Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) naftowy;

(Noun) nafta; paliwo lotnicze;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(US) nafta

Słownik zwrotów amerykańskiego angielskiego

'ker@sinn Nafta They tossed fire bombs that they had soaked with kerosene (Rzucali bomby zapalające nasączone naftą) - Time (1989) "How long will it burn?" "No tellin'. Probably soaked in kerosene. Smells like it anyway" ("Jak długo będzie się palić?" "Nie wiadomo. Jest chyba nasączona naftą. Przynajmniej tak zalatuje") - John Grisham (1989)

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n am. nafta (oczyszczona)

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

NAFTA OCZYSZCZONA

Wordnet angielsko-polski

(a flammable hydrocarbon oil used as fuel in lamps and heaters)
nafta
synonim: kerosine
synonim: lamp oil
synonim: coal oil

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami angielsko-polski 2003, Krzysztof Czekierda

chem. kerosen

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

nafta

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

(paliwo) kerozyna; US nafta

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

chem. nafta

Słownik techniczny angielsko-polski

nafta f

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

NASA has announced the launching of a programme to find solutions for improving kerosene.
NASA ogłosiła rozpoczęcie programu, którego celem jest znalezienie rozwiązań wzbogacających naftę.

statmt.org

On the issue of tax on air kerosene, the issue has already been discussed with the Member States.
Jeśli chodzi o podatek od paliw lotniczych, sprawa ta była już omawiana z państwami członkowskimi.

statmt.org

YR: When I exit full of kerosene, I'm about 55 kilos.
YR: Z pełnym bakiem paliwa jakieś 55 kilogramów.

TED

Four little engines, 22 kilos thrust each, turbines working with kerosene.
Ultrastabilny profil, 4 silniczki o sile ciągu 22 kg każdy, 4 silniczki o sile ciągu 22 kg każdy, turbiny napędzane kerozyną.

TED

Every year, the airlines in Europe are given EUR 14 billion by European taxpayers, because, in contrast to the fuel used by the railways, kerosene is not subject to taxation.
Każdego roku podatnicy europejscy ofiarowują liniom lotniczym w Europie 14 miliardów euro, ponieważ w przeciwieństwie do paliwa wykorzystywanego przez koleje kerozyna nie podlega opodatkowaniu.

statmt.org

She visits land only to trade fish for staples such as rice and water, and her boat is filled with the accoutrements of everyday living - jerry cans, blackened stockpots, plastic utensils, a kerosene lamp and a pair of pot plants.

www.guardian.co.uk

A nurse showed footage on a mobile phone of an Uzbek man who had been doused in kerosene and set alight.

www.guardian.co.uk

She stood before the house all night with a can of kerosene.
Przez całą noc stała przed moim domem z kanistrem benzyny.

So here's what we do. You get some kerosene.
Tak tu jest to, co robimy. które Dasz trochę nafcie.

Oh, boy, you just gave kerosene and matches to a pyromaniac.
Właśnie dałeś piromanowi naftę i zapałki.

Somebody better not be stealing the kerosene up there.
Lepiej, żeby to nie był ktoś kradnący naftę.

We'il also need a big electric motor and some kerosene later.
I jeszcze duży elektryczny silnik, a później trochę nafty.

Must have been on kerosene. Stinks like a diesel engine.
Naszprycował się naftą, bo cuchnie jak silnik Diesla.

No, and the rain makes the kerosene smell stronger.
Nie, a deszcz sprawia, że nafta wydziela silniejszy zapach.

Shit, that cabin went up like a cardboard box dipped in kerosene.
Leśniczówka poszła z dymem niczym kartonowe pudło zanurzone w nafcie.

We've got plenty of kerosene here for everything.
Dana: Mamy mnóstwo nafty tu dla wszystkiego.

This is a kerosene heater, designed for use in any ordinary house
To jest ogrzewacz benzynowy skonstruowany do użytku w każdym normalnym domu.

Why would anyone soak a rope in kerosene?
Po co nasączać sznur naftą?

Here are some blankets and a kerosene lamp.
tutaj masz koce i lampę naftową.

CO2 consumption must be taxed, and kerosene taxes must be brought in at long last.
Opodatkowana musi być emisja CO2 i trzeba wreszcie wprowadzić podatek naftowy.

Sam, look at this old kerosene lamp.
Sam, popatrz na tę starą lampę naftową.

On the issue of tax on air kerosene, the issue has already been discussed with the Member States.
Jeśli chodzi o podatek od paliw lotniczych, sprawa ta była już omawiana z państwami członkowskimi.

We keep it in kerosene to stabilize it.
Trzymamy sód w nafcie, by go ustabilizować.

I'm putting out fire with kerosene.
Gaszę ogień naftą.

But kerosene doesn't burn as hot as gasoline.
Ale nafta nie pali się jak benzyna.

NASA has announced the launching of a programme to find solutions for improving kerosene.
NASA ogłosiła rozpoczęcie programu, którego celem jest znalezienie rozwiązań wzbogacających naftę.

Put some kerosene on it!
Przyłóż do tego jakąś naftę!

So don't use kerosene in it. Use Castrol lubrication oil
Nie używam już zwykłej nafty Tylko oleju od smarowania Castrol

Mercury, asbestos, and lead. Kerosene, distilled petroleum. It's jet fuel.
Rtęć, azbest i ołów. nafta, destylowana benzyna.

More kerosene means more fire.
Więcej ropy oznacza więcej ognia.

Gunpowder, kerosene and piss. That's all I smell.
Ja czuję tylko zapach prochu, nafty i szczyn.

With kerosene cans against flame-throwers?
Z naftą przeciwko miotaczom ognia?

Kerosene is fuel, Brian.
Nafta jest paliwem, Brian.

I soak my thong in kerosene...
Namoczę moję stringi w nafcie...

I would remind everyone, for example, that the exemption from duty for kerosene costs European taxpayers EUR 14 billion every year.
Chciałbym wszystkim przypomnieć, że na przykład zwolnienie nafty z cła kosztuje europejskich podatników 14 miliardów euro rocznie.

Every year, the airlines in Europe are given EUR 14 billion by European taxpayers, because, in contrast to the fuel used by the railways, kerosene is not subject to taxation.
Każdego roku podatnicy europejscy ofiarowują liniom lotniczym w Europie 14 miliardów euro, ponieważ w przeciwieństwie do paliwa wykorzystywanego przez koleje kerozyna nie podlega opodatkowaniu.

The PPE-DE would further stress that while a separate vote was not requested on paragraph 42 of the report our opposition based on these same principles extends to the notion of an EU-wide kerosene tax and NOx emission charges.
PPE-DE podkreśla dalej, że podczas gdy nie zażądano oddzielnego głosowania nad treścią ust. 42 sprawozdania, nasz sprzeciw oparty na tych samych zasadach obejmuje pojęcie ogólnounijnego podatku od kerosenu i kar za emisje NOx.

This is why the Group of the Greens/European Free Alliance have tabled positive amendments, including the request for more co-financing between the EU and the Member States, a kerosene tax for air transport and the uncoupling of an increase in transport from economic growth.
Oto dlaczego Grupa Zielonych/Wolnego Sojuszu Europejskiego zgłosiła pozytywne poprawki, w tym żądanie zwiększenia współfinansowania między UE a państwami członkowskimi, podatku od nafty w transporcie powietrznym oraz oddzielenie wzrostu transportu od wzrostu gospodarczego.