Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) kulisty; całościowy; ziemski, światowy, ogólnoświatowy, globalny;
global issue - kwestia dotycząca całego świata;
global pollution - zanieczyszczenie środowiska;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj (total) ogólny
(world-wide) światowy
~ warming globalne ocieplenie

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

globalny, światowy

Nowoczesny słownik angielsko-polski

światowa

światowe

Słownik finansowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

adj 1. globalny 2. ogólny~ bond fund globalny fundusz obligacji~ bonds obligacje globalne~ depositary receipt globalny kwit depozytowy~ hedging zabezpieczenie globalne~ liquidity płynność globalna~ liquidity płynność globalna~ quota kontyngent ~ tax podatek powszechny

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

adj
1. globalny, światowy
2. ogólny, całościowy global bonds obligacje globalne global demand powszechne zapotrzebowanie global depositary receipt globalny kwit depozytowy (wystawiony za granicą) global economy gospodarka światowaglobal market ogólnoświatowy rynek global quota kontyngent global tax podatek powszechny global village globalna wioska

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

globalny adj., ogólny adj

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

OGÓLNY

ŚWIATOWY

OGÓLNOŚWIATOWY

ŁĄCZNY

Wordnet angielsko-polski


1. (having the shape of a sphere or ball
"a spherical object"
"nearly orbicular in shape"
"little globular houses like mud-wasp nests"- Zane Grey)
kulisty
synonim: ball-shaped
synonim: globose
synonim: globular
synonim: orbicular
synonim: spheric
synonim: spherical

2. (involving the entire earth
not limited or provincial in scope
"global war"
"global monetary policy"
"neither national nor continental but planetary"
"a world crisis"
"of worldwide significance")
światowy, globalny, ogólnoświatowy, wszechświatowy, globowy: : synonim: planetary
synonim: world (a)
synonim: worldwide
synonim: world-wide

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

adj. ogólnoświatowy
globalny

Słownik terminów Unii Europejskiej angielsko-polski

globalny

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

adj. globalny

Słownik techniczny angielsko-polski

1. globalny
2. ogólnoświatowy

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

This step is vital, in order to meet global challenges in the field of defence.
Jest ona konieczna do sprostania globalnym wyzwaniom w dziedzinie bezpieczeństwa.

statmt.org

They were the actors of this global market, which I mentioned in the beginning.
Były głównymi aktorami na tym globalnym rynku, o którym wspomniałem na początku.

TED

East Asia today has more of those global hubs than any other region in the world.
W dzisiejszej Azji Wschodniej jest więcej tych centrów niż gdziekolwiek indziej.

TED

In the financial crisis, Europe is leading the way towards a global solution.
W czasie kryzysu finansowego Europa wskazuje drogę do ogólnoświatowych rozwiązań.

statmt.org

In today’s global society the knowledge of foreign languages is an important asset.
W dzisiejszym globalnym społeczeństwie znajomość języków obcych jest niezbędna.

Goethe Institut

We all know there's no global answer to the problem.
Wszyscy wiemy, że nie ma jednej odpowiedzi na to pytanie.

This economic growth is the heart of the global economy.
Wzrost gospodarczy jest sercem globalnej gospodarki.

In fact, we should be given the global costs for that.
W istocie powinniśmy otrzymać informacje na temat globalnych kosztów w tym zakresie.

Today, two years later, we are still a long way away from a global answer.
Obecnie, dwa lata później, wciąż jesteśmy dalecy od opracowania globalnej odpowiedzi.

Another very important issue is our role as a global player.
Inną bardzo ważną kwestią jest nasza rola jako partnera globalnego.

Many activities are taking place right now within this global approach.
Obecnie w ramach tego globalnego podejścia realizowanych jest wiele działań.

In a global world, problems also spread quickly to others.
W globalnym świecie problemy szybciej rozprzestrzeniają się na innych.

I am sorry, but we are living in a global economy.
Przykro mi, ale funkcjonujemy w ramach gospodarki światowej.

We are living in a time of global economic transition.
Żyjemy w czasach światowych przemian ekonomicznych.

This is because, given the global situation, Europe must be united and strong.
A to dlatego, że ze względu na światową sytuację Europa musi być zjednoczona i silna.

For this to be effective, we need to understand the global picture.
Aby przyniosło to oczekiwany skutek, musimy zrozumieć globalny obraz sytuacji.

China is now a global economic, industrial and political power.
Chiny są obecnie globalną potęgą gospodarczą, przemysłową i polityczną.

It is a central, global body for the protection of human rights.
Jest to centralny, ogólnoświatowy organ ds. ochrony praw człowieka.

We must be true to ourselves and take a global approach to these issues.
Musimy być wierni sobie i stosować globalne podejście do tych spraw.

