Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) niestosowny, nieodpowiedni, niewłaściwy; błędny, niepoprawny, nieprawidłowy; nieprawdziwy; mylny;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

niewłaściwy, nieprawdziwy, niestosowny, błędny, mylny

Nowoczesny słownik angielsko-polski

niesłuszny

Słownik finansowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

błędny, niewłaściwy ~ calculation błędne wyliczenie

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

adj. błędny, niepoprawny, niewłaściwy

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

adj nieprawidłowy, błędny, myl-ny, wadliwy
niestosowny

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

NIEPRAWIDŁOWY

WADLIWY

BŁĘDNY

MYLNY

NIEDOKŁADNY

NIEGRAMATYCZNY

Wordnet angielsko-polski

(not correct
not in conformity with fact or truth
"an incorrect calculation"
"the report in the paper is wrong"
"your information is wrong"
"the clock showed the wrong time"
"found themselves on the wrong road"
"based on the wrong assumptions")
zły, niedobry
synonim: wrong

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

adj. niepoprawny
jęz. niegramatyczny

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

błędny (omyłkowy)

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

niestosowny

Słownik terminów Unii Europejskiej angielsko-polski

niepoprawny

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

adj. błędny; nieprawidłowy

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

For instance, it has been shown that incorrectly stored gas can explode.
Udowodniono mianowicie, że niewłaściwie składowany gaz może eksplodować.

statmt.org

Asylum, on the other hand, is an instrument of protection that cannot be used incorrectly.
Azyl jest z kolei instrumentem ochrony, którego nie wolno błędnie stosować.

statmt.org

Then I'm going to have to make an argument why you're incorrect about the other assumption.
Później będę musiał wyjaśnić dlaczego mylicie się opierając na innym założeniu.

TED

Mr Lundgren is no longer here but he made comments that were totally incorrect.
Nie ma tu już pana Lundgrena, ale jego uwagi były całkowicie błędne.

statmt.org

Cases of incorrect tax payments pre-date March 2008.

www.guardian.co.uk

2 -million "open" cases of incorrect tax payments pre-dating March 2008.

www.guardian.co.uk

Cover JLH as an anatomically incorrect cartoon that makes Modesty Blaise look realistically proportioned.

www.guardian.co.uk

It is foul-mouthed, politically incorrect and inventively cruel.

www.guardian.co.uk

If that is the case, I think it was an incorrect decision.
Jeśli tak, uważam tę decyzję za błędną.

I get to be politically incorrect if it makes me feel better.
Jestem niepoprawny politycznie jeśli przez to czuję się lepiej.

I just said that because it's politically incorrect to drive a car this big!
Powiedziałem tak, bo jeżdżenie takim wielkim wozem jest niepoprawne politycznie!

Because the whole way you're acting is incorrect and horrible.
Bo to jak reagujesz jest niepoprawne i okropne.

Your suggestion that I do not care about dying is incorrect.
Błędna jest sugestia, że nie przejmuję się śmiercią.

Consumers must know their rights when a service is provided too late or in an incorrect manner.
Konsumenci muszą znać swoje prawa na wypadek sytuacji, gdy usługa jest świadczona z opóźnieniem lub w sposób wadliwy.

It may be politically incorrect to say so but the facts speak for themselves.
Być może to, co powiem, nie jest poprawne politycznie, lecz fakty mówią same za siebie.

It may be politically incorrect, because we'd reject the Western model.
Politycznie jest to niepoprawne, bo sprzeczne z Zachodnim system.

Incorrect usage is becoming a serious threat to public health.
Niewłaściwe zastosowanie staje się poważnym zagrożeniem dla zdrowia publicznego.

The Presidency was able to reject this immediately as incorrect.
Prezydencja była natychmiast w stanie to odrzucić, jako nieprawidłowe.

I am sorry to say that these are incorrect.
Przykro mi to mówić, ale są one błędne.

Except my initial theory of collective heart failure is probably incorrect.
Jedynie to, że moja wstępna teoria grupowego zawału jest najprawdopodobniej błędna.

What I do not like is that some people deliberately and constantly use incorrect facts.
Nie podoba mi się jednak posługiwanie się przez niektóre osoby - z rozmysłem i ustawicznie - nieścisłymi danymi.

However, our duty as politicians is to protect patients from incorrect and misleading information.
Jednak naszym obowiązkiem jako polityków jest ochrona pacjentów przed nieprawidłową i mylącą informacją.

We have tried to get this incomplete and therefore incorrect report taken from the agenda, unfortunately without success.
Próbowaliśmy wycofać to niekompletne, a zatem nieprawdziwe sprawozdanie z porządku obrad, ale niestety nam się to nie udało.

From now on, it will no longer be possible to deceive them with incorrect labelling.
Od tej pory nie będzie już możliwe wprowadzanie ich w błąd niewłaściwym znakowaniem.

Mr President, what you have just said is incorrect.
Panie przewodniczący! To, co pan przed chwilą powiedział, jest nieprawidłowe.

However, I want to use this procedure to make one very important clarification as something was said during yesterday's debate which is incorrect.
Pragnę jednak skorzystać z tej procedury i przedstawić jedno z bardzo ważnych wyjaśnień, ponieważ podczas wczorajszej debaty powiedziano coś, co nie jest zgodne z prawdą.

