Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) tubylec, tutejszy, tutejsza, miejscowy, miejscowa; technika wewnętrzny numer telefoniczny; miejscowy pobliski pub, pobliskie kino; gazeta lokalna; medycyna środek znieczulający miejscowo; pociąg podmiejski;
the locals - miejscowi, tutejsi;

(Adjective) medycyna miejscowe; regionalny, lokalny, tutejszy, miejscowy, pobliski;
local currency - miejscowa/lokalna waluta;
local election - wybory lokalne/do władz lokalnych;
local currency - miejscowa/lokalna waluta;
local election - wybory lokalne/do władz lokalnych;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U (inhabitant) tubylec
(newspaper) gazeta lokalna
(train) pociąg podmiejski
(venue, place) bar.adj miejscowy
~ anaesthetic znieczulenie miejscowe
~ authority władze lokalne
~ colour lokalny koloryt
~ population miejscowa populacja
4 o'clock ~ time o czwartej czasu lokalnego

Nowoczesny słownik angielsko-polski

lokalna

lokalne

osiedlowy

Słownik zwrotów brytyjskiego angielskiego

'l@Ukln Lokalny pub; miejscowy pub I usually have a pint or two at my local on Saturday nights (W sobotnie wieczory zwykle wstępuję na piwo lub dwa do miejscowego pubu) - Student University College London (1999)

Słownik architektury angielsko-polski

lokal m, lokalny, miejscowy

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

adj. lokalny, miejscowy, tutejszy local action powództwo, które musi być wniesione w określonym miejscu Local Area Network (LAN) comp. lokalna sieć komputerowa local assizes lokalna sesja sądowa, sesja sądowa na miejscu local authority władze lokalne local authority bond obligacja komunalna local council samorząd lokalny local customs zwyczaje miejscowe local educational authority GB inspektorat oświaty local government samorząd lokalny local jurisdiction jurysdykcja miejscowa Local Open Procedure Tender Krajowy Przetarg Otwarty local regulations przepisy lokalne local taxes podatki lokalne local usage miejscowy zwyczaj, zwyczajowe postępowanie na danym obszarze

Słownik polityki i dyplomacji angielsko-polski

miejscowy, lokalny

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

lokalny adj

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

adj miejscowy
~ government samorząd
~ purchase zakup na miejscu
~ time czas miejscowy (lokalny)

Słownik zwrotów amerykańskiego angielskiego

'loUk@ln
1. Autobus lub pociąg zatrzymujący się na każdym przystanku; osobowy So I took the 8: 30 local to Lethbridge, eh (No więc wsiadłem w osobowy do Lethbridge) - Student University of Calgary (2000)
2. Terenowy oddział określonej organizacji (zwłaszcza związku zawodowego) Who's the number one in this local (Kto jest numerem jeden w oddziale?) - Student University of Alabama (1999)

'loUk@ladj (O autobusie lub pociągu) Zatrzymujący się na każdym przystanku; osobowy It's a local bus (Ten autobus staje na każdym przystanku) - Student University of Tennessee (1999) I wanted to catch a local train (Chciałem złapać osobowy) - Student University of Tennessee (1999)

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

MIEJSCOWY

TUTEJSZY

REGIONALNY

KRAJOWY

TERENOWY

PARTYKULARNY

MIEJSCOWY MIESZKANIEC

POCIĄG LOKALNY

LOKAL [POT.]

KNAJPA

WIDOWNIA

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

lokalny
miejscowy

Wordnet angielsko-polski

(anesthetic that numbs a particular area of the body)
środek znieczulający miejscowo
synonim: local anesthetic
synonim: local anaesthetic
synonim: topical anesthetic
synonim: topical anaesthetic

(of or belonging to or characteristic of a particular locality or neighborhood
"local customs"
"local schools"
"the local citizens"
"a local point of view"
"local outbreaks of flu"
"a local bus line")
lokalny, miejscowy

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

lokalny, miejscowy
local action: powództwo, które musi być wniesione w określonym miejscu
local assizes: lokalna sesja sądowa, sesja sądowa na miejscu
local authority: związek samorządu terytorialnego, władza lokalna
local customs: zwyczaje miejscowe
local government: władza lokalna
local jurisdiction: jurysdykcja miejscowa
local regulations: przepisy lokalne
non-local: zamiejscowy

