Wielki słownik angielsko-polskired. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) morski; marynistyka okrętowy;
marine life - przyroda fauna morska;
marine explorer - badacz morza;
marine painter - malarz marynista;

(Noun) militarny żołnierz piechoty morskiej; żołnierz służący w marynarce; obraz o tematyce morskiej;
the marines - militarny piechota morska;
tell that to the marines - bujać to my, ale nie nas;
merchant marine - marynarka handlowa, flota handlowa; militarny flota handlowa piechoty morskiej;
dead marine - pusta butelka po alkoholu; pusta rolka papieru toaletowego;
dead marine - pusta butelka po alkoholu; pusta rolka papieru toaletowego;

Słownik angielsko-polski PARKCopyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n
1.
(fleet) : merchant ~ marynarka handlowa.
2.
(naval infantryman) żołnierz piechoty morskiej
the M~s piechota morska.adj morski
~ engineer inżynier okrętowy

Słownik angielsko-polski EXETERCopyright © http://www.kastor.strefa.pl.

marynarz floty wojennej, (US) żołnierz piechoty morskiej
morski, okrętowy, dot. floty
merchant/mercantile ~ flota handlowa

Nowoczesny słownik języka angielskiego

morski, okrętowy, dotyczący piechoty morskiej
żołnierz piechoty morskiej
merchant ~ marynarka handlowa
the Marines piechota morska

Nowoczesny słownik angielsko-polski

marynistyczny

Słownik finansowy angielsko-polskiIwona Kienzler, 2010r

morski ~ insurance ubezpieczenie morski~ insurance broker makler ubezpieczeń morskich~ underwriter ubezpieczyciel morski

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polskiIwona Kienzler, 2010r

adj. morski marine explorer badacz morza marine insurance ubezpieczenie morskimarine law prawo morskie marine transport transport morskimerchant marine marynarka handlowa

Wojskowy słownik angielsko-polskiCopyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s flota, marynarka (handlowa)
pejzaż morski
marynarz (na okręcie wojennym)
am. żołnierz piechoty morskiej
pl ~s piechota morska
adj morski, dotyczący marynarki
United States Marine Corps (skr. USMC) Korpus Piecho-ty Morskiej Stanów Zjednoczonych

ECTACO słownik angielsko-polskiSłowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

MORSKI

Nowy słownik angielsko-polskiaut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

Adj morski
N żołnierz piechoty morskiej
N marynarz

Słownik internautów

morski
żołnierz piechoty morskiej

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski2005, Krzysztof Czekierda

marynarka (handlowa)
adj. morski

Otwarty słownik angielsko-polskiV.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

flota

marynarka

marynarski

marynarz

marynistyka

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

żeglarz; mar. komandos morski; adj. morski

Słownik techniczny angielsko-polski

flota morska (handlowa i wojenna)

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

She went home to Malta with a necklace made out of shells from marine turtles.
Jako pamiątkę przywiozła stamtąd naszyjnik wykonany z muszli żółwia morskiego.

europa.eu

Thirdly, almost 80% of pollution of the marine environment originates from the land.
Po trzecie, blisko 80% zanieczyszczeń środowiska morskiego pochodzi z lądu.

statmt.org

Firstly, that priority is given to the preservation of the marine and coastal environment.
Pierwszy to nadanie priorytetu ochronie środowiska morskiego i przyrody wybrzeża.

statmt.org

He served -- (Applause) -- with the Marines, and I want to tell you a little, brief story.
Służył-- (Oklaski) -- w Marines i chiałabym opowiedzieć wam krótką historię.

TED

Both may disturb the fragile ecological balance of sensitive marine environments.
Obydwa gazociągi mogą zakłócić kruchą równowagę ekologiczną wrażliwego środowiska morskiego.

statmt.org

They believe their study of apparent marine deltas and valley networks in the journal Nature Geoscience bolsters the possibility that up to a third of Mars was under about 30 cubic miles of water.

www.guardian.co.uk

"He was a brave and courageous marine who made the ultimate sacrifice.

www.guardian.co.uk

I thank my lucky stars for this seaside retreat - the lucky stars that line up in the vast, sprawling marine sky and stand guard above my tiny weatherbeaten hut.

www.guardian.co.uk

It quickly spread throughout the Coral Triangle, a bio-region that spans six south-east Asian countries and is home to the planet's greatest diversity of marine species, including 76% of all known corals.

www.guardian.co.uk

Because of a marine we found dead in central park.
Z powodu Marine, którego znaleźliśmy martwego w Central Park'u.

Even if you didn't think he was a real Marine?
Nawet jeśli sądziłeś, że nie jest on prawdziwym marines?

I have a friend who works up there at a marine center.
Mam tam przyjaciela, który pracuje w porcie.

All the marine had to do was just keep walking.
Wszystko, co miał zrobić Marine, to po prostu nas minąć.

He does his duty, gets back to being a Marine.
Wykonuje swój obowiązek, wraca do bycia Marine.

Congratulations, you're the first one of us marine friends to buy a house!
Gratulację, jesteś pierwszym z naszych braci marine, którzy kupili dom!

I thought it'd be best if it came from a fellow Marine.
Myślałem, że lepiej, żeby dowiedział się od innego Marine.

Once, back home, I was watching this marine life documentary.
Raz, jak wróciłem do domu oglądałem dokument o stworzeniach morskich.

That thing is like two feet taller than the marine.
Ta rzecz jest dwa metry wyższa niż marine.

