Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) islam, mahometanizm; kraje islamskie, świat mahometański;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n islam

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

islam, kraje islamskie

Słownik polityki i dyplomacji angielsko-polski

mahometanizm m, muzułmanizm m

Słownik internautów

islam

Słownik religii angielsko-polski

islam m

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Barbaric Islamic forces are waging an all-out war against Western civilisation.
Barbarzyńskie siły islamu prowadzą totalną wojnę przeciw zachodniej cywilizacji.

statmt.org

Aisha was punished, in accordance with Islamic law, for the rape inflicted on her.
Aisha została ukarana, zgodnie z islamskim prawem, za gwałt, który jej zadano.

statmt.org

Brussels has also slept through the potential threat posed by Islamic immigrants.
Bruksela zignorowała też potencjalne zagrożenie ze strony imigrantów muzułmańskich.

statmt.org

In the 12th century, Hugo of Santalla brought it from Islamic mystics into Spain.
W XII w. ~~~ Hugo Santalia przywiózł ten kod od mistyków muzułmańskich do Hiszpanii.

TED

Is it heading towards a multicultural Europe or towards a pan-Islamic state?
Czy w kierunku wielokulturowej Europy, czy raczej w kierunku państwa panislamskiego?

statmt.org

Suicide bombers devastated one of Pakistan's most famous Sufi shrines last night, marking another vicious strike by violent extremists against the moderate form of Islam practised by most Pakistanis.
"This is a barbaric attack and should serve as a wake up call," wrote Raza Rumi, a prominent Lahore blogger. "Data Saheb's shrine is not just another crowded place â?? it represents a millennia of tolerant Sufi Islam which is directly under attack by the puritans."
At one point, Ilham Tohti estimated with a chuckle, he was the richest Uighur in Beijing. But he did not believe money solved every problem. "In Uighur society you could say the main issues are one â?? poverty and unemployment. Second, we are a people who believe in Islam and still have our own history and culture as well as language."
There has been much speculation about what motivates young men and women to carry out acts of terrorism in the UK. My service needs to understand the motivations behind terrorism to succeed in countering it, as far as that is possible. Al-Qaida has developed an ideology which claims that Islam is under attack, and needs to be defended.
This is a powerful narrative that weaves together conflicts from across the globe, presenting the west's response to varied and complex issues, from long-standing disputes such as Israel/Palestine and Kashmir to more recent events as evidence of an across-the-board determination to undermine and humiliate Islam worldwide. Afghanistan, the Balkans, Chechnya, Iraq, Israel/Palestine, Kashmir and Lebanon are regularly cited by those who advocate terrorist violence as illustrating what they allege is Western hostility to Islam.
The video wills of British suicide bombers make it clear that they are motivated by perceived worldwide and long-standing injustices against Muslims; an extreme and minority interpretation of Islam promoted by some preachers and people of influence; and their interpretation as anti-Muslim of UK foreign policy, in particular the UK's involvement in Iraq and Afghanistan.
The girls are taking part in an initiative called Faith and Fashion that is using the widespread fixation of Muslim women's dress as a starting point for a discussion on how to create fashion that reflects a British Muslim sensibility. Sophia Tillie, the 28-year-old white, British woman who runs the scheme, converted to Islam while at university. She is now engaged in trying to examine how the concept of modesty â?? so essential to Islamic thinking â?? can be interpreted differently depending on the context of time and place.
Cameron said Turkey must be made to feel welcome in Europe because it is a secular and democratic state. But he also reached out to Turkey's Muslim majority by stressing the importance of Islam to Europe. "I will always argue that the values of real Islam are not incompatible with the values of Europe. That Europe is defined not by religion, but by values."
"We need tents. Just look around," flood victim Faisal Islam told AP.
The plan for a Muslim centre is the brainchild of the Cordoba Initiative, a group set up after 9/11 to build bridges between moderate Islam and the West. Its name alludes to the Spanish city that was famous for its religious toleration under the Moors.

Do you think Islam wants to take over the world?
Myślisz, że islam chce władzy nad światem?

I want to know if Islam has room for this.
Chcę wiedzieć, czy Islam ma też pomieszczenie dla tego.

The house of Islam will not be built on violence.
Islam nie powinien być budowany na przemocy.

You will be also taught Islam, and many other useful things.
Będziecie również mogli nauczyć się Islamu, i wielu innych użytecznych rzeczy.

I don't think there is a problem between homosexuality and Islam.
Nie sądzę, żeby problem był pomiędzy homoseksualizmem a Islamem.

Islam came to your country with hostility in 2001, and that was wrong.
Islam przybył do twojego kraju z wrogością w 2001 i to było złe.

I did not say 'we have failed to accept political Islam'!
Nie powiedziałam "niezaakceptowaniu islamu politycznego!”.

I will bomb myself on you and all the enemies of Islam!
Jestem męczennikiem! Zdetonuję się przy tobie i wszystkich wrogach islamu!

There must be special factories producing the colour of Islam.
Muszą istnieć specjalne zakłady produkujące ten kolor islamu.

You write that Islam is the religion of the oppressed.
Piszesz, że Islam jest religią uciskanych.

