Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) kenijski;

(Noun) Kenijczyk/Kenijka;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj kenijski
n Kenijczyk.

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

Kenijczyk
kenijski

Nowoczesny słownik języka angielskiego

Kenijczyk, kenijski

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Naturally, we responded to the humanitarian needs of the Kenyan population.
Oczywiście zareagowaliśmy na potrzeby humanitarne społeczeństwa kenijskiego.

statmt.org

But these elections have also highlighted the democratic aspirations of the Kenyan people.
Ale te wybory pokazały również demokratyczne aspiracje społeczeństwa Kenii.

statmt.org

Many Kenyans have been driven out of their family homes, which have then been burned down.
Wielu Kenijczyków wypędzono z ich rodzinnych domów, które następnie spalono.

statmt.org

And that, after a couple of days, made the Kenyan press feel safe to talk about it.
A to, po kilku dniach, sprawiło, że kenijska prasa poczuła, że może bezpiecznie o tym mówić.

TED

On a more positive note, the Kenyan Parliament had its first session yesterday.
Z bardziej optymistycznych wiadomości, parlament kenijski odbył wczoraj pierwsze posiedzenie.

statmt.org

It is up to the Kenyan people themselves to find the solutions to overcome the current situation in their country.
To naród kenijski powinien znaleźć rozwiązanie dla obecnej sytuacji, w jakiej znalazł się jego kraj.

Naturally, we responded to the humanitarian needs of the Kenyan population.
Oczywiście zareagowaliśmy na potrzeby humanitarne społeczeństwa kenijskiego.

But these elections have also highlighted the democratic aspirations of the Kenyan people.
Ale te wybory pokazały również demokratyczne aspiracje społeczeństwa Kenii.

Seeking a political settlement is therefore the responsibility first and foremost of the Kenyan leaders.
Odpowiedzialność za znalezienie rozwiązania politycznego spoczywa zatem przede wszystkim na przywódcach kenijskich.

There are currently 75 suspects being held in Kenyan jails.
Obecnie w kenijskich więzieniach przebywa 75 podejrzanych.

You know, like one of them Kenyan pacemakers.
Wiesz, jak jeden z tych rozruszników serca.

On a more positive note, the Kenyan Parliament had its first session yesterday.
Z bardziej optymistycznych wiadomości, parlament kenijski odbył wczoraj pierwsze posiedzenie.

Whatever the case, we should be pleased that the speaker of the Kenyan parliament was elected properly last night.
W każdym przypadku powinniśmy być zadowoleni ze zgodnego z prawem wybrania w trakcie ostatniej nocy przewodniczącego parlamentu kenijskiego.

The Kenyan people, I believe, want to get to the bottom of this situation and are calling for new elections to make things perfectly clear.
Uważam, że społeczeństwo kenijskie chce dotrzeć do sedna tej sytuacji i wzywa do przeprowadzenia nowych wyborów, aby wszystko było absolutnie jasne.

That statement comes from the national Kenyan observers, who stationed between 16 000 and 20 000 people there.
Niniejsze oświadczenie pochodzi od krajowych obserwatorów kenijskich, którzy byli rozmieszczeni między 16 do 20 tysiącami obywateli.

The international community must continue to put pressure on the Kenyan authorities to treat civil liberties responsibly, especially press freedom.
Społeczność międzynarodowa musi w dalszym ciągu wywierać naciski na władze kenijskie, aby traktowały one swobody obywatelskie, szczególnie wolność prasy, w sposób odpowiedzialny.

The legal process involved amounts to nine different trials and creates a significant additional burden on the Kenyan judicial system.
Prowadzone są postępowania sądowe w 9 różnych procesach, co stanowi poważne dodatkowe obciążenie dla kenijskiego systemu sądowego.

Clearly, if the election results are not properly monitored and respected, we cannot continue to channel money through the Kenyan Government.
Oczywiście, jeśli wyniki wyborów nie będą należycie monitorowane i respektowane, nie możemy kontynuować przekazywania pieniędzy za pośrednictwem kenijskiego rządu.

I would like to quote something in English from the Kenyan election observers, who write as follows:
Chciałby zacytować po angielsku jednego z kenijskich obserwatorów, który napisał:

I am convinced that the Kenyan people would have confidence in such an audit being carried out by Commonwealth judges.
Jestem przekonany, że naród kenijski będzie miał zaufanie do takiej kontroli przeprowadzonej przez sędziów ze Wspólnoty Narodów.

This bill flies in the face of press freedom and disregards international conventions signed up to by the Kenyan Government.
Projekt ten jest wymierzony w wolność prasy i jest przejawem lekceważenia międzynarodowych konwencji podpisanych przez rząd kenijski.

