Słownik polsko-angielski

ek. firm; company (pl. companies)
~ budowlana - construction firm
~ wykonawcza - implementation firm, implementation company
~ zbrojeniowa - armament firm

Słownik polsko-angielski EXETERCopyright © http://www.kastor.strefa.pl.

firm, business, company, enterprise
~ budząca zaufanie blue chip
grupa firm pod wspólną nazwą corporation
~ inwestycyjna developer
~ macierzysta parent company
~ notowana na giełdzie listed company
~ rozbiórkowa (budynków) wrecker
~ wynajmu samochodów rent-a-car
~ z ograniczoną odpowiedzialnością limited company (Ltd)
~ złomująca stare statki shipbreaker
wizytówka ~my (reprezentacyjny obiekt, wyrób) flagship
spis firm directory

Słownik polsko-angielski PARKCopyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n fem C (econ) (małe przedsiębiorstwo) firm
business
(duże przedsiębiorstwo) company: ~ handlowa merchant house
~ macierzysta mother house
parent company
~ wydawnicza publishing house
publisher

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielskiIwona Kienzler, 2010r

f
1. company
2. firm
3. business
4. concern
5. establishment ~a afiliowana affiliated firm ~a aukcyjna auction company ~a bankowa banking firm ~a detaliczna retail firm ~a dostawcza supplier firm ~a eksportowa export house ~a finansująca sprzedaż ratalną hire-purchase company ~a godna zaufania reliable firm ~a handlowa commercial firm ~a hurtowa wholesale house ~a importowa import house ~a jednoosobowa
1. sole trader
2. one-man business ~a konkurencyjna competing firm, competitor ~a maklerska broker’s firm, stockbroker’s firm ~a o doskonałej reputacji blue chip firm ~a o złej reputacji firm of bad renown ~a ochroniarska security firm ~a prowadząca sprzedaż wysyłkową mail-order business, mail-order firm ~a prywatna private firm ~a przodująca leading firm ~a renomowana firm of renown ~a rzetelna fair firm ~a spedycyjna
1. forwarding firm, forwarder
2. parcel service ~a sprzedaży wysyłkowej mail-order firm ~a transportowa haulage contractor ~a windykacyjna debt collection agency ~a zajmująca się wynajmem samochodów car hire firm ~a zajmująca się wynajmem urządzeń equipment hire firm ~a zamorska iverseas firm ~a zapomogowo-pożyczkowa am. savings and loan association ~a zaprzyjaźniona business friend ~y maklerskie działające na giełdzie papierów wartościowych securities houses ~y rywalizujące competing firms adres ~y business address lokal ~y business premises kapitał ~y business capital pieczęć ~y firm stamp solidna ~a dependable firm, respectable firm, safe firm, reliable firm, secure firm, trustworthy firm rzetelna ~a fair firm, honest firm właściciel ~y owner of the firm współwłaściciel ~y partner of a firm, member of the firm podpisywać w imieniu ~y to sign the firm prowadzić ~ę to run a firm, to manage a firm prowadzić działalność pod ~ą to trade under the name przystąpić do ~y to enter the firm, to join the firm założyć ~ę to found a firm, to set up a firm zarejestrować ~ę to register a firm, to have a firm registered zlikwidować ~ę to wind up a firm, to liquidate a firm

Słownik architektury polsko-angielski

(f) company

ECTACO słownik polsko-angielskiSłowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

FIRM

BUSINESS

ESTABLISHMENT

HOUSE

CONCERN

Słownik prawniczo handlowy polsko-angielskiAnna Słomczewska

firm company

Wojskowy słownik polsko-angielskiCopyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

f firm

Słownik biznesmena polsko-angielski2006, Piotr Kapusta, Magdalena Chowaniec

business, company, firm, house 2. (nazwa firmy), business name, firmname, name of a fir

Słownik nieruchomości polsko-angielski

company, firm, business

Słownik dla poszukujących pracy polsko-angielskiKrzysztof Czekierda

company
firm
establishment
~ ciesząca się uznaniem - prestigious company
~ handlowa - trade company, trading company, commercial company
~ konsultingowa - consulting company
~ marketingowa - marketing company
~ produkcyjna - manufacturing company
~ przemysłowa - industrial company
~ szkoleniowa - training company
~ z dziedziny zaawansowanych technologii - high tech company

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami polsko - angielski2003, Krzysztof Czekierda

ekon. companyfirm~ handlowa merchant company~ naruszająca przepisy non-complying company~ posiadająca zezwolenie na unieszkodliwianie odpadów certified waste handler~ prowadząca działalność w zakresie unieszkodliwiania odpadów waste disposal handler~ usuwająca odpady waste disposer~ zajmująca się gospodarką odpadami waste management company~ zajmująca się odbiorem odpadów waste receiver~ zajmująca się odzyskiem odpadów waste recoverer, waste recovery company~ zajmująca się przetwarzaniem odpadów waste reprocessor, waste processor, waste reprocessing company~ zajmująca się recyklingiem waste recycler, waste recycling company~ zajmująca się unieszkodliwianiem odpadów waste disposal company, waste disposerUS waste treatment company, waste treater~ zajmująca się unieszkodliwianiem odpadów niebezpiecznych hazardous waste disposal company, hazardous waste disposerUS hazardous waste treater~ zajmująca się unieszkodliwianiem odpadów przemysłowych industrial wastedisposal company, industrial waste disposerUS industrial waste treater~ zajmująca się usuwaniem odpadów waste remover, waste removal company~ zajmująca się zbieraniem odpadów waste collection company, waste collector, waste transferee~ zajmująca się usuwaniem odpadów komunalnych municipal waste collector~ zanieczyszczająca środowisko environment-polluting companypot. environmental polluter~ zbierająca odpady waste collector, waste collecting company

Otwarty słownik polsko-angielskiV.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

company

enterprise

rival