Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) pieśń;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

niemiecka pieśń

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

On a given day, studies show that you may be lied to anywhere from 10 to 200 times.
Wykazano, że każdego dnia jesteśmy okłamywani 10 do 200 razy.

TED

However, Mr Günter Verheugen lied to the Bulgarian Parliament and said that there was such a requirement.
Pan Günter Verheugen oszukał jednak bułgarski parlament twierdząc, że taki wymóg istnieje.

statmt.org

Many people were misled and lied to over what they were buying and there must be a legal remedy to the situation.
Wiele osób zostało wprowadzonych w błąd i okłamanych w kwestii tego, co kupowali, co wymaga rozwiązania prawnego.

statmt.org

So I know it may sound like tough love, but look, if at some point you got lied to, it's because you agreed to get lied to.
Wiem, że zabrzmi to surowo, ale kiedyś okłamano cię, bo się na to zgodziłeś.

TED

Madam President, Commissioner Rehn and Mr Trichet have given us more information here this evening than the Irish Government, which has misled us and lied to us for months.
Pani Przewodnicząca! Komisarz Rehn i prezes Trichet podali nam dziś więcej informacji niż rząd Irlandii, który od wielu miesięcy wprowadzał nas w błąd i okłamywał.

statmt.org

She subsequently learned "that Ramirez had repeatedly lied to her about the status of work" and that the "compliance action teams" had been disbanded immediately after the FDA's October re-inspection.

www.guardian.co.uk

Burris had lied to her; he had withheld this information for the duration of their courtship and engagement, knowing full well that starting a family was at the top of Karen's list of priorities.

www.guardian.co.uk

I didn't like hearing people claim that I lied about Iraq's weapons of mass destruction or cut taxes to benefit the rich.

www.guardian.co.uk

Another senior Tory is said to have told the investigator: "Sir Peter was very upset and unhappy about being lied to.

www.guardian.co.uk

And by now, you should know how I feel about being lied to.
A teraz, powinieneś wiedzieć jak czuję się będąc oszukanym.

And how she lied to me saying she'd go with you!
I jeszcze mnie okłamała mówiąc, że idzie z tobą.

I asked you now because before you'd have lied to me.
I teraz pytanie, ponieważ przed musielibyśmy okłamał mnie.

How much I lied to her, from the very beginning.
Jak bardzo ci jej brakuje? Jak bardzo ją okłamywałem, od samego początku.

My children lied to me, because you told them to.
Moje dzieci mnie okłamały, ponieważ kazałeś im to zrobić.

Wouldn't be the first time somebody lied about drug use.
To nie byłby pierwszy przypadek kłamstwa o zażywaniu narkotyków.

You lied to me about where we live and why.
Tymczasem ty mnie okłamujesz dlaczego tu mieszkamy. Okłamujesz mnie o twojej przeszłości.

Her career wasn't on the line when she lied to me.
Bo jej kariera nie była zagrożona, kiedy mnie okłamała.

Each and every one of those things, I lied about.
Każda jedna z tych rzeczy, o których kłamałem.

I've lied and used people all my life because I thought everybody did.
Całe życie wykorzystywałam ludzi, bo myślałam, że wszyscy tak robią.

You know, the average person is lied to up to 200 times a day.
Wiesz, przeciętna osoba kłamie do 200 razy na dzień.

They lied from top to bottom, every one of them.
Kłamali wszyscy, od góry do dołu.

I lied, she was taking me to the video store.
Kłamałem. Zabrała mnie do sklepu.

You lied to me, what else is there to say?
Kłamałeś mi, co jeszcze zostaje do powiedzenia?

I'd rather die than for him to know I lied.
Wolałbym umrzeć niż dla niego wiem, że kłamał.

I thought you lied all the time, but it's just sometimes.
Już myślałam,że cały czas kłamałeś, ale na szczęście tylko czasami.

You lied to us, son, your own mother and father.
Okłamałeś nas. Własną matkę i ojca.

