation) reputacja.
5.
call sb ~s obrzucać kogoś wyzwiskami.vt
1.
(give ~ to) nazywać.
2.
(recite): the pupil ~d the chief cities of Africa uczeń wymienił główne stolice Afryki
(state, mention) stwierdzać
~ your price! podaj swoją cenę!
(identify): how many stars can you ~? ile gwiazd potrafisz nazwać?
(appoint): she asked him to ~ the day poprosiła, aby wyznaczył dzień
(nominate): ~he was ~d for the professorship został nominowany do profesury
(as an example) podawać (jako przyk) .~ cpds ~-day n imieniny
~-plate n tabliczka z nazwiskiem
~sake n imiennik.

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

nazwisko, nazwa, imię, sława, opinia, zdanie (o kimś) , osobistość, postać
nazywać, dawać nazwę, nadawać imię, mianować, wymieniać (nazwę miejsca, rzeczy itp.)
in the ~ of w imieniu (kogoś) , na czyjeś (nazwisko) , w imię (czegoś)
by ~ z imienia/nazwiska, o imieniu/nazwisku
call sb ~s wyzywać kogoś od ostatnich
in all but ~ tylko z nazwy
in ~ only tylko z nazwy, pozornie
the ~ of the game (pot.) ~najważniejszy element sprawy
make/win a ~ for oneself wyrabiać sobie imię/opinię
enter/put down one's ~ for zapisywać się do/na
not have a penny to one's ~ być bez pieniędzy
lend one's ~ to zezwolić na użycie swego nazwiska do (np. poparcia czegoś)

Słownik finansowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

nazwa ~ of the account nazwa kontabusiness ~ nazwa firmy

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

n 1. imię, nazwisko, nazwa 2. reputacja name of the account nazwa konta name of the company nazwa spółki assumed name przybrane nazwisko baptismal name imię nadane na chrzcie business name firma change of name zmiana nazwiskaentitled person by name osoba imiennie uprawniona full name imię i nazwisko maiden name nazwisko panieńskiesuppositious name fałszywe nazwisko to clear sb's name oczyszczać czyjeś imięto conceal one's name ukrywać swoje prawdziwe nazwisko

Słownik polityki i dyplomacji angielsko-polski

nazwa f, imię n

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

miano n

podawać, nadawać nazwę

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

nazwa f

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s imię, nazwisko
nazwa
family ~ nazwisko
first (Christian) ~ imię
full ~ imię i nazwisko
by ~ na imię
po nazwisku
to call sb ~s obrzucać kogoś wyzwiskami
vt dawać imię, nazywać
wy-znaczać

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

NAZWISKO

GODNOŚĆ

IMIĘ

MIANO

NAZWA

MARKA

SŁAWA

ZNAKOMITA OSOBISTOŚĆ

RÓD

PRZEZWISKO

RZECZOWNIK [GRAM.]

NAZWAĆ

OCHRZCIĆ

IMIĘ: DAĆ IMIĘ

WYZNACZAĆ

WYMIENIAĆ PO NAZWISKU

PODAĆ NAZWISKO

IMIENNY

Wordnet angielsko-polski


1. (a language unit by which a person or thing is known
"his name really is George Washington"
"those are two names for the same thing")
nazwa, miano, nazwanie, imię


2. (a well-known or notable person
"they studied all the great names in the history of France"
"she is an important figure in modern music")
nazwisko: : synonim: figure
synonim: public figure

Słownik internautów

nazwa, imię
nazwisko
nazywać

Angielsko-polski słownik potocznego języka businessu Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Bożena Hoszowska)

(n) VIP - bardzo ważna osoba
VIP

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

imię
nazwisko
nazwa

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami angielsko-polski 2003, Krzysztof Czekierda

nazwaimię~, chemical nazwa chemiczna (substancji, związku) ~, commercial nazwa handlowa~, product nazwa produktu

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

nazwisko
assumed name: przybrane (przyjęte) nazwisko
baptismal name: imię nadane na chrzcie
business name: firma (nazwa firmy)
change of name: zmiana nazwiska
entitled person by name: osoba imiennie uprawniona
false name: fałszywe nazwisko
family name: nazwisko wspólne, nazwisko rodowe
full name: imię i nazwisko
last name: nazwisko
maiden name: nazwisko panieńskie, z domu
false name: fałszywe nazwisko
to clear sb's name: oczyścić czyjeś imię
to conceal one's name: ukrywać swoje prawdziwe nazwisko
to lose one's good name: utracić cześć (dobre imię)
to set one's name (to sign) : podpisać się

