Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) geografia Ekwador;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

Ekwador

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

And did it evolve to be more harmful in a place like Ecuador, which has some of the least well protected?
I czy stały się bardziej szkodliwe w Ekwadorze, którego zasoby są najgorzej chronione?

TED

But we've got a lot of variation in antibiotic sensitivity in Chile, Peru and Ecuador, and no trend across the years.
Widzimy duże zróżnicowanie w podatności w Chile, Peru i Ekwadorze, bez widocznych tendencji.

TED

Ecuador, my friend Kepler, as you can see, they call him Juan.
Jak widzicie, nazywają go Juan.

TED

But if we look at the end of the 1990s, just half a decade later, we see that in Ecuador they started having a resistance problem.
Ale patrząc na koniec lat 90, zaledwie pięć lat później, widzimy, że w Ekwadorze zaczął pojawiać się problem odporności.

TED

Bolivia and Ecuador have also shown worrying signs of following the disreputable example of Chávez and Castro's Cuba.
W Boliwii i Ekwadorze da się również dostrzec niekojące przejawy podążania za nagannym przykładem rządów Chaveza i Castro na Kubie.

statmt.org

By more votes than anybody had ever won anything in Ecuador.
Dostał więcej głosów niż ktokolwiek i kiedykolwiek w Ekwadorze.

Some civilian wants something checked out in Ecuador, good money.
Niektórzy cywile chcą, żebyś coś sprawdził w Ekwadorze, dobre pieniądze.

You're the one who wants to go to Ecuador and throw harpoons.
Sama chciałaś kiedyś jechać do Ekwadoru i polować z harpunami.

Ecuador could have been one of the richest countries in South America.
Ekwador mógł być jednym z najbogatszych krajów Ameryki Południowej.

I'm not signing anything until I get some answers about Ecuador.
Nie podpiszę niczego dopóki nie dostanę odpowiedzi w sprawie Ekwadoru.

This was an obvious interference with Ecuador's internal policy.
Była to oczywista ingerencja w politykę wewnętrzną państwa.

The people of Ecuador want a new constitution.
Cały Ekwador chce nowej konstytucji.

A couple of weeks ago. Up in Ecuador somewhere.
Kilka tygodni temu był gdzieś w Ekwadorze.

Those in possession of Ecuador's debt sold bonds at 20% of their value.
Ci, którzy posiadali obligacje Ekwadoru, sprzedawali je za 20% ich wartości.

Children, women and men are being gunned down outside Tayca, Ecuador.
Dzieci, kobiety i mężczyźni byli zabijani za miastem Tayca, w Ekwadorze.

Tell the truth, I was born in Ecuador.
Prawdę mówiąc, urodziłem się w Ekwadorze.

Ecuador, my friend Kepler, as you can see, they call himJuan.
Ekwador... to mój przyjaciel - Kepler. Jak widzicie,nazywają go Juan.

Ecuador, for many many years had been ruled by dictators, often relatively brutal.
Ekwador przez wiele lat był rządzony przez pro-amerykańskich dyktatorów często dość brutalnych.

In the past months, Ecuador has also indicated officially that it is ready to resume negotiations and join the multilateral agreement.
W ostatnich miesiącach Ekwador również wyraził oficjalnie gotowość do ponownego podjęcia negocjacji i przystąpienia do umowy wielostronnej.

I mean, I feel guilty when there's mud slides in Ecuador.
Czuję się winny, gdy osuwa się błoto w Ekwadorze.

Morgan's hired someone to go to Ecuador?
Morgan wynajęła kogoś, by pojechał do Ekwadoru?

I'm collecting for the underprivileged children of Ecuador.
Zbieram datki na rzecz dzieci z Ekwadoru.

Finally, we examined Ecuador's internal national debt.
Wreszcie zbadaliśmy wewnętrzny dług narodowy Ekwadoru.

Yes, Ecuador, German surgeons have specialized in liver transplants.
Tak, Ekwador, Niemieccy chirurdzy specjalizują sie w przeszczepach wątroby.

Ecuador from the first round!
Ekwador, od pierwszej rundy!

Shit, this is definitely not Ecuador.
To na pewno nie jest Ekwador.

The army, ClearBec's partner in Ecuador, moved into my town and quarantined the area.
Wtedy armia, partner Clearbec w Ekwadorze, weszła do mojego miasta i zamknęli miasto.

Morgan just hired Jack Begosian to go to Ecuador.
Morgan właśnie wynajęła Jacka Begosiana, by pojechał do Ekwadoru.

The multilateral agreement negotiated with these two countries is open for other members of the Andean Community, including Ecuador, to join.
Wielostronna umowa o wolnym handlu wynegocjowana z tymi dwoma państwami jest otwarta do przystąpienia przez innych członków Wspólnoty Andyjskiej, w tym Ekwadoru.

Where is Ecuador?
Gdzie jest Ekwador?

Not the one of me and Lucas. –The one from Ecuador. –Right.
Nie to ze mną i Lucasem. To ze Ekwadoru.

