Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) wiedzieć; rozumieć, pojmować; rozpoznawać; prawniczy uznać za dziedzica; prawniczy uznać aktem prawnym;

(Noun) wiedza, rozumienie, zdolność pojmowania; zasięg, zakres;
in sb’s ken - w zasięgu czyjegoś wzroku; w granicach czyjejś wiedzy;
beyond sb’s ken - niezrozumiałe, nie do pojęcia dla kogoś; przekraczające czyjąś zdolność pojmowania;
out of sb’s ken - niewidziany przez kogoś; bez czyjejś wiedzy;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

zakres wiedzy
beyond/outside my ~ poza moim zakresem wiedzy

Nowoczesny słownik języka angielskiego

wiedza, zakres wiedzy, zdolność pojmowania

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ROZPOZNAĆ

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

zakres

zasięg

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

There was a great TED moment, I think it was Sir Ken Robinson, was it?
Był wspaniały moment na TED, to był chyba Sir Ken Robinson, tak?

TED

I expected him to be incoherent, but, in fact, he walked into the tent and said to me, "Hi, Ken.
Sądziłem, że będzie nieprzytomny, ale wręcz przeciwnie - wszedł i powiedział: "Cześć Ken.

TED

Ken Olsen famously said, nobody needs a computer in the home.
Ken Olsen zasłynął powiedzeniem, że nikt nie potrzebuje komputera w domu.

TED

Most notably, in my constituency, he was championed by the former Mayor of London, Ken Livingstone.
W moim okręgu wyborczym popierał go były burmistrz Londynu, Ken Livingstone.

statmt.org

But as that great Englishman, Ken Dodd, once remarked, every cloud has a silver lining, plus VAT.
Ale jak wybitny Anglik Ken Dodd kiedyś zauważył, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, plus VAT.

statmt.org

The Tea Party has given the Republicans a range of exotic candidates for the midterms, from Sharron Angle in Nevada, who wants to phase out social security (pensions), to Joe Miller running for the Senate in Alaska, who wants the federal government out of education, to ken Buck in Colorado (who is anti-abortion even in rape cases), to Christine O'Donnell, running for Joe Biden's old seat in Delaware, who is passionate in her fundamentalist views but whose strong stand against masturbation is not necessarily a vote-winner.

www.guardian.co.uk

Church of Ireland Bishop of Derry and Raphoe ken Good and the heads of the Presbyterian and Methodist churches will join relatives at a memorial to the dead.

www.guardian.co.uk

They will work alongside senior Tories such as the foreign secretary, William Hague, the justice secretary, ken Clarke, and the party chairman, Lady Warsi.

www.guardian.co.uk

Considering that fellow holders of this epithet include ken Bates and Phil Gartside, you might suspect "football man" is merely a euphemism for a word we don't print in the Guardian unless it's in reported speech.

www.guardian.co.uk

Ken and I have been working together for almost 40years.
Ken i ja pracujemy razem prawie 40 lat.

We didn't know if Ken was going to make it.
Nie wiedzieliśmy czy Kenny da sobie radę.

Who in their right mind wants to dress up like Ken?
Kto o zdrowym umyśle chce ubierać się jak Ken?

I don't know why this couldn't wait until morning, Ken, but here you go.
Nie wiem, czemu to nie mogło zaczekać do rana, Ken... ...ale proszę.

Was it because of you Ken broke up with me?
To przez ciebie zerwał ze mną?

Like me, you want to take revenge on Ken's death!
Jak ja, chcesz się zemścić za śmierć Kena.

Ken, did you come all this way just to pay your respects?
Ken, przebyłeś taki kawał drogi, żeby tylko się pomodlić?

I always felt there was some kind of barrier between Ken and me.
Zawsze czułem, że jest jakiś mur pomiędzy mną a Kenem.

Ken has cooking talent. But he doesn't know much about the idea of food.
Ken ma talent do gotowania... ale nie zna zasad żywienia.

Ken, a couple months ago, did you think this was remotely possible?
Ken, kilka miesięcy temu, czy pomyślałeś, że jest to w ogóle możliwe?

But I know Ken would do the same for me.
Ale wiem, Ken zrobiłby to samo dla mnie.

And in four years, Ken has done two things.
I w ciągu 4 lat Ken zrobił dwie rzeczy.

Ken, we can get you a car in 15 minutes
Ken, możemy załatwić ci samochód w przeciągu piętnastu minut.

Ken saw him too ! He was with us at the fire.
Ken też go widział Był z nami przy ogniu.

