Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) pośledni, mierny, poniżej oczekiwań, przeciętny, lichy;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj mierny

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

średni, mierny, lichy

Nowoczesny słownik angielsko-polski

tuzinkowy

kiepski

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

adj przeciętny, mierny

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

MIERNY

PRZECIĘTNY

NIESZCZEGÓLNY

NIEWYDARZONY

NIETĘGI

Wordnet angielsko-polski

(poor to middling in quality
"there have been good and mediocre and bad artists")
podrzędny, pośledni

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

pośledni

średni

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

At European level, it is a residual and mediocre budget that is chronically underfunded.
Na szczeblu europejskim jest to budżet szczątkowy i mierny, chronicznie niedofinansowany.

statmt.org

I believe that institutional jealousy is a characteristic shared by mediocre individuals.
Uważam, że zazdrość międzyinstytucjonalna jest cechą charakterystyczną dla miernych jednostek.

statmt.org

It is not enough to have mediocre protection for citizens' rights; they must have complete protection.
Mierna ochrona praw obywateli nie wystarczy; te prawa muszą podlegać ochronie całkowitej.

statmt.org

Without a proper national surveillance system, the attention paid to these areas will continue to be mediocre.
Bez właściwego krajowego systemu nadzoru, uwaga przywiązywana do tych obszarów nadal będzie mierna.

statmt.org

Don't live a life which is monotonous, mediocre, meaningless.
Nie żyj monotonnie, miernie, bezsensownie.

TED

From one perspective, the scene's current popularity means demand is sufficiently high for mediocre acts to thrive.

www.guardian.co.uk

Madonna was (formerly) primarily a musician (and secondly a mediocre actress) who, in her heyday, generated some publicity about her relationships (see also Penn, Sean) but mostly about her artistic choices: her coffee-table book Sex, being banned from MTV for her videos, gyrating on the floor in a white dress and even, on occasion, her music (see also Sondheim, Stephen).

www.guardian.co.uk

"They burned brightly and quickly and were gone long before they ever had the chance to do anything mediocre or half-arsed," says NME editor Krissi Murison.

www.guardian.co.uk

Red cabbage's fresh, raw crunch is a great addition to salads (see today's recipe), though I quite understand that some of you may have been put off by its appearance in mediocre coleslaws dressed in gloopy, cheap mayonnaise, its pigment seeping into the dressing to create a rather unappealing mess.

www.guardian.co.uk

Personally, i'd rather die than live a mediocre life, like most people's.
Osobiście, raczej bym umarł, niż miałbym żyć w przeciętności, jak większości ludzi.

Without a proper national surveillance system, the attention paid to these areas will continue to be mediocre.
Bez właściwego krajowego systemu nadzoru, uwaga przywiązywana do tych obszarów nadal będzie mierna.

Who needs lots of foreplay and is a mediocre cook.
Która potrzebuje sporo gry wstępnej i jest okropną kucharką.

I'm scared of being a nonentity, mediocre, like everyone else.
Boję się, że będę taki jak wszyscy, byle jaki.

I thought I had turned into an arid, mediocre person.
Myślałam że zmieniam się w jałową, mierną osobą.

I believe that institutional jealousy is a characteristic shared by mediocre individuals.
Uważam, że zazdrość międzyinstytucjonalna jest cechą charakterystyczną dla miernych jednostek.

My compositions are like your paintings: mediocre copies of another man's genius.
Podobnie jak ty malarstwa. Wykonujemy mierne kopie owoców geniuszu innych ludzi.

I think Debbie Klein's a mediocre person with a good body.
Myślę, że Debbie Klein jes zwykłą osobą z dobrym ciałem.

Nothing, except they put out a mediocre product.
Nic, poza tym, że wypuścili mierny produkt.

Put in simpler terms, Europe is under threat of turning into a mediocre actor on the global scientific and economic stage.
Mówiąc wprost, istnieje ryzyko, że Europa stanie się pomniejszym graczem na światowej arenie naukowej i gospodarczej.

Well, I will try harder to be mediocre.
Cóż, będę starać się być przeciętne.

I don't even think he can spell mediocre.
I nawet nie myśl może oznaczać mierny.

I would be too if Women's Wear Daily called me less than mediocre.
Oczywiście, ja też bym był... gdyby Women's Wear Daily nazwał mnie gorszy niż przeciętny.

Especially since his work was sloppy and mediocre.
Szczególnie, że jego praca była byle jaka i po prostu przeciętna.

Even there, he could meet mediocre teachers.
Nawet tam można trafić na złych nauczycieli.

I'm not okay with a mediocre job!
Nie jest mi dobrze z przeciętną pracą.

