Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) fizyka kelwin, stopień (w skali) Kelvina;
kelvin scale - fizyka skala Kelvina;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

stopień w skali Kelvina

Nowoczesny słownik języka angielskiego

kelwin, skala Kelvina

Nowoczesny słownik angielsko-polski

Kelwin (jednostka temperatury)

kelwin

Wordnet angielsko-polski

(the basic unit of thermodynamic temperature adopted under the Systeme International d'Unites)
kelwin, K
synonim: K

Słownik techniczny angielsko-polski

kelwin m, stopień Kelvina, K

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

My colleagues in infra-red astronomy call minus 200 Kelvin is cool for them.
Dla astronomów podczerwieni "zimno" to minus 200 Kelvina.

TED

Harry Kelvin was his name, my mother's father.
Nazywał się Harry Kelvin, zmarł w 1986 r., wspaniały człowiek.

TED

And they have these infrared devices that can look at their countenance, and see a fraction of a degree Kelvin in temperature shift from 100 yards away when they play this thing.
I mają te urządzenia na podczerwień patrzeć na swoich przeciwników, i widzieć zmianę temperatury rzędu ułamka kelvina ze 100 jardów, gdy używają tego urządzenia.

TED

Did kelvin say why he wanted to withdraw those applications?
Czy Kelvin powiedział dlaczego chciał wycofać wnioski?

Your honor, that school is a death trap For good kids like kelvin.
Wysoki Sądzie, ta szkoła to śmiertelna pułapka, dla dzieci takich, jak Kelvin.

Did you just write your phone number down on Sean Kelvin's hand?
Czy ty właśnie napisałaś swój numer na ręce Seana Kelvina?

Kelvin Russell didn't know what hard work was, okay?
Kelvin Russell nie wiedział co to jest ciężka praca, okay?

District never even responded to our requests, For kelvin or kara.
Okręg nawet nie odpowiedział na naszą prośbę, dla Kelvina czy Kary.

You and Kelvin weren't on the best terms, eh?
Ty i Kelvin nie byliście w dobrych stosunkach, eh?

Kelvin Ridgeway is guilty of more than just being a pig.
Kelvin Ridgeway jest winny czegoś więcej niż bycia świnią.

I think Kelvin Russell sold numbers, and got killed for it.
Myślę, że Kelvin Russell sprzedał numery i za to go zabili.

I was waiting to give it to kelvin.
Czekałem, aby dać to Kelvinowi.

But kelvin knew it wasn't only about him.
Ale Kelvin wiedział, że nie chodzi tylko o niego.

Kelvin jones was a very special young man.
Kelvin Jones był bardzo wyjątkowym młodzieńcem.

L mean, Kelvin could have been nicked for all I know.
To znaczy, Kelvin mógł być zrujnowany z tego co wiem.

I think that Kris Kelvin is more consistent than both of you.
Wydaje mi się, że Kris Kelvin jest bardziej logiczny niż wy obaj.

Hey, you ever hang out down on 14th Street with a stray named Kelvin?
Hej, czy ty spędzałeś czas na 14. Ulicy z zabłąkanym Kelwinem?

I have what Kelvin needs, but I can't get it to him.
Mam te informacje, ale nie mogę do niego iść.

I fled when Kelvin tried to date you.
Uciekłem kiedy Kelvin próbował się z tobą umówić.

Kelvin, he... just liked the look of the bag, really.
Kelvin, on... po prostu podobały mu się torby, naprawdę.

I'm here about one of your employees, Kelvin Russell.
Jestem tu w sprawie jednego z waszych pracowników, Kelvin Russell.

So what is the link to kelvin genetics?
Więc jaki to ma związek z Kelvin Genetics?

Do you believe in our mission, Kelvin?
Czy wierzysz w naszą misję, Kelvin?

His headmaster reckons Kelvin's never been to court in his life.
Dyrektor jego szkoły przypuszcza, że kelvin nigdy nie był w sądzie.

How much sleep do you need, Kelvin?
Ile snu potrzebujesz, Kelvin?

Kelvin jones was killed in a gang shooting.
Kelvina Jonesa zabito w strzelaninie gangów.

That was one of our labs at Kelvin Genetics.
To nasze laboratorium w Kelvin Genetics.

Kelvin went to his firm this morning.
Kelvin poszedł rano do firmy.

Kelvin jones didn't see it that way.
Kelvin Jones nie tak to widział.

This is a desperate attempt by Lord Kelvin to impede my journey.
To jedynie desperacka próba utrudnienia mojej podróży przez lorda Kelvina.

Kelvin would not go near drugs.
Kelvin nie zbliżyłby się do narkotyków.

Principal menzies, uh, she was telling me What an incredible young man kelvin was.
Dyrektor Menzies... mówiła mi, jak niesamowitym dzieckiem był Kelvin.

Kelvin could be dead by then.
Kelvin może do tej pory zginąć.

Kelvin asked me to install cameras here.
Kelvin prosił, żebym zainstalował tu kamery.

All right, Scott, so, you and Kelvin were buds, right?
Dobra, Scott, więc, ty i Kelvin byliście kumplami, prawda?

I mean, Kelvin was new here, and Mitch Urbana's the man.
Mam na myśli, że Kelvin był nowy, a Mitch Urbana jest szefem.

He was part of a classified U.S. army experimental program called Kelvin genetics.
Brał udział w tajnym programie armii nazywanym Kelvin Genetics.

He's in custody. Sloane wants intel Kelvin doesn't have.
Jest w areszcie, a Sloane chce od niego informacji, których Kelvin nie posiada.

For my dissertation I was assigned Kelvin.
W ramach dysertacji przydzielono mnie na Kelvin.

Two million kelvin and rising.
Dwa miliony kelwinów i ciągle wzrasta.

Hey, Kelvin, just so you know, from now on, you belong to the Assassins,
Hej, Kelvin, żebyś teraz należysz do Assassins, ok?

My lawyer visited Kelvin yesterday.
Mój prawnik odwiedził wczoraj Kelvina.

Kelvin, I'm the one to blame!
Kelvin, to ja jestem winna!

Doctor Sartorius, my name is Kelvin.
Doktorze Sartorius, nazywam się Kelvin.

First down! Fumble recovery, number 31, Kelvin Owens.
Pierwsze uderzenie! Podanie przechwycone, numer 31, Kelvin Owens.

Police reckon Kelvin Stagg was an offender.
Policja przypuszcza, że Kelvin Stagg był przestępcą.

After our game, Willie Weathers tried to save Kelvin Owens
Po naszym meczy Willie Weathers próbował ocalić Kelvina Owensa.

Lord Kelvin and I have made new arrangements to conquer Lanzhou
Lord Kelvin i ja, mamy nowe plany podboju Lanzhou.

Don't you agree, Lord Kelvin?
Zgadza się pan, lordzie Kelvin?

I'm Kelvin, psychologist.
Jestem Kelvin, psycholog.

responds to daylight over 6000 kelvin.
reaguje na światło o natężeniu... powyżej 6000 kelvinów.

There's a ClA officer, Paul Kelvin.
Jest pewien oficer Paul Kelvin.