I'll see Ken tonight and ask him to tell you this
Spotkam się z nim dziś i powiem, żeby ci o tym powiedział.

Ken, he wakes up, give him an injection right there.
Ken, jeśli się obudzi, zrób mu zastrzyk.

At some point, you gotta turn the horse into glue, Ken.
W pewnym momencie musisz wprowadzić konia w klej.

You're safe there. Ken and I are kind of taking a break.
Jesteś bezpieczny...Ken i ja trochę... robimy sobie przerwę.

Ken loves you so much but you don't go with him?
Ken tak cię kocha, a ty z nim nie chodzisz?

No, she told me that his name was Ken Adams.
Nie, powiedziała, że nazywał się Ken Adams.

Ken, if you say that, you know what happens to me?
Ken, jeśli tak zeznasz, to wiesz, co się ze mną stanie?

She wasn't asking you to dress up as Ken.
Ona nie pytała czy ubierzesz się jak Ken.

Ken, will you do me a favor and become Ray's psychiatrist, please?
Ken, bądź tak dobry i zostań psychiatrą Raya?

We didn't speak about Ken's death, or about our plans.
Nie rozmawialiśmy o śmierci Kena ani o naszych planach.

You were angry with ken Because he didn't acknowledge you.
Byłaś zła na Kena, bo już cię nie dostrzegał.

I' m with Ken and we are making for the office in Denver.
Jestem z Kenem i jedziemy do biura w Denver.

Ken, don't worry I'm not here to do an interview
Ken, nie martw się. Nie jestem tu by przeprowadzać wywiad.

Oh, this isn't just about her going with ken, Is it, tonya?
Nie chodzi tylko o to, że umawiała się z Kenem, prawda?

Ken he was fighting Soviets while we were still playing ball together at school
Ken On walczył z sowietami gdy my wciąż jeszcze graliśmy w piłkę w szkole.

Ken already lost his senses while checking into the hospital
Ken stracił zdrowy rozsądek gdy zapisywał się na wizytę w szpitalu.

I don't have any brothers, and Ken Burns never wrote me back.
Nie mam żadnych braci, a Ken Burns mi nie odpisał.

Barbie and Ken are the embodiment of the postmodern couple.
Barbie i Ken są syntetycznym uosobieniem idealnej nowoczesnej pary.

Ken, if I had killed a little kid, accidentally or otherwise,
Ken, jeśli zabiłbym małego chłopca, przypadkowo czy nie, nie myślałbym dwa razy.

I've got to find Fry, or Ken won't be the last one to die.
Muszę znaleźć Fry, albo Ken nie będzie ostatnia ofiarą.

Look, Ken, we've been friends a long time, right?
Spójrz , Ken, jesteśmy przyjaciółmi długo, prawda?

So, Ken, did you get to sample those almonds?
Więc, Ken, próbowałeś tych migdałów, które ci dałem?

Do you really think that Ken will protect you?
Czy naprawdę myślisz, że Ken cię ochroni?

Although ken told me Tonya was never his girlfriend.
Ken mi jednak powiedział że Tonya nigdy nie była jego dziewczyną.

Listen, Ken, work with me on this one. l'il take care of it.
Ken, pomóż mi w tej sprawie, a ja się tym zajmę.

She was asking you to be her Ken.
Ona pytała czy będziesz Kenem. Jej Kenem!

After 24 hours with Ken, I'm ready for work.
Po 24 godzinach z Kenem, jestem gotowy do pracy.

Sorry to cause you so much trouble, Ken.
Przepraszam, że sprawiam ci tyle kłopotu, Ken.

Did you see me with that poor Ken Talbott today?
Widziałaś mnie dziś z tym biednym Kenem Talbottem?

Ken, some of your thoughts before the game.
Ken, jakieś uwagi przed grą?

Ken is perfectly happy to have me here.
Ken jest bardzo szczęśliwy, że ma mnie tutaj.

Ken, I'm having trouble reading my own writing.
Ken, mam problemy z odczytaniem mojego pisma.

We've known each other a long time, Ken.
Znamy się od dawna, Ken.

Mommy was super sad when you said you didn't want to be her Ken.
Mamusia była super smutna kiedy powiedziałeś że nie chcesz być jej Kenem.

A little imagination and Ken to press record?
Trochę wyobraźni i Ken'a, żeby wcisnął nagrywaj?

We're going to need more than Ken in Detroit.
Będziemy potrzebowali kogoś więcej niż Kena w Detroit.