Wielki słownik angielsko-polskired. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) geologia erozja, żłobienie, stopniowe niszczenie; chemia wyżeranie, korozja, przeżeranie, trawienie, stopniowe niszczenie wskutek warunków zewnętrznych; medycyna nadżerka; spadek, ograniczenie, stopniowa degradacja, stopniowe zmniejszanie się;
soil erosion - erozja gleby;
wind erosion - erozja eoliczna;

Słownik angielsko-polski PARKCopyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U erozja

Słownik angielsko-polski EXETERCopyright © http://www.kastor.strefa.pl.

erozja, stopniowe niszczenie wskutek warunków zewnętrznych, stopniowa degradacja, stopniowe zmniejszanie się

Słownik morski angielsko-polskiIwona Kienzler

n erozja, żłobienie

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polskiAnna Słomczewska

zmniejszenie n

Słownik medyczny angielsko-polskiIwona Kienzler

nadżerka f

Wielki słownik medyczny angielsko-polski2011 r., Anna Słomczewska

erozja, nadżarcie, nadżerka

ECTACO słownik angielsko-polskiSłowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

NADŻERKA [MED.]

Nowy słownik angielsko-polskiaut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

N erozja
V stopniowe zanikanie

Wordnet angielsko-polski

(erosion by chemical action)
korozja
synonim: corrosion
synonim: corroding

Słownik internautów

erozja

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski2005, Krzysztof Czekierda

erozja
przen. niszczenie
zniszczenie

Otwarty słownik angielsko-polskiV.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

żłobienie

Medyczny słownik angielsko-polski© OIM Medland (aut. dr Grzegorz Pałka) Ośrodek Tłumaczeń Medycznych - specjalistyczne tłumaczenia medyczne, farmaceutyczne i chemiczne

Nadżerka

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

erozja; osłabianie; osłabnięcie
~, barrel - erozja lufy
~, bore - wżerka (przewodu lufy)
~, gas - erozja gazów (wylotowych)
~ of fighting spirit - osłabienie ducha bojowego
~ of enemy morale - osłabienie morale nieprzyjaciela
~, tube - artyl. erozja lufy

Słownik środowiska angielsko-polski

erozja f geol.

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

geol. erozja
~, accelerated - erozja przyspieszona
~, backward erozja wsteczna
~, bottom erozja denna
~, channel erozja korytowa
~, chemical erozja chemiczna
~, coast/al erozja brzegu morskiego
~, concrete erozja betonu
~, deep erozja wgłębna
~, earth’s surface erozja powierzchni ziemi
~, external erozja zewnętrzna
~, flood erozja powodziowa
~, fluvial erozja rzeczna
~, glacial
~, glacier
erozja lodowcowa
~, gully erozja wąwozowa
~, headward erozja wsteczna
~, hillside erozja zboczy
~, internal erozja wewnętrzna
~, lateral erozja boczna
~, linear erozja liniowa
~, marine erozja morska
~, mechanical erozja mechaniczna
~, rill erozja żłobkowa
~, river erozja rzeczna
~, riverbank erozja brzegów rzecznych
~, shoreline erozja brzegu
~, slope erozja stoków
~, snow patches erozja płatów śniegu
~, soil erozja gleby
~, surface erozja powierzchniowa
~, valley side erozja zboczy dolinnych
~, water erozja wodna
~, wave erozja fal

Słownik techniczny angielsko-polski

1. erozja f, żłobienie n
2. nadżerka f

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

All of this has led to an erosion of trust in Russia as a European partner.
Wszystko to doprowadziło do spadku zaufania do Rosji jako partnera europejskiego.

statmt.org

One of the goals is to identify the causes of erosion and prevent it.
Jednym z jej celów jest ustalenie przyczyn erozji i przeciwdziałanie jej.

statmt.org

Subject: Measures to prevent soil erosion under the CAP post-2013
Przedmiot: Środki mające na celu zapobieganie erozji gleby we wspólnej polityce rolnej po 2013 r.

statmt.org

Today the EU imposes big government, increasing central control and the erosion of the nation state.
Obecnie UE rozbudowuje rolę rządu, zwiększa kontrolę centralną oraz niszczy państwa narodowe.