Słownik audio-video Montevideo

lokalnie, miejscowo

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

okoliczny

tamtejszy

Słownik terminów Unii Europejskiej angielsko-polski

lokalny

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

adj. lokalny; miejscowy; tubylczy

Słownik częstych błędów

Przymiotnik local znaczy lokalny, miejscowy. Jako rzeczownik local może oznaczać autobus/pociąg, który staje na wszystkich stacjach albo przedstawiciela lokalnej ludności, autochtona, np. Locals are very friendly there (Miejscowi są tam bardzo przyjaźni). Kiedy mamy na myśli lokal mieszkalny, możemy powiedzieć flat, apartment (mieszkanie), kiedy natomiast mamy na myśli lokal gastronomiczny, używamy jego rodzajowej nazwy, np. restaurant (restauracja), cafeöM (kawiarnia) i in

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Include the local office phone number rather than the corporate line, if possible.
Aby nam w tym pomóc, upewnij się, że informacje o Twojej firmie są wyjątkowe.

Google

The review will include staff covered by the senior salaries review body, non-departmental bodies and managers in local government and the NHS.

www.guardian.co.uk

Thousands of anti-racists and local residents joined counter-protests and events organised around the city.

www.guardian.co.uk

9% - leaving them 'powerless' to protect frontline services- Datablog: find out how much each local council has had cut.

www.guardian.co.uk

Sinn F?©in leader Gerry Adams, who is the local MP, has called for an "international, reputable, neutral and dependable agency" to be brought in to investigate the massacre.

www.guardian.co.uk

The guy might have moved down here, be a local by now.
Facet mógł się tu przeprowadzić i teraz już jest miejscowym.

We lost them and three members of the local team.
Straciliśmy ich i trzech członków lokalnego zespołu.

Why would you give me a local if I was dead?
Dlaczego dałeś mi znieczulenie miejscowe skoro byłem martwy ?

He’s not local and no one knows who he is.
On nie jest od nas i nikt go nie zna.

Then how did you see her picture on the local news?
Jak wypatrzyliście jej zdjęcie w lokalnych wiadomościach?

And in local news, tonight police are looking for this man.
Lokalne wiadomości, dzisiaj policja szuka tego mężczyzny.

You may be able to buy a pass from a local.
Może uda ci się kupić ją od któregoś z tubylców.

Local police just got a call from a church in District 5.
Policja dostała telefon z kościoła w dystrykcie 5.

It was local decision whether or not to take the case.
To była decyzja lokalnych, czy brać sprawę, czy nie.

We think that is best decided at national or local level.
Naszym zdaniem decyzje takie powinny zapadać na szczeblu krajowym lub lokalnym.

The efforts made on a local level are also important.
Działania podejmowane na szczeblu lokalnym są również bardzo ważne.

George is a doctor at the local hospital where I worked for a while.
George jest lekarzem. W miejscowym szpitalu, gdzie chwilę pracowałam.

I went to the shop, but they didn't have a local paper.
Byłem w lokalnym sklepie z gazetami, ale nie mieli lokalnej gazety.

Only the local population itself can get Africa on its feet.
Tylko sama, miejscowa ludność może postawić Afrykę na nogi.

It is not enough to offer the local language and perhaps English.
Nie wystarczy zaoferować informacji w języku lokalnym i być może angielskim.

They must get more political support at local, national and European level.
Należy udzielać więcej politycznego wsparcia takim organizacjom na szczeblu lokalnym, krajowym i europejskim.

I managed to get a position at a local hospital.
Dostałem pracę w lokalnym szpitalu w Walii.

I never realized my father had an interest in local politics.
Nie wiedziałem, że mój ojciec interesował się lokalną polityką.

In fact, this means the staff at the local post office.
W praktyce oznacza to opinię pracowników lokalnej poczty.

It would also create many thousands of jobs in the local economy.
Przyczyni się także do stworzenia wielu tysięcy nowych miejsc pracy w lokalnej gospodarce.

