Słownik polsko-angielski

document; paper; act
~ autentyczny - genuine document, authentic document
~ bojowy - combat document
~ ćwiczebny - practice document
~ do konsultacji - consultation paper
~ dowodzenia - command document
~ fałszywy - false document
~ graficzny - graphical document
~ historyczny - historical document
~ kapitulacji - surrender document
~ nieprzyjacielski - enemy document
~ o charakterze wytycznych - guidance document
~ określający strategię obronną kraju - national military strategy document
~ operacyjny - operational document
~ oryginalny - original document
~ osobisty - personal document
~ państwowy - state document
~ planistyczny - planning document
~ poufny - confidential document
~ przechwycony; ~ przejęty - captured document, seized document
~ roboczy - working paper
~ rządowy - government document
~ ściśle tajny - top secret document
~ tajny - secret document; wyw. classified document
~ umowy - pr. contract document
~ urzędowy - official document, official act
~ wojskowy - military document
~ zdobyty na nieprzyjacielu - enemy captured document

Słownik terminologii prawniczej polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

(akt) document, deed; (dowód) document, record, instrument, act, bill, letter, title
dokument abdykacji: deed (instrument) of abdicationdokument autentyczny: authentic document, original document, genuine documentdokument cesji: instrument of assignment, transfer deeddokument dotyczący sprawy: document relevant to the matterdokument dowodowy: documentary proofdokument dyrektywny: prescriptive dokumentdokument ekspertyzy: expert 's report (statement) dokument fałszywy: false documentdokument hipoteczny: mortgage certificate, mortgage deed, mortgage participation certificatedokument końcowy: final actdokument którego termin ważności upłynął: stale documentdokument kupna purchase: deeddokument na dowód: document in supportdokument na okaziciela: bearer instrument, instrument to bearerdokument na zlecenie: order instrument, instrument to orderdokument (nadania) obywatelstwa: citizenship papersdokument napisany w całości własnoręcznie przez podpisującego: holographdokument naturalizacji: naturalisation documentdokument nieprzenoszalny: non-negotiable instrument, non-transferable instrumentdokument niezbywalny: non-negotiable document, non-negotiable instrument, non-transferable instrumentdokument nominacji: certificate (letter, warrant of appointment, commission of appointmentdokument o nadanie obywatelstwa: naturalisation paperdokument o przekazaniu prawa własności nieruchomości: deed in feedokument o wyznaczeniu kandydata: nomination paperdokument o zrzeszeniu się: certificate of associationdokument obciążający: incriminating documentdokument oficjalny: state-paper, official dokumentdokument opatrzony pieczęcią: sealed instrumentdokument oryginalny: authentic dokument, original dokumentdokument patentowy: patent documentdokument podrobiony: forged dokumentdokument porozumienia: deed of arrangementsdokument poświadczony przez notariusza lub inną władzę: authentic act (document) dokument poufny: confidential documentdokument prawny: legal instrument, legal dokumentdokument prywatny: private document, private instrumentdokument przekazania posiadłości ziemskiej, w którym wyłączona jest odpowiedzialność sprzedawcy za zgodność z przepisami przekazanych przez niego praw: quitclaim deeddokument przeniesienia nieruchomości, w którym sprzedawca przejmuje gwarancję za zbyte przez siebie prawa: warranty deeddokument przenoszalny: assignable instrument, negotiable instrument, transferable instrumentdokument przeterminowany: stale documentdokument publiczny: public recordsdokument roboczy: working paperdokument sądowy: judicial actdokument spisany ręcznie: holographdokument stanowiący tytuł prawny: deed, instrument of titledokument stwierdzający prawo majątkowe: scripdokument stwierdzający prawo własności: document of title, title deeddokument tajny: secret document, confidential documentdokument tożsamości: identity carddokument urzędowy: official document, indenturedokument ustanawiający powiernictwo: trust instrumentdokument ustanawiający prawo posiadania ziemi: title to landdokument uwierzytelniony: legalized documentdokument w dwóch egzemplarzach: duplicatedokument wiążący prawny: act and deeddokument z duplikatem: indenturedokument z odrywanym duplikatem: indentdokument załączony: accompanying dokumentdokument założenia spółki: certificate of incorporationdokument założycielski: (am.) organization certificatedokument założycielski korporacji: (am.) articles of incorporationdokument założycielski spółki akcyjnej: memorandum of associationdokument zbywalny: assignable instrument, negotiable instrument, transferable instrumentdokument zrzeczenia się: waiverdokument źródłowy: source docementbrakujący dokument: missing documentdowód z dokumentów: documentary evidence, documentary prooffałszowanie dokumentu: fraudulent alterationfałszywe dokumenty: sham papersklasyfikacja dokumentów: classification of documentskomplet dokumentów: set of documentsnie poświadczony dokument prawny: unwitnessed legal documentniezgodność dokumentów: discrepancy in documentsniniejszy dokument: present documentodpis dokumentu: copy of a documentopracowanie dokumentów: paper handlingpełny komplet dokumentów: complete set of documents, full set of documentspełny tekst dokumentu: four corners of a document (an instrument) pieczęć na dokumencie: stamp on a documentpodpis na dokumencie: subscription to a dokumentpodstawowe dokumenty (stowarzyszenia, np. statut) : constating instrumentsprzedłożenie dokumentów: discovery of documents, presentation of documents, tender of documentsprzestępstwo przeciwko dokumentom: offence against documentsprzeterminowane dokumenty: stale documentsstempel na dokumencie: stamp on a documenttajny dokument anulujący lub zmieniający dokument oficjalny: counter-deeduzupełniająca część dokumentu: counterpartważność dokumentu: validity of a documentwłasnoręcznie sporządzony dokument, nie wymagający podpisu świadka: privileged deedwstępna część dokumentu: captionwydanie dokumentów: surrender of documents, delivery of documentszaginiony dokument: missing documentzastaw dokumentów: documentary pledgezbiór dokumentów: filezniszczenie dokumentów dowodowych: spoilationbadać dokument szczegółowo: to scrutinize a documentdatować dokument: to date a documentdołączać dokumenty do sprawozdania: to join documents to a reportfałszować dokument: to tamper with a documentkonfiskować dokumenty: to seize documentsodnotować na odwrocie dokumentu: to endorseparafować dokument: to initial a documentpodpisywać dokument: to write one's name on a documentpodpisywać się pod dokumentem: to affix one's signature to a document, to put one's signature to a documentpotwierdzić odbiór dokumentu: to acknowledge serviceprzedkładać dokumenty: to tender documentsprzedstawić dokumenty: to tender documents, to file, to produce documents, to produce documentspuszczać w obieg sfałszowany dokument: to utter a forged documentskładać dokumenty: to file documentssporządzać dokument: to draw a document, to draw up a deed, to execute a deedsporządzać dokument przynajmniej w dwóch egzemplarzach: to indentuwzględniać w dokumencie: to specify in a documentwydawać dokumenty: to deliver documents, to release documentswystawić dokument: to engross a documentzaopatrywać w dokumenty: to documentzapoznawać się z dokumentami: to examine documents

