Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Interjection) chłopcze!, synu!;

(Noun) sport junior(ka); uczeń/uczennica szkoły podstawowej; student(ka) przedostatniego roku; uczeń/uczennica przedostatniej klasy; podwładny/podwładna; pracownik niższy rangą; prawniczy adwokat nieposiadający tytułu Queen’s Counsel; biznes rozmiar odzieży dla kobiet o drobnej budowie;
office junior - pracownik biurowy na najniższym stanowisku;
office junior - pracownik biurowy na najniższym stanowisku;

(Adjective) młodszy; młody; młodzieżowy, dla młodych; początkujący; dziecięcy, młodzieńczy;
junior common room - studenci, ogół studentów; pokój studentów;
junior executive - menadżer niższego stopnia; biznes kierownik lub samodzielny pracownik niższego stopnia;
junior share - finanse akcja nowej emisji;
junior school - szkoła podstawowa;
junior doctor - lekarz stażysta/lekarka stażystka;
junior bond - finanse obligacja o niskim standardzie;
junior securities - finanse papiery wartościowe o niższym stopniu zabezpieczenia;
junior high school - gimnazjum;
junior mortgage - finanse hipoteka dalsza;
junior bond - finanse obligacja o niskim standardzie;
junior securities - finanse papiery wartościowe o niższym stopniu zabezpieczenia;
junior high school - gimnazjum;
junior mortgage - finanse hipoteka dalsza;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n/adj młodszy
John Smith ~ John Smith junior
~ partner młodszy wspólnik (partner)
~ school szkoła podstawowa (w Wielkiej Brytanii)

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

młodszy (gdy syn/młodszy syn ma takie samo imię jak ojciec/starszy syn), uczeń szkoły podstawowej, podwładny, niższy (rangą)

Słownik zwrotów brytyjskiego angielskiego

'dZu: ni@n

1. Uczeń szkoły podstawowej (w wieku od 7 do 11 lat) He's a junior (Jest uczniem szkoły podstawowej) - Student University College London (1999)

2. Podwładny Don't talk to your juniors this way (Nie mów tak do podwładnych) - Student University College London (1999)

Słownik finansowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r


1. młodszy
2. niższego szczebla~ bond obligacja o niskim standardzie~ debt dług podporządkowany~ management kierownictwo niższego szczebla ~ partner mniejszy udziałowiec~ share stock akcje nowej emisji

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

adj. młodszy, niższy rangąjunior barrister adwokat o mniejszym doświadczeniu zawodowym junior bond US obligacja o niskim standardziejunior clerk młodszy urzędnik junior debt dług drugorzędny junior executive menedżer niższego stopnia junior judgment wyrok późniejszy junior lien późniejsze prawo zastawu junior mortgage hipoteka dalsza junior partner mniejszy udziałowiecjunior position after graduation staż junior security papier wartościowy o niskim stopniu zabezpieczenia (o wysokim stopniu ryzyka) junior stock akcje firmy bez prawa głosu i dywidendy, które można w przyszłości zamienić na akcje zwykłe

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

młodszy, mniejszy, niższy rangą

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

adj młodszy (wiekiem, stanowiskiem)
Lieutenant Junior Grade am. porucznik marynarki
officer ~ grade oficer młod-szy
s junior
młodszy student (uczeń)
podwładny

Słownik zwrotów amerykańskiego angielskiego

'dZuni@rn
1. Uczeń trzeciej klasy czteroletniego liceum
uczeń przedostatniej klasy
trzecioklasista Students in that grade are juniors (Uczniowie tej klasy to trzecioklasiści) - Jonathan Crowther (1999) The program offers courses to juniors and seniors (W programie dostępne są kursy dla trzecio- i czwartoklasistów) - St. Louis Post-Dispatch (2001)
2. Student trzeciego roku czteroletnich studiów
student przedostatniego roku He's a junior at Texas Christian University in Forth Worth (Jest studentem trzeciego roku Texas Christian University w Forth Worth) - People Weekly (1999) He will be a junior come this fall (Na jesieni będzie już studentem trzeciego roku) - Cosmopolitan (2000)