After Ecuador suspended its participation in July 2009, talks continued with Peru and Columbia.
Po zawieszeniu uczestnictwa przez Ekwador w lipcu 2009 roku, rozmowy kontynuowano z Kolumbią i Peru.

Ecuador and Bolivia want to retain this GSP+.
Ekwador i Boliwia chcą pozostać beneficjentami GSP Plus.

From South America like Ecuador.
Od Ameryki Południowej, jak Ekwador.

I was in South America, I lived in Ecuador.
Pojechałem do Ameryki Południowej i żyłem w jaskini.

March on, Correa, for Ecuador.
Do boju, Correa, o Ekwador.

Yes, and Chile, Ecuador and Argentina.
Tak, a Chile, Ekwador i Argentyna.

Briole... ...a small island offthe coast of Ecuador.
Briole... ...mała wyspa na wybrzeżu Ekwadoru.

Bolivia and Ecuador have also shown worrying signs of following the disreputable example of Chávez and Castro's Cuba.
W Boliwii i Ekwadorze da się również dostrzec niekojące przejawy podążania za nagannym przykładem rządów Chaveza i Castro na Kubie.

New negotiations began in January 2009 with the willing Andean countries, namely Columbia, Ecuador and Peru, in order to reach a multilateral free trade agreement.
Nowe negocjacje rozpoczęły się w styczniu 2009 roku z krajami regionu andyjskiego, które wyraziły chęć uczestniczenia, a mianowicie z Kolumbią, Ekwadorem i Peru, w perspektywie zawarcie wielostronnej umowy o wolnym handlu.

If we approve agreements of this type, we will be acting against the interests, in particular, of the ACP countries, the outermost regions and Ecuador.
Jeżeli zatwierdzimy porozumienia tego rodzaju, będziemy działać przeciwko interesom, w szczególności, państw AKP, najbardziej oddalonych regionów i Ekwadoru.

This differential treatment prompted Ecuador and Guatemala to demand equal treatment and threaten to lodge further appeals at the WTO.
To odmienne traktowanie spowodowało, że Ekwador i Gwatemala domagają się analogicznego traktowania i grożą dalszymi pozwami w ramach WTO.

Populist Ecuador is also making noises now, joining Mercosur in spite of joining the anti-US, Venezuelan-led Bolivarian Alternative for the Americas (ALBA) trade initiative.
Populistyczny Ekwador także powoduje zamieszanie, przystępując do Mercosuru pomimo przystąpienia do antyamerykańskiej inicjatywy handlowej pod nazwą Boliwariańska Alternatywa dla Ameryk (ALBA), której przewodzi Wenezuela.

In Moscow, on 28 October, Fr Otto Messmer, the Jesuit Superior of the Russian Region, and Fr Victor Betancourt from Ecuador, were murdered.
W Moskwie, 28 października zamordowano Otto Messmera, przełożonego jezuitów i księdza Victora Betancourta z Ekwadoru.

If negotiations with Ecuador continue, the level of ambition of obligations in the field of market opening must reflect the level of ambition of the obligations negotiated with Columbia and Peru.
Jeżeli negocjacje z Ekwadorem będą kontynuowane, poziom ambicji zobowiązań w obszarze otwierania rynku musi odzwierciedlać poziom ambicji zobowiązań wynegocjowanych z Kolumbią i Peru.

Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Venezuela, Paraguay and Argentina have joined forces to create a Bank of the South and thereby to become independent of the World Bank and the IMF.
Boliwia, Ekwador, Nikaragua, Wenezuela, Paragwaj i Argentyna połączyły swoje siły i utworzyły Bank Południa, aby w ten sposób uniezależnić się od Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

This was demonstrated at the start of year when this practice was used by Colombia to fumigate cocaine production along the border with Ecuador, with the latter consequently taking a complaint and case to The Hague.
Zostało to udowodnione na początku roku, gdy praktyka ta została zastosowana w Kolumbii, aby odkazić produkcję kokainy wzdłuż granicy z Ekwadorem, przy czym ten drugi skierował sprawę do Trybunału w Hadze.

How can we negotiate bilaterally with the oppressive governments of Álvaro Uribe and Alan García and flout the opinion of other sovereign states, members of the Andean Community, Bolivia and Ecuador?
Jak możemy prowadzić dwustronne negocjacje z totalitarnymi rządami Álvaro Uribe i Alana Garcí i lekceważyć opinię innych suwerennych państw, członków Wspólnoty Andyjskiej, Boliwii i Ekwadoru?

After Copenhagen, the Committee on Development had called on the EU to take notice of innovative projects in Latin America, such as those presented at the Cochabamba Summit this week or the Yasuni ITT project in Ecuador.
Po szczycie kopenhaskim Komisja Rozwoju wezwała UE do zwrócenia uwagi na innowacyjne projekty w Ameryce Łacińskiej, m.in. te zaprezentowane podczas szczytu w Cochabamba w tym tygodniu, czy też projekt Yasuni ITT w Ekwadorze.