Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) technika podchwyty;
for keeps - na zawsze, na własność;

Słownik internautów

trzyma

Słownik techniczny angielsko-polski

podchwyty klatkowe

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

5C (65F), several degrees cooler than the sunny July day outside, while a humidifier keeps the moisture level tightly controlled.

www.guardian.co.uk

But I believe it's good to have one dream left unrealised; it keeps hope alive, and the longing can remain poignant, omnipresent and painfully bright.

www.guardian.co.uk

So the people of Khayelitsha, one of South Africa's biggest townships, shouldn't be surprised if Godot keeps them waiting too.

www.guardian.co.uk

" He keeps turning questions over in his mind: what if Marco's clumsy letter was written by someone else? What if old Stasi networks are still operating in Leipzig? What if Marco's adoptive parents are former party officials trying to hide their past?.

www.guardian.co.uk

Let us hope he keeps to his word and does that.
Miejmy nadzieję, że dotrzyma słowa i to zrobi.

Course, he keeps the money but we get the women.
On zgarnia forsę, ale my dostajemy kobiety.

For two years he keeps getting hit in the head and heart.
Przez dwa lata strzelano mu w serce lub w głowę.

He'd tell you a different story, but I give and he just keeps taking.
On jest pewnie innego zdania, ale ja daję, a on tylko bierze.

Well, she keeps going on about people we've never heard of.
Ciągle nie przestaje mówić o jakichś ludziach o których nigdy nie słyszeliśmy.

The moment she keeps from her relationship that never had a chance to happen.
Moment, kiedy kończy się jej związek, który nigdy nie miał szansy się wydarzyć.

This is what keeps you guys from being number one!
Właśnie to powstrzymuje was od bycia numerem jeden!

The only thing that keeps me up is my money.
Jedyna rzecz, jaka mnie trzyma przy życiu, to moje pieniądze.

They say you can judge a man by the company he keeps.
Powiadają, że można ocenić człowieka po towarzystwie z którym trzyma.

At least it keeps his attention away from other things.
Przynajmniej odwraca to jego uwagę od innych spraw.

This company keeps 23 people on the road at least 250 days a year.
Ta firma utrzymuje 23 ludzi w trasie przynajmniej 230 dni w roku

We are not getting through, and new snow keeps on coming.
Nie udaje nam się przedrzeć, a śnieg nadal pada.

He keeps calling every two hours and says Give the money.
Ciągle dzwoni co dwie godziny i mówi: Daj pieniądze.

She keeps asking why you turned away from her door.
Ciągle pyta, dlaczego odszedłeś sprzed jej drzwi.

Something that keeps him off the street for, say, 30 days.
Coś, co utrzyma go z dala od ulicy przez jakieś 30 dni.

Thanks to Friday the 13th, my 15 minutes keeps going.
Dzięki Piątkowi 13-go moja chwila sławy trwa nadal.

Me, your mother who keeps telling you what to do.
Ja, twoja matka, która powtarza się co robić.

If he keeps his head down, he's set for life.
Jeśli to dobrze rozegra, jest ustawiony do końca życia.

He keeps asking me if I've been with a man!
On mnie pytał czy byłem z mężczyzną!

I heard she keeps it in a box on her night table.
Słyszałem, że trzyma je w pudełku na stoliku nocnym.

I think you your family also keeps at a distance, right?
Twoja rodzina pewnie tez Cię trzyma na dystans, zgadza się ?

So she's got her camera and keeps saying, Step back a little!
Więc ona trzyma aparat i wciąż mówi: Cofnij się trochę.

No married woman your age keeps her form this fine.
Żadna żona, w twoim wieku, nie jest w takiej formie.

What is it about you that keeps me coming back?
Co w Tobie jest, że zawsze wracam...

It's just that my mind keeps working all the time.
Mój umysł cały czas pracuje.

I was thinking about what keeps people together over the long term.
Myślałam o tym co trzyma ludzi razem przez tak długi okres.

He makes the big decisions, keeps the rest of us in line.
Podejmuje ważne decyzje i trzyma nas w ryzach.

Everyone keeps asking me what happened, and I don't remember.
Wszyscy o to pytają, a ja nie pamiętam.

I'm not interested in being friends with someone who keeps things from me.
Nie jestem zainteresowana przyjaźnią z kimś, kto ma przede mną tajemnice.

My responsibility is the only thing that keeps me here!
Mój obowiązek jest jedyną rzeczą, która mnie tu trzyma.

The thought of you at home nice and warm, keeps us good.
Myśl o tym, że siedzisz w ciepłym domu trzyma nas na duchu.

It keeps things working by telling people what to do.
Sprawia, że wszystko działa. Mówi ludziom, co mają robić.

Keeps them out of the weather and close to the work.
Chronimy ich przed pogodą, mają też blisko do pracy.

I agree, but she's the one that keeps coming and going.
Zgadzam się, ale to ona ciągle odjeżdża i wraca.

I'm the only woman who keeps up with the men at parties.
Jestem jedyną, która na imprezach dotrzymuje kroku mężczyznom.

Let's just hope this keeps him out of trouble for a couple weeks.
Miejmy nadzieję, że to go utrzyma z dala od kłopotów przez kilka tygodni

There are many reasons for this, but one reason keeps coming to my mind.
Jest wiele powodów takiego stanu rzeczy, lecz wciąż przychodzi mi na myśl jeden z nich.

He's been arrested five times and he keeps coming back.
Był aresztowany 5 razy i za każdym razem wraca.

What keeps you alive and makes the other guy die?
Co trzyma cię przy życiu i sprawia, że ktoś inny umiera?

Even when we're having sex, she keeps them covered up.
Nawet kiedy uprawiamy sex, ciągle je zasłania.

I don't understand how she keeps everything in such a mess.
Nie rozumiem, jak ona może trzymać tu taki bałagan.

Sun keeps time to the big to the old clock deep in the church.
Słońce dotrzymuje kroku staremu zegarowi, bijącemu w głębi kościoła.

You are what keeps me connected to the world of the living.
Ty jesteś tym co łączy mnie ze światem żywych.

He's still a baby, but keeps peace on the island.
Wciąż jest dzieckiem, ale pilnuje porządku na wyspie.

So what keeps you out in this kind of weather?
Więc co nie wpuszcza ciebie w ten rodzaj pogody?

My job keeps me running and I sweat a lot.
W mojej pracy muszę ciągle biegać i przez to dużo się pocę.

She keeps taking phone calls from that black boy and thinks I don't know!
Ciągle wydzwania do tego czarnego chłopaka i myśli, że nic o tym nie wiem!

If it keeps on like this, we can't make a living.
Jeśli to się nie zmieni, to nie będziemy mogli zarobić na życie.

Where he keeps the rest of his cash and drugs.
Powiem ci wszystko, gdzie się ukrywa, gdzie trzyma resztę pieniędzy i narkotyków.

She keeps trying to talk me into some kind of stupid treatment.
Próbuje do mnie mówić przez jakąś głupią terapię.