Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) wsparcie, poparcie, otucha; zachęta, namowa; popieranie, ośmielenie;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U/C zachęta

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

zachęta, poparcie, namowa, ośmielenie

Nowoczesny słownik angielsko-polski

otucha

popieranie

Słownik finansowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r


1. popieranie, wspieranie
2. zachęcanie

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n zachęta
poparcie

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

POPARCIE

Wordnet angielsko-polski


1. (the act of giving hope or support to someone)
zachęta, doping, asumpt, bodziec, impuls, inspiracja, motywacja, podnieta, stymulant, ostroga
synonim: boost

2. (the expression of approval and support)
zachęcanie: :

Słownik internautów

zachęta

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

namawianie

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

doping

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

zachęta

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

I therefore hope that there will be strong encouragement to bring this about.
Liczę zatem, że będzie to silny bodziec do urzeczywistnienia rzeczonych postulatów.

statmt.org

We will offer them friendly encouragement to do so, but we know the risks.
Będziemy je do tego w sposób przyjazny zachęcać, ale znamy potencjalne zagrożenia.

statmt.org

That is why volunteering and volunteer organisations need encouragement and support.
Z tego względu wolontariat i organizacje wolontariackie zasługują na zachętę i wsparcie.

statmt.org

4. fair encouragement of investments including for international connections,
4. sprawiedliwe wspieranie inwestycji, w tym połączeń międzynarodowych,

statmt.org

And we must give every encouragement here: Europe's mills grind slowly, but they grind.
I musimy udzielać wszelkiego wsparcia w tym kierunku: europejskie młyny mielą wolno, ale mielą.

statmt.org

In her first speech as shadow development secretary, Harriet Harman managed to pull off a combination of encouragement and warning to her counterpart.

www.guardian.co.uk

I've had a great deal of encouragement and enjoyment, and while it might not be entirely serious, it's not done at all as a joke, and I'm delighted to answer any questions on it.

www.guardian.co.uk

Cheers are expected at key moments of undress - it's literally rude not to - and the women in the audience tend to offer even more vociferous encouragement than the men.

www.guardian.co.uk

Graham, the son of America's best-known evangelist, Billy Graham, said: "I believe Governor Palin will be a great encouragement to the people of Haiti.

www.guardian.co.uk

So, when my guys go to give him some encouragement, what do they find?
Więc gdy moi ludzi poszli go trochę... zachęcić, co znaleźli?

The family should be a place of relief, support and encouragement for its members.
Rodzina powinna być dla swoich członków miejscem zapewniającym ulgę, wsparcie oraz zachętę do działania.

What about me, don't I get encouragement from the jury?
A co ze mną, nie dostanę pochwały od jury?

You have no idea how badly I sometimes need encouragement.
Nawet nie wie pani, jak potrzebuję, żeby czasem ktoś dodał mi otuchy.

I therefore hope that there will be strong encouragement to bring this about.
Liczę zatem, że będzie to silny bodziec do urzeczywistnienia rzeczonych postulatów.

Young men with a mind for revenge need little encouragement.
Młodzi ludzie, szukający zemsty, potrzebują zachęty.

Led, I might say, by the marked encouragement that you gave me.
mogę tak mówić, przez zachętę, którą mi dałaś.

It's a long drop, and a few calls of encouragement are required.
Jest to duża wysokośc, i kilka zawołań zachęty jest wymaganych.

We give encouragement for this in the report, and it has been expressed well there.
Do tego zachęcaliśmy w trakcie prac nad tym raportem. To zostało dobrze sformułowane w tym sprawozdaniu.

And her whispered words of encouragement will never comfort me.
Ale jej szeptane słowa otuchy nigdy mi nie pomogą.

Briefly, I have a second piece of encouragement to mention.
Chciałbym krótko powiedzieć o drugiej zachęcie.

Ladies and gentlemen, come on, give this guy some encouragement.
Panie i panowie, brawa na zachętę.

Whitley needed some encouragement, but he told my man everything.
Whitley potrzebował zachęty, ale powiedział wszystko moim ludziom.

I also gave you a boatload of encouragement and support.
Ale dawałam ci też mnóstwo zachęty i wsparcia.

And for looking in on me at the hospital and the encouragement.
Tak... i za odwiedziny w szpitalu i za dodawanie otuchy.

Thanks to their encouragement, photography was becoming a productive interest in her life.
Dzięki ich wsparciu fotografia stała się produktywnym zainteresowaniem w jej życiu.

She's not clumsier than anybody else. She just needs our encouragement and support.
To nie jest bardziej skomplikowana, od innych, po prostu musi zachęcanie Wsparcie i in

We must ask ourselves what encouragement industry requires in order to develop cleaner technology.
Musimy zadać sobie pytanie, jakiego rodzaju zachęta potrzebna jest przemysłowi, aby opracował czystsze technologie.

Encouragement should be given, also motivation, for people to work honestly to bring material and other personal benefits.
Należy natomiast wskazywać i motywować do rzetelnej pracy przynoszącej zyski materialne i inne osobiste korzyści.