Go tell all the people this school that you lied.
Pójdziesz do każdej jednej osoby w tej szkole... I powiesz, że kłamałaś.

It happened years ago, but you lied to everyone, like now.
To się stało wiele lat temu, ...ale też wszystkich okłamałeś,tak jak teraz.

She lied, and that's what I am doing to my friends.
Kłamała, a teraz ja to robię moim przyjaciołom.

I think the real reason you lied was to protect yourself.
Myślę, że prawdziwym powodem twojego kłamstwa była ochrona siebie.

I didn't want anyone to see me like this, she lied.
Nie chcę, żeby ktoś widział mnie w takim stanie, skłamała.

I'm sorry I lied about going to a nice place.
Przepraszam, że skłamałem o podróży w miłe miejsce.

I just found out that my dad lied to you.
Właśnie się dowiedziałem, że mój ojciec ci nakłamał.

She just lied to someone who was lying to her.
Ona tylko okłamała kogoś, kto okłamywał ją.

That you were together all day Sunday and then lied about it.
Spędziliście ze sobą całą niedzielę, a potem skłamaliście w tej sprawie.

Though I lied to him, it's for his own good.
Trudno. Musiałam go okłamać dla jego własnego dobra.

It turns out that you lied to me about your hand.
Wygląda na to, że okłamała mnie pani w sprawie tej ręki.

You sat right in the dining room and lied to me!
Nie jestem oszustką. - Mówiłaś to w jadalni i mnie okłamałaś.

She went with her grandmother, I called in school and lied.
Pojechała do babci. A ja zadzwoniłam do szkoły i skłamałam.

She lied in court for me. I owe her everything.
Skłamała dla mnie przed sądem i wybroniła mnie.

I believe that you never lied to me in therapy.
Wierzę, że nigdy nie okłamałaś mnie podczas terapii.

Maybe my mom lied and he's been alive this whole time.
Może mama skłamała, a on żyje przez cały ten czas.

I think Ann may have lied about a lot of things.
Myślę, że Ann mogła skłamać o wielu rzeczach.

I've cared about 2 women in my life and they've both lied to me.
Obie kobiety, na których mi zależy, kłamią jak z nut.

I lied to them, which means they're digging in the wrong place.
Skłamałam im co oznacza, że ​​są one kopanie w niewłaściwym miejscu.

I lied for you, but I'm not sure that he bought it.
Skłamałam dla ciebie, ale nie jestem pewna czy to kupił.

This had lied. how much luck you have didn't know I.
To było kłamstwo. Nie wiedziałem, ile masz szczęścia.

It's the reveal that maybe their parents lied to them.
To przez ujawnienie tego, że może rodzice ich okłamywali.

And I think maybe she lied to your stepfather, too.
I myślę, że mogła kłamać, co do Twojego ojczyma.

I lied to the boss, I'm not coming in today.
Okłamałam szefa i nie przyjdę dzisiaj.

Well, I did have a front row seat when your sister lied to you.
Mialem miejsce w pierwszym rzedzie po tym jak Twoja siostra Cie oklamala.

I'm sorry that I lied about getting my parents permission.
Przykro mi, że kłamał na temat Jak mojej zgody rodziców.

This scared the mother, so she lied about her background.
To przestraszyło matkę, więc skłamała o swoim stanie majątkowym.

Oh, so it's okay with you that he lied to me about Abby?
Dla ciebie to w porządku, że on mnie okłamał w sprawie Abby?

If one of them is the mole, he'll have lied.
Jeśli jedno z nich jest kablem, skłamałoby.

You lied to Camilla and paid the money- instead of going to the police.
Leżałeś do Camilli i zapłacił pieniądze - zamiast pójścia do policyjni.

And if you've lied once, then you're always a liar.
Skłamiesz raz, i już zawsze będziesz kłamcą.

And when his mother asked him where he was, he lied.
Gdy matka pytała gdzie jest, kłamał.

She lied to me about who my father was.
Kłamała, mówiąc kto jest moim ojcem.