Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) Hiob;

(Verb) wykonać/wykonywać robotę; biznes prowadzić handel półhurtowy; pracować dorywczo, na zlecenie; ciągnąć korzyści z zajmowanego stanowiska; szarpnąć (konia) za uzdę;
job out - podzlecić/podzlecać;
job at sb|sth - (u)kłuć, szturchnąć/szturchać kogoś|coś; dziobnąć/dziobać kogoś|coś;
job at sb|sth - (u)kłuć, szturchnąć/szturchać kogoś|coś; dziobnąć/dziobać kogoś|coś;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n
1.
(piece of work
task) praca, robota, zadanie
odd ~s dorywcze prace
payment by the ~pracana akord
he is on the ~ by 5 o'clock pracuje do
5.00
(difficult task): they had a ~ finding us niełatwo było nas znaleźć.
2.
(product of work): you've made a good ~ of that dobrze się z tego wywiązałeś
(colloq): just the ~o to właśnie chodziło.
3.
(employment
position) posada
what is your ~? czym się zajmujesz?
she has a good ~ ma dobrą pracę
to look for a ~ szukać pracy
out of a ~bez pracy.
4.
(colloq, crime, esp. theft) nieczysta sprawa.
5.
(transaction):

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

Hiob

Nowoczesny słownik angielsko-polski

zawód

Hiob (postać biblijna zarażona trądem)

Słownik finansowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

1. praca 2. stanowiskopart-time ~ praca w niepełnym wymiarze godzinto be paid by ~ być opłacanym akordowo

Słownik architektury angielsko-polski

stanowisko pracy

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

n praca, zajęcie, posada, stanowisko job applicant osoba ubiegająca się o pracę job application podanie o pracęjob bias dyskryminacja w pracy job card karta zlecenia job costing kalkulacja zleceniowa job hunter poszukujący pracyjob lot production produkcja mało seryjna job market rynek pracy job opportunity możliwość znalezienia pracyjob rate stawka akordowa job rating ocena pracyjob security gwarancja pracyjob seeker szukający pracyjob sheet karta zlecenia job ticket karta zlecenia job time czas pracyat job w pracycontract job praca akordowafull-time job praca w pełnym wymiarze godzinlegitimate job uczciwa praca low-paid job praca słabo płatnaodd job praca dorywczapart-time job praca w niepełnym wymiarze godzinpennyweight job kradzież wyrobów jubilerskich permanent job stała pracaroutne job praca rutynowawell-paid job praca dobrze płatnawhite-collar job praca w biurzeto apply for job ubiegać sie o pracęto create jobs tworzyć miejsca pracyto find a job znaleźć miejsce pracyto have a job mieć pracęto look for job szukać pracyto resing from job rezygnować z pracy

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

robota f, praca f

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s robota, zajęcie, praca
sprawa
interes
by the ~ na akord
odd ~s o-kazyjne (dorywcze) prace

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

PRACA

ROBOTA

ZADANIE

SPRAWA

FACH

POSADA

MIEJSCE

RZEMIOSŁO

NADUŻYCIE

AKCYDENS

INTERES

DZIOBNIĘCIE

PRACA: WYKONAĆ PRACĘ

WYKORZYSTAĆ W CELACH OSOBISTYCH

DORYWCZO PRACOWAĆ

DŹGAĆ

Wordnet angielsko-polski

(the principal activity in your life that you do to earn money
"he's not in my line of business")
praca, zatrudnienie, robota
synonim: occupation
synonim: business
synonim: line of work
synonim: line

Słownik internautów

praca, zawód

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

1. praca
2. zajęcie
posada
3. miejsce pracy

im. Hiob
Job

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

praca, zadanie, robota
legitimate job: uczciwa praca
pennyweight job (theft of jeweller's goods) : kradzież wyrobów jubilerskich

Słownik audio-video Montevideo

praca, zajęcie, posada
miejsce pracy
praca do wykonania [zadanie]