statmt.org

More coastal erosion and more flooding are likely to occur as a result, says the report, with the Humber estuary and Norfolk coast particularly at risk.

www.guardian.co.uk

In the past week, officials have warned that drought and soil erosion threaten Beijing's water supply and the nation's food security.

www.guardian.co.uk

- Send a high-level delegation, including Lady Ashton, to East Jerusalem "as a matter of urgency to draw attention to the erosion of the Palestinian presence there, and report back to the EU with an agenda of proposals to arrest and reverse the deterioration of the situation on the ground".

www.guardian.co.uk

The Tories, although committed to "reversing the substantial erosion of civil liberties", have been more ambiguous about specific pledges - they have abstained in recent Commons votes on control orders, for example.

www.guardian.co.uk

I'm preparing a report on soil erosion at the moment.
W tej chwili przygotowuję raport o erozji gleby.

It's 35 million to combat erosion in the valley.
mln na walkę z erozją w dolinie.

Erosion is a big problem, but not necessarily in the European Union.
Erozja jest dużym problemem, ale niekoniecznie w Unii Europejskiej.

Human rights, as you well know, are often far too eroded, and this erosion is primarily for party political advantage.
Prawa człowieka, jak pan dobrze wie, często już uległy zbyt silnej erozji, a ta erozja służy przede wszystkim partykularnym korzyściom politycznym.

This will involve competition for our farmers and a further erosion of sovereignty.
Będzie to konkurencja dla naszych rolników i dalsze osłabienie suwerenności.

The bone erosion was much greater than initially anticipated.
Erozja kości była poważniejsza, niż się spodziewaliśmy.

I would nevertheless like to remind everyone that Africa's most serious environmental problems are for the present erosion and overgrazing.
Jednak chciałabym przypomnieć wszystkim państwu, że najpoważniejszymi problemami Afryki związanymi ze środowiskiem naturalnym są obecnie erozja i nadmierne wykorzystywanie pastwisk.

One of the goals is to identify the causes of erosion and prevent it.
Jednym z jej celów jest ustalenie przyczyn erozji i przeciwdziałanie jej.

There are a great many places in Europe with soil pollution or other soil problems such as erosion.
Jest bardzo wiele miejsc w Europie z zanieczyszczoną glebą lub innymi problemami z nią związanymi, takimi jak erozja.

If we allow the erosion of fundamental rights and principles, we will have allowed the terrorists to win.
Jeśli dopuścimy do ograniczenia podstawowych praw i zasad, to pozwolimy terrorystom na wygraną.

Today the EU imposes big government, increasing central control and the erosion of the nation state.
Obecnie UE rozbudowuje rolę rządu, zwiększa kontrolę centralną oraz niszczy państwa narodowe.

There's an erosion between Georgia and me.
Jest erozja pomiędzy Georgią i mną.

I'm in Europe to... help underdeveloped nations with soil conservation and erosion problems.
Jestem w Europie aby pomóc krajom nierozwiniętym z ochroną gleby i problemem erozji.

The river banks have significant erosion.
Brzegi rzeki doznały znaczącej erozji.

Twelve per cent of soils in the EU are affected by erosion.
Dwanaście procent gleb w UE jest dotkniętych erozją.

Reductions in social programmes and services would compound the problem for those who are experiencing an erosion in their purchasing power.
Okrojone programy i świadczenia socjalne pogorszą sytuację tych, którzy doświadczają nagłego spadku siły nabywczej.

All of this has led to an erosion of trust in Russia as a European partner.
Wszystko to doprowadziło do spadku zaufania do Rosji jako partnera europejskiego.

Likewise, agricultural methods that prevent the compaction and erosion of soils should also be supported.
Podobnie też powinny zostać wprowadzone metody rolnicze zapobiegające zagęszczeniu gleby i erozji.

The negative impact of climate change is already being felt, with drought and soil erosion causing major problems, especially in the southern Member States.
Negatywne skutki zmian klimatu są już widoczne, między innymi, w formie susz oraz erozji gleby, wywołujących poważne problemy, zwłaszcza w państwach członkowskich na południu.

