Wielki słownik angielsko-polskired. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) rozdysponowanie, dyspozycja; prawniczy rozporządzenie; rozmieszczenie, rozlokowanie;
disposition to - chęć, usposobienie, skłonność do;

Słownik angielsko-polski PARKCopyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C
1.
(arrangement) rozmieszczenie.
2.
(character) usposobienie: she has a cheerful ~ ma pogodne usposobienie.
3.
(inclination) skłonność

Słownik angielsko-polski EXETERCopyright © http://www.kastor.strefa.pl.

usposobienie, skłonność, rozmieszczenie, rozlokowanie, ustawienie, dyspozycja

Nowoczesny słownik angielsko-polski

talent

ustosunkowanie

Wojskowy słownik angielsko-polskiCopyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s rozmieszczenie, rozkład
dyspozycja
usposobienie, zarządzenie

Uniwersalny słownik angielsko-polskiCopyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n dyspozycja
usposobienie, skłonność
form. rozmieszczenie

ECTACO słownik angielsko-polskiSłowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ARTYKULACJA

INKLINACJA

NASTAWIENIE

NATURA

POCIĄG

POPĘD

ROZKŁAD

SKŁONNOŚĆ

UKŁAD

Wordnet angielsko-polski


1. (a natural or acquired habit or characteristic tendency in a person or thing
"a swelling with a disposition to rupture")
dyspozycja, predyspozycja, zadatek, możliwości


2. (your usual mood
"he has a happy disposition")
temperament: : synonim: temperament

3. (the act or means of getting rid of something)
likwidacja: : synonim: disposal

4.
dyspozycja: :

5.
dyspozycja: :

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski2005, Krzysztof Czekierda

dyspozycja
usposobienie

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polskiCopyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

rozporządzenie (dysponowanie)
zarządzenie (rozkaz)
disposition in case of death: rozporządzenie na wypadek śmierci
disposition in contemplation of death: rozporządzenia na wypadek śmierci
disposition of assets: rozporządzenie majątkiem
disposition of the deceased: rozporządzenie spadkodawcy
disposition of labour force: rozmieszczenie siły roboczej
disposition of the president of the court: zarządzenie prezesa sądu
disposition of a right: rozporządzenie prawem
disposition of the statute: postanowienie statutu
disposition regarding the estate of a child: rozporządzanie majątkiem dziecka
disposition regarding the subject-matter of the litigation: rozporządzenie przedmiotem sporu
gratuituous disposition: rozporządzanie nieodpłatne
person entitled to the disposition of a right: osoba uprawniona do rozporządzania prawem
succession by testamentary disposition: dziedziczenie testamentowe
testamentary disposition: rozporządzenie testamentowe
testator's disposition: rozporządzenie spadkodawcy
to make a disposition: zatwierdzać testament
to make a disposition of a share: rozporządzać udziałem

Otwarty słownik angielsko-polskiV.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

dyslokacja

pozbywać

rozłożenie

sprzedaż

zarządzenie

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

rozlokowanie; rozmieszczenie; psych. usposobienie
~, enemy troops - rozmieszczenie wojsk nieprzyjaciela
~ of forces - dysponowanie siłami, zarządzanie siłami
~ of forces and objectives - rozmieszczenie sił i celów
~ of forces in depth - rozmieszczenie sił na głębokość
~ of troops - ugrupowanie wojsk, rozmieszczenie wojsk

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Leadership Rawls's seemingly unbending disposition and fantastically profane language means that most of those who work for him follow him through fear rather than love.

www.guardian.co.uk

A former taxi driver and only 39 himself, softly spoken with a gruff deadpan humour, some of the challenges his son faces must feel almost unbearable - and yet the teenager has the sort of gravity-defying disposition that seems ordained to rise above them.

www.guardian.co.uk

Audiences have been moved to tears by the results: by Hughes's emotional frankness, and by the combination of his sunny disposition and the sad stories he tells.

www.guardian.co.uk

We don't discuss publicly our drilling plans and the disposition of those assets.

www.guardian.co.uk

A long time for someone of his disposition to go motionless.
Długi bezruch, jak na kogoś z jego tendencjami.

But, I don't know, he has a big dog disposition.
No nie wiem, ma usposobienie dużego psa.

I believe every disposition has a tendency to some evil.
Uważam, że charakter każdego skłania się ku jakiemuś szczególnemu złu.

Normally, I have a very sweet disposition as a dog.
Zwykle jako pies jestem bardzo miły.

Missy, your job is to keep house, not worry about my disposition.
Jesteś tu by zajmować się domem; a nie dbać o mój humor.

It's what gives me my vitality, energy, and wonderful disposition.
To właśnie daje mi witalność, energię i wspaniałe samopoczucie.

But it's no secret that Ingelise had a difficult disposition.
Ale nie jest sekretem, że Ingelise miała trudny charakter.

Those of a nervous disposition... should now close their eyes.
Ci o nerwowych skłonnościach... powinni teraz zamknąć swoje oczy.

These insurance people making assumptions about a person's