One summer night, he went to a dance at a local church hall.
Jednej letniej nocy, poszedł na tańce w miejscowej sali przykościelnej.

There's a book that was written by a local author some time ago.
Jest pewna książka napisana przez lokalną pisarkę jakiś czas temu.

Local officials are going with the theory that everyone was bad this year.
Przedstawiciele lokalnych władz wystąpili z teorią, że wszyscy byli w tym roku niegrzeczni.

Yeah. My dream is to turn this place into more of a local.
Tak. Moim marzeniem jest to, aby zmienić to miejsce w bardziej swojskie.

I would like support to be given to local, regional and individual action.
Chciałabym, aby wspierane były działania na szczeblu lokalnym i regionalnym oraz działania indywidualne.

This makes sense, because they are closer to the local problems and issues.
Jest to uzasadnione, ponieważ są one bliżej lokalnych problemów i spraw.

They do not want to go to work, even if the local government offers it to them.
Nie chcą pracować, nawet jeśli lokalne władze zapewnią im pracę.

I'm not sure if I want to marry a local.
Nie wiem czy chciałbym poślubić kogoś stąd.

Did you hear on the local news about the man downtown?
Słyszałaś w wiadomościach o tym mężczyźnie z centrum?

And then you could show me all the local spots.
I wtedy mógłbyś mi pokazać wszystkie miejsca w okolicy.

So those in the field are teaching us about local situations.
Więc ci w terenie informują nas o lokalnej sytuacji.

You should listen instead to the voice of the people and local communities!
Zamiast tego powinniście słuchać głosu ludzi i lokalnych społeczności.

The local authorities, however, seem to be standing their ground.
Jednakże wydaje się, że władze lokalne obstają przy swoim stanowisku.

Public authorities, especially local ones, must play their part too.
Należny wkład powinny też wnieść instytucje publiczne, szczególnie instytucje o charakterze lokalnym.

They have full rights as members of the local, regional, national and European community.
Mają pełne prawa członków wspólnoty lokalnej, regionalnej, państwowej i europejskiej.

His wife is a teacher in a respected local private school.
Jego żonajest nauczycielką w szanowanej lokalnej szkole prywatnej.

You've asked us to talk to you about the local refugee center.
Pytałeś się nas o centrum uchodźców w okolicy.

Out of this 6000, how many would travel in a local train?
Z tych 6000, ile podróżowałoby w lokalnym pociągu?

Since that time, they must have installed a local system.
Jakiś czas temu musieli zainstalować sieć lokalną.

I've been doing some stuff for a local underground paper also.
Robię także parę rzeczy dla lokalnej podziemnej gazety.

And are these the local leaders for whom you hold such high regard?
To są ci miejscowi przywódcy, których darzysz tak wielkim szacunkiem?

We can do more on it, especially with regard to the local level.
W tej sprawie możemy zrobić więcej, zwłaszcza w odniesieniu do szczebla lokalnego.

The second question concerns the action to be taken by local authorities.
Drugie pytanie odnosi się do działań, które powinny podjąć władze lokalne.

We need this cooperation at local, national and international level.
Współpraca ta jest potrzebna na szczeblach lokalnym, krajowym i międzynarodowym.

Now what, you're in love with a local and forgot whose side are?
Co teraz. Znalazłeś swoją lokalną miłosć i zapomniałeś po czyje stronie jesteś?

Even if she were here, a local official cannot make demands to see her.
Nawet gdyby była, żaden lokalny urzędnik nie miałby prawa jej zabrać.

Yeah, we're a local organization, but as the name suggests, we are going national.
Tak, jesteśmy lokalną organizacją, ale jak nazwa wskazuje działamy na narodową skalę.

Each country should be able to do this, taking into account local conditions and differences.
Każdy kraj powinien to zrobić z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań i poszanowaniem różnic.

Perhaps a small part of the scientific community knows about it, but not every local doctor.
Być może niewielka część społeczności naukowej wie, ale nie każdy miejscowy lekarz.

But the best thing is we learned about 15 weird local sports.
Ale najlepsze jest to, że dowiedzieliśmy się o około 15 dziwnych, lokalnych sportach.