The exchange of good practice would be unimaginable without encouragement from Community institutions.
Bez zachęty ze strony instytucji wspólnotowych nie można byłoby nawet marzyć o wymianie dobrych praktyk.

A little warmth and encouragement would have been nice.
Okazanie mu trochę ciepła i wsparcia byłoby miłe.

It is also a positive encouragement to increase fathers' involvement in caring for children.
To również korzystna zachęta dla ojców, by zwiększyli swoje zaangażowanie w opiekę nad dziećmi.

Yeah. A girl like Patsy needs a lot of encouragement.
Taka dziewczyna jak Patsy potrzebuje zachęty.

See, Charlie, sometimes guests just need a little encouragement.
Widzisz Charlie, czasem goście potrzebują małej zachęty.

Our approach actually gave more encouragement to those people who once took the violent way and therefore disapproved of us.
Nasze podejście stanowiło zachętę dla tych ludzi, którzy kiedyś weszli na drogę przemocy i nie zgadzali się z nami.

Bangladesh deserves our encouragement as it seeks a democratic future.
Azji Południowej, wie o tym bardzo dobrze. Bangladesz zasługuje na zachętę z naszej strony na drodze w kierunku demokratycznej przyszłości.

We thank you for the encouragement and look forward to working together with Parliament on this and other issues.
Dziękujemy państwu za zachętę i ze zniecierpliwieniem czekamy na dalszą współpracę z Parlamentem w tej i w innych kwestiach.

Thank you for your encouragement and kind support.
Dziękuję za zachętę i życzliwe wsparcie.

A few calls of encouragement are needed here.
Kilka wzywa dla zachęty potrzebnej tu.

He just needs a little bit of encouragement.
On po prostu potrzebuje trochę większej zachęty.

With my encouragement, he has decided to appoint you an official legate.
Wraz z moim poparciem, zdecydował się mianować cię oficjalnym delegatem.

We will offer them friendly encouragement to do so, but we know the risks.
Będziemy je do tego w sposób przyjazny zachęcać, ale znamy potencjalne zagrożenia.

What you have done for women, through example, encouragement and perseverance, is truly unparalleled.
Wiele zrobiłaś dla kobiet. Od dawania przykładu, przez zachęcanie i wytrwałość. To naprawdę wspaniałe.

All God's creation ending with mere words of encouragement.
Całe boże dzieło skończyło się zwykłymi słowami otuchy.

Did Arthur Sultan have any words of encouragement for you?
Czy Arthur Sultan miał dla was jakieś słowa pociechy?

Sham has given so much advice and encouragement to me...
Sham dał tyle Doradztwo i wsparcie dla mnie ...

Encouragement should moreover be given to those products which are often distinctive of a given country's economy.
Ponadto należy zachęcać do produkcji, które jest charakterystyczna dla gospodarki danego państwa.

At this historic time, we must all lend our political support and encouragement to the independence of the judiciary.
W tym czasie historycznym musimy udzielić krajowi politycznego poparcia i zachęcać do wzmacniania niezależnego wymiaru sprawiedliwości.

The effects which have been achieved are an encouragement to continue work on the further liberalisation of this directive.
Osiągnięte efekty powinny skłaniać do kontynuacji prac nad dalszą liberalizacją tej dyrektywy.

I can look to the chip for encouragement.
I mogą szukać chipa dla zachęty.

You got anymore words of encouragement or are you just here to gloat?
Masz jeszcze jakieś słowa otuchy, czy tylko będziesz się gapił?

How can we square this encouragement of increased consumerism with the need to use resources wisely?
Jak możemy pogodzić zachętę do większego konsumpcjonizmu z potrzebą racjonalnego wykorzystywania zasobów?

I can also tell you that this probably would not be possible without strong encouragement from the Spanish Presidency.
Mogę państwu również powiedzieć, że byłoby to niemożliwe bez silnego wsparcia ze strony hiszpańskiej prezydencji.

Why does the Commission not give the industry more encouragement to carry out its own inspections, and to develop private quality hallmarks?
Dlaczego Komisja nie da tej branży więcej zachęt do przeprowadzania własnych inspekcji i do opracowania prywatnych znaków jakości?

This encouragement must come from the high authorities.
Ta zachęta musi pochodzić ze strony najwyższych władz.

I don't need wealth, I just need a little encouragement.
Nie potrzebuje bogactwa, tylko trochę wsparcia.

That is why volunteering and volunteer organisations need encouragement and support.
Z tego względu wolontariat i organizacje wolontariackie zasługują na zachętę i wsparcie.

Art and culture also need support and encouragement if they are to engender creativity.
Sztuka i kultura również potrzebują wsparcia i zachęty, jeśli mają one być źródłem kreatywności.

Greece needs our support and encouragement but asking foreign taxpayers, especially in countries outside the eurozone, to pick up the bill is difficult.
Grecja potrzebuje naszego wsparcia oraz zachęty, ale ciężko jest prosić zagranicznych podatników, zwłaszcza w państwach spoza strefy euro, o pokrycie rachunku.

Thank you so much for the encouragement, Tessa.
Dziękuję bardzo za zachętę, Tessa.