Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) Interpol, Międzynarodowa Komisja Policji Kryminalnych;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

międzynarodowa organizacja policji, Interpol

Słownik polityki i dyplomacji angielsko-polski

Interpol m

Słownik internautów

Interpol

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

We shall also support Interpol in order to continue with the monitoring of this problem.
Udzielimy również wsparcia Interpolowi w celu dalszego monitorowania tego problemu.

statmt.org

Instead of building up parallel systems, more should be done to strengthen Interpol.
Zamiast budować systemy równoległe, należałoby więcej robić na rzecz wzmocnienia Interpolu.

statmt.org

A functioning exchange of DNA already exists through Interpol.
Wymiana danych DNA ma miejsce już obecnie w ramach Interpolu.

statmt.org

I want to see strong measures put in place through Europol and Interpol to curb this illegal trade.
Chciałbym, aby Europol i Interpol podjęły stanowcze działania zwalczające taki nielegalny handel.

statmt.org

According to Interpol data, the number of new images of child pornography on the internet grows every year.
Z danych Interpolu wynika, że corocznie wzrasta liczba nowych obrazów z pornografią dziecięcą.

statmt.org

The one that the Interpol who take it to your house.
O tym, że Interpol jest w Twoim domu

Is it okay with Interpol if we talk to him, too?
Czy Interpol się zgadza żebyśmy też z nim pogadali?

As we speak, Interpol has several special units working on the matter.
Podczas gdy my rozmawiamy kilka specjednostek Interpolu pracuje nad sprawą.

Interpol has your photo now, and that was very stupid.
A teraz Interpol ma twoje zdjęcie, to już było bardzo głupie.

Instead of building up parallel systems, more should be done to strengthen Interpol.
Zamiast budować systemy równoległe, należałoby więcej robić na rzecz wzmocnienia Interpolu.

We shall also support Interpol in order to continue with the monitoring of this problem.
Udzielimy również wsparcia Interpolowi w celu dalszego monitorowania tego problemu.

So they're running another check through the and Interpol.
Więc sprawdzają ponownie poprzez i Interpol.

The latest information, as gathered by the Interpol computer bank, supports this.
Ostatnie informacje jakie zebraliśmy i to co nam przekazał Interpol potwierdza przypuszczenia.

Interpol will be watching, and no one will cash them.
Interpol będzie węszył i nikt ich nie spienięży.

Salinger staff are working to Interpol and we investigate this man.
Pracownicy Salinger pracuj do Interpolu i my bada tego mê¿czyznê.

Yeah, both Interpol and Ml-6 believe he's changed his appearance again.
To nasza jedyna szansa? Interpol i uważają, że znowu zmienił wygląd.

What about the Interpol team who cleaned the apartment?
Co z drużyną z Interpolu, która czyściła mieszkanie?

You know what I find very interesting is Interpol was attacked recently as well.
Wie pan co jest ciekawe? Interpol również niedawno zaatakowano.

Well, thank goodness you have Interpol to finance your persistence, huh?
Dzięki Bogu, że ma pan Interpol, który finansuje pański upór, co?

There is already Interpol, an excellent and efficient international police body in which sovereign states throughout the world participate.
Istnieje już Interpol, doskonały i sprawny organ policji międzynarodowej, w którym działają suwerenne państwa na całym świecie.

In 2005, the German government issued a red letter on him through Interpol.
W 2005 roku niemieckie władze wysłały za nim list gończy przez Interpol.

Two years ago, Interpol thought they had him.
Dwa lata temu Interpol prawie go miał.

Then I will write a report extolling Interpol for its help.
A ja napiszę potem raport, gdzie pochwalę Interpol za pomoc.

Swedish police and Interpol together to catch the killer.
Szwedzka policja i Interpol razem łapią zabójcę.

According to Interpol data, the number of new images of child pornography on the internet grows every year.
Z danych Interpolu wynika, że corocznie wzrasta liczba nowych obrazów z pornografią dziecięcą.

He's a ghost, nothing in our database or Interpol's.
Jak duch. Nic w bazie, ani Interpolu.

Well, we don't get a lot of contact with Interpol, so...
Nie mamy za wiele kontaktu z Interpolem, więc ...

I've heard the rumors, but InterPol sure let somebody incredible join up.
Słyszałem o tym plotki. Interpol naprawdę zatrudnił kogoś niesamowitego.

He's Interpol's problem now, and we all know how long that's gonna take.
Teraz jest problemem Interpolu, a wszyscy wiemy, jak długo im to zajmie.

Your crush object with a badge said they were working with Interpol.
Twoja sympatia z odznaką powiedziała, że pracują z Interpolem.

And Interpol? Until I can be sure our interests don't conflict, nothing has changed.
A Interpol? Dopóki nasze interesy nie będą naruszone, nie reaguj, nic się nie zmieniło.

Interpol did send an additional team to retrieve Arnaldo.
Interpol wysłał inny zespół, żeby odebrał Arnaldo.

Interpol has been circulating his photo for days.
Interpol obraca jego fotografią od kilku dni.

Interpol just confirmed he's no longer in Moscow.
Interpol potwierdził, że nie ma go w Moskwie.

Interpol has three separate bulletins out on me!
Interpol wydał na mnie trzy listy gończe!

Okay, let's run his description against Interpol's fugitive list, in case he isn't American.
Okej, porównajmy jego opis z listą zbiegów Interpolu. Może nie jest Amerykaninem.

I want to see strong measures put in place through Europol and Interpol to curb this illegal trade.
Chciałbym, aby Europol i Interpol podjęły stanowcze działania zwalczające taki nielegalny handel.

Interpol have got a file on him.
Interpol ma na niego akta.

Interpol calls him Deadshot because he never misses.
Interpol nazywa go Deadshotem, ponieważ nigdy nie pudłuje.

Interpol, Indian government, who is behind her?
Interpol, rząd indyjski, kto za nią stoi?

And that will be faster than Interpol.
I musisz być szybsza niż Interpol.

Lisa from Interpol called to extend her congratulations.
Lisa z Interpolu dzwoniła z gratulacjami.

Sir, there are men from Interpol here.
Proszę pana, są tu ludzie z Interpolu.

An Agent Brechner from Interpol called three times this morning.
Agent Brechner z Interpolu dzwonil juz trzy razy.

Interpol just registered a new flight plan from Le Bourget.
Interpol poinformował nas o nowym locie z Le Bourget.

And a former director of Interpol, in Rome.
I były dyrektor Interpolu w Rzymie.

You work for Interpol or yes?
Pracujesz dla Interpolu albo tak?

I ran all the fingerprints through Interpol, the
Przepuściłam wszystkie odciski palców przez Interpol i

Damascus conned Percy and half of Interpol's most wanted list.
Damascus okantował Percy'ego i połowę listy Interpolu.

Same with my guy at Interpol.
To samo z gościem w Interpolu.

Interpol backs Mr. Trahn's theory in every case except one.
Interpol podtrzymuje teorię pana Trahn'a z wyjątkiem jednej sprawy.

Interpol and public health systems online.
Interpol i baza ministerstwa zdrowia podłączone.

But none of them could locate Jed, so Mark flew over to Interpol.
Ale żaden z nich nie mógł zlokalizować Jeda, - Więc Mark poleciał do Interpolu...

Interpol appreciates both of your efforts.
Interpol docenia wasze starania.

That interpol dective, Jang, is on to you.
Ten detektyw z Interpolu, Jang, węszy wokół ciebie.