Wielki słownik angielsko-polskired. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) prawomyślny, lojalny, wierny;

Słownik angielsko-polski EXETERCopyright © http://www.kastor.strefa.pl.

lojalny, wierny

Wojskowy słownik angielsko-polskiCopyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

adj lojalny

ECTACO słownik angielsko-polskiSłowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

WIERNY

PAŃSTWOWOTWÓRCZY

PRAWOMYŚLNY

Słownik internautów

lojalny

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski2005, Krzysztof Czekierda

adj. lojalny
wierny

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polskiCopyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

lojalny (prawomyślny), lojalny (uczciwy, prawy)

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

adj. lojalny
~, doggedly - lojalny jak pies

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

We must help them so that we can be loyal to ourselves and to our common values.
Musimy im pomagać, przez co będziemy wierni sobie i naszym wspólnym wartościom.

statmt.org

Ladies and gentlemen, please remain loyal to this cause in the coming period as well.
Panie i panowie! Pozostańmy wierni tej sprawie również w nadchodzącym okresie.

statmt.org

It would only help to generate pointless frustration for many loyal citizens.
Można w ten sposób jedynie wzbudzić niepotrzebną frustrację wielu lojalnych obywateli.

statmt.org

We all have the right to choose - to be citizens or to be loyal to our state, do we not?
Wszyscy mamy prawo wyboru - być obywatelami, czy być lojalnymi wobec naszego państwa, nieprawdaż?

statmt.org

I am sure that the European Parliament will support this work and will play its role in a spirit of loyal cooperation.
Jestem przekonany, iż Parlament Europejski poprze te działania i odegra swoją rolę w duchu lojalnej współpracy.

statmt.org

The document, the outcome of a two-year inquiry by Dick Marty, a human rights rapporteur and member of the parliamentary assembly of the Council of Europe, accuses Thaci and senior members of a KLA faction loyal to him of ordering "assassinations, detentions, beatings and interrogations" during and after the Kosovo war.

www.guardian.co.uk

His path through the upper house was smoothed by the tactical abstention of a rebel group loyal to his former deputy, Gianfranco Fini, whose revolt first pitched Italy into crisis in July.

www.guardian.co.uk

It earned her a deeply loyal worldwide fanbase, but you can forgive her for wanting the follow-up to be a little more spontaneous.

www.guardian.co.uk

Polissena: I am such a loyal doormat / I can't believe my husband is a bastard / Because I love him, / But hearing him say / He's going to take out / My dad is a bit much.

www.guardian.co.uk

And above all, you will be loyal your the family.
A nade wszystko, bycia lojalną wobec rodziny.

The one you gave to your loyal wife, just in case?
Którego nie chciała ci oddać twoja lojalna żona?

The people I work with are loyal to the end.
Ludzie, z którymi pracuję, są lojalni do samego końca.

After all the years of loyal service you've given them.
Po tylu latach lojalnej służby którą im dałeś.

No. When you are loyal to me above all others.
Tylko gdy będziesz lojalny wobec mnie bardziej niż wobec innych.

He's always been so loyal to me, even these past few days.
Zawsze był taki lojalny wobec mnie, nawet te kilka ostatnich dni.

I'll side with the boy, and those loyal to me will follow.
Trzymam stronę chłopaka, i ta lojalność podąża za mną.

Only that sort could have helped me, if he'd been loyal.
Tylko taki mógł mi pomóc, gdyby był lojalny.

Bear in mind, we have given you five years of loyal service.
Zważ na to, że daliśmy ci pięć lat lojalnej służby.

She says she's ready for the struggle and is loyal to our cause.
Mówi, że jest gotowa by walczyć i jest oddana naszej sprawie.

I considered the most loyal and closest person to me.
Uważałem za najbardziej lojalną i najbliższą mi osobę.

I say a lot of crazy things, but at least I'm loyal.
Mówię dużo zwariowanych rzeczy, ale przynajmniej jestem lojalna.

He's not loyal and he needs his army to get rid of us.
On nie jest lojalny i potrzebuje swojej armii, by pozbyć się nas.

If my loyalty means nothing to him, maybe I'm being loyal to the wrong side.
Skoro moja lojalność nic dla niego nie znaczy, to może jestem lojalna nie temu człowiekowi.

Why are they loyal to her and not me, hmm?
Czemu są lojalni wobec niej, a nie wobec mnie?

No man loyal to the crown has anything to fear.
Lojalni koronie nie muszą się obawiać.