Wordnet polsko-angielski


1. (writing that provides information (especially information of an official nature) )
document, written document, papers
synonim: papier
synonim: bumaga
synonim: papierek
synonim: świstek

2. (anything (such as a document or a phonograph record or a photograph) providing permanent evidence of or information about past events
"the film provided a valuable record of stage techniques")
record: : synonim: źródło

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

document, record
~ tożsamości (dowód osobisty) identification (ID), passport, credentials
~ wyroku śmierci death warrant
~ty records, papers

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc C document
paper
(leg) deed
instrument

Słownik finansowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r


1. document, deed
2. instrument
3. letter~ akceptacyjny letter of acceptance~ akcji share certificate, stock certificate ~ anulowania letter of cancellation~ celny customs document~ cesji instrument of assignment~ kasacyjny letter of cancellation~ księgowy wpłaty voucher~ nabycia praw letter of subrogation~ nadający się do dyskonta bankable paper ~ niezbywalny non-negotiable instrument ~ odprawy celnej customs clearance ~ płatniczy payment instrument~ podatkowy tax deed ~ podstawowy underlying document~ przeterminowany stale document~ przydziału allotment letter ~ uwierzytelniony legalzed document~ wartościowy paper ~ własności akcji stock certificate ~ wtórny secondary document ~ zbywalny negotiable instrument~y do inkasa documents for collection ~y finansowe finance documents~y pierwotne primary documents~y rejestrowe statutory declaration ~y ubezpieczeniowe insurance documentation~y w załączeniu documents attached ~y w zamian za akceptację documents against acceptance ~y w zamian za zapłatę documents against payment ~y źródłowe source documentsdowód z ~ów documentary evidence gotówka w zamian za wydanie ~ów cash against documents kontrola ~ów document check poświadczenie autentyczności ~u authentication of documentwydanie ~ów delivery of documentszapłata w zamian za ~y tender documentssporządzać ~ w duplikacie to draw up a document in duplicatewydawać ~y to deliver documents

