Wielki słownik angielsko-polskired. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) dobry, miły, uprzejmy, życzliwy; podatny;
be so kind and... - Bądź tak dobry/uprzejmy i…;

(Noun) rodzaj; gatunek, odmiana, klasa; natura; religia postać; biznes towar;
differ in kind - różnić się istotnie;
do sth in kind - (z)robić coś w odpowiedzi na, (z)rewanżować się;
nothing of the kind - nic podobnego;
of a kind - swego rodzaju;
one of a kind - jedyny w swoim rodzaju;
of a different kind - innego rodzaju;
of some kind - jakiś;
pay in kind - płacić w naturze;
of this kind - tego rodzaju;
that kind of thing - coś takiego, coś w tym rodzaju;
repay sb in kind - odwdzięczyć/odwdzięczać się, odpłacić/odpłacać pięknym za nadobne, odpłacić/odpłacać tą samą monetą;
repay sb in kind - odwdzięczyć/odwdzięczać się, odpłacić/odpłacać pięknym za nadobne, odpłacić/odpłacać tą samą monetą;

Słownik angielsko-polski PARKCopyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n
1.
(race) rodzaj: human ~ rodzaj ludzki.
2.
(class, sort, variety) klasa
gatunek
odmiana
all ~s of goods wszystkie/różne rodzaje towaru
something of the ~coś w tym rodzaju
of a different ~innego rodzaju
nothing of the ~ nic podobnego
one of a ~jedyny w swoim rodzaju
what ~ of? jakiego rodaju?
what ~ of box do you want? jakie pudełko chcesz?
that ~ of thing coś w tym rodzaju.
3.
(colloq, to some extent) : I ~ of expected it właściwie/tak jakby/poniekąd się tego spodziewałem
I felt ~ of sorry for her właściwie było mi jej żal.
4.
(natural character) natura
jakość
differ in ~ różnić się jakościowo/istotnie.
5. in
~ w towarze, w naturze, w aporcie
to pay in ~płacić w towarze
(fig) : to repay in ~ odpłacać się, oddawać wet za wet.adj uprzejmy, życzliwy, łaskawy
it's very ~ of her bardzo miło z jej strony.~ cpds ~-hearted adj życzliwy
~heartedness n życzliwość, dobre serce

Nowoczesny słownik języka angielskiego

gatunek, rodzaj, typ, odmiana, charakterystyczna cecha, natura, płeć, rodina, pochodzenie, human ~ rodzaj ludzki
~ of tak jakby, częściowo
in ~ także, podobnie
repay in ~ odpłacić pięknym za nadobne
the worst ~ nadzwyczajnie, skrajnie
all of a ~ wszystko takie same
two of a ~ dwa jednakowych przedmiota
coffee of a ~ kiepska kawa
nothing of the ~ nic podobnego
to pay in ~ płacić w naturze (towrem lub usługami)
dobry, miły, życzliwy, przyjazny, grzeczny, pokorny

Nowoczesny słownik angielsko-polski

życzliwe

usłużny

dobroduszny

uczynny

życzliwa

Słownik finansowy angielsko-polskiIwona Kienzler, 2010r

rodzaj, gatunekassets in ~ wkład rzeczowypayment in ~ płatność w naturzeto pay in ~ płacić w naturze

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polskiIwona Kienzler, 2010r

n rodzaj, gatunek, typkind of business rodzaj działalności handlowejkind of contribution rodzaj wkładu kind of goods rodzaj towarukind of labour rodzaj pracykind of performances rodzaj świadczeń kind of trade typ branżykind of work rodzaj pracyassets in kind wkład rzeczowybenefit in kind korzyść w naturze clearing in kind rozliczenie w naturzepayment in kind płatność w naturze

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polskiAnna Słomczewska

w naturze

rodzaj m, jakość f

Wojskowy słownik angielsko-polskiCopyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s rodzaj
gatunek
natura
jakość
a ~ of coś w rodzaju
nothing of the ~ nic podobnego
what ~ of...? jakiego rodzaju...?, co za...?
adj miły, uprzejmy, łaskawy
very ~ of you bar-dzo uprzejmie z pańskiej (twojej) strony
adv pot. ~ of poniekąd, do pewnego stopnia

Uniwersalny słownik angielsko-polskiCopyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