I wondered whether there would be an erosion--
Zastanawiałem się czy byłaby erozja...

I object to the 2% increase in quotas because such measures lead to an erosion of milk prices and threaten farmers' livelihoods.
Sprzeciwiam się dwuprocentowemu wzrostowi kwot, ponieważ takie środki prowadzą do erozji cen mleka i zagrażają egzystencji rolników.

You know, erosion patterns, weather cycles.
No wiecie, typy erozji, cykle atmosferyczne.

After years of wind and sand erosion...
Po latach erozji w wyniku wiatru i piasku...

Illegal felling reduces biodiversity, causes erosion, and contributes 20% of greenhouse gas emissions.
Nielegalne ścinanie drzew przyczynia się do zmniejszenia różnorodności biologicznej i powstawania erozji. Powoduje również 20% emisji gazów cieplarnianych.

It's not just soil erosion.
To nie tylko erozja gleby.

One of my concerns is the gradual erosion of the secular republican ideal and the growth of religion in politics.
Jedno z nich dotyczy stopniowej erozji świeckich ideałów republikańskich oraz wzrostu znaczenia religii w polityce.

In many countries across the European Union, the alarmism caused by global terrorism has led to a frightening erosion of civil liberties.
W wielu krajach na terytorium Unii Europejskiej panikarstwo spowodowane światowym terroryzmem doprowadziło do zatrważającego ograniczenia swobód obywatelskich.

The difference is that it was approached firstly by putting into place the necessary infrastructural works to accumulate sand naturally and prevent its erosion.
Różnica polega na tym, że zastosowano tam podejście polegające na uprzednim przeprowadzeniu prac infrastrukturalnych zmierzających do naturalnej akumulacji piasku i przeciwdziałania jego erozji.

Subject: Measures to prevent soil erosion under the CAP post-2013
Przedmiot: Środki mające na celu zapobieganie erozji gleby we wspólnej polityce rolnej po 2013 r.

There will be further erosion of workers' rights, and people's rights in general - at work, in education, in health, culture, sport and the environment.
Nastąpi dalsze podważanie praw pracowniczych i praw ludzi w ogóle - w pracy, edukacji, służbie zdrowia, kulturze, sporcie i ochronie środowiska.

I regret also the inclusion of language relating to adolescent sexual 'rights' - a further erosion of the very concept of childhood.
Ubolewam także nad włączeniem sformułowań dotyczących "praw” seksualnych dla nastolatek - jest to dalsze podważanie koncepcji dzieciństwa.

Their failure to act affects not only them but neighbouring states too, for example in producing erosion debris which causes rivers to silt up and flood.
Niepodjęcie przez nich działań ma negatywny wpływ nie tylko na nie same, ale także na państwa sąsiadujące, na przykład osadzanie się w korycie rzeki łach żwirowych powoduje zamulanie rzek i powodzie.

What concerns them even more is when I tell them about the massive erosion of civil liberties arising at the EU level.
Jeszcze bardziej ich martwi, kiedy mówię im o ogromnym spadku znaczenia wolności obywatelskich postępującym na szczeblu UE.

These are steps which we cannot accept and which have nothing to do with democracy-building and everything to do with its erosion.
Są to działania, których nie możemy zaakceptować i które nie mają nic wspólnego z procesem tworzenia demokracji, a są jedynie jej rozkładem.

The fact that the Ferber report was approved unamended in these respects may lead to concern that further erosion of postal service provision could occur.
Fakt, że sprawozdanie Markusa Ferbera zostało zatwierdzone bez poprawek w odniesieniu do tych zagadnień, może wzbudzać obawy, że dojdzie do dalszych ograniczeń w zakresie świadczenia usług pocztowych.

Mountainous areas are disadvantaged in many respects as a result of steep slopes, weather conditions, erosion, height differences, high altitudes and rocky terrain.
Obszary górskie są też mniej uprzywilejowane pod wieloma względami w wyniku ostrego nachylenia terenu, warunków pogodowych, erozji, różnic wysokości, dużej wysokości nad poziomem morza oraz skalistego terenu.

