Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) bezrobotny;

(Noun) bezrobotni;
jobless claims - biznes liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych;
jobless total - biznes liczba bezrobotnych ogółem;
jobless figures - biznes dane liczbowe o bezrobociu;
jobless rate - biznes wskaźnik/stopa bezrobocia;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj bezrobotny

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

bezrobotny

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

BEZCZYNNY

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

adj. bezrobotny

Słownik dla poszukujących pracy angielsko-polski Krzysztof Czekierda

adj. bezrobotny
bez pracy

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

The choice is a simple one: do we want jobless growth or growth with jobs?
Wybór jest prosty: zależy nam na wzroście bezrobocia czy na wzroście zatrudnienia?

statmt.org

Living in a lone-parent or jobless household further compounds the risk.
Życie z samotnym ojcem lub matką albo w rodzinie dotkniętej bezrobociem zwiększa to ryzyko.

statmt.org

Already, millions of Europeans are jobless, and the figure is rising from one day to the next.
Miliony Europejczyków już są bez pracy, a liczba ta rośnie z dnia na dzień.

statmt.org

In 2002 we had about 50 percent of the people jobless there.
W 2002 było tam 50% bezrobocie.

TED

And they've been given new momentum by the crisis, by the need for better answers to joblessness, community breakdown and so on.
Kryzys dał tym instytucjom nowy impuls, jakim jest konieczność znalezienia lepszych odpowiedzi na problemy bezrobocia, rozpadu społecznego i tak dalej.

TED

Who said I would be jobless for the rest of my life?
Kto powiedział, że będę bez pracy przez resztę życia?

Suffice to say I'm jobless, but not for want of trying.
Wystarczy, powiedzieć, że jestem bezrobotna, ale nie dlatego, żebym nie próbowała.

Already, millions of Europeans are jobless, and the figure is rising from one day to the next.
Miliony Europejczyków już są bez pracy, a liczba ta rośnie z dnia na dzień.

The choice is a simple one: do we want jobless growth or growth with jobs?
Wybór jest prosty: zależy nam na wzroście bezrobocia czy na wzroście zatrudnienia?

Living in a lone-parent or jobless household further compounds the risk.
Życie z samotnym ojcem lub matką albo w rodzinie dotkniętej bezrobociem zwiększa to ryzyko.

Well, he may be homeless, but he's not jobless.
Cóż może i jest bezdomny ale ma pracę.

If everyone were like him, they'd be jobless.
Gdyby wszyscy tacy byli, byłbym bezrobotnym.

Just chipper, apart from being broke and jobless.
Wręcz wspaniale... Poza byciem spłukaną i bezrobotną.

They ignored me while I was jobless
Ignorowali mnie kiedy byłem bez pracy.

Only ruins and jobless people.
Tylko ruiny i bezrobotni ludzie.

But he's poor, jobless and orphaned.
Ale jest biedny, bez pracy i osierocony.

So, I hear you're jobless.
Słyszałem, że jesteś bezrobotny.

In Italy, the third net contributor to the EU budget, the situation for young people is even more dramatic, with 25.9% of young people jobless.
We Włoszech, trzecim państwie pod względem wkładu wnoszonego do budżetu UE sytuacja młodzieży jest jeszcze bardziej dramatyczna, bez pracy jest 25,9 % młodych ludzi.

This approach reflects the unmistakable reality that employment is the bottom line in the current global economic crisis, and that a jobless recovery is not an option.
Podejście to stanowi odzwierciedlenie niezaprzeczalnej rzeczywistości stanowiącej, że zatrudnienie stanowi kwestię zasadniczą w obecnym kryzysie gospodarczym oraz że ożywienie bez miejsc pracy nie wchodzi w grę.

Meanwhile, according to a Commission survey published on 13 July 2010, 48% of Europeans would be willing to seek employment outside their country or region, rather than remain jobless.
Również według przeprowadzonego przez Komisję i opublikowanego w dniu 13 lipca 2010 r. sondażu 48% Europejczyków jest raczej skłonnych poszukiwać pracy w innym kraju lub innym regionie, niż być bezrobotnymi.

If we do not want to have a jobless recovery, we need to look at how we can reform our labour market rules and how we can remove the obstacles to higher employment in Europe.
Jeżeli nie chcemy ożywienia bez wzrostu liczby miejsc pracy, musimy przyjrzeć się sposobom zreformowania zasad rządzących rynkiem pracy oraz usunięcia przeszkód dla wyższego zatrudnienia w Europie.

Thousands of jobless families are wondering why - and they need an answer - and, in particular, they want to know what the future holds for them, not just in Andalusia, but throughout European agriculture.
Tysiące bezrobotnych rodzin zastanawiają się dlaczego - musimy im odpowiedzieć - chcą wiedzieć, jaka przyszłość ich czeka nie tylko w Andaluzji, ale także w całym rolnictwie europejskim.

This objective states that at least 20 million people should be removed from the risk of poverty or exclusion by 2020 on the basis of three indicators put forward by the Social Protection Committee, that is, the risk of poverty, material deprivation and living in a jobless household.
Cel ten stanowi, że do 2020 roku co najmniej 20 milionów ludzi powinno wyjść z zagrożenia ubóstwem lub z wykluczenia społecznego, opartego na trzech wskaźnikach przedstawionych przez Komitet Ochrony Socjalnej: ryzyku ubóstwa, ryzyku materialnej deprywacji i ryzyku życia w gospodarstwie domowym, w którym nikt nie pracuje.