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

MŁODSZY

NIŻSZY

JUNIOR

Słownik internautów

junior
młodszy
niższy

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

junior
adj. młodszy

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

młodszy (wiekiem, rangą)
junior barrister: adwokat o mniejszym doświadczeniu
junior judg (e) ment: wyrok późniejszy
junior position after graduation: staż (po dyplomie)

Słownik audio-video Montevideo

gwarowo: reflektor fresnelowski o mocy od 1000 do 2000 W

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

podwładny

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

adj. młodszy; junior

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Then came the second school, the third school, the fourth school and a junior college.
Potem była druga szkoła, trzecia szkoła, czwarta szkoła, i uczelnia półwyższa.

TED

Do you remember the story of Odysseus and the Sirens from high school or junior high school?
Czy pamiętacie ze szkoły średniej albo podstawowej opowieść o Odyseuszu i Syrenach?

TED

And he and his team of junior-high school students were doing real science.
On i jego zespół licealistów zajęli się tymi badaniami na poważnie.

TED

As such, these are often dealt with by junior members of staff.
Zazwyczaj z tego rodzaju praktykami mają do czynienia pracownicy niższego szczebla przedsiębiorstwa.

statmt.org

The aliens mixed in with humans around the area of the junior high school.
Obcy pomieszali się z ludźmi wokół placu Szkoły Wyższej.

OpenSubtitles

A Ryanair pilot who suggested that the airline replace its chief executive, Michael O'Leary, with a junior air steward has resigned after he was given a transfer from Provence to Lithuania.

www.guardian.co.uk

The junior Foreign Office minister, Alistair Burt, and Barbara Stephenson, the US deputy ambassador to the UK, are expected to be among the mourners, along with local politicians.

www.guardian.co.uk

At junior level the gap also persists, with male junior executives receiving Â?1,065 more than female executives.

www.guardian.co.uk

" He thinks this attitude may have something to do with his once having been a junior golf champion.

www.guardian.co.uk

But then after our junior year his parents moved away.
Ale wtedy, po pierwszej klasie, jego rodzice wyprowadzili się.

I just want to see if Junior looks like him.
Chcę porównać, czy Junior jest do niego podobny,

Last time I saw her, she was in junior high.
Kiedy ostatni raz ją widziałem, była w liceum.

And by the way, where were you when I was in junior high?
I przy okazji, gdzie ty byłeś kiedy ja byłam w podstawówce?

Junior always gets into trouble when he is with you.
Junior zawsze wpada w kłopoty, gdy jest z tobą.

My mom ran off when I was in junior high.
Moja mama uciekła, gdy byłem w podstawówce.

The girl who broke my heart, her name was Junior!
Panna, która złamała mi serce, też tak miała na imię.

You watch, she and junior sir will make a nice couple.
Patrz tylko, ona i młody pan będą taka piękną parą!

That's the third time in the box this week for Junior.
To jest trzecia w tym tygodniu, odsiadka w pudle dla Juniora.

How are we going to get in there if they pass out, Junior?
Będą miały kaca. Jak się tam dostaniemy, jeśli stracą przytomność, Junior?

I've been to hell and back, so you will no longer call me Junior.
Przeżyłem podróż do piekła, więc nie nazywajcie mnie Junior.

As such, these are often dealt with by junior members of staff.
Zazwyczaj z tego rodzaju praktykami mają do czynienia pracownicy niższego szczebla przedsiębiorstwa.

Being funny should come natural, like with my Junior here.
Bycie zabawnym powinno być naturalne, jak u mojego Juniora.

Just try not to have a heart attack on my plane, junior.
Mam nadzieję, że nie. Spróbuj nie dostać zawału w moim samolocie, młody.

Even though he can't walk, he's still a regular junior high student.
Nawet kiedy nie potrafi chodzić, jest normalnym studentem szkoły wyższej.

She's not just a danger to Junior, but also to herself.
Jest nie tylko zagrożeniem dla Juniora, ale przede wszystkim dla siebie.