We also agree with the statement on the negative contribution of intensive agriculture, promoted to a large extent by agro-industry, to soil erosion, rendering it non-productive.
Zgadzamy się także ze stwierdzeniem o negatywnym wpływie rolnictwa intensywnego, promowanego w znacznej mierze przez przemysł rolny; może ono przyczyniać się do erozji gleby, która przestaje przynosić plony.

(FI) Madam President, we discussed the continued erosion of democracy in Venezuela on a previous occasion here six months ago.
(FI) Pani przewodnicząca! Przy poprzedniej okazji sześć miesięcy temu omawialiśmy dalszą erozję demokracji w Wenezueli.

Can the Commission state what measures it intends to take in the context of the new CAP to promote initiatives aimed at preventing soil erosion?
Jakie środki zamierza podjąć Komisja w ramach nowej wspólnej polityki rolnej, celem zachęty dla działań zapobiegających erozji gleby?

There is certainly a cross-border impact in a great many places: for example, erosion in Flanders could generate sludge in the Netherlands and vice versa.
W wielu przypadkach istnieje duże prawdopodobieństwo wystąpienia konsekwencji wykraczających poza granice jednego kraju: na przykład, erozja we Flandrii mogłaby spowodować pojawienie się osadów wodnych w Holandii, i odwrotnie.

The environmental and social erosion of the Homokhátság area must be stopped, because it would lead to the subsistence of around 800 000 people falling into even greater danger.
Należy powstrzymać środowiskowe i społeczne osłabienie rejonu Homokhátság, ponieważ może w jeszcze większym stopniu zagrozić egzystencji 800 tysięcy ludzi.

Mr Wurtz spoke on the separation of registered offices and headquarters, and the problem of a potential erosion of employee participation.
Pan poseł Wurtz poruszył kwestię rozdziału siedzib statutowych i siedzib głównych oraz problem potencjalnego ograniczenia partycypacji pracowniczej.

Soil biomasses and natural carbon sinking - carbon in soil - could bring added benefit for farmers by reducing erosion and fertiliser inputs.
Biomasy w glebie i naturalne wychwytywanie związków węglowych - w glebie - mogłyby przynieść dodatkowe korzyści dla rolników, poprzez zmniejszenie erozji i nakładów na nawozy.

Illegal wood production causes erosion, undermines the subsistence of local communities and constitutes a loss of EUR 10-15 billion a year for wood-producing countries.
Nielegalna produkcja drewna powoduje erozję, nadwątla byt lokalnych społeczności i przynosi krajom produkującym drewno straty rzędu 10-15 miliardów euro rocznie.

But in recent years they have reached common agreement on several measures proposed by the Commission that are designed to tackle the erosion of tax bases and investment allocation distortions.
Jednakże w ostatnich latach państwa członkowskie osiągnęły porozumienie w sprawie wielu zaproponowanych przez Komisję sposobów przeciwdziałania erozji podstawy opodatkowania i zakłóceniom w alokacji inwestycji.

in writing. - Forests provide us with many essential eco-services, ranging from regulating the water cycle to preventing soil erosion and sequestering carbon.
na piśmie - Lasy zapewniają nam szereg istotnych funkcji ekosystemowych - od regulacji obiegu wody do zapobiegania erozji gleby i pochłaniania dwutlenku węgla.

(IT) Mr President, I am grateful to the Commissioner for the answer about soil erosion, but I would like to ask him a supplementary question.
(IT) Panie przewodniczący! Jestem panu komisarzowi wdzięczny za odpowiedź na pytanie o erozję gleby, ale chcę skierować pytanie dodatkowe.

in writing. - (NL) Soil protection is very necessary in order to prevent the destruction of natural soil systems, erosion, contamination and desiccation.
na piśmie. - (NL) Ochrona gleby jest konieczna w celu zapobiegania zniszczeniu systemów naturalnej regeneracji gleby, erozji, skażeniu i odwodnieniu.

This Treaty is not about reform or efficiency; it is a carte blanche for further erosion of democracy, and its self-amending clauses alone are evidence of this.
Traktat ten nie dotyczy reformy czy skuteczności; daje on carte blanche dla dalszej erozji demokracji; już same klauzule zmieniające tego dowodzą.