Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(zob.) keep
utrzymanek

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

zob. keep

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

zob. keep -

Słownik internautów

trzymany

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

adj. trzymany
zachowany

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

adj. trzymany
magazynowany

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

The uncertain elements need to be kept to a minimum in this economic maelstrom.
W obecnym zawirowaniu gospodarczym niepewne elementy należy ograniczyć do minimum.

statmt.org

He was just a toddler and he wasn't very good at it, and he kept falling over.
Był tam maluch, który cały czas się wywracał. ~~~ Nie był za dobry w chodzeniu.

TED

For I have kept the ways of Jehovah, And have not wickedly departed from my God.
Nagrodził mi Pan według sprawiedliwości mojej; według czystości rąk moich oddał mi.

Jesus Army

And then the pilot didn't go and I was so sad, but I kept remaining a fan of yours.
A później program nie został wyemitowany i byłam smutna, ale pozostałam twoją fanką.

TED

"There was a fat man from MI5 who kept asking me about scuba diving.

www.guardian.co.uk

[Nonetheless] they kept asking me questions about it and showing me pictures from military manuals about scuba divers carrying mines.

www.guardian.co.uk

Awarded to those with marks of above 90% in their second-year exams, the A* is meant to help the most selective universities choose the best candidates, after years in which the numbers who got an A kept rising.

www.guardian.co.uk

Speaking to the Guardian, her lawyer, Houtan Kian, who represents Mohammadi Ashtiani and two other women kept in Tabriz prison convicted of adultery, said: "My fear is that Iran executes Mariam and those others whose cases have not attracted media attention.

www.guardian.co.uk

Records kept by the Electoral Commission show that Chadlington and the PR firm he runs, Huntsworth, have given more than Â?77,000 to the Tories between 2005 and 2010 in the form of donations and donations-in-kind.

www.guardian.co.uk

But I don't like to be kept in the dark.
Ale nie chcę być trzymany w ciemności.

But you kept me as your wife for three days.
Ale ty trzymałeś mnie jak swoją żonę przez trzy dni.

I have kept company with bad men all my life.
Całe życie trzymałem się ze złymi ludźmi.

I kept thinking, what if the world really does end?
Co jeśli świat naprawdę zmierza ku końcowi?

How do you feel about me being kept here against my will?
Co myślisz o trzymaniu mnie tu wbrew woli?

And for some reason, she kept going out with me.
I z jakiś powodów, nadal ze mną wychodzi.

You kept talking about how the first time never is any good.
Mówiłeś o tym, że po pierwszym razie nigdy nie jest już lepiej.

I kept thinking he had someone else on his mind.
Nie. Stale myślę że kto inny mu w głowie.

I should have kept you in after your first period.
Powinienem cię trzymać krótko po tym, jak dostałaś pierwszej miesiączki.

I held him in my arms, and he kept looking at me.
Trzymałem go w ramionach, a on wciąż patrzył.

Why, even during the war I kept my hand in.
Dlatego, nawet w czasie wojny trzymałem rękę na pulsie.

My parents kept their word and didn't ask me any question.
Moi rodzice dotrzymali słowa i o nie zadawali żadnych pytań.

I just kept thinking about what you told me in high school.
Myślałam o tym, co mi powiedziałeś w szkole.

They were kept at the police station for just 20 minutes.
Na posterunku przetrzymywani byli tylko przez 20 minut.

I kept at him but he stopped taking my calls.
Dzwoniłem do niego lecz przestał odbierać moje telefony.

I can't believe you kept this thing all these years.
Nie mogę uwierzyć, że trzymałeś te wszystkie rzeczy przez te wszystkie lata.

He almost kept me out of the picture long enough.
Prawie udało mu się utrzymać mnie z dala wystarczająco długo

I hear that she kept a little black book or something.
Słyszałem, że miała jakąś czarną książeczkę czy coś takiego.