1. - n rodzaj
gatunek
a kind of - coś w rodzaju
jakiś
nothing of the kind - nic podobnego
what kind of...? - jakiego rodzaju...?, co za...?
to pay in kind - płacić w naturze (w towarze)
kind of - jakby, poniekąd

2. - adj miły, uprzejmy, życzliwy
very kind of you - bardzo uprzejmie z pańskiej (twojej) strony

ECTACO słownik angielsko-polskiSłowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

DOBRY

ŻYCZLIWY

UPRZEJMY

POCZCIWY

ŁASKAWY

PRZYCHYLNY

GRZECZNY

LUDZKI

WZGLĘDNY

RÓD

GATUNEK

GUST

POSTAĆ

NATURA

PRZYRODA

SPOSÓB [ARCH.]

JAKOŚĆ

TOWAR

Wordnet angielsko-polski


1. (having or showing a tender and considerate and helpful nature
used especially of persons and their behavior
"kind to sick patients"
"a kind master"
"kind words showing understanding and sympathy"
"thanked her for her kind letter")
dobry


2. (tolerant and forgiving under provocation
"our neighbor was very kind about the window our son broke")
tolerancyjny: : synonim: tolerant

Słownik internautów

rodzaj

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski2005, Krzysztof Czekierda

gatunek
rodzaj
adj. grzeczny
uprzejmy

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami angielsko-polski2003, Krzysztof Czekierda

rodzaj~ of wastes rodzaj odpadów~ of wrapping rodzaj opakowania

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polskiCopyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

rodzaj, klasa
benefit in kind: korzyść w naturze
kind of contribution: rodzaj wkładu
kind of performances: rodzaj świadczeń

Otwarty słownik angielsko-polskiV.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

łagodny

miły

Słownik religii angielsko-polski

łaskawy adj, życzliwy adj

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

rodzaj

Słownik środowiska angielsko-polski

forma f

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

rodzaj
~ of industry - rodzaj przemysłu
~, technology rodzaj technologii
~, wastewater rodzaj ścieków

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Mr President, the Council was unanimous; let us also show that kind of unanimity.
Panie przewodniczący! Rada była jednomyślna; wykażmy się podobną jednomyślnością.

statmt.org

In fact a decision has been made to refuse any kind of cooperation in this area.
Tak naprawdę podjęto decyzję o odmowie jakiejkolwiek współpracy w tym zakresie.

statmt.org

The time must come for peaceful co-existence of the kind which we have in Europe.
Musi nadejść czas pokojowego współistnienia podobny do tego, jaki mamy w Europie.

statmt.org

I made me gardens and parks, and I planted trees in them of all kinds of fruit;
Naczyniłem sobie ogrodów, i sadów, i naszczepiłem w nich drzew wszelakiego owocu;

Jesus Army

It seems that the rapporteur showed her kindness to women working in agriculture.
Wydaje się, że sprawozdawczymi okazała względy kobietom pracującym w rolnictwie.

statmt.org

" Levenkron suggested to the family that Karen was in need of a more tactile, demonstrative kind of love.

www.guardian.co.uk

Gareth had been an exceptional boy, selected to work as some kind of analyst for GCHQ, the government's secret listening station in Cheltenham, but the family never talked about it.

www.guardian.co.uk

"We went into a place that craved both something to eat and some kind of expression of life.

www.guardian.co.uk

"Nowhere else is providing the kind of support [the Red Cross does].

www.guardian.co.uk

For what kind of things do you actually want more information, however?
Lecz po co tak naprawdę potrzebujecie więcej informacji?

And what kind of a position will we be in then?
I w jakiej sytuacji wówczas się znajdziemy?

His was the first report of its kind during the war.
Był to pierwszy tego rodzaju raport w czasie wojny.

This is the kind of thing people are getting up to.
Właśnie tego typu rzeczy są w planach.

It is kind of you to bring me on now.
To miło z pana strony, że udziela mi pan teraz głosu.

Perhaps you would be so kind as to answer it for us.
Być może będzie pan łaskaw na nie odpowiedzieć.

That must not be the kind of society in which we live.
To nie może być społeczeństwo, w którym żyjemy.

We should consider whether this kind of behaviour is right.
Trzeba się zastanowić, czy takie postępowanie jest słuszne.

What would happen if only Europe had this kind of tax?
Co by się stało, gdyby podatek taki obowiązywał tylko w Europie?

