Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) samobójczy, desperacki, beznadziejny;

(Noun) historia kamikadze, kamikaze;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

kamikadze

Wordnet angielsko-polski


1. (a fighter plane used for suicide missions by Japanese pilots in World War II)
kamikadze, kamikaze


2. (a pilot trained and willing to cause a suicidal crash)
kamikadze, kamikaze: :

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

hist.wojsk.,jap. kamikaze

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Issues of such importance should not be decided in such a kamikaze manner.
Kwestie o takim znaczeniu nie powinny być rozstrzygane w tak ryzykowny sposób.

statmt.org

The hurricane that destroyed the Mongol fleet... which was going to invade Japan got that name, Kamikaze.
Huragan, który zniszczył mongolską flotę... która miała najechac Japonię dostał taką nazwę, Kamikaze.

OpenSubtitles

To do this would be to pursue kamikaze economics.
Byłoby to prowadzenie samobójczej gospodarki.

statmt.org

You want him to go all kamikaze on us again, huh?
Chcesz, by znów bawił się w kamikaze?

Any minute, this guy will kamikaze through your roof like before.
W każdej chwiIi ten stwór może wpaść przez dach, tak jak poprzednio.

What do you want me to do with our kamikaze pilot?
Co mam zrobić z naszym pilotem kamikaze?

Issues of such importance should not be decided in such a kamikaze manner.
Kwestie o takim znaczeniu nie powinny być rozstrzygane w tak ryzykowny sposób.

To do this would be to pursue kamikaze economics.
Byłoby to prowadzenie samobójczej gospodarki.

And here you are on a kamikaze murder spree.
I oto jesteś, na misji godnej kamikaze.

His history said the environmental kamikaze was single.
Jego wywiad mówi, że środowiskowy kamikadze jest singlem.

I'd like a beer and a double Kamikaze, please.
Proszę piwo i podwójnego Kamikaze.

She wears a kamikaze suit embroidered with a rising dragon.
Nosiła kurtkę kamikaze haftowaną we wznoszącego się smoka.

A Kamikaze suicide squad was a special attack corps.
Oddział samobójców Kamikadze był specjalną jednostką atakującą.

I'm full of that good old kamikaze spirit.
Jestem pełen starego dobrego animuszu kamikadze.

You a fireman or a kamikaze pilot now?
Jesteś strażakiem czy pilotem kamikaze?

And that Japanese guy Kamikaze, he's never gonna walk again!
A ten Japończyk, Kamikaze, już nigdy nie będzie chodził!

Kamikaze ripped into this escort carrier, name of Saint Lo.
Kamikaze rozpruł ten lotniskowiec Saint Lo.

They' re Koreans who refused to fly in the Kamikaze
To Koreańczycy, którzy odmówili latania w Kamikaze.

Crimson Storm is a paramilitary liberation cell... but their kamikaze behavior makes them unpredictable.
Crimson Storm jest liberalno-paramiliarną komórką... ale ich samobójcze zachowanie czyni ich nieprzewidywalnymi.

In giving you my kamikaze suit, I've in essence given you my life.
Daję ci moją kurtkę kamikaze, więc tak naprawdę oddałam ci moje życie.

I want that in Kamikaze spec.
Chcę to w Kamikaze spec.

You've got that kamikaze look, Johnny.
Masz wygląd kamikaze, Johnny.

You see, bow-wow, bees are nature's kamikaze pilots.
Widzisz, Bow-Wow, pszczoły mają naturę pilotów kamikaze.

To the Americans,a Kamikaze was unbelievable.
Dla Amerykanów, Kamikadze byli czymś niewiarygodnym.

Here's another kamikaze... and your double rum and Coke. Thanks.
Kolejne kamikadze... i twój podwójny rum z coke. dzięki.

It's time for Kamikaze Karaoke!
Czas na Kamikaze Karaoke!

Six Virgin Marys and one Kamikaze.
Sześć Marji dziewic i jedno kamikadze.

See, I've always had this penchant... ...for what I call kamikaze women.
Cóż, zawsze miałem skłonność do... ...kobiet, które nazywam kamikadze.

Kamikaze television without restriction... ...without hesitation, without Kippie.
O telewizji kamikadze, bez zasad. ...bez wahań, bez Kippie.

The financial transaction tax is a good idea as a basis, but I believe that going ahead with it without global application would, in the words of Nigel Farage, be kamikaze economics.
Podatek od transakcji finansowych jest zasadniczo dobrym pomysłem, ale uważam, że stosowanie go w wymiarze innym niż ogólnoświatowy byłoby, powtarzając za Nigelem Farage'em, samobójczą gospodarką.

It would be an absolute kamikaze mission for the European Union and the competitiveness targets if we do not let the services sector flourish and allow the internal market to be completed in this respect.
Misją samobójczą dla Unii Europejskiej oraz naszych celów konkurencyjności byłoby zaniedbanie rozwoju sektora usług i ukończenia procesu tworzenia rynku wewnętrznego w tym zakresie.