And is that feeling a good feeling or an incorrect feeling?
Jest to dobre wrażenie, czy raczej błędne wrażenie?

Imagine if now I say that he is Belgian the incorrect one.
Tak? Myślisz, że Gibert odda mi odznakę, gdy się dowie, że ma złego Belga?

Basically, there's a correct way and an incorrect way to lift stuff.
Zasadniczo, jest poprawny i niepoprawny sposób podnoszenia ciężarów.

When king say handful of men could save all Siam, he was most unusually incorrect.
Kiedy król rzekł, że garstka mężczyzn może ocalić cały Syjam, co jest niezwykłe, mylił się.

Incorrect application results in organism failures that manifest themselves as cancer.
Niewłaściwe stosowanie powoduje szkody w organizmie, ujawniające się w postaci nowotworu.

In my opinion, however, this is an incorrect measure and the European Union should not continue with it.
Moim zdaniem jednak jest to działanie niewłaściwe i Unia Europejska nie powinna nadal go stosować.

Is it a matter of incorrect implementation in the Member States or inadequate information?
Czy jest to kwestia niewłaściwego wdrożenia w państwach członkowskich lub nieodpowiednich informacji?

However, I believe the definition given for 'lawful and ordinary residence' is incorrect.
Tymczasem jestem zdania, że definicja "zgodnego z prawem stałego miejsca pobytu” jest niewłaściwa.

I speak that I am not afraid never, but it is incorrect
Mówię, że jestem nieustraszony, ale tak nie jest.

There are no incorrect equations on my board.
Na mojej tablicy nie ma błędnych równań.

The low cost of finance in the years running up to the crisis led to an incorrect distribution of resources.
Niski koszt finansowania w latach poprzedzających kryzys doprowadził do niewłaściwej alokacji zasobów.

Mr President, the premise of this report is incorrect.
Panie Przewodniczący! Podstawa tego sprawozdania nie jest właściwa.

I've devoted me whole life to it. Incorrect.
Oddałem temu całe moje życie. Niepoprawnie.

So what is the intuitive, but incorrect assumption, that'skept us from understanding brains?
Więc czym jest to intuicyjne ale niepoprawne założenie,które powstrzymywało nas od zrozumienia mózgu?

Of course, I tried to correct the situation, but the information was falsified and our list was highly incorrect.
Oczywiście starałem się naprawić sytuację, ale informacja była zafałszowana i nasza lista była w wysokim stopniu niepoprawna.

Equally incorrect is the idea that posting workers implicitly involves social dumping.
Podobnie błędna jest opinia, że delegowani pracownicy przyczyniają się pośrednio do dumpingu społecznego.

What you said was therefore incorrect, let me repeat, I was re-elected every time, for 30 years.
W związku z tym myli się pan - pragnę powtórzyć, że byłem ponownie wybierany za każdym razem przez 30 lat.

Nevertheless, the Brazilian authorities made an undertaking to review the database to avoid incorrect data.
Jednakże władze brazylijskie zobowiązały się do przeprowadzenia przeglądu bazy danych w celu usunięcia danych błędnych.

It would therefore be incorrect to declare the work of the Crisis Committee more or less done and to end its mandate.
Zatem ogłoszenie, że prace Komisji ds. Kryzysu zostały zasadniczo zakończone i odebranie jej mandatu nie byłoby posunięciem właściwym.

The greatest obstacle, which is the fear of providing incorrect, incomplete or misleading information, would thus be removed.
Największa przeszkoda, jaką jest obawa dostarczenia nieprawidłowych, niekompletnych, lub wprowadzających w błąd informacji, zostałaby w ten sposób usunięta.

My electric bill, but it's, like, always incorrect.
Rachunek z elektrowni, ale jest zawsze do dupy.

It's always ideologically incorrect to listen to him.
Zawsze jest niepoprawny ideologicznie i nie należy go słuchać.

Perhaps the code is incorrect. Yeah. Carter, come in.
Może kod jest nieprawidłowy. - Tak. Carter, zgłoś się.

Mr Lundgren is no longer here but he made comments that were totally incorrect.
Nie ma tu już pana Lundgrena, ale jego uwagi były całkowicie błędne.

These irregularities relate mainly to excessive payments and the incorrect use of funds.
Nieprawidłowości te dotyczą przede wszystkim nadmiernych płatności i nieprawidłowego wykorzystania środków.

Nowadays the concept of evil is politically incorrect.
W dzisiejszych dniach pojęcie złego jest politycznie niepoprawne.

All incorrect sizes must be reported immediately.
Wszystkie nieregulaminowe rozmiary muszą być natychmiast zgłoszone.

This report is based on incorrect facts.
To sprawozdanie opiera się na nieprawdziwych danych.

The reference framework for German parental allowance was incorrect.
Podano także nieprawidłowe ramy odniesienia dla niemieckiego zasiłku rodzicielskiego.

The Commission also coordinated cooperation on transposition in order to avoid incorrect transpositions.
Komisja koordynowała również współpracę w zakresie transpozycji, w celu uniknięcia niewłaściwej transpozycji.

What legal protection do I have to ensure that incorrect data cannot be gathered about me and passed to third parties, whoever they may be?
Jaką ochroną prawną dysponuję, by zapewnić, aby nie gromadzono w odniesieniu do mnie nieprawdziwych danych i by nie przekazywano ich stronom trzecim, niezależnie od tego kim one są?