There has been nothing of this kind available in the past.
W przeszłości nic takiego nie istniało.

It now remains to create a different kind of East.
Teraz trzeba stworzyć odmienny rodzaj Wschodu.

I hope that we will soon be taking action of this kind.
Mam nadzieję, że działania tego rodzaju zostaną wkrótce podjęte.

That is the kind of Europe we want to fight against.
Przeciw takiej Europie chcemy walczyć.

And here's me thinking you were the kind of boy who would.
A ja tu myślałam sobie, że byłeś kolesiem który tak sądził.

Which means you either have three of a kind, or just 3s.
A to znaczy, że albo masz trójkę albo po prostu trójki.

And what kind of girl would you like to talk to?
A z jaką dziewczyną chciałbyś porozmawiać?

Would you be so kind as to answer my question?
Bądź tak miły i odpowiedz mi na to pytanie.

She was kind to me and a very big help.
Była dla mnie miła i ogromnie mi pomogła.

She wants me to go to some kind of private meeting.
Chce, żebym poszła na jakieś prywatne spotkanie.

I was about being kind, but they are not human.
Chciałam być miła, ale wy nie jesteście ludźmi.

I want to talk to you about something kind of big.
Chciałbym z wami porozmawiać o czymś wielkim.

He wanted you to have a certain kind of life.
Chciał dać ci takie, a nie inne życie.

What kind of a human are you to side with them?
Co z ciebie za człowiek, że z nimi trzymasz?

I can kind of see what he saw in you too.
I ja też rozumiem, co widział w tobie.

I don't care what kind of bad life you had.
I nie obchodzi mnie jak źle miałeś w życiu.

What kind of a mother can't stand her own son?
Jaką trzeba być matką żeby nie móc znieść własnego syna?

What kind of life will he have without his father?
Jakie będzie jego życie bez ojca?

What kind of present, do you think, my daughter will give me?
Jak myślisz, jaki prezent da mi moja córka?

Me in the future must be a very kind person.
Ja z przyszłości muszę być uprzejmym kolesiem.

You are the kind of woman who can get any guy she wants.
Jesteś kobietą, która może mieć każdego faceta...

I have evidence the child won't be a risk to our kind.
Mam dowód, że dziecko nie stanowi zagrożenia dla naszego rodzaju.

I kind of have something really important to tell him.
Mam mu coś ważnego do powiedzenia.

I want the children to have a different kind of life.
Masz bilet? Chcę, żeby dzieci miały inne życie.

Do you have any idea what kind of person he could be?
Ma pan jakieś przypuszczenia, jakim człowiekiem może on być?

The kind of place you like is where I want to live.
Miejsce które lubisz jest tym miejscem w którym chcę żyć.

Perhaps I can never be the kind of father you really want.
Może nie może być nigdy rodzaj ojca chcesz.

The little kind you can buy and put in someone's bed.
Można je kupić i wsadzić do czyjegoś łóżka.

You must have some kind of a relationship with him.
Musiał pan utrzymywać z nim jakieś stosunki.

You got to have some kind of idea who he is.
Musisz mieć jakieś pojęcie kim on jest.

She needs to find out what kind of guy he really is.
Musi się dowiedzieć jaki on naprawdę jest.

I think she's got kind of a thing for you.
Myślę, że ona coś do ciebie ma.

Do you think she doesn't know what kind of man he is?
Myślisz, ze nie wie jakim typem człowieka on jest?

You will learn how to be kind to my friends.
Nauczycie się, jak być uprzejmymi dla moich przyjaciół.

You don't even know what kind of man I am.
Nawet nie wiesz jakiego rodzaju jestem człowiekiem.

You have no idea what kind of people come in here.
Nie masz pojęcia, jacy ludzie tu przychodzą.

You have no idea what kind of person I really am.
Nie masz pojęcia, jaką osobą jestem naprawdę.

They won't learn to be kind until we force them to.
Nie nauczą się, jak być dobrymi, aż ich do tego nie zmusimy.

Not the kind of shot in the face he wanted.
Nie taki rodzaj strzału na twarz liczył.

At first your job was kind of a turn on.
Początkowo twoja praca naprawdę mnie w tobie kręciła.

Tell me, what kind of a girl was she in college?
Powiedz mi jedno. Studiowaliście razem. Jaka ona jest?