Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) beczka/baryłka o pojemności 30 galonów (114 litrów), antałek; jednostka wagi gwoździ równa stu funtom;
keg beer - kulinaria piwo beczkowe;
keg beer - kulinaria piwo beczkowe;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n beczka (piwa)
~ beer piwo beczkowe

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

beczułka, rodzaj piwa

Nowoczesny słownik angielsko-polski

antałek

Słownik biznesmena angielsko-polski 2006, Piotr Kapusta, Magdalena Chowaniec

baryłka, beczka

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

BARYŁKA

Wordnet angielsko-polski

(small cask or barrel)
keg

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

beczka

Słownik audio-video Montevideo

mały reflektor 500-1000 W, tzw. szczeniak

Słownik slangu Zbigniewa Parzycha

wytężać uwagę, słuchać uważnie, zwracać uwagę

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

beczułka

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

(mała) beczka
~, powder - hist. beczka prochu

Słownik techniczny angielsko-polski

beczułka f, baryłka f

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Just like 100 years ago, the Balkan Peninsula is sitting on a powder keg.
Tak jak 100 lat temu, Półwysep Bałkański jest beczką prochu.

statmt.org

Camp was more like a keg party without any alcohol.
Obóz był jak piwna impreza, ale bez alkoholu.

TED

In this respect, we in Europe, especially in the larger urban agglomerations, are sitting on a powder keg that cannot be underestimated.
Pod tym względem my w Europie, szczególnie w dużych aglomeracjach miejskich, siedzimy na beczce z prochem, której nie wolno niedoceniać.

statmt.org

Well, if the EU goes on meddling with powder kegs like Georgia or Ukraine, you might just need that sort of protection again.
No cóż, jeżeli UE dalej będzie mieszać się w sprawy tak niestabilnych krajów jak Gruzja lub Ukraina, to być może tego rodzaju obrona znów okaże się potrzebna.

statmt.org

I think a minimum requirement is better arms controls, so that these countries and these governments do not become powder kegs which then turn against their populations.
Myślę, że minimalnym wymogiem jest lepsza kontrola zbrojeń, aby te kraje i te rządy nie stały się beczką prochu, która potem zostanie wykorzystana przeciwko ich ludności.

statmt.org

A Red Cross report in November 1997 that described the Maze as a "powder keg" was not properly considered by the prison service, the inquiry's report also noted.

www.guardian.co.uk

Get up in the morning and drink a full keg of beer.
Wstawałem z rana i wypijałem cały keg piwa.

You belong at a good old-fashioned college with keg parties and boys.
Pasujesz do dobrego, tradycyjnego college'u z imprezami i chłopcami.

This place will be a great power keg with the explosion of that sack.
To miejsce będzie dobrą beczką z prochem, z wybuchem tych worów.

Just don't stick your nose into a keg of dynamite.
Tylko nie wsadzaj swojego nosa do beczki z dynamitem.

Saving the world, one keg party at a time?
Ratujesz świat, sprzedając beczułki na przyjęcia?

Frank, it's worth every penny to see you on keg duty.
Oglądanie cię na nalewaku jest warte każdego grosza.

Their mind starts racing but he exploded like a powder keg.
Ich umysły zaczynają wibrowaćk,ale on eksplodował jak beczka prochu.

The first team to consume an entire keg wins.
Drużyna, która jako pierwsza wypije całą beczkę, wygrywa.

Until both sides agree on terms, you're sitting on a powder keg.
Dopóki obie strony nie zgodzą się na warunki, siedzisz na beczce prochu.

This country is a powder keg of ethnic division.
Podziały etniczne czynią ten kraj beczką prochu.

Camp was more like a keg party without anyalcohol.
Obóz był jak piwna impreza, ale bez alkoholu.

It's like a powder keg waiting for a spark.
To jak beczka z prochem czekająca na iskrę.

This place is more like a powder keg.
To miejsce jest jak beczka prochu.

It's not like driving from Pennsylvania into Delaware to buy a keg.
To nie jest jak jazda z Pennsylvani do Delaware po beczkę piwa.

Just like 100 years ago, the Balkan Peninsula is sitting on a powder keg.
Tak jak 100 lat temu, Półwysep Bałkański jest beczką prochu.

There's a huge basketball keg party at Vicki Sanders' house.
W domu Vicki Sanders jest koszykarsko-piwne przyjęcie.

I think he's right under the keg.
Myślę, że jest dokładnie pod beczką.

Place is a powder keg as it is.
To miejsce już jest beczką prochu.

I've a keg of rum aboard my boat.
Mam beczułkę rumu na moim okręcie.

Jew is not lucky empty keg.
Żyd nie wozi pustej beczki.

It was my first keg party, Bobby. No. No.
To była moja pierwsza impreza, Bobby.

Keg beer is for pussies.
Beczkowe piwo jest dla dupków.

Wesley, keg stand!
Wesley, beczułka stoją!

Keg party in Robot House!
Beczkowa impreza w Domu Robotów!

In this respect, we in Europe, especially in the larger urban agglomerations, are sitting on a powder keg that cannot be underestimated.
Pod tym względem my w Europie, szczególnie w dużych aglomeracjach miejskich, siedzimy na beczce z prochem, której nie wolno niedoceniać.

This will guarantee peace and bring democracy to an area which, unfortunately, has only had its reputation reinforced by recent history as the 'powder keg of the European Union'.
Zagwarantuje to pokój i przyniesie demokrację w regionie, którego reputacja "beczki prochu Unii Europejskiej” została niestety wzmocniona przez najnowszą historię.

Now, hold on tight for this bit. I don't know what to do I'm always in the dark We're living in a powder keg and giving off sparks...
Teraz musicie się mnie mocno trzymać. I don't know what to do I'm always in the dark We're living in a powder keg and giving off sparks...

The Balkans, with their reputation as the 'powder keg of Europe', remain primarily, in spite of the progress made in recent years, a potential hotbed of interethnic tension, with political instability and the economic and social crisis added to this.
Mimo postępów poczynionych w ostatnich latach, Bałkany, uznawane za beczkę prochu Europy, przy swym braku stabilności politycznej oraz w sytuacji kryzysu gospodarczego i społecznego pozostają zasadniczo potencjalnym źródłem napięć etnicznych.

Mr President, the Horn of Africa is currently a real powder keg, not only due to the situation of total instability in Somalia and Sudan, but also in the three countries that Mr Kaczmarek, Mr Hutchinson and I had the pleasure of visiting.
Panie przewodniczący! Róg Afryki to obecnie prawdziwa beczka prochu, nie tylko z powodu całkowitego braku stabilizacji w Somalii i Sudanie, lecz również w trzech krajach, które odwiedzili posłowie, pan Kaczmarek i Hutchinson, i ja.