Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) geografia Kenia;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

Kenia

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Cows are becoming a rare commodity in northern Kenya because of climate change.
W północnej Kenii ze względu na zmiany klimatyczne krowy stają się rzadkim dobrem.

statmt.org

When they were released, we left and we went as refugees to Kenya and Tanzania.
Kiedy ich wypuszczono, uciekliśmy i udaliśmy się do Kenii i Tanzanii jako uchodźcy.

TED

The latter has called for mass demonstrations in Kenya in three days' time.
Pan Odinga wezwał do zorganizowania za trzy dni w Kenii masowych demonstracji.

statmt.org

I hope that the rights of religious and ethnic minorities will be respected in Kenya.
Oczekuję, że w Kenii będą respektowane prawa mniejszości religijnych i narodowych.

statmt.org

And currently, as of this year, there are clinics rolling out in Nigeria and Kenya.
Obecnie, od tego roku, uruchomiliśmy kliniki wyjazdowe w Nigerii i Kenii.

TED

I wouldn't want to go on to Kenya without you.
Ja nie chcę jechać do Kenii bez ciebie.

For too long we have closed our eyes to what was going on in Kenya.
Zbyt długo przymykaliśmy oczy na to, co się działo w Kenii.

Kenya, sister, the only place I want to go is home.
Kenya, siostro, ja chcę po prostu do domu.

Well, either way, some kid from Kenya is going to win it.
Tak czy inaczej, ten maraton wygra jakiś dzieciak z Kenii.

Kenya put it in evidence, along with some guy's clothes.
Kenya umieściła ją wśród dowodów, razem z ciuchami jakiegoś typa.

I find it rather cool for Kenya this time of year.
Uważam, że ta pora roku w Kenji jest świetna.

We will follow the development of events in Kenya very closely.
Będziemy bacznie śledzić rozwój sytuacji w Kenii.

Kenya, like my country, is a member of the Commonwealth.
Kenia, podobnie jak mój kraj, należy do Wspólnoty Narodów.

This is a box that my aunt brought from Kenya.
To pudełko przywiozła moja ciotka z Kenii.

Kenya's a hard country for women, so there is a chivalry here.
Kenia jest trudnym krajem dla kobiet... Więc istnieje tu pewna rycerskość wobec nich.

Well, Kenya just bought her first house and she wants to do some landscaping.
Kenya właśnie kupiła swój pierwszy dom i chce trochę urozmaicić ogród.

In Kenya, more than 1 in 10 children die before the age of five.
W Kenii więcej niż 1 dziecko na 10 umiera, nie osiągając wieku pięciu lat.

We met young women - girls - who were being married at ever younger ages in northern Kenya.
Spotkałyśmy młode kobiety - dziewczyny - które w północnej Kenii wychodzą za mąż w coraz młodszym wieku.

Little Kenya stuck inside while the other kids play.
Mała Kenya uwięziona w środku, podczas gdy inne dzieciaki się bawiły.

Let us remember how a peaceful Kenya became drenched in blood within the space of a few days.
Pamiętamy, jak spokojna Kenia w ciągu kilku dni spłynęła krwią.

A return to normal for Kenya must therefore begin with a suspension of violence and destruction.
Zatem powrót do normalności w Kenii trzeba rozpocząć od powstrzymania przemocy i gwałtu.

I hope that the rights of religious and ethnic minorities will be respected in Kenya.
Oczekuję, że w Kenii będą respektowane prawa mniejszości religijnych i narodowych.

Well, I think Kenya is probably the one who's too busy.
Myślę, że to Kenya jest prawdopodobnie zbyt zajęta.

Kenya, I just really want you to come to the wedding...
Kenya, bardzo bym chciał byś przyszła na nasz ślub...

The elections in Kenya, as we know, took place on 27 December.
Jak wiemy, wybory w Kenii odbyły się w dniu 27 grudnia.

Today, we see similar intentions behind the legislative endeavours in Kenya.
Dzisiaj widzimy, że podobne intencje przyświecają tym usiłowaniom prawnym, które obserwujemy w Kenii.

I didn't want to rot away in Kenya or India.
Nie chciałem zgnić w Kenii lub w Indii.

Where are the solar panels and wind turbines in Kenya?
Gdzie są panele słoneczne i turbiny wiatrowe w Kenii?

Kenya, you need to make yourself more available.
Kenya, musisz bardziej się otworzyć.

It would also strengthen Kenya's case for moral authority and leadership in an unstable region.
Zostałaby również wzmocniona pozycja Kenii jako autorytetu moralnego i kraju o wiodącej roli w niestabilnym regionie.