I can't apologize enough for what Junior did to you.
Nie mogę wystarczająco przeprosić za to co zrobił ci Junior.

I don't have to explain myself to a junior agent.
Nie muszę się tłumaczyć młodszemu agentowi.

Well, what do most of the other junior associates have?
A jakie mają inni młodsi współpracownicy?

He's actually in line to become a junior partner at his law firm.
Jest obecnie na drodze do stania się młodszym wspólnikiem w jego prawniczej firmie. Tak.

Junior needs to live in civilisation and go to school with other children.
Junior powinien żyć w cywilizowanym miejscu i chodzić do szkoły z innymi dziećmi.

According to you, when can a junior doctor operate alone?
Doktorze Chawla, kiedy pana zdaniem stażysta może zacząć sam operować?

It's probably not the best thing to admit right now, Junior.
Jest to prawdopodobnie nie najlepiej przyznać już teraz, Junior.

Junior, third grade is the foundation of a great education.
Junior, trzecia klasa jest podstawą edukacji.

You know how important junior year is for college admissions.
Wiesz jak ważny jest pierwszy rok ze względu na przyjęcie na studia.

But the question is, Junior, do you have your brown belt?
Ale pytanie jest młodzieńcze, czy posiadasz brązowy pas?

If you find me, call my son Bennett junior at this number.
Jeśli mnie znalazłeś, zadzwoń do mojego syna pod ten numer.

Junior and I just went to pick up a pumpkin.
Junior i ja tylko wstąpiliśmy po dynię.

I remember a certain junior officer meeting a very serious psychologist.
Pamiętam pewnego młodszego oficera spotykającego się z bardzo poważnym psychologiem.

Sorry, Junior, but she's only here for a few days.
Przykro mi, Junior, ale ona jest tutaj tylko na kilka dni.

We all saw the same vision at the dome, Junior.
Wszyscy widzieliśmy to samo przy kopule, Junior.

There's a lock on the door for a reason, junior.
W drzwiach jest zamek z jakiegoś powodu, junior.

I'd be honored to serve as junior senator from new york.
Będę zaszczycony, mogąc służyć jako młodszy senator z Nowego Jorku.

An interesting point, Junior, and one that may set a significant precedent.
Ciekawa sprawa, Juniorze, i może ona stać się interesującym precedensem.

All due respect, Junior, what do you care about the details?
Z całym szacunkiem, aIe jakie to ma znaczenie?

And where would junior high be without our ability to judge people on aesthetics?
A gdzie byłby teraz nasz junior bez zdolności oceniania ludzi po wyglądzie?

I played in junior high, but I'm not good enough for varsity.
Grałam w juniorach, ale byłam za słaba do reprezentacji szkolnej.

Oscar and Junior been doing cleaning here for 15 years.
Oscar i Junior sprzątają tu od 15-tu lat.

Junior's future is sure to be riddled with medical problems.
W przyszłości Junior z pewnością będzie miał sporo problemów medycznych.

Junior, for the last time, there are no rabbits at this school!
Junior, po raz ostatni, nie ma królików w tej szkole!

Hard to believe I only got a semester of junior college under my belt.
Trudno uwierzyć, że zaliczyłem tylko semestr na uczelni.

And not because Junior put so much effort into booking it.
I nie dlatego, Junior umieścić tak wiele wysiłku do rezerwacji go.

Junior stays up late watching movies, and then what happens?
Junior będzie oglądał filmy do późna i co dalej?

My dad wants me to go to junior college after grad.
Mój tata chce, bym poszedł do college'u.

You've been having an affair with your dad's junior partner.
Miałaś romans z młodszym partnerem swojego ojca.

I done rung for Junior to take care of that.
Zawołałam Juniora, żeby się nim zajął.

The good news is I found out who got Junior.
Dobrą jest to, że dowiedziałem się kto ma Juniora.

Well, we thought Junior should see their final restin' place.
Pomyśleliśmy, że Junior powinien odwiedzić miejsce ich ostatecznego spoczynku.

The officer you killed during the mutiny, he is my junior.
Oficer zabity w trakcie twojego buntu był moim przyjacielem.