Only on the basis of dialogue will the media and the Kenyan Government be able to develop a common understanding and build mutual respect.
Tylko w drodze dialogu, media i rząd kenijski będą mogły wypracować wspólne porozumienie i budować wzajemny szacunek.

The Kenyan elections have shown that the vast majority of Kenyans prefer democracy to dictatorship.
W ostatnich latach kraj dokonał ogromnego postępu politycznego i gospodarczego.

This law, in its initial form, is a reminder of the dark days of dictatorship, when the Kenyan press was brought to its knees.
Ustawa, w swojej pierwotnej formie, przypomina mroczne dni dyktatury, kiedy prasa kenijska została rzucona na kolana.

Quite an undertaking-- your Kenyan safari.
Niezłe przedsięwzięcie -- pańskie Kenijskie safari.

This support to the Kenyan judiciary system includes a sort of mixture of capacity-building measures for prosecution, police, judicial and prison services.
To wsparcie dla kenijskiego wymiaru sprawiedliwości obejmuje różne środki na budowę bazy dla systemów ścigania, policyjnego, sądowniczego i penitencjarnego.

I am also very much in favour of in future supporting the institution that has now been authorised, in other words the Kenyan Parliament.
Zdecydowanie opowiadam się za wsparciem w przyszłości instytucji, która uzyskała obecnie akceptację, czyli inaczej mówiąc - parlamentu kenijskiego.

Jomo Kenyatta, the father of Kenyan independence, described this in a vivid, albeit simplified, manner.
Barwnie, choć w uproszczony sposób, opisał je Jomo Kenyatta, ojciec niepodległości Kenii.

Therefore, the Kenyan Government and President should act together and honour their own obligations to respect freedom of the press, speech and assembly.
Wobec tego rząd i prezydent Kenii powinni działać razem i wypełniać swoje zobowiązania do poszanowania wolności prasy, słowa i zgromadzeń.

Kenyan support for these agreements has been viewed by its neighbours as undermining the continent's zeal for a more radical position on EPAs.
Wsparcie ze strony Kenii dla tych umów jest postrzegane przez państwa ościenne jako podważanie zapału Afryki do przyjęcia bardziej radykalnego stanowiska wobec UPG.

The Kenyan Government must understand and accept that the protection of the press is essential for their country's road to betterment of living standards for its citizens.
Rząd kenijski musi zrozumieć i uznać, że ochrona prasy jest krajowi niezbędna w dążeniu do podniesienia stopy życiowej swoich obywateli.

Constructive political dialogue between both sides must be a key priority, and I would agree with other speakers that yesterday was a positive day in the Kenyan Parliament.
Po obu stronach priorytetem musi być konstruktywny dialog polityczny i zgadzam się z moimi przedmówcami, że wczorajszy dzień być dobrym dniem w kenijskim parlamencie.

This act would give considerable powers to the Kenyan Information Minister to raid media houses deemed to be a threat to national security and to dismantle broadcasting equipment.
W ustawie tej zostałyby przyznane znaczące uprawnienia kenijskiemu ministrowi informacji do dokonywania nalotów na redakcje mediów uznane za zagrażające bezpieczeństwu narodowemu i demontowania sprzętu nadawczego.

I call on the Kenyan authorities to relinquish their plans to introduce censorship, to build consensus in order to foster the freedom of the press and the public communications sector.
Wzywam władze Kenii do odstąpienia od decyzji o wprowadzeniu cenzury, do budowy konsensusu na rzecz wolności prasy i przemysłu komunikacji publicznej.

I would like to use my speaking time to quote what the Kenyan economist James Shikwati said to Der Spiegel online on 7 April 2005.
Chcę wykorzystać mój czas na zacytowanie ekonomisty z Kenii, Jamesa Shikwati, który udzielał wywiadu dla "Der Spiegel online” 7 kwietnia 2005 r.

This is where we beg to differ with the Kenyan Government, which is introducing legislative measures that can be used for possible repression and persecution of the press by the state.
To w tym miejscu pozwalamy sobie różnić się z rządem kenijskim wprowadzającym działania legislacyjne, które mogą zostać wykorzystane do ewentualnego represjonowania i prześladowania prasy przez państwo.

The high turnout of the Kenyan voters is proof of the commitment of the Kenyan people to the democratic process and of the trust in that process.
Wysoka frekwencja wyborców w Kenii dowodzi zaangażowania społeczeństwa kenijskiego w procesy demokratyczne oraz zaufania dla tych procesów.

In the name of the European Union, I can say that everything that has followed the Kenyan elections has represented a great disappointment and that the situation is still worrying.
W imieniu Unii Europejskiej mogę powiedzieć, że wszystkie wydarzenia, które nastąpiły po wyborach w Kenii, są rozczarowujące, a sytuacja pozostaje niepokojąca.

