Nowoczesny słownik angielsko-polski

obowiązki

miejsca pracy

role

żądania

prace

zlecenia

Słownik internautów

prace, zajęcia, miejsca pracy

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

zajęcia; prace
~, civilian - zajęcia cywilne
~, technical - zajęcia techniczne

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Overnight, a new TUC report has warned that the number of young long-term unemployed people is rising across two-thirds of the country and the situation is likely to be exacerbated by the coalition government's planned public sector jobs cull.

www.guardian.co.uk

"Clean-tech jobs are not amorphous as these critics claim, and instead represent some of the most dynamic sectors in the technology landscape," the report said.

www.guardian.co.uk

A diplomat with one of the toughest jobs representing Britain abroad, Tom Phillips, UK ambassador to Israel, joins the Order of St Michael and St George.

www.guardian.co.uk

The White House urged critics not to read too much into a single month's data while president Barack Obama said it was a "good sign" the US had added private sector jobs every month this year.

www.guardian.co.uk

Maybe because I was working two jobs to support us.
Może dlatego, że pracowałem na dwa etaty, żeby nas utrzymać.

Best I remember, they was just doing right by their jobs.
O ile pamiętam, oni po prostu wykonywali dobrze swoją robotę. A ja nie?

I would work two jobs, put him through business school.
Pracowałam na dwa etaty, żeby opłacić jego szkołę biznesu.

I took him with me on a couple of jobs.
Wziąłem go ze sobą parę razy.

I'd like to offer each of you your jobs back.
Chcę wam zaoferować wasze posady z powrotem.

Women who have good jobs should stay single like me.
Kobiety z dobrą pracą, powinny być samotne. Tak jak ja.

We just need to focus and keep doing our jobs.
Musimy się po prostu skupić i wykonywać naszą robotę.

Around 1860, all the good jobs started to move south.
Około 1860, wszystkie dobre prace zaczęły przemieszczać się na południe.

See when he was off work or on outside jobs.
Zobaczymy kiedy miał wolne, albo pracował w terenie.

Other men lose their jobs and they get another job.
Inni tracą pracę i znajdują inną.

So they end up getting small jobs here and there.
I kończą, podejmując się różnych drobnych zajęć to tu to tam.

They're actually the best hand jobs I've ever had in my life.
Ona robi najlepsze prace ręczne jakie kiedykolwiek miałem w życiu.

Get this right if you want to keep your jobs.
Postarajcie się, jeśli zależy wam na robocie.

Why get out of bed if there isn't any jobs.
Po co wstawać z łóżka, skoro nie ma roboty.

He had lost his job because there were no jobs.
Stracił pracę bo tu nie ma żadnej pracy.

Yeah, but did anybody get jobs and never come back?
Tak, ale czy ktoś dostał pracę i nigdy nie wrócił?

We don't like people who aren't good at their jobs.
My nie lubimy ludzi, którzy nie są dobrzy w swojej pracy.

Now, should they not eat because there are no jobs?
Nie powinni więc jeść? Bo nie ma pracy?

No. All the guys with good jobs must be going to some other club.
Nr Wszyscy faceci z dobrymi pracami muszą iść do trochę innego klubu.

They all have the potential to create jobs and growth.
Wszystkie one dają możliwości tworzenia miejsc pracy i wzrostu gospodarczego.

And at the end of the day there's no jobs for anyone.
I okazuje się na końcu, że nie ma roboty dla nikogo.

What kind of person working two jobs has time to go to the beach?
Kto pracujący na dwa etaty ma czas na plażę?

We couldn't wait for you, had to get back to our jobs.
Nie mogliśmy na ciebie czekać, musieliśmy wracać do pracy.

Once again I can see that my men have not done their jobs.
Po raz kolejny widzę, że moi ludzie nie skończyli swojej roboty.

But every time one of you comes, we end up losing jobs.
Ale za każdym razem kiedy któryś przyjeżdża My tracimy pracę.

I'm working two jobs for you because you're worth it.
Pracuje w dwóch pracach, bo na to zasługujesz.

That was three days ago, I've had two jobs since then.
To było trzy dni temu. Miałem dwie prace w tym czasie.

I know some of you have already gotten other jobs.
Wiem, że niektórzy z was już mają pracę.

When did you have time to look for jobs and houses?
Kiedy miałeś czas, żeby się rozejrzeć za pracą i domem?

You and me, we did a lot of jobs together, right?
Ty i ja, zrobiliśmy razem wiele robót, prawda? Prawda.

Most people don't like their jobs. I love my job.
Większość ludzi nie lubi swojej pracy, ja swoją uwielbiam.

What are we to do with these people who lose their jobs?
Co mamy zrobić z ludźmi, którzy stracili pracę?

It will thus also help to create more and better jobs.
W ten sposób powstanie też możliwość tworzenia liczniejszych i lepszych miejsc pracy.

This way too we will create jobs in our own countries.
W ten sposób stworzymy również miejsca pracy we własnych krajach.

Those who lose their jobs must be helped to find another one.
Ci, którzy stracą pracę, muszą uzyskać pomoc w znalezieniu innej.

Last, but certainly not least, we need to create more jobs.
Oprócz tego musimy stworzyć więcej miejsc pracy.

In my view, this will not create any new jobs.
Moim zdaniem nie doprowadzi to do zwiększenia zatrudnienia.

This, however, will only happen if we are able to create jobs.
Uda się to wszakże jedynie, jeżeli będziemy potrafili stworzyć miejsca pracy.

This is why you're the only one I can trust with these jobs.
Dlatego właśnie jesteś jedyną osobą, której mogę powierzyć takie zadania. Martwiłem się.

Until then we don't have time for anything except those jobs. Okay?
Do tego czasu nie będziemy robić nic poza wykonywaniem tych zadań, jasne?

It's a list of every patient on the floor and their jobs.
To lista każdego pacjenta na piętrze i ich zawód.

Now, by the looks of things, I'd say you were between jobs.
My? W wygląda rzeczy, I'd say you're wśród przypadków. i Ty między mężami.

You cannot create public works jobs for such a huge mass of people.
Nie da się stworzyć miejsc pracy dla takiej masy ludności.

That is why we have created 6.5 million new jobs in the last two years.
Oto dlaczego utworzyliśmy 6,5 miliona nowych miejsc pracy w ciągu ostatnich dwóch lat.

At the time I was there, 60% of them had already found new jobs.
Kiedy tam byłem, 60% z tych osób już znalazło nową pracę.

I would very much welcome if one of those top jobs could go to a woman.
Byłoby wspaniale, gdyby jedno z tych najwyższych stanowisk powierzono kobiecie.

On the economy, jobs and growth are at the heart of the discussion.
Jeżeli chodzi o gospodarkę, najważniejszymi tematami są miejsca pracy i wzrost.

This is also very important if we want to speak about quality jobs.
Ma to też niezwykle ważne znaczenie dla dyskusji o jakości zatrudnienia.

As has already been said this evening, jobs are being created.
Jak już zostało powiedziane tego wieczora, tworzone są miejsca pracy.

These are the kinds of jobs which often go to women.
A to właśnie są rodzaje miejsc pracy, które często przypadają kobietom.