Marine regions are therefore working together in a variety of ways.
Regiony morskie współpracują więc na różne sposoby.

I use it all the time to talk to my Marine buddies.
Ja używam go na okrągło do rozmowy z kumplami z piechoty.

It's a pretty nice house for a 28-year-old former Marine lieutenant.
Niezły dom jak na byłego 28-letniego kapitana marine.

Sending a Marine who just lost his wife back into combat?
Wysyłać Marine, który dopiero co stracił żonę z powrotem na wojnę?

This should lead to better management of stocks and have a positive effect on the marine environment.
Powinno to zapewnić lepsze zarządzanie zasobami i mieć korzystny wpływ na środowisko morskie.

I was hired as the marine coordinator for the film.
Zostałem wynajęty jako koordynator do spraw morskich dla potrzeb filmu.

Moreover, I'll be a part of this wonderful marine city soon.
Co więcej, wkrótce będzie częścią tego cudownego nadmorskiego miasta.

Got an explosion at a marine's funeral in james river national.
Mamy wybuch w trakcie pogrzebu marine w James River National.

What, you thinking our dead marine was moonlighting as a hit man?
Co? Sądzisz, że nasz martwy marine dorabiał jako płatny morderca?

No way, a Marine goes a year without getting some blood on his bayonet.
Nie ma takiej możliwości, aby marine przetrzymał rok, nie nurzając swojego bagnetu we krwi.

We need to get long-term management plans in place quickly for all of Europe's marine ecosystems.
Musimy szybko przygotować długoterminowe plany zarządzania dla wszystkich morskich ekosystemów Europy.

He wanted one of us to become a Marine.
Chciał, żeby jeden z nas został Marine.

That a decorated marine calls you instead of the cops?
Mówisz mi, że odznaczany marine dzwonił do ciebie zamiast do glin?

It is not only fish stocks but also the marine environment which stand to suffer.
Cierpią na tym nie tylko zasoby rybne, ale całe środowisko morskie.

I'm not sure I like the way you say Marine.
Nie podoba mi się, jak mówisz marine.

This must result in sustainable and more efficient management of marine resources.
Musi doprowadzić do zrównoważonego i wydajniejszego zarządzania zasobami morskimi.

So you were there during the bombing of the Marine barracks?
Byłeś więc tam podczas bombardowania koszar wojskowych?.

Those individuals showed what one motivated Marine and his rifle can do.
Ci osobnicy pokazali, co potrafi zrobić zmotywowany Marine i jego karabin.

Drag marks, which means that when they pulled our marine, he was dead already.
Ślady wleczenia, co oznacza, że kiedy wciągali naszego marine na pal, już nie żył.

Community action in the field of marine environmental policy (vote)
Działanie Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego (głosowanie)

Of course this is also very valid for marine and maritime research.
Jak najbardziej dotyczy to oczywiście badań morskich.

International fisheries organisations are essential to the management of global marine resources.
Międzynarodowe organizacje w dziedzinie rybołówstwa są niezbędne w procesie zarządzania globalnymi zasobami morskimi.

Why would a marine be driving around with explosives In his trunk?
Dlaczego marine jazdził po okolicy z materiałem wybuchowym w bagażniku?

As I said, son, you never stop being a Marine.
Jeszcze raz ci powtarzam, synu, nigdy nie przestaniesz być marine.

The craniotomy was the only way to save that marine's life.
Kraniotomia była jedynym sposobem na ocalenia życia temu żołnierzowi.

He was a good kid and a great Marine.
On był dobrym dzieciakiem i świetnym żołnierzem.

What does this dead marine And your dead sister have to do with her?
Co zmarły marine i twoja zmarła siostra maja wspólnego z nią?

Now, like I said, he's a good man and an even better Marine.
Tak jak mówiłem, to dobry człowiek i jeszcze lepszy Marine.

Kill a marine and you're in, no questions asked.
Zabij marine i w nim jesteś, bez zadawania pytań.

Recent studies show that our natural resources are seriously threatened, particularly marine areas of Mediterranean countries.
Najnowsze analizy pokazują, że nasze zasoby naturalne są poważnie zagrożone, w szczególności obszary morskie krajów śródziemnomorskich.

It's a privilege to meet an old first Marine division warrior.
To zaszczyt poznać starego wojownika z pierwszej Dywizji Piechoty Morskiej.

The water in the marine tanks turned to blood.
Woda w zbiornikach zamieniła się w krew.

The marine training facility? Every war needs an army.
Placówka szkoleniowa piechoty morskiej? Każda wojna potrzebuje armii.

The only difference is that they became famous and I became a marine.
Jedyna różnica jest taka, że oni stali się sławni, a ja zostałem Marine.

This is a natural place for a marine laboratory.
To naturalne miejsce na laboratorium morskie.

This Marine needs more than one meal a day.
Ten oto Marine potrzebuje więcej niż jedego posiłku dziennie.

The second point concerns the issue of marine monitoring.
Druga kwestia dotyczy monitorowania środowiska morskiego.

No one is more committed than the fishermen to the conservation of marine stocks.
Nikt nie jest bardziej oddany zachowywaniu zasobów morskich niż rybacy.

The report comes at the right moment with the preparation of the joint call on marine and maritime research under way.
Sprawozdanie ukazuje się we właściwym momencie, bo obecnie przygotowywane jest wspólne zaproszenie do składania wniosków dotyczących badań morskich.

The drug dealer your wife saw kill a Marine.
Diler, którego twoja żona widziała podczas zabicia żołnierza.