Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) kostka domina, domino;
dominoes - (Noun) gra w domino; maska na oczy;
domino theory - teoria domina;
domino effect - efekt domina;
domino effect - efekt domina;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n (pl ~es
pl, also name of game) domino

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

domino (strój), kamienie (do gry)

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s domino
pl ~es gra w domino

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

DOMINO

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

Klocek

Kostka

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

"Those record labels regarded as 'indie' - Sub Pop, domino and XL - have now got the strongest promotion, the best teams working for them, they're really great at what they do," Hogan says.

www.guardian.co.uk

Mixed Race is released on domino on 27 September.

www.guardian.co.uk

Joe Domino doesn't want to talk to me in five years.
Joe Domino nie chce ze mną gadać.

Without this, their country could fall to the communists. One more domino down.
Bez tej przesyłki twój kraj nie będzie mógł walczyć z komunistami.

Nobody knows, and a couple of months ago, we did not even know that such a domino effect could be set in motion.
Nikt tego nie wie, a kilka miesięcy temu nie wiedzieliśmy nawet, że taki efekt domino zostanie uruchomiony.

What can you tell us about these 4creeps, Domino?
Co możesz nam powiedzieć o tych 4 dziwadłach, Domino?

Domino: I guess he had a thing for models.
Zdaje się, że musiał mieć coś z modelki.

Domino: I once vowed never to invest too much emotion into anyone.
Przysięgłam sobie kiedyś, już nigdy do nikogo się przywiązywać.

Domino: He heard my story at some cocktail party.
Usłyszał moją historię na jakimś przyjęciu.

As we know, this can have a domino effect and end up threatening peace and security in other countries.
Jak wiemy, może to wywołać efekt domina, a nawet zagrażać pokojowi i bezpieczeństwu innych krajów.

Experts believe that the riots in Tunisia have caused a domino effect.
Szanowny Panie Przewodniczący, Drodzy Koledzy i Koleżanki, Eksperci są zdania, że zamieszki w Tunezji spowodowały efekt domina.

Domino said how nice you were to her.
Domino mówiła, jaki byłeś miły.

Exclusive rights on a place this beautiful domino table. at our Tulico location.
I chcę, aby ten piękny stół gry Dominate powstawał w naszej fabryce w Tunic.

Domino: It was the beginning of the end.
I to był początek końca.

That one act had quite a domino effect.
Ten jeden czyn spowodował efekt domina.

This is about a domino effect and about the lack of restrictions on speculation.
Chodzi tu o efekt domina oraz brak ograniczeń dla spekulacji.

Banks are becoming less important in the economy which, producing less, needs fewer workers, and thus a domino effect is created.
Zmniejsza się rola banków w gospodarce, która mniej wytwarzając, potrzebuje mniej pracowników. Powstaje "efekt domina”.

If the species die out, the natural equilibrium is disturbed - triggering a dangerous domino effect.
Wyginięcie gatunków spowoduje zachwianie naturalnej równowagi i zainicjuje niebezpieczny efekt domina.

Domino, I have to tell you something.
Domino, muszę ci coś powiedzieć.

Domino, it's your turn to pick up dinner.
Domino, twoja kolej wsunąć obiad.

I think we need to find Domino.
Myślę, że musimy znaleźć Domino.

All that would do is to institute a domino effect that would lead to a loss of confidence by the markets.
Jedynym tego skutkiem byłby efekt domina, który doprowadziłby do utraty zaufania przez rynki.

Domino: My real father was an actor.
Mój prawdziwy ojciec był aktorem.

Domino: Nobody really knows where Ed came from.
Nikt naprawdę nie wiedział skąd się wziął Ed.

Which hand is the domino in?
W którym ręku jest klocek domina?

A domino effect and subsequent conflicts linked to actions by Albanian separatists are inevitable.
Efekt domina i kolejne konflikty w związku z działaniami albańskich separatystów są nieuniknione.

That is a domino effect, a kettingractie.
To jest efekt domina lub reakcja łańcuchowa.

You leave Domino out of this!
To ty Domino pozwoliłaś na to wszystko!

See you at the Domino, midnight.
Do zobaczenia o północy, Domino.

An incident that'll domino into global warfare.
Incydentu, który wywoła ogólnoświatową wojnę.

On the West Coast, the second domino toppled over:
Tymczasem na Zachodnim Wybrzeżu przewrócił się drugi klocek domina.

Domino: She decided to sock me and my goldfish Sammy away in boarding school.
Porzuciła mnie i moją złotą rybkę Sammy.. ..w szkole z internatem.

Babe, if it were Domino's, I'd get a discount.
Gdyby to była Domino's, miałbym zniżkę.

Domino: Mum was terrified for me.
Mama martwiła się o mnie.

You get a domino effect.
Otrzymasz efekt domina.

You take Main Street and you turn left on Domino Square.
Proszę jechać prosto główną ulicą i skręcić w lewo w Domino Square.

You've given me much pleasure, Domino.
Dałaś mi sporo przyjemności, Domino.

Domino, we got a problem.
Domino, mamy problem.

Domino Square is a one-way street.
Domino Square jest jednokierunkowa.

Domino: Lateesha was our prime contact at the
Lateesha była naszą najcenniejszą wtyczką w

Maybe I'il just call Domino's and have them deliver some Pepsi.
Może po prostu zadzwonię do Domino i powiem, żeby dostarczyli trochę Pepsi.

I'il settle for one dance with Domino.
Oddaję to wszystko za jeden taniec z Domino.

Joe Domino told everybody I quit.
Joe Domino powiedział wszystkim, że odszedłem.

Domino: I tried Beverly Hills High for a spell, but it didn't work out.
Starałam się chociaż polubić ogólniak.. ..ale nic z tego nie wyszło.

Domino: Lateesha's granddaughter Mika had a rare blood disease.
Wnuczka Lateeshi- Mika miała rzadką chorobę krwi.

Now, you know I speak forJoe Domino, right?.
Wiecie, że mówię w imieniu Joe'a Domino ?

However, there is a risk of a domino effect on a continent traumatised by wars caused by artificial borders inherited from colonial times.
Mimo to istnieje ryzyko efektu domina na kontynencie dotkniętym wojnami powodowanymi sztucznymi granicami odziedziczonymi po czasach kolonialnych.

Domino: From that day on, Eddie, Choco, and I were inseparable.
Od tego dnia Eddie, Choco i ja byliśmy nierozłączni.

Domino, Lean Cuisine.
Domino, Lean Cuisine.

Like Fats Domino and Eddie Felson, for God's sake.
Fats Domino i Eddie Felson w jednym.

Judd Franklin and Domino Thacker.
Judd Franklin i Domino Thacker.