The old woman kept saying that she could see something.
Stara kobieta powtarza, że coś widziała.

So this is why you kept me outside all day?
To dla tego trzymałeś mnie zdala od domu cały dzień?

We've kept many things from them, all for good reason.
Wiele rzeczy przed nimi zatailiśmy. Mieliśmy ku temu powody.

So I kept telling myself to love you a little less.
Więc zawsze powtarzałem sobie, żeby cię kochać troszkę mniej.

And you kept the truth from me for all these years.
A ty przez te wszystkie lata ukrywałaś przede mną prawdę.

Is it something to do with those phone calls you kept getting?
Czy to ma coś wspólnego z tymi telefonami, które ciągle dostajesz?

And ever since, I have kept it close to me.
I od tamtego czasu nie rozstawałem się z nim.

A mass of things has kept me from coming to work.
Masa spraw nie pozwoliła mi przyjść do pracy.

I put her to sleep first, but she kept talking to me.
Najpierw ją uśpiłem, ale ona ciągle do mnie mówiła.

I'll tell her that you have been kept by force.
Powiem jej, że zostałaś zatrzymana siłą.

I should have kept that money to help you out.
Powinienem był zatrzymać te pieniądze, żeby ci pomóc. Nie.

I kept your room just the way you left it.
Trzymałam twój pokój tak jak go zostawiłeś.

I've kept these up so you can see for yourself.
Zostawiłem je tu, byś sama mogła zobaczyć.

I kept God in it- sent my husband to meet him.
A ja mieszam w to Boga. Przygotowałam mojego męża na spotkanie z nim.

And I have never, ever kept a secret from you.
A ja nigdy, przenigdy, nie miałam przed tobą sekretów.

I was kept in the dark, as you were, for a very long time.
Byłem trzymany w ciemnościach, jak i ty byłeś, przez bardzo długi czas.

I kept thinking they would come in and kill me too.
Cały czas się bałam, że one tu przyjdą i mnie też zabiją.

She kept asking what I knew about you and your family.
Ciągle pytała, co wiem o tobie i o twojej rodzinie.

It was the thought of you that kept me going.
Myśl o tobie powstrzymywała mnie przed wyjazdem.

I kept telling everyone that had to have hope until you know.
Powtarzałam wszystkim, że muszę mieć nadzieję, dopóki się nie przekonam.

Baby, meet the only girl that could have kept us from being together.
Skarbie, poznaj jedyną dziewczynę, która mogłaby powstrzymać nas od bycia razem.

These women knew he was married but still kept going out with him.
Te kobiety wiedziały, że jest żonaty, a mimo to uganiały się za nim.

Those words have kept me waiting for you all this time.
Te słowa, kazały mi czekać na ciebie przez cały ten czas.

What kept me fighting was the thought of coming home to you.
To, dzięki czemu walczyłem, to myśl o powrocie do domu, do ciebie.

You're the one who kept going on all night about how nice I was.
To Ty rozprawiałaś całą noc o tym, jaki to jestem miły.

Only because I kept him in the chair for a week.
Tylko dlatego, że przez tydzień więziłem go na krześle.

And I just kept thinking, like, when is this going to end?
I tak sobie myślałam,kiedy to się skończy?

I haven't kept in contact with many friends from high school.
Nie utrzymywałem zbyt wielu kontaktów z osobami z liceum.

This is where I kept stuff when we lived here.
To tutaj wszystko trzymałem, gdy tu mieszkaliśmy.

They wanted to change the world. And their faith kept them together.
W pierwszej kolejności chcieli zmienić świat, a wiara trzymała ich razem.

And we know he killed your wife. You shouldn't have kept that from us.
Wiemy, że zabił twoją żonę, Nie powinieneś ukrywać tego przed nami.

He grew up with his mother in California, who kept him from me.
Wychował się w Kalifornii, u matki, która nie dopuszczała go do mnie.