Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) przyroda gazela;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C (animal) gazela

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

gazela

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n zool. gazela

Wordnet angielsko-polski

(small swift graceful antelope of Africa and Asia having lustrous eyes)
gazela

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

zool. gazela

Słownik środowiska angielsko-polski

gazela f zool.

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

the hart, and the gazelle, and the roebuck, and the wild goat, and the pygarg, and the antelope, and the chamois.
Jelenia, i sarnę, i bawołu, i dzikiego kozła, i jednorożca, i łosia, i kózkę skalną.

Jesus Army

Thou shalt eat it within thy gates: the unclean and the clean [shall eat it] alike, as the gazelle, and as the hart.
W bramach twych jeść je będziesz, nieczysty i czysty zarówno, jako sarnę i jako jelenia;

Jesus Army

Even as the gazelle and as the hart is eaten, so thou shalt eat thereof: the unclean and the clean may eat thereof alike.
Ale jako jedzą sarnę i jelenia, tak je jeść będziesz; nieczysty i czysty zarówno jeść je będą.

Jesus Army

There's no gazelles in North America.
W Ameryce Północnej nie ma gazel.

OpenSubtitles

But what happened to the gazelles?
Ale co się stało z gazelami?

OpenSubtitles

Poor little gazelle, you should have stayed with your father.
Biedna mała gazela, powinnaś zostać u boku taty.

My heart leaps like gazelle to see you back together again.
Serce mi się raduje, że znów was widzę razem.

It looks like our lion friend has found a gazelle.
Wygląda na to, że nasz lew znalazł sobie gazelę.

Then it races like a gazelle when you can't catch your breath.
I pędzi jak gazela gdy nie możemy złapać oddechu.

For taking me on gazelle hunts when the men make pilgrimage.
Za zabieranie mnie na łowy na gazele, kiedy ludzie idą na pielgrzymkę-

But you are tall and fast like a gazelle.
Ale jesteś smukły i gibki jak gazela.

Did you get tickets to that gazelle thing again?
Czy znowu masz bilety na tą Gazelę?

The lion does not feel guilty when it kills a gazelle. Right?
Lew nie ma poczucia winy, zabijając gazelę, tak?

The gazelle laid down next to Rama, giving him his own life.
Obok Ramy położyła się gazeIa i dała mu swoje życie.

You ever see a lion limber up before it takes down a gazelle? Hmm.
Widziałeś, żeby lew rozgrzewał się przed polowaniem na gazelę?

Like a gazelle from the hand of the hunter...
Jak gazela z rąk myśliwego.

They want me to say I got the gun from Mr. Gazelle.
Chcą, żebym powiedział, że broń mam od pana Gazelle.

This is a cow, not a gazelle.
To krowa, a nie gazela.

Um, I believe the Reebok is a type of African gazelle.
Hm, sądzę, że Reebok to rodzaj afrykańskiej gazeli.

I bet you sprint like a gazelle.
Na pewno biegasz jak gazela

No, she's a gazelle, and you're a panther.
Nie, ona jest gazelą, a ty panterą.

Mr. Gazelle, he gave me the gun.
Pan Gazelle, on dał mi broń.

Find the wounded gazelle and pounce!
Znajdź ranna gazelę i rzuć się na nią!

I'm an immortal, sir, not a gazelle.
Jestem człowiekiem a nie gazelą.

Merrily the gazelle sways, evoking a desire in many
wesoło gazela kołysze, wywołując pragnienie w wielu

Merrily the gazelle sways as she walks ignorant
Gazela wesoło się kołysze, idzie nieświadoma

Mr. Crawford, that is-that is not a gazelle.
Panie Crawford, to nie jest gazela.

This gazelle... ... is halfway to the watering hole.
Ta gazela jest w połowie drogi do wodopoju.

Saint, sinner, snake and gazelle.
Świętą, grzesznicą, wężem i gazelą.

But Dr. Chapman says I'll soon be bounding about Iike a young gazelle.
Chapman mówi, że niedługo będę... jak młoda gazela.

I'm a hungry lioness... ...and you're a baby gazelle.
Jestem głodną lwicą... ...a ty gazelą.

Flamingo, Chimpanzee, Tarantulas, Stork, Penguin.. ..Walrus, Wild Boar, Giraffe, Whale, Polar Bear.. ..Antelope, Cormorant, Orang-utan, Gazelle, Pelican.. ..Hippopotamus, Porcupine, Swan, Fox.
Flaming, szympans, tarantula, bocian, pingwin.. ...mors, dzik, żyrafa, waleń, niedźwiedź polarny.. ...antylopa, kormoran, orangutan, gazela, pelikan.. ..hipopotam, jeżozwierz, łabędź, lis