Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

Johannesburg

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

The goals established in Johannesburg six years ago will be impossible to achieve.
Cele ustanowione sześć lat temu w Johannesburgu nie będą możliwe do osiągnięcia.

statmt.org

The major decisions will then be taken later in Johannesburg, but we need to prepare the ground in Cancún.
Najważniejsze decyzje będą zapadać później, w Johannesburgu, ale w Cancún musimy przygotować pod nie grunt.

statmt.org

Einladung der Universität Johannesburg in Südafrika
zaproszenie uniwersytetu w Johannesburgu w Republice Południowej Afryki

Goethe Institut

In short: we’re helping young people between Windhoek, Lomé and Johannesburg to learn German.
Powiem krótko: pomagamy młodym ludziom z okolic Windhoek, Lomé i Johannesburga uczyć się języka niemieckiego.

Goethe Institut

Many consultations have already been held since the adoption of the objective of MSY at the Johannesburg Summit.
Od czasu przyjęcia celu MSY na szczycie w Johannesburgu odbyły się liczne konsultacje.

statmt.org

The world was looking at Johannesburg. so we had to do the right thing.
Cały świat patrzył na Johannesburg. 5.07.1982 Musieliśmy więc postąpić właściwie.

Every few years we talk about business and you go back to Johannesburg disappointed.
Co kilka lat rozmawiamy o interesach i wracasz do Johannesburga rozczarowany.

The goals established in Johannesburg six years ago will be impossible to achieve.
Cele ustanowione sześć lat temu w Johannesburgu nie będą możliwe do osiągnięcia.

For me, I used to be a jeweler in Johannesburg.
A ja byłem jubilerem w Johannesburgu.

Cairo tomorrow, Tanzania for two days, then Johannesburg on Saturday.
Jutro Kair. Tanzania przez 2 dni. I Johanesbug w sobote.

Ladies and gentlemen, British Airways flight 178 to Johannesburg is ready to close.
Panie i panowie, British Airways kończy odprawę lotu do Johannesburga.

The major decisions will then be taken later in Johannesburg, but we need to prepare the ground in Cancún.
Najważniejsze decyzje będą zapadać później, w Johannesburgu, ale w Cancún musimy przygotować pod nie grunt.

The Pollock wound up in Johannesburg, the Kintisch in Riyadh.
Pollock skończył w Johannesburgu, a Kintisch w Riyadh.

Back in Johannesburg... since April.
Na powrót w Johannesburgu... od kwietnia.

Five years ago, I was at Johannesburg, where the European Union signed up to the principle of securing maximum sustainable yield status by 2015.
Pięć lat temu byłem w Johannesburgu, gdzie Unia Europejska zadeklarowała przestrzeganie zasady zabezpieczenia statusu maksymalnie podtrzymywalnego odłowu do 2015 r.

On a British Airways flight from Johannesburg, a well-off, middle-aged white South African lady found herself sitting next to a black man.
Podczas lotu linii British Airways z Johannesburga okazało się, że pewna zamożna biała mieszkanka RPA w średnim wieku siedzi obok czarnego mężczyzny.

Many consultations have already been held since the adoption of the objective of MSY at the Johannesburg Summit.
Od czasu przyjęcia celu MSY na szczycie w Johannesburgu odbyły się liczne konsultacje.

As regards the long-term objective for fisheries the principal objective laid down in Johannesburg might be accepted - that of obtaining the maximum sustainable catch of fish stocks.
Jeśli chodzi o cel długoterminowy dla rybołówstwa, można zaakceptować główny cel ustanowiony w Johannesburgu - uzyskanie maksymalnie podtrzymywalnego połowu z rybostanów.

When a halt to biodiversity loss was made an objective at the World Summit on Sustainable Development in Johannesburg in 2002, the year 2010 was set as the deadline.
Kiedy na Światowym Szczycie w sprawie Zrównoważonego Rozwoju w Johannesburgu w 2002 r. przyjęto za cel położenie kresu utracie bioróżnorodności, wyznaczono wtedy rok 2010 na termin ostateczny.

Madam President, Mrs Schauvliege, Commissioner, ladies and gentlemen, the commitments made in 1992 in Rio and in 2002 in Johannesburg have not been respected.
Pani przewodnicząca, pani urzędująca przewodnicząca Rady, panie komisarzu, panie i panowie! Nie udało się dotrzymać obietnic złożonych w 1992 roku w Rio i w 2002 roku w Johannesburgu.

The first person to be awarded the prize was Nelson Mandela, whom I will be meeting next week in Johannesburg as part of an invitation to speak before the Pan-African Parliament.
Pierwszą osobą, która otrzymała nagrodę był Nelson Mandela, z którym spotkam się w przyszłym tygodniu w Johannesburgu przy okazji mojego wystąpienia przed Parlamentem Panafrykańskim.

At its extraordinary summit in Johannesburg, on 10 November, the SADC also stated its readiness, if need be, to send a peace-keeping force to the east of the Democratic Republic of Congo.
Na nadzwyczajnym szczycie w Johannesburgu w dniu 10 listopada SADC również zadeklarował swoją gotowość do wysłania sił pokojowych do wschodniej części Demokratycznej Republiki Konga, jeśli zajdzie taka potrzeba.

In this area, in order to comply with the decisions reached at the 2002 Johannesburg Summit, it is imperative to protect the marine biogeographical regions that are most sensitive from a biological viewpoint and to promote sustainable fishing using increasingly selective methods.
Dla realizacji dotyczących tego obszaru decyzji, podjętych w trakcie szczytu w Johannesburgu w 2002 roku, nadrzędne znaczenie ma ochrona morskich regionów biogeograficznych, które z biologicznego punktu widzenia są najbardziej wrażliwe, oraz promowanie zrównoważonego rybołówstwa poprzez wykorzystanie coraz bardziej selektywnych metod.

A new meeting of the SADC is to be held in Johannesburg on Saturday in the presence of all the representatives of the different strands of political opinion in Madagascar to ratify this road map.
Kolejne spotkanie SADC, mające na celu ratyfikację przedmiotowej mapy drogowej, ma odbyć się w Johannesburgu, w sobotę, w obecności wszystkich przedstawicieli różnych nurtów politycznych na Madagaskarze.