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

m
1. document, deed
2. instrument
3. document paper ~ akcji share certificate, stock certificate ~ celny customs document ~ dowodowy documentary proof ~ dyspozycyjny document of title of goods, negotiable instrument ~ harmonizacyjny Harmonization Document (HD) ~ jednostronny deed poll ~ księgowy wpłaty voucher ~ nadający się do dyskonta bankable paper ~ niejednostronny indenture ~ niekompletny inchoate instrument ~ niezbywalny non-negotiable instrument ~ odprawy celnej customs clearance ~ ogólny general instrument ~ opieczętowany sealed instrument ~ płatniczy payment instrument ~ podstawowy underlying document ~ powierniczy nomination ~ prawny instrument, legal dokument ~ prezydencki executive document ~ przeniesienia własności
1. deed of transfer
2. conveyance ~ przeterminowany stale document ~ przydziału allotment letter ~ roszczenia claim form ~ stałego pobytu residence document ~ stanowiący tytuł prawny warrant ~ stwierdzający własność nieruchomości instrument of title, title deed ~ towarzyszący accompanying document ~ urzędowy administrative document ~ w depozycie document held in escrow ~ w wersji ostatecznej engrossment ~ wartościowy paper ~ własności title deeds ~ własności akcji share certificate, stock certificate ~ wszczęcia postępowania complaint ~ wyjaśniający interpretative document ~ wyjściowy top copy ~ z nazwami projektu ustawy dummy ~ założycielski spółki akcyjnej memorandum of association ~ zbywalny negotiable instrument ~y do inkasa documents for collection ~y finansowe finance documents ~y handlu foreign trade documents ~y klarowania statku clearance papers ~y konferencyjne conference papers ~y ładunkowe
1. am. shipment documents
2. bryt. shipping documents ~y na okaziciela instrument to bearer ~y na poparcie twierdzenia documents in support of the statement ~y na zlecenie documents to order ~y okrętowe ship’s papers, marine documents, vessel documents ~y pierwotne primary documents ~y pokładowe aircraft documents ~y procesowe statements of case ~y przeładunkowe transshipment documents ~y przewozowe transportation documents ~y przewozowe lotnicze air transportation documents ~y publicznego wezwania formal documents ~y rejestrowe statutory declaration ~y rządowe Command papers ~y w drodze documents on the way ~y wtórne secondary documents ~y wysyłkowe w drodze documents on the way ~y w załączeniu documents attached ~y w zamian za akceptację documents against acceptance ~y w zamian za zapłatę za okazaniem documents against payment on presentation ~y załączone documents attached, enclosed documents ~y źródłowe primary documents, source documents dowód z ~ów documentary evidence, documentary proof gotówka w zamian za wydanie ~ów cash against documents kontrola ~ów document check okazanie ~ów presentation of documents pełny zestaw ~ów complete set of documents wydanie ~ów delivery of documents zaliczka pod ~y advance on documents zapłata w zamian za ~y tender documents sporządzić ~ w duplikacie to draw up a document in duplicate udowodnić ~ami to support by documents, to document sth wydać ~y to deliver documents, to release documents wydać towar w zamian za ~y to deliver against documents zalegalizować ~y to have a document authenticated, to have a document certified

Słownik architektury polsko-angielski

(m) document

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

DOCUMENT

DEED

RECORD

INSTRUMENT

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

m document
re-cord
bill
~y okrętowe ship's papers

Słownik biznesmena polsko-angielski 2006, Piotr Kapusta, Magdalena Chowaniec

deed, document, instrument, letter

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

document
record
act
deed

Słownik techniczny polsko-angielski

m deed

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami polsko - angielski 2003, Krzysztof Czekierda

pr. actdocumentpaper~ prawny legal document~ roboczy working paper~ urzędowy official paper~ wymagający przekazania do ministerstwa document to be submitted to the Ministry~ związany z kontrolą inspection document

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

act

certificate

letter

voucher

writing