Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) nieodpowiedni, niewłaściwy, niestosowny; błędny, mylny; niedozwolony; niecenzuralny, nieprzyzwoity, zdrożny; nielegalny;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj
1.
(unsuitable) nieodpowiedni
an ~ question nieodpowiednie pytanie.
2.
(incorrect) niewłaściwy
to put sth to ~ use do niewłaściwego użytku.
3.
(unseemly, indecent) nieprzyzwoity, gorszący

Nowoczesny słownik angielsko-polski

niesłuszny

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

NIESTOSOWNY

NIEODPOWIEDNI

NIEPRZYZWOITY

NIEPOWOŁANY

BŁĘDNY

NIEŁADNY (O ZACHOWANIU)

NIEPOLITYCZNY

MIEJSCE: NIE NA MIEJSCU

Wordnet angielsko-polski

(not appropriate for a purpose or occasion
"said all the wrong things")
niestosowny
synonim: wrong

Słownik internautów

nieprawidłowy, niewłaściwy

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

adj. niewłaściwy
niestosowny

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

błędny (niewłaściwy), niewłaściwy
improper conversion of funds: malwersacja
improper motive: niewłaściwa pobudka
improper recognition: uznanie niewłaściwe

Słownik terminów Unii Europejskiej angielsko-polski

niewłaściwy

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Improper exploitation of forestry resources is giving rise to climate change.
Niewłaściwe wykorzystywanie zasobów leśnych przyczynia się do zmian klimatycznych.

statmt.org

I must say to you, however, that your speech seemed entirely improper to me.
Jednak muszę powiedzieć, że pana przemówienie wydaje mi się absolutnie niestosowne.

statmt.org

I am also against improper political divides in partisan terms.
Sprzeciwiam się również niewłaściwym podziałom politycznym w kategoriach partyjnych.

statmt.org

It was this improper behaviour that caused me to abstain.
To z racji tego niestosowanego zachowania musiałem wstrzymać się do głosu.

statmt.org

There is a whole series of professions in which improper organisation of working time can endanger life.
Istnieje szereg zawodów, gdzie niewłaściwa organizacja pracy może zagrażać życiu.

statmt.org

"To suggest it's improper [the relationship], you'd have to produce some evidence of that," he said.

www.guardian.co.uk

Honouring a promise while in opposition that he would set up a judge-led inquiry into mounting evidence, emerging mainly from court hearings, the prime minister told the Commons he had asked Sir Peter Gibson - a former appeal court judge who privately monitors the activities of the intelligence agencies - to "look at whether Britain was implicated in the improper treatment of detainees held by other countries that may have occurred in the aftermath of 9/11".

www.guardian.co.uk

Berlusconi says he helped Ruby, whose real name is reported by Italian newspapers to be Karima El Mahroug, but denies exerting any improper pressure on police officers.

www.guardian.co.uk

Hague admitted last week that he had "occasionally shared twin hotel rooms" with Myers but said: "Any suggestion that his appointment was due to an improper relationship between us is utterly false.

www.guardian.co.uk

Cause that would be improper on your part, wouldn't it?
Bo to byłoby niestosowne z pana strony, czyż nie?

I must say to you, however, that your speech seemed entirely improper to me.
Jednak muszę powiedzieć, że pana przemówienie wydaje mi się absolutnie niestosowne.

No answer means you know it's wrong to deliver improper letters.
Brak odpowiedzi oznacza to, że wiesz. Błędem jest dostarczanie nieodpowiednich listów.

Anyone who might want to catch you doing anything improper or even just embarrassing?
Kogokolwiek, kto chciałby złapać podczas robienia czegoś niewłaściwego albo upokarzającego?

Something improper happened and I bet you the regulators know.
Stało się coś niewłaściwego i założę się, że regulatorzy to wiedzą.

Now, all aging is the result of improper protein production.
Starzenie się jest rezultatem nieprawidłowej produkcji białek.

It would be highly improper of me to accept any evidence in this fashion.
To niestosowne, abym przyjął jakikolwiek dowód w taki sposób.

You're pressuring me to take improper action for personal reasons.
Chcesz, żebym podjął niewłaściwe działania z przyczyn osobistych.

The courts will find that you're providing an improper atmosphere for our daughter.
Sąd uzna, że stwarzasz niewłaściwą atmosferę dla naszej córki.

I am also against improper political divides in partisan terms.
Sprzeciwiam się również niewłaściwym podziałom politycznym w kategoriach partyjnych.

It was this improper behaviour that caused me to abstain.
To z racji tego niestosowanego zachowania musiałem wstrzymać się do głosu.

This seems to me, whether the allegations are true or false, to be yet another example of wholly improper behaviour.
W moim mniemaniu - bez względu na to, czy zarzuty są prawdziwe, czy nie - jest to jeszcze jeden przykład zupełnie nieodpowiedniego zachowania.

Well, here we feel perfume is improper for ladies.
Cóż, tutaj nie uważamy perfum za rzecz odpowiednią dla pań.

You said a proper stance, not an improper one.
Powiedziałeś właściwa pozycja , nie niewłaściwa.

Improper exploitation of forestry resources is giving rise to climate change.
Niewłaściwe wykorzystywanie zasobów leśnych przyczynia się do zmian klimatycznych.

Do not act in anything improper, my dear.
Nie rób niczego niewłaściwego, mój drogi.

Are you accusing her of some improper influence?
Oskarża ją pani o jakiś niewłaściwy wpływ?

Care must be taken to ensure that plant protection products are used properly and professionally, because improper use is dangerous.
Należy zapewnić, że środki ochrony roślin są stosowane właściwie i profesjonalnie, ponieważ niewłaściwe użytkowanie jest niebezpieczne.