Słownik audio-video Montevideo

imię, nazwa, miano
nazywać
reputacja

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

mianować

nazywać

przydomek

wymieniać

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

nazwa
~, code - nazwa zakodowana
~, commercial - nazwa handlowa (produktu)
~, common - nazwa potoczna
~, conventional - nazwa umowna
~, customary - nazwa potoczna, nazwa zwyczajowa
~, descriptive - nazwa opisowa
~, geographical - nazwa geograficzna
~, local - nazwa lokalna
~, place - nazwa miejscowości
~, proper - nazwa własna
~, proprietary - nazwa zastrzeżona (prawnie)
~, sheet - kart. nazwa arkusza
~, ship - nazwa statku
~, trade - nazwa handlowa (produktu)
~, vernacular - nazwa lokalna
~, vessel - nazwa statku

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

nazwa
~, commercial - nazwa handlowa (produktu)
~ of the receiving water IS nazwa odbiornika
~, plant nazwa zakładu
~, sewage treatment works nazwa oczyszczalni ścieków
~, site nazwa miejsca
~, trade nazwa handlowa (produktu)

Słownik częstych błędów

Name jako czasownik znaczy nadawać imię, np. She named her first baby George (Nazwała swoje pierwsze dziecko George). Nazywać kogoś (na co dzień) to po angielsku call, np. They called him ``Kociak'' (Nazywali go Kociakiem)

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

I think we should respect our institutions, namely the independent institutions.
Uważam, że powinniśmy szanować nasze instytucje, to znaczy niezawisłe instytucje.

statmt.org

On the list I have the names of twice as many Members as it is possible to take.
Na liście mam nazwiska liczby posłów dwukrotnie przekraczającej nasze możliwości.

statmt.org

Be glad in Jehovah, ye righteous; And give thanks to his holy memorial [name].
Weselcie się sprawiedliwi w Panu, a wysławiajcie pamiątkę świętobliwości jego.

Jesus Army

I would like to mention another subject as well, namely the Armenian question.
Chciałbym także wspomnieć o jeszcze innym temacie, a mianowicie o sprawie Armenii.

statmt.org

I have cited as an example the very case you mentioned, namely the highway code.
Jako przykład przytoczyłem sprawę, którą pan poruszył, a dokładnie kodeks drogowy.

statmt.org

Only with the inquest into the deaths of the 52 victims have we really understood the full horror that occurred in London that day, and even after all this time it gives me pause to think what one human being is prepared to do another or, in Mohammed's case, advocate being done, in the name of a cause that he could only express in a stream of slogans and fantasy.

www.guardian.co.uk

From her name (which she ripped from a Queen song) to her music to her every look, everything has been done before.

www.guardian.co.uk

The events which have no name scythe through the valley like invisible reapers.

www.guardian.co.uk

The law also proposes letting people replace the name of a parent who has been found to have abused them as a child.

www.guardian.co.uk

In my opinion, the name issue should not come first.
W mojej opinii kwestia nazwy nie powinna stać na pierwszym miejscu.

I think that today's test does not have any one country's name on it.
Uważam, że dzisiejszy test nie jest opatrzony nazwą żadnego kraju.

How in the name of God could we vote down something like that?
Jak, na Boga, mogliśmy coś takiego odrzucić w głosowaniu?

Please allow me therefore to name some of the most important points.
Proszę mi zatem pozwolić omówić niektóre z najważniejszych punktów.

And the only word he could say was your name.
Ale jedynym słowem jakie potrafił wykrztusić było twoje imię...

But Mother, we have not even given him a name.
Ale matko, nie nadałyśmy mu nawet imienia.

But I have not told my name to him yet.
Ale nie powiedziałam mu jeszcze mojego imienia.

And when I'm through the whole world know my name.
A kiedy skończę, cały świat będzie znał moje imię.

Are you in our home, say the name of my wife well.
Będąc u nas w domu wymawiaj imię mojej żony poprawnie. - Co?

We want his name, time and place of your next meeting.
Chcemy znać jego nazwisko czas i miejsce waszego następnego spotkania.

I want him to put a face to your name.
Chcę żeby skojarzył twarz z nazwiskiem.

I wanted my daughter to hear them call you your real name.
Chciałem, żeby moja córka usłyszała twoje prawdziwe imię.

He wanted to know my name Did you tell him?
Chciał wiedzieć, jak się nazywam. - Powiedziałaś mu?

Why do you call your parents by their first name?
Czemu zwracasz się do rodziców po imieniu?

Any good reason why he said my name while looking at you?
Czy jest jakiś powód, że wymówił on moje imię patrząc na ciebie?

They gave us just enough money to put their name on the car.
Dali nam wystarczająco pieniędzy żeby namalować ich nazwę na samochodzie.

Include his name so he knows you're talking to him.
Dodaj jego imię... żeby wiedział, że mówisz do niego.

And who would've thought she has the same last name as you.
I kto by pomyślał, że ma takie same nazwisko co ty?

In a place where soon everyone will know my name.
I miejsce, gdzie wkrótce każdy pozna moje nazwisko.

And don't you ever use my name with the police.
I nigdy nie wspominaj mojego imienia policji.

He had the same name as the chief in his book.
I ten gość się nazywał tak samo jak szef policji w książce.

And I saw her name come up on his phone.
I widziałam jej imię na jego telefonie.

As if you don't know the name of every boy in town.
Jak gdybyś nie znał imion wszystkich chłopców w mieście.

What name would a pretty little girl like you have?
Jak ma na imię taka ślicznotka?

His only interest is in making a name for himself.
Jego tylko interesuje wypracowanie sobie nazwiska.

We are here to help you. What is your name?
Jesteśmy tutaj, by ci pomóc. Jak masz na imię?

If I give you my name and number, know everything.
Jeśli podam nazwisko i numer, będzie pani wiedziała wszystko.

Probably not a good idea to use your real name.
Lepiej nie podpisywać się prawdziwym nazwiskiem.

Now maybe just a few of these are in someone else's name.
Może kilka z nich wypisano na inne nazwiska.

I have to work day and night to keep up the name.
Muszę pracować dzień i noc aby utrzymać dobre imię.

I just need the name of a student who works here.
Muszę wiedzieć jak nazywa się student, który tu pracuje.

Thought a big name would help them make their way in life.
Myślał, że dzięki nazwiskom ich życie nabierze sensu.

And I didn't even get the chance to name her.
Nawet nie miałem szansy wybrać jej imienia.

I don't even know if you have a first name.
Nawet nie wiem, jak masz na imię.

No, but I saw her name on my call list.
Nie, ale widziałem jej nazwisko na liście dzwoniących.

Wouldn't you like to call me by the first name?
Nie chcesz zwracać się do mnie po imieniu?

I didn't even know her name until you told me.
Nie iwedzialem nawet jak sie nazywa dopuki mi nie powiedzialas.

They can't even get him to tell them his name.
Nie potrafią nawet przekonać go, by powiedział jej imię.

I have no idea what his real name is, though.
Nie wiem, jak się naprawdę nazywa.

I've never been so happy to hear someone say my name.
Nigdy nie byłam taka szcześliwa gdy ktoś wypowiadał moje imię.

Now I won't have to hear you call out my name.
Od teraz nie będę już musiała słuchać mojego imienia z twoich ust.

She gets to call you by your first name and I don't.
Ona mówi ci po imieniu a ja nie?.

So some kids on the street could know your name.
Parę dzieciaków na ulicy zna twoje imię.

I will have blood in their name, upon a day.
Pewnego dnia przeleję krew w ich imieniu.

Give her my name or she won't tell you anything.
Powołaj się na mnie, albo nic ci nie powie.

I didn't even know your name until two days ago.
Przed dwoma dniami nawet nie znałem twojego nazwiska.

Friends should be able to call each other by name.
Przyjaciele powinni mówic sobie po imieniu.

Do you know when I'm getting my name on the door?
Przy okazji, wie pan, że moje nazwisko jest na drzwiach?

Yes, you have to tell us the name right now.
Tak, musisz dać nam imię, właśnie teraz.

So now I try to live each day in their name.
Teraz staram się przeżywać każdy dzień w ich imieniu.