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

dźgnięcie

robocizna

szydełkować

zajęcie

Zarobek

zatrudnienie

Słownik dla poszukujących pracy angielsko-polski Krzysztof Czekierda

miejsce pracy
praca
~, academic - praca na uczelni
~, accounting - praca w księgowości
~, administration - praca w administracji
~, advertised - praca ogłaszana
~, alternative - praca alternatywna
~, architecture - praca dla architekta
~, banking - praca w bankowości
~, boring - praca nudna
~ by e-mail - praca zdobywana za pośrednictwem poczty elektronicznej
~, casual - praca dorywcza
~, clerical - praca urzędnicza
~, construction - praca w budownictwie
~, contract - praca wykonywana na podstawie umowy
~, creative - praca twórcza
~, current - praca aktualna
~, demanding - praca wymagająca
~, difficult - praca trudna
~, dream - praca stanowiąca przedmiot marzeń
~, employee’s - praca pracownika
~, engineering - praca dla inżyniera
~, environmental - praca w ochronie środowiska
~, exacting - praca wymagająca
~, executive - praca na stanowisku kierowniczym
~, full-time - praca w pełnym wymiarze godzin
~, good - dobra praca
~, hard - ciężka praca
~, head-hunter - oferta pracy na stanowisko kierownicze
~, health - (service) - praca w służbie zdrowia
~, high-level - praca o wysokich wymaganiach
~, high-powered - praca o wysokim prestiżu
~, high-profile - praca wymagająca dynamiki
~, holiday - praca na okres wakacji
~, independent - praca samodzielna
~, inspector - praca dla inspektora
~, interim - praca tymczasowa
~, legal - praca dla prawnika
~, light - lekka praca
~, low-level - praca o małych wymaganiach
~, low-paid - praca nisko płatna
~, management - praca na stanowisku kierowniczym
~, manual - praca fizyczna
~, matching - praca odpowiadająca (zgłoszeniu)
~, medical - praca w zawodzie lekarza
~, monotonous - spraca monotonna
~, nature conservation - praca w ochronie przyrody
~, office - praca biurowa
~ of the day - praca dnia, aktualna oferta pracy
~, part-time - praca w niepełnym wymiarze godzin
~, permanent - praca stała
~, poorly paid - praca kiepsko płatna
~, prestigious - praca prestiżowa
~, previous - poprzednie miejsce pracy
~, proper - praca odpowiednia
~, property - praca w nieruchomościach
~, public sector - praca w sektorze publicznym
~, sales - praca w sprzedaży
~, satisfying - praca satysfakcjonująca, praca dająca zadowolenie
~, seasonal - praca sezonowa
~, senior executive - praca na wyższym stanowisku kierowniczym
~, senior-level management - praca na wyższym stanowisku kierowniczym
~, service-sector - praca w usługach
~, shift - praca zmianowa, praca na zmiany
~, short-term - praca krótkoterminowa
~, social - praca społeczna, praca w opiece społecznej
~, sought-after - praca poszukiwana
~, summer - praca wakacyjna
~, target - praca o jakiej marzymy
~, teaching - praca w szkolnictwie
~, temporary - praca tymczasowa
~, town planning - praca dla urbanisty
~, travel agency - praca w biurze podróży
~, unproductive - praca nieproduktywna
~, waste management - praca w gospodarce odpadami
~, well-paid - praca dobrze płatna
~, well-skilled - praca wymagająca dobrych kwalifikacji

Słownik religii angielsko-polski

Hiob m pr bibl.

Słownik techniczny angielsko-polski

1. praca f (zarobkowa), robota f
2. przedmiot obrabiany
3. zadanie (sekwencja programów)

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

As you know, a growing percentage of immigrants in Europe are losing their jobs.
Jak państwo wiecie, w Europie rośnie odsetek imigrantów, którzy stracili pracę.

statmt.org

And I did a little Photoshop job on it, and I said, Well, I think we can paint it.
Zrobiłam w Photoshopie symulację i odpowiedziałam: Cóż, chyba możemy go pomalować.

TED

We're just getting older. ~~~ Medicine is doing a better job of keeping us alive.
Starzejemy się, a medycyna staje się coraz lepsza w podtrzymywanie nas przy życiu.

TED

Both these factors can be decisive in later life when it comes to getting a job.
Oba te czynniki mogą odgrywać decydującą rolę w momencie wejścia w życie zawodowe.

Goethe Institut

First of all, I would like to thank the rapporteur, who has done an excellent job.
Przede wszystkim chcę podziękować sprawozdawczyni, która wykonała wspaniałą pracę.

statmt.org

"I'm not going to say I'm absolutely not going to do the job again but I've got to decide in the wake of that accident whether I'm strong enough to take the job on.

www.guardian.co.uk

Not one job would be cut by implementing his ideas, he says reassuringly.

www.guardian.co.uk

Instead, make the meal high in protein as that will do a better job of keeping you awake.

www.guardian.co.uk

It's not widely known that Sigmund Freud's first job as a scientific researcher was trying to find the testicles in eels.

www.guardian.co.uk

For the present we have our own job to do.
Na razie musimy wykonać nasze własne zadanie.

He and his people are doing a very good job.
On i jego ludzie znakomicie wywiązują się ze swoich zadań.

I think we have done quite a good job in a few weeks.
Myślę, że w kilka tygodni wykonaliśmy całkiem dobrą robotę.

More than 20% of them do not have a job.
Ponad 20 % młodych ludzi jest bezrobotnych.

She has not had an easy job in recent weeks.
Nie miała ona łatwego zadania w ostatnich tygodniach.

To put it simply, the Court has done its job well.
Po prostu Trybunał dobrze spełniał swoją rolę.