It would be improper to force them in the future to change their profession without granting them significant financial support.
Błędem byłoby zmuszać ich w przyszłości do zmiany zawodu, nie zapewniając im znacznego wsparcia finansowego.

That kind of indecent exposure is illegal and improper.
Taki rodzaj nieprzyzwoitej ekspozycji jest nielegalny i niestosowny.

Already, much of European money is not properly accounted for in spending projects due to improper oversight procedures.
Już obecnie znaczna część środków europejskich nie jest prawidłowo rozliczana w projektach wydatków ze względu na niewłaściwe procedury nadzoru.

I think it is highly improper, therefore, to take a vote on this unknown, undebated motion.
Dlatego przeprowadzenie głosowania nad tym nieznanym, niepoddanym pod obrady wnioskiem uważam za wysoce niestosowne.

There is a whole series of professions in which improper organisation of working time can endanger life.
Istnieje szereg zawodów, gdzie niewłaściwa organizacja pracy może zagrażać życiu.

Music is improper for a young lady.
Muzyka to nieodpowiednie zajęcie dla młodej kobiety.

Mr Dodd, this is an improper forum for these allegations.
Panie Dodd, to nie jest właściwe miejsce na te oskarżenia.

Improper storage and disposal of toxic materials including lead and cadmium.
Niewłaściwie przechowanie i utylizacja materiałów toksycznych w tym ołowiu i kadmu.

Naturally, the results will be made public, but it would be unfair and improper of me to make any comment before the work is completed.
Naturalnie rezultaty zostaną upublicznione, ale jakikolwiek komentarz z mojej strony przed zakończeniem tych prac byłyby czymś niesprawiedliwym i niewłaściwym.

There was nothing improper between us.
Nie było nic niewłaściwego między nami.

He denies any allegation of illegal or improper behaviour
Stanowczo zaprzecza wszelkim zarzutom o nielegalne, czy niemoralne zachowanie.

How dare you employ Gestapo dynamite for improper purposes?
Jak ośmielasz się używać Gestapowskiego dynamitu dla prywatnych celi?

Indeed, he has no improper pride.
Nie ma w nim niewłaściwej dumy.

That would be totally improper. A thing like that could...could never happen.
To byłoby totalnie niewłaściwe... rzecz w tym, że mogłoby... mogłoby nigdy nie zdarzyć się.

In German, the term 'pesticides' has completely negative connotations and generally refers to the improper use of plant protection products.
W języku niemieckim określenie "pestycydy” ma zdecydowanie negatywne konotacje i ogólnie odnosi się do niewłaściwego stosowania środków ochrony roślin.

If Suraj goes there and says something improper...
Jeśli Suraj tam pójdzie i powie coś nieodpowiedniego ...

There's nothing improper about it.
Nie ma w tym nic niewłaściwego.

That would be highly improper.
To mogłoby być bardzo niewłaściwe.

That again is improper procedure.
To na pewno nie jest odpowiednia procedura.

That was an improper thought leakage.
To tylko nieprawidłowy wyciek myśli.

Your conduct was improper.
Twoje zachowanie było niewłaściwe.

A reason for this, reinforcing the message of the report, lies in improper working conditions and the inequitable wages system applying to certain disadvantaged groups.
Przyczyną tego, która wzmacnia wymowę sprawozdania, są niewłaściwe warunki pracy a także niesprawiedliwy system wynagrodzeń, który jest stosowany w odniesieniu do niektórych mniej uprzywilejowanych grup.

Improper arrest procedures.
Niewłaściwa procedura aresztowania.

This is completely improper, Commander Chekov!
To jest całkowicie nie do przyjęcia.

an improper relationship with your son.
niestosowny związek z twoim synem.

Please, have the courage to face it clearly: not only is the improper use of derivatives harmful, but the derivatives are harmful in themselves.
Proszę mieć odwagę i stanąć przed faktem: szkodliwe jest nie tylko nieprawidłowe korzystanie z instrumentów pochodnych, lecz instrumenty same w sobie.

The most important area is that of the Structural Funds, where there is still a significant volume of improper repayments, at 12%.
Najważniejszym obszarem są fundusze strukturalne, gdzie wciąż mamy do czynienia ze znacznymi kwotami niewłaściwych zwrotów - na poziomie 12%.

These resignations are a consequence of the serious accusations which have appeared in the press about the improper behaviour of some Members of this House.
Te rezygnacje są konsekwencją poważnych zarzutów, które pojawiły się w prasie, o nieprawidłowym zachowaniu niektórych członków tej izby.

This is why defining the composition of feeds is also extremely important, in order to limit the use of improper feeds.
Dlatego też określenie składu pasz jest niezwykle ważne, aby ograniczyć użycie niedobrych pasz.

Mr Fjellner, I have got to deal with your particular point, because you described what I was doing as an improper way of acting.
Panie pośle Fjellnar! Muszę się odnieść do pańskiej wypowiedzi, ponieważ określił pan to, co robię, mianem niestosownego sposobu działania.

The truth is, Mr Stoyanov, that you are hovering on the edge of the improper, the inappropriate, in terms of parliamentary language.
Prawdą jest, panie pośle Stoyanov, że balansuje pan na krawędzi niestosownego, niewłaściwego języka parlamentarnego.

This triumphalism is improper and distasteful, and it will be there because the elite assume that they have got their Lisbon Treaty.
Taki triumfalizm jest niestosowny i niesmaczny, ale pojawi się na posiedzeniu, ponieważ elity zakładają, że już mają swój traktat lizboński.