However, this report completely fails to mention the role of Islam.
W sprawozdaniu jednakże nie poruszono w ogóle roli islamu.

You shall be the most envied woman in all Islam.
Ty będziesz najbardziej pożądaną kobietą w świecie Islamu.

Islam is the faith of over a billion people.
Islam jest wiarą przeszło miliarda ludzi.

Who drives the weak to blow themselves up for Islam.
Który wysyła ludzi, by wysadzali się dla Islamu.

This, in turn, is due to a misplaced fear of Islam.
To z kolei wynika z nieuzasadnionej obawy przed islamem.

We should not be denied the possibility of criticising Islam.
Nie powinno nas się pozbawiać możliwości krytykowania Islamu.

I came to stop him before he converts to Islam in this madness.
Przyszedłem zatrzymać go przed przejściem na islam.

He's been using Islam for political ends for 20 years.
Używa Islamu do politycznych celów od 20 lat.

In our Holy Islam has never happened anything like this.
W naszym Świętym Islamie nigdy nic takiego się nie zdarzyło.

Islam has no love for Western freedom and democracy.
Islam nie lubi zachodniej wolności i demokracji.

Islam commands us to learn from the cradle to the grave.
Islam nakazuje nam uczyć się od kołyski aż do grobu.

The outcome of this will be yet more Islam in Europe.
Wynikiem takich działań będzie dalsze rozszerzenie islamu w Europie.

Unfortunately, we have seen no progress in countries where Islam is dominant - on the contrary.
Niestety, nie zauważyliśmy postępów w krajach, gdzie dominuje islam - wręcz przeciwnie.

It talks about 'invasion and destruction of our cultural values by Islam'.
Mówi się w nim też o "inwazji i niszczeniu naszych wartości kulturowych przez islam”.

They are broadcasting that it's against Islam to help the Americans.
Poruczniku, oni nadają, że pomaganie Amerykanom jest wbrew Islamowi.

The so-called crime was that he had disseminated an article on the situation of women under Islam.
Tak zwane przestępstwo polegało na tym, że rozpowszechniał artykuł na temat sytuacji kobiet w islamie.

We are clearly seeing Islam becoming a state religion.
Na naszych oczach Islam wyraźnie staje się religią państwową.

Is it also a lie that while in captivity, you converted to Islam?
Kłamstwem jest też to, że podczas niewoli przeszedłeś na islam?

Samir always said that these people were Islam's worse enemies.
Samir zawsze mówił , że ci ludzie byli gorsi wrogowie Islamu.

To find a space for us within Islam.
By znaleźć dla nas miejsce w obrębie Islamu.

Do you know what the word Islam means?
Wiesz co słowa Islam znaczy?

Our great religion Islam gave us important moral principles.
Nasz wspaniały Islam dał nam ważne zasady moralne.

Islam gives women equal rights to dissolve a marriage.
Islam daje kobietom równe prawa aby rozwiązać małżeństwo.

Now, how is Islam a technology in this conceptualapparatus?
Zatem, w jaki sposób islam jest technologią w tymkoncepcyjnym mechanizmie?

You think Islam is the place you come from?
Myślicie, że Islam jest miejscem z którego pochodzicie?

Islam is no religion, it is an ideology that wants to take us over.
Islam nie jest religią. To ideologia, która chce nami zawładnąć.

Regrettably, these measures are necessary because of the threat to the free world posed by Islam.
Środki te są niestety niezbędne ze względu na zagrożenie, jakie dla wolnego świata stanowi islam.

The oppression of women, after all, is an intrinsic part of Islam.
W końcu ciemiężenie kobiet jest nieodłączną cechą islamu.

So, why am I still adhering to Islam when there's no space for me?
Dlaczego więc wciąż jestem wierny Islamowi skoro nie ma w nim miejsca dla mnie?

I think they were trying to spread Islam.
Ja myślę, że oni próbowali szerzyć Islam.

And if I'm not mistaken, Islam is also in that same spiritual family.
Jeśli się nie mylę, islam także należy do tej samej duchowej rodziny...

They think he thinks he is the Nation of Islam.
Myślą , że on uważa się za naród islamski.

Islam is, according to me, a violent religion.
Islam jest dla mnie religią przemocy,

I'm partial to yusuf islam, but you can call him whatever you want.
Ja go nazywałem po swojemu, ale ty możesz go nazwać jak chcesz.

Anyway you can make her convert to Islam.
Może udałoby ci się nawrócić ją na Islam.

It is our obligation to share Islam with non-believers.
Naszym obowiązkiem jest szerzenie Islamu wśród niewierzących.

Some people would say that Islam means submission.
Niektórzy rzekliby, że islam oznacza poddanie.

Internal differences have forced me out of the Nation of Islam.
Wewnętrzne różnice w ramach narodu islamu zmusiły mnie do odejścia z niego.

Somalians constitute 97% of the population, with almost 100% professing Islam.
Somalijczycy stanowią tam 97%, a wyznawcy Islamu prawie 100%.

Women have been the first target of this extremist branch of Islam.
Kobiety są pierwszym celem tego ekstremistycznego odłamu Islamu.