And again, thank you for your help, my loyal, honest friend.
I jeszcze raz, dzięki za pomoc, mój lojalny, wierny przyjacielu.

It's our faith, and we will be loyal to it.
To nasza wiara, i będziemy wobec niej lojalni.

I always have time for the press and my loyal constituents.
Zawsze mam czas dla prasy i moich lojalnych wyborców.

With loyal patriots who will take them to safety, to America.
Z lokalnymi patriotami, którzy zabiorą ich bezpiecznie do Ameryki.

As you know by now, I'm no loyal son of the empire.
Jak już wiecie, nie jestem lojalnym synem Imperium.

Problem is, some of the officers are loyal to Murphy.
Problem w tym, ze niektórzy pozostali lojalni z Murphym.

They're either the most loyal crew in history or someone's paying them off.
Albo to najbardziej lojalna ekipa w historii, albo ktoś nadal im płaci.

I was nothing but a loyal servant to my master!
Byłem jedynie lojalnym sługą mego pana!

They seem to be remaining loyal to the ruling democratic government.
Wydaje się, że pozostali lojalni wobec panującego demokratycznego rządu.

But I can't help feel for my poor, dear, loyal public.
Ale współczuję mojej biednej, drogiej i lojalnej widowni.

My supporters may be fewer in number but they're no less loyal.
Moich kibiców jest mniej, ale są równie lojalni.

And so, my loyal subjects, I leave you with a final legacy.
I tak, moi lojalni poddani, Zostawiam was z moim ostatecznym dziedzictwem.

Our family is loyal to the emperor, he'll trust me.
Nasza rodzina jest lojalna cesarzowi, on mi uwierzy.

They know he died bravely and was loyal to the end.
Wiedzą, że zginął bohaterską śmiercią i był lojalny do końca.

I hope you're still loyal to the teachings of our old master.
Mam nadzieję, że wciąż jesteś wierny naukom naszego starego Mistrza.

It wasn't easy for me because my father was loyal to the shah.
Nie były to łatwe czasy dla mnie, bo mój ojciec pozostał lojalny szachowi.

Five visits in one week. I think you've just become my most loyal customer.
razy w jednym tygodniu, właśnie zostałeś moim najbardziej oddanym klientem.

You, me and a number of loyal nobles. Now is the time to act.
Ty, ja i wielu wiernych szlachciców. Teraz jest czas, by działać.

It's better to be loyal to the steward and get on his good side!
Lepiej już być lojalnym wobec zarządcy i zabiegać o jego względy!

This reward goes to a good friend and a loyal companion.
Ta nagroda jest dla dobrego przyjaciela i lojalnego towarzysza.

If you work hard for me, I will be loyal to you.
Jeżeli będziecie dla mnie ciężko pracować ja będę lojalny wobec was.

They took a large cadre of loyal officers with them.
Wraz z nim odeszła duża grupa lojalnych oficerów.

These traditional national minorities are the most loyal citizens of their respective countries.
Tradycyjne mniejszości narodowe to najbardziej lojalni obywatele własnych państw.

Ladies and gentlemen, please remain loyal to this cause in the coming period as well.
Panie i panowie! Pozostańmy wierni tej sprawie również w nadchodzącym okresie.

I worked in a very loyal manner with him.
Pracowałem z nim w bardzo lojalny sposób.

Even a mercenary has to be loyal to his Master.
Nawet najemnik musi być lojalny wobec pracodawcy.

Not all of the court is as loyal as you, Charles.
Nie cały dwór jest tak lojalny jak ty, Karolu.

The North is loyal and soon the South will follow.
Północ jest lojalna i wkrótce Południe pójdzie tą samą drogą.

At the table, bunch of gentlemen from the loyal opposition.
Przy stole, kilku panów z lojalnej opozycji.

Everyone knows how loyal Sam was to your family.
Wszyscy wiemy że Hanchen był lojalny i oddany twojej rodzinie

Your father was a loyal supporter of Napoleon, wasn't he?
Twój ojciec był lojalnym pomocnikiem Napoleona. Czyż nie?

Take a born leader, and turn him into a loyal follower.
Weź urodzonego lidera i zamień go w lojalnego sługę.

Is there someone else to whom you are loyal?
Czy jest ktoś inny, wobec kogo jest pan wierny?

There are a few men still loyal to me- Bashir is one of them.
Jest tu kilku lojalnych mi ludzi. Bashir jest jednym z nich.