However, we are extremely concerned about the mediocre results achieved in the Council on this text, precisely because of the unanimity rule.
Niezmiernie niepokoją nas jednak mierne rezultaty Rady w związku z tym tekstem, właśnie ze względu na zasadę jednomyślności.

It is not enough to have mediocre protection for citizens' rights; they must have complete protection.
Mierna ochrona praw obywateli nie wystarczy; te prawa muszą podlegać ochronie całkowitej.

You are mediocre, says the doctor.
Bo taki jesteś, mówi doktor.

Me, neither! I got eight mediocre things.
Ja dostałem osiem byle jakich rzeczy.

I just completed a mediocre film.
Właśnie skończyłem bardzo przeciętny film.

Nobody is satisfied with mediocre quality.
Bylejakość dziś nikogo nie interesuje.

At European level, it is a residual and mediocre budget that is chronically underfunded.
Na szczeblu europejskim jest to budżet szczątkowy i mierny, chronicznie niedofinansowany.

But if it's fear of death, it's mediocre.
Chyba, że jest to strach przed śmiercią.

As a photographer, you're a mediocre house painter, Mr. Leery.
Jak na fotografa jest pan średniej klasy malarzem, panie Leery.

Mediocre copies of another man's genius.
Wykonujemy mierne kopie owocow geniuszu innych ludzi.

Borderline mediocre, if you ask me.
Na granicy średniej, jeżeli mnie pytasz.

The mediocre results in terms of democracy and human rights were unanimously identified in 2005 as an obstacle to the Barcelona objectives.
Mierne wyniki osiągnięte w kwestii demokracji i praw człowieka zostały jednogłośnie uznane w 2005 r. za przeszkodę w realizacji celów barcelońskich.

He had this to say: 'By Israeli standards, the soldiers had almost zero capability and the officers were mediocre.
Oto co miał do powiedzenia: "Według izraelskich standardów żołnierze mieli niemal zerowy potencjał, a oficerowie byli mierni.

You mediocre, middle-class piece of shit!
Ty mierna, średniej klasy, kupo gówna.

We have something really mediocre here, Mr Ogner.
Mamy tu coś na niskim poziomie, panie Ogner.

Anyone who is stupid enough to outlaw Mecha... Is mediocre at best.
Każdy, kto jest dość głupi, by potępiać Mechy... jest najgorszą miernotą.

These are mediocre times, Mrs Dunn.
To są straszne czasy proszę pani.

But whilst some nominees are excellent and performed well in the hearings, others are mediocre and made a poor impression.
Niektórzy kandydaci są znakomici i w przesłuchaniach wypadli dobrze, inni zaś są mierni i zrobili marne wrażenie.

Even as yakuza. you're mediocre
Nawet jako yakuza, jesteś mierny.

Sword skill is not bad! Sword skill's mediocre, it's the sword
Sword nie jest źle! miecz Normal, grzywny miecze.

Jesus is, uh... exceptionally, an exceptionally mediocre coach.
Jesus jest... - Wyjątkowo, wyjątkowo pośrednim trenerem.

There is continuing concentration in the energy market and climate goals, environmental goals, are being met either in an unsatisfactory or at best in a mediocre way.
Rynek energetyczny dąży do koncentracji. Cele klimatyczne i środowiskowe są realizowane w najlepszym wypadku na przeciętnym poziomie.

Support for intervention in the housing sector in rural areas or to replace mediocre housing in urban or rural areas is not eligible for ERDF support.
Wsparcie działań w sektorze budownictwa mieszkaniowego w obszarach wiejskich, czy też zastąpienie lichych budynków w obszarach miejskich lub wiejskich nie są kwalifikowalne do wsparcia w ramach EFRR.

We are, admittedly, in a recession. However, we cannot emerge from it with a mediocre draft, but with imagination, political courage and by providing ourselves with the wherewithal to bring about real change.
Co prawda, mamy recesję, nie wyjdziemy jednak z niej za pomocą miernego projektu, ale tylko przy pomocy wyobraźni, politycznej odwagi i dzięki zapewnieniu sobie środków finansowych w celu spowodowania rzeczywistych zmian.

In other countries such as the Czech Republic, Italy and Portugal, the network is mediocre, and in still others, such as Poland, Romania and Bulgaria, it is simply bad.
Inne mają średnią, np. Republika Czeska, Włochy, Portugalia, a jeszcze inne jak Polska, Rumunia, Bułgaria, złą.

All the more so since we all know that the transposition deficit may sometimes be due not to ill will by the Member States, but to the mediocre quality of the European legislation to be transposed.
Tym bardziej, że wszyscy wiemy, że powodem niedostatecznej transpozycji może być czasem wcale nie zła wola państw członkowskich, ale gorsza jakość prawodawstwa europejskiego, które ma być transponowane.