Waiting for someone else at a global level to take this role away from us is not something we can continue to do.
Nie możemy sobie nadal pozwalać na czekanie, aż kto inny na świecie przejmie tę rolę.

There is a real risk of a global food crisis.
Istnieje realne zagrożenie światowym kryzysem żywnościowym.

Violence against women is both a global and European issue.
Przemoc wobec kobiet jest problemem zarówno globalnym, jak i europejskim.

But the global carbon tax has nothing to do with that.
Ale globalny podatek węglowy tego nie dotyczy.

Metal is freedom, and together we are one global family.
Metal to wolność, i wszyscy razem stanowimy teraz światowe plemię.

There is nothing more important right now, than global poverty.
Nie ma teraz nic ważniejszego niż globalna bieda.

We would find a global civilization created by the human mind.
Odkryjemy globalną cywilizację stworzoną przez ludzki umysł.

That must be why they're such a dominant global power.
To dlatego muszą być dominującą, globalną potęgą.

Finally, I should like to point out that the global financial crisis is now one year old.
Na koniec chciałbym powiedzieć, że kryzys ekonomiczny na świecie trwa od roku.

I don't know her, but she's in my global politics class.
Nie znam jej, ale chodzi ze mną na politykę międzynarodową.

The global economic environment is being tested at the moment.
Globalne środowisko gospodarcze jest w tej chwili poddawane próbie.

It should also face the global situation and take that into account.
Musi zderzyć się i brać pod uwagę sytuację globalną.

We will also carry more weight on the global stage.
Zwrócimy również baczniejszą uwagę na szczebel globalny.

However, the present global economic crisis is also a challenge.
Obecny światowy kryzys gospodarczy stanowi jednak także wyzwanie.

Therefore, it is important that we act at global level.
Dlatego ważne jest, żebyśmy działali globalnie.

My third and final question is: do we need global or European rules?
Moje trzecie i ostatnie pytanie brzmi: potrzebujemy ogólnoświatowych czy europejskich przepisów?

At global level, women are poor by comparison with men.
W wymiarze ogólnoświatowym kobiety w porównaniu z mężczyznami są ubogie.

This will certainly help us face the new global challenges.
To niewątpliwie pomoże nam w walce z nowymi globalnymi wyzwaniami.

Let us also recognise that the answer to the food problem can only be global.
Przyznajmy również, że odpowiedź na problem żywnościowy może mieć tylko charakter globalny.

These are two very different issues, but ones of a global nature that we have to respond to.
Są to dwa różne zagadnienia, lecz wymagają naszej reakcji ze względu na ich globalny charakter.

Another very important issue is the fact that we need to base our work on a global agreement.
Drugą bardzo ważną sprawą jest to, że musimy oprzeć się na światowym porozumieniu.

It is the global financial crisis that has put us in a different position.
To światowy kryzys finansowy wpędził nas w ten odwrotny trend.

So this global aspect is very important to take on board.
Zatem uwzględnienie tego aspektu globalnego jest niezwykle istotne.

No, global free trade is not a solution to the current crisis.
Nie, globalny wolny handel nie jest rozwiązaniem dla obecnego kryzysu.

At the same time, global warming may present an opportunity.
Jednocześnie globalne ocieplenie może stanowić szansę.

The same goes for global economic governance and international security.
To samo odnosi się do globalnego zarządzania gospodarczego i bezpieczeństwa międzynarodowego.

Of course, behind the global economy there is a small power elite.
Oczywiście za światową gospodarką stoi niewielka, lecz potężna elita.

This new policy should therefore be part of a global vision.
Nowa polityka powinna zatem stanowić element globalnej wizji.

This is a public health crisis on a global scale.
Mamy do czynienia z kryzysem zdrowia publicznego w skali globalnej.

I would like to know what is meant by 'global'.
Chciałabym wiedzieć, co oznacza termin "ogólnoświatowy”.

And on issues that matter to those global elites, they act as one.
I w sprawach istotnych dla tej elity działają jako jedność.

The only force strong enough to affect global weather is the sun.
Jedyną siłą zdolną wpłynąć na globalny klimat jest słońce.

I intend to make an impact on global politics by the time I'm 30.
Mam zamiar mieć wpływ na globalną politykę zanim będę miała 30 lat.

I thought you were talking about global warming, not an ice age.
Myślałem, że mówiliśmy o ociepleniu, nie o epoce lodowcowej. Tak, to jest paradoks, ale...

From a global point of view the situation around the world is not encouraging.
Z perspektywy globalnej sytuacja nie wygląda zachęcająco.

Do you think it is important that we have a common policy in Europe, given our concerns about global food security?
Uwzględniając nasze obawy związane z globalnym bezpieczeństwem żywnościowym, czy państwa zdaniem istotne jest przyjęcie w Europie wspólnej polityki?