A Kenyan delegation told me of a Japanese factory ship that harvests their waters and those of their neighbours. What conditions do those working in that factory ship experience?
Członkowie kenijskiej delegacji opowiadali mi o japońskim statku przetwórni, który prowadzi połowy na ich wodach i na wodach ich sąsiadów W jakich warunkach pracują ludzie na tym statku przetwórni?

As if this were not enough, as you know, two weeks ago the Chairman of the Kenyan Electoral Commission stated no less than that he did not know who had won the presidential elections.
Jakby tego było mało, dwa tygodnie temu, jak państwo wiecie, przewodniczący kenijskiej komisji wyborczej stwierdził ni mniej, ni więcej, że nie wie, kto wygrał wybory prezydenckie.

We therefore call on the Kenyan authorities to reconsider their stance on the matter and give their mass media the legislative freedom they need in order to try, at least, to function as democratically as possible.
Wzywamy zatem władze kenijskie do ponownego rozważenia ich stanowiska w tej sprawie i zapewnienia swoim środkom masowego przekazu legislacyjnej wolności, potrzebnej im do tego, aby przynajmniej spróbować funkcjonować na tyle demokratycznie, na ile to możliwe.

The compromise must lead to a permanent solution which will uphold the will of the Kenyan people, gain the trust of the Kenyan people and return Kenya to stability.
Kompromis musi prowadzić do trwałego rozwiązania, które uwzględni wolę społeczeństwa kenijskiego, uzyska jego poparcie i przywróci stabilną sytuację w Kenii.

It appreciates the undertaking of the Kenyan Government to implement the report recommendations, including the establishment of a special tribunal to ensure that the people responsible for the violence will have to answer for their acts.
Docenia zobowiązanie rządu kenijskiego do wdrożenia zaleceń, między innymi dotyczącego powołania specjalnego trybunału w celu zapewnienia pociągnięcia do odpowiedzialności za swoje czyny osób odpowiedzialnych za przemoc.

I agree with Commissioner Michel that yesterday's developments in the Kenyan Parliament are encouraging: the speaker has been elected - the parties and the opposition have been sufficiently powerful to push through the elections for the new speaker.
Zgadzam się z komisarzem Michelem, że wczorajsze wydarzenia w parlamencie kenijskim napawają otuchą: wybrano przewodniczącego - partie i opozycja okazały się wystarczająco silne do przeforsowania wyboru nowego przewodniczącego.

I call on the Kenyan Government to initiate a stakeholder consultation in order to build consensus on how to better regulate the communications industry without interfering with press freedom and without infringing rights contained within the Universal Declaration.
Wzywam rząd kenijski do podjęcia konsultacji z zainteresowanymi stronami w celu wypracowania konsensusu co do tego, jak lepiej regulować sektor komunikacji bez ingerowania w wolność prasy i bez naruszania praw zawartych w Powszechnej Deklaracji.

From this viewpoint, the European Commission's decision, one day after the elections, to transfer 40 million euros of budget support to the Kenyan government without taking into account the criticisms of European Union observers regarding the conduct of the elections, is questionable.
Z tego punktu widzenia wątpliwości budzi decyzja Komisji Europejskiej o przekazaniu dzień po wyborach 40 milionów euro pomocy budżetowej dla rządu kenijskiego, bez uwzględnienia krytycznej opinii obserwatorów Unii Europejskiej odnoszącej się do przebiegu wyborów.

Mr President, I agree with Mr Borrell Fontelles that, if any good has come out of the post-election situation in Kenya, it is that it has revealed that the so-called Kenyan success story is built on a foundation of straw.
Panie przewodniczący! Zgadzam się z panem Borrell Fontellesem, że jeśli sytuacja po wyborach w Kenii przyniosła coś dobrego, to to, że ujawniła ona, iż tak zwana opowieść o kenijskim sukcesie ma bardzo chwiejne podstawy.

These results have been known since early November and in November, on the basis of the International Monetary Fund's favourable opinion, the Commission approved in principle the payment of a sum of 40.6 million euros by letter to the Kenyan Finance Minister.
Wyniki były znane w listopadzie i w tym miesiącu, na podstawie korzystnej opinii MFW, Komisja zasadniczo zatwierdziła w liście do kenijskiego ministra finansów przekazanie kwoty 40,6 milionów euro.

We should welcome the Kenyan President's assurances that the amendments will be revised and that all political powers will be consulted on this matter, in order to give these amendments a new, democratic quality and ensure the broad support of Kenyan society.
Zapewnienie prezydenta Kenii o rewizji poprawek i ich konsultacji ze wszystkimi siłami politycznymi w celu nadania im nowej demokratycznej jakości oraz szerokiej akceptacji społeczeństwa należy przyjąć z zadowoleniem.