Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) lingwistyka nieosobowy, bezosobowy; anonimowy; chłodny, bezduszny, beznamiętny;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

bezosobowy, nieosobowy

Nowoczesny słownik angielsko-polski

nieokreślony (np. przedimek)

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

adj. nieosobowy impersonal account konto nieosobowe, martwe kontoimpersonal ledger księga główna

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

adj nieosobowy, bezosobowy

Wordnet angielsko-polski


1. (having no personal preference
"impersonal criticism"
"a neutral observer")
sprawiedliwy
synonim: neutral

2. (having no personal preference
"impersonal criticism"
"a neutral observer")
neutralny: : synonim: neutral

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

adj. bezosobowy

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

bezosobowo

nieosobisty

nieosobowy

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

In the long run these topics demand much more than impersonal measures; they require fundamental shifts and a change in habits, that is to say a change in our way of life.
W długim okresie te zagadnienia wymagają znacznie więcej, niż tylko bezosobowych działań; wymagają zasadniczej zmiany przyzwyczajeń, czyli zmiany naszego stylu życia.

statmt.org

I had hoped it was a by-product of the impersonal translation process but from what I have heard, it seems that there are no openings, that there are no hopes, that there is a gulf.
Miałam nadzieję, że jest to produkt uboczny bezosobowego procesu tłumaczenia, jednak z tego, co słyszę, wydaje się, że nie ma żadnej sposobności, żadnych nadziei, że jest przepaść.

statmt.org

It is not a matter of personalising things, of course, that is not the way forward, but perhaps we have gone too far with the impersonal nature of the responsibilities of different people.
Nie chodzi o personalizację rzeczy, oczywiście nie tędy droga, ale być może posunęliśmy się za daleko, jeżeli chodzi o bezosobowość obowiązków różnych ludzi.

statmt.org

" No matter what you submitted, and no matter what publishing house, within a few weeks you would receive a cold, impersonal note reading: "Thank you for your submission.

www.guardian.co.uk

One who adjusted to an impersonal workplace.
Dostosowała się do bezosobowego miejsca.

My story isn't working, it's too impersonal.
Moja historia nie jest zbyt dobra. Zbyt bezosobowa.

It just seems so impersonal.
To takie.... bezosobowe.

Science is sometimes frighteningly impersonal.
Nauka jest czasem przerażająco anonimowa.

Something more impersonal.
Coś bardziej bezdusznego.

All right, it's, uh... Cold, impersonal.
No dobra, jest taka.. zimna, bezosobowa

Well, it's... safe... and impersonal.
Cóż, jest... bezpieczny... i bezosobowy.

In the long run these topics demand much more than impersonal measures; they require fundamental shifts and a change in habits, that is to say a change in our way of life.
W długim okresie te zagadnienia wymagają znacznie więcej, niż tylko bezosobowych działań; wymagają zasadniczej zmiany przyzwyczajeń, czyli zmiany naszego stylu życia.