Or Kenya killed him and Amanda's lying to protect her.
Albo zabiła go Kenya, a Amanda kłamie, żeby ją chronić.

The latter has called for mass demonstrations in Kenya in three days' time.
Pan Odinga wezwał do zorganizowania za trzy dni w Kenii masowych demonstracji.

The Commission's position with respect to the political situation in Kenya could not be clearer.
Stanowisko Komisji w odniesieniu do sytuacji politycznej w Kenii nie mogłoby być bardziej jednoznaczne.

Life has a different rhythm here in Kenya.
Tu, w Kenii, życie ma inny rytm.

Cows are becoming a rare commodity in northern Kenya because of climate change.
W północnej Kenii ze względu na zmiany klimatyczne krowy stają się rzadkim dobrem.

However, I do not agree that we should just suspend development aid to Kenya.
Jednakże nie zgodzę się z opinią, że powinniśmy po prostu zawiesić pomoc rozwojową dla Kenii.

The international community unanimously declared this to be a further step towards media censorship in Kenya.
Społeczność międzynarodowa uznała to jednogłośnie za kolejny krok do ustanowienia cenzury w kenijskich mediach.

And the '04 Kenya shoot in the one-piece black.
I ' 04 Kenia strzela w jednoczęściowej czerni.

It has affected the economy not only of Kenya itself, but also of the neighbouring countries, especially those without their own access to the sea.
Miało to negatywny wpływ na gospodarkę nie tylko samej Kenii, ale również sąsiednich krajów, w szczególności tych, które nie dysponują dostępem do morza.

This topic, like that of Kenya, is one that will continue to occupy us in the months ahead.
Temat ten, podobnie jak temat Kenii, będzie nas jeszcze zajmował w nadchodzących miesiącach.

Kenya, I don't know what your problem is, girl, but Mark is a catch.
Kenya, nie wiem, jaki masz problem, dziewczyno, ale Mark to niezłe ciacho.

No -- low-income countries like Kenya still don't have thatlevel of organization.
Nie. Kraje o niskich dochodach, jak Kenia nadal nie majątakiego poziomu organizacji.

We will adapt our relations with Kenya, including as regards cooperation, to reflect changes in the situation and the actions of both sides.
Dostosujemy nasze stosunki z Kenią, również w zakresie współpracy, tak aby były one zgodne ze zmianami sytuacji i działaniami podejmowanymi przez obie strony.

This is last week in northern Kenya.
To zdjęcia z zeszłego tygodnia na północy Kenii.

Kenya is paying very dearly for the protection and support that we have given to its poor governments, without denouncing them.
Kenia płaci bardzo wysoką cenę za ochronę i wsparcie, którego udzielaliśmy jej słabym rządom, bez krytykowania ich.

The next item is the debate on six motions for resolutions on press freedom in Kenya.
Następnym punktem jest debata nad sześcioma projektami rezolucji w sprawie wolności prasy w Kenii.

The crisis in Kenya is fundamental and in my view not merely political in nature.
Kryzys w Kenii ma podłoże zasadnicze, a nie wyłącznie polityczne.

The Resolution, which I support, will certainly help the process of democratisation in Kenya.
Rezolucja, którą popieram, pomoże na pewno procesowi demokratyzacji w Kenii.

Never heard Kenya mention a missing husband.
Kenya nigdy nie wspominała o zaginionym mężu.

As we know, after the results were published, violence broke out in the capitol Nairobi and other parts of Kenya.
Jak wiemy, po opublikowaniu wyników wyborów w stolicy, Nairobi, i innych regionach Kenii wybuchły zamieszki.

There have been further deaths in Kenya.
Kolejne osoby zginęły w Kenii.

Mr President, since we formulated this resolution, some important changes have taken place in Kenya.
Panie przewodniczący! Od czasu wydania rezolucji doszło do poważnych zmian w Kenii.

We must ensure that the authorities in Kenya investigate, without delay, the circumstances surrounding the elections and prevent further violence.
Musimy zapewnić, że władze w Kenii zbadają bezzwłocznie okoliczności towarzyszące wyborom i będą zapobiegały dalszemu rozprzestrzenianiu się przemocy.

Mr President, Kenya has been in the throes of a serious political crisis for a long time.
Panie przewodniczący! Kenia od dłuższego czasu pogrążona jest w poważnym kryzysie politycznym.

For years, Western Europe and America considered Kenya to be a major success story.
Przez lata Europa Zachodnia i Ameryka traktowały Kenię jako kraj, któremu się powiodło.