Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) kpiny, imitacja, pośmiewisko; egzamin próbny;
make mock of sb|sth - wyśmiewać się z kogoś/czegoś;

(Adjective) próbny, pozorowany, udawany, sztuczny, na niby, fałszowany;
mock turtle soup - kulinaria imitacja zupy żółwiowej;
mock sun - przyroda parantelion, halo przeciwsłoneczne boczne;
mock turtleneck - kołnierzyk typu stójka;
mock orange - przyroda jaśminowiec wonny;
mock modesty - fałszywa skromność;
mock suede - imitacja zamszu, sztuczny zamsz;
in mock terror - udając przerażenie;
in mock terror - udając przerażenie;

(Verb) przedrzeźniać, zwodzić, oszukiwać, pokonywać, kpić, żartować sobie, udaremniać, zniweczyć, wyśmiewać;
mock at - kpić z, kpić sobie z;
mock up - wyśmiewać się, drwić, kpić, pokpiwać; zbudować model, zrobić atrapę;
mock at - kpić z, kpić sobie z;
mock up - wyśmiewać się, drwić, kpić, pokpiwać; zbudować model, zrobić atrapę;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj pozorowany, udawany, imitowany
~ examination egzamin próbny.vt
1.
(ridicule) wykpiwać, wyśmiewać.
2.
(mimic) przedrzeźniać
(zool) : ~ing-bird przedrzeźniacz.~ cpd ~up n makieta

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(sb/at sb) imitować, pozorować, naśladować, wyśmiewać, drwić, kpić
imitacja, atrapa, model, namiastka
pozorny, imitujący, (u) pozorowany, udawany

Słownik zwrotów brytyjskiego angielskiego

mÁkn (też mock exam) Egzamin próbny They never heard of a mock exam (Nigdy nie słyszeli o egzaminach próbnych) - BBC Online Service (2001) The mocks are in November (Egzaminy próbne są w listopadzie) - Student University of Manchester (2001) I got an A on my mock exam (Dostałam piątkę z egzaminu próbnego) - BBC Online Service (2001)

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

adj. fałszywy, nieprawdziwymock trial pozorowany proces

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

1. fałszywy, nieprawdziwy 2. pozorowany

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

vt vi szydzić, wyśmiewać, żartować sobie (at sb, sth z kogoś, czegoś)
s pośmiewisko, kpiny
adj attr podrobiony, udany, pozorny

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

POZORNY

NAŚLADUJĄCY

SZTUCZNY

UDAWANY

POŚMIEWISKO

IMITACJA

KPIĆ

WYKPIĆ

PRZEDRZEŹNIAĆ

UDAREMNIAĆ

OSZUKAĆ

DRWIĆ

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

V drwić
V przedrzeźniać
Adj udawany
Adj pozorowany

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

fałszywy, nieprawdziwy
mock execution: egzekucja "
na niby"

mock trial: proces pozorowany

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

kpienie

szydzić

żartować

Słownik techniczny angielsko-polski

szablon (stalowy) do formowania blach

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Human rights are still mocked and torture is still used, according to the UN report.
Zgodnie z raportem ONZ w tym kraju nadal kpi się z praw człowieka i stosuje się tortury.

statmt.org

And I say that sincerely, partly because -- (Mock sob) -- I need that!
Mówię to szczerze, po części ponieważ -- (Udawane łkanie) -- jest mi to potrzebne.

TED

And the soldiers also mocked him, coming to him, offering him vinegar,
Naśmiewali się też z niego i żołnierze, przystępując, a ocet mu podawając,

Jesus Army

In like manner also the chief priests mocking [him], with the scribes and elders, said,
Także i przedniejsi kapłani z nauczonymi w Piśmie, i z starszymi, naśmiewając się, mówili:

Jesus Army

Wine is a mocker, strong drink a brawler; And whosoever erreth thereby is not wise.
Wino czyni pośmiewcę, a napój mocny zwajcę; przetoż każdy, co się w nim kocha, nie bywa mądrym.

Jesus Army

As a symbol of its economic ailments, a couple of days after Thanks- giving, its cinema, a striking mock art deco building by the lake, shut down.

www.guardian.co.uk

In other exploits, Voina members have thrown cats at McDonald's workers to "alleviate their boredom" and staged mock hangings of homosexuals in criticism of remarks made by Moscow's former mayor, Yuri Luzhkov, that gay pride marches were "satanic".

www.guardian.co.uk

There were also accusations of depriving individuals of food and water as a means of "softening up" Iraqis for interrogation, as well as prolonged solitary confinement, sleep deprivation and mock executions.

www.guardian.co.uk

AdamGabbatt: One is burning a GCSE mock exam paper.

www.guardian.co.uk

Did I hold out for 11 years to have my son mock me?
Czy po to wytrzymałem 11 lat, żeby mój syn ze mnie drwił?

Try to take them if you can. But do not mock me!
Spróbuj je zabrać, jeśli potrafisz, ale nie oszukuj mnie!

Do you really think that was the best time to mock me?
Myślisz, że to jest dobry czas, żeby się ze mną drażnić?

I was the best in my English class, but everyone used to mock me.
Byłam najlepsza z angielskiego w klasie, ale wszyscy ze mnie drwili.

I was in class, talking to the professor about some mock trial thing.
Byłem na zajęciach i rozmawiałem z profesorem o próbnym stażu.

Quite the opposite. He often makes mock of old families.
Wręcz przeciwnie, często drwi ze starych rodzin.

Go ahead and mock us, but don't you forget. Life is a game.
No to jazda i naśladujcie nas dalej, ale nie zapominajcie, że życie jest grą.

I wish she were here just to mock that conversation.
Chciałabym żeby tu była i wyśmiała tą konwersację.

You've been saved by that fire god you like to mock.
Ocalił cię ten ognisty bóg, z którego się tak śmiejesz.

The nights we did mock stuff, they wouldn't let us sleep at all.
W noce kiedy ćwiczyliśmy bycie jeńcami, w ogóle nie pozwalano nam spać.

How can you adequately mock this party if you're not there?
Jak możesz godziwie wykpić to przyjęcie, jeśli cię na nim nie będzie?

I wouldn't mock the man who empowered my last election.
Nie kpiłbym sobie z mężczyzny który wzmocnił moje ostatnie wybory.

When he sees these pictures, the laughter seems to mock him.
Kiedy patrzy przez celownik, widząc te zdjęcia, śmiech go prowokuje.

I tell you about my dead son,and you mock it.
Mówiłem ci o zmarłym synu, a ty to olałeś.

They're bound to think it's some sort of mock frog.
Ludzie myślą, że w środku jest sztuczna żaba.

Why do you mock something that I've worked all my life to give you?
Dlaczego kpisz z tego co robiłem całe życie i chcę przekazać tobie?

He will not be made mock of, for cripes sake!
On nie pozwoli z siebie robić ścierwa, do diaska!

And the monkey's just I mock you with my monkey pants!
Na to małpa: „Kpię sobie z ciebie z moimi małpimi majtkami!”

I don't intend to mock you, officer, but I'm cancer patient.
nie zamierzam udawać, policjancie ale jestem chory na raka.

You open your heart and they mock your very decency.
Otwierasz swoje serce, a ludzie drwią z twojej przyzwoitości.

I'm not quite ready to mock him yet.
Jeszcze nie potrafię z niego drwić.

Do not mock what we have done here.
Nie kpij z tego czego tu dokonaliśmy.

And you don't have to mock my faith.
A ty, nie musisz kpić sobie z mojej wiary.

I will not let you mock my efforts!
Nie pozwolę ci drwić z moich starań.

You did nothing, and you think you can mock men like him?
Nic nie zrobiłeś, i myślisz że wolno ci obrażać takich jak on?

There'il be plenty of wine and nice people you can quietly mock.
Będzie dużo wina i mili ludzie, z których możesz cicho kpić.

A fool returns this day to mock our suffering.
Głupiec powrócił, żeby kpić z naszego cierpienia.

I didn't come to help. I came to mock.
Nie przyszedłem tu pomagać, przyszedłem tu się nabijać.

So we mock up a copy for him.
A więc przygotujemy dla niego specjalną kopię.

The gods would not Oenomaus just to mock us.
Bogowie nie zesłaliby Ojnomausa, by drwić z nas jego milczeniem.

The Devil tries to imitate God in order mock him.
Diabeł próbuje naśladować Boga, zamiast drwić z niego.

No wonder the mock jury doesn't believe her.
Nic dziwnego, że testowa ława jej nie wierzy.

I can never understand how men can cruelly mock those less fortunate.
Biedacy. Nigdy nie rozumiałem jak mogą być szczęśliwi w takim miejscu.

No. I mock them once a year.
No I drwić z nimi raz w roku.

So you can mock me some more?
Więc można drwić coś więcej?

You mock me, but mark my words.
Ranisz mnie, ale zapamiętaj moje słowa.

From this point of view, the effort to enforce regulations regarding arms export is an attempt to mock and deceive the people.
Z tego punktu widzenia próba wyegzekwowania przepisów dotyczących wywozu broni jest próbą oszukania i okłamania ludzi.

But don't mock us. We're stupid and you're clever.
Ale nie kpij z nas, że jesteśmy głupie a ty mądra.

It was like having a mock trial.
To było jak mienie próby kpiny.

And if all you wish to do is tease and mock our situation...
A jeśli pan pragnie się ze mną tylko drażnić i kpić z naszej sytuacji...

A Lord oughtn't to mock his folk so.
Pan nie powinien zbytnio kpić ze swego ludu.

Way to mock us for perfecting our bodies.
Szydzisz z nas za doskonalenie naszych ciał.

And I will mock your state and enjoy!
A ja zakpię z twojego stanu i będę się cieszyć!

I have a mock exam at cram school.
Mam koszmarny egzamin w szkole prywatnej.

Your gods will no longer mock me.
Twoi bogowie nie będą więcej ze mnie szydzić.

You want to mock the dead?
Chcesz kpić ze zmarłego, w porządku.

You do wrong to mock him.
Nie powinnaś z niego kpić.

No need to mock the grave.
Nie kpij z grobu.

Just before the next mock exam.
Tuż przed następnym próbnym egzaminem.

You relentlessly mock, but it's not for self-aggrandizement.
Nieustannie szydzisz, ale nie dla samowywyższania się.