Only just under a half of all older workers have a job.
Zaledwie nieco mniej niż połowa wszystkich starszych wiekiem pracowników posiada pracę.

I believe that she has done a very good job.
Myślę, że wykonała doskonałą robotę.

You should be able to live on your own budget or have a job.
Trzeba więc być w stanie żyć z własnych pieniędzy lub znaleźć pracę.

I believe Europe also has a job to do there.
Uważam, że Europa ma zadanie do wykonania także w tym zakresie.

What is the Commission's view of the current job situation?
Jaka jest opinia Komisji o obecnej sytuacji w sektorze zatrudnienia?

We must provide a set of values, because that is our job.
Musimy zapewnić zestaw wartości, bo to jest nasze zadanie.

We do want to save every job, but at what price?
Chcemy uratować każde miejsce pracy, ale za jaką cenę?

That is a good sign, as you start your new job.
To dobry sygnał na początku pani nowej pracy.

There are now five million young people under the age of 25 who cannot find a job.
Mamy teraz pięć milionów młodych ludzi poniżej 25 roku życia, którzy nie mogą znaleźć pracy.

And yet our job is the best in the world!
Ale i tak mamy najpiękniejszy zawód świata.

But I don't want you to get a real job.
Ale ja nie chcę żebyś miała prawdziwą pracę.

Your job is to do what I tell you to.
Bo wiedzenie tego nie jest twoim zadaniem.

I want you to take a job on for me.
Chcę, abyś podjął pracę dla mnie.

He wanted to make sure the job got done right.
Chciał się upewnić, że robota zostanie wykonana należycie.

He wanted you to have an education and a good job.
Chciał, żebyś miał wykształcenie i dobrą pracę.

Something's happened in her family so she really needs the job.
Coś zdarzyło się w jej rodzinie. Dlatego potrzebuje pracy.

How did you like your first day on the job?
Cześć, Lois. Jak ci się podobał pierwszy dzień pracy?

A man who knew how to get the job done.
Człowiek, który wiedział, jak się wykonuje swoją robotę.

I feel better now and I've got to look for a job.
Czuję się lepiej i muszę znaleźć pracę.

I can still fire you if you're not doing your job.
Dalej mogę cię wyrzucisz, jeżeli nie będziesz wykonywał swojej pracy.

Now, I give you two months to find another job.
Dam ci dwa miesiące na znalezienie nowej pracy.

How will I get a job without having any education?
Jak mogę dostać pracę bez wykształcenia?

The only one around here who actually has a job.
Jedyny tutaj, który naprawdę posiada pracę.

He's away at the job he took when we lost the money.
Jest daleko w pracy, którą wziął kiedy straciliśmy pieniądze.

If not, do your job and stay out of my face.
Jeśli nie, to zajmij się swoją robotą i zejdź mi z oczu.

Who will do the father's job if not his son?
Kto ma zrobić coś dla ojca, jeśli nie jego syn?

I may have another job for you at the end of next week.
Mogę znowu mieć dla ciebie robotę pod koniec tygodnia.

Maybe you should do your job and put them in the back room.
Może ty powinieneś wykonać swoje zadanie i wsadzić ich do tylnego pokoju.

Maybe I should see if she's got a job for me.
Może zapytam czy ma pracę dla mnie.

My team are in position, let them do their job.
Mój zespół jest w gotowości, daj im wykonać swoją pracę.

She said something about going to look for a job.
Mówiła, że pójdzie rozejrzeć się za jakąś robotą.

Not until we're sure the computer has done its job.
Musimy być pewni, że komputer zakończył pracę.

Now we're going to find you a wife and a new job.
Musimy znaleźć ci żonę i nową pracę.

I must do a pretty good job, because they pay me a lot.
Muszę nieźle to robić, bo płacą mi kupę kasy.

I thought you wanted me here because I'm good at my job.
Myślałam, że chcesz mnie tu, bo jestem dobra w swojej pracy.

No, but I did have to get you a job.
Nie, ale to ja będę musiał znaleźć ci pracę.

No, she was just much better at her job than me.
Nie, była dużo lepsza w pracy niż ja!

You're not the only one who lives for the job.
Nie jesteś jedyną osobą, która żyje dla pracy.

I can not get too late for my first day on the job.
Nie mogę się spóźnić do pracy w pierwszy dzień.

You don't get to have the girl and the job!
Nie możesz mieć zarówno dziewczynę, jak i pracę!

I don't have to force him to get a job!
Nie muszę go zmuszać, by szukał pracy!

I don't see why he needs to get a job.
Nie rozumiem, dlaczego musi znaleźć sobie prace.

He brought me the money and I gave him a job.
Odniósł mi pieniądze, a ja dałem mu pracę.

He's lost his job he will go back to work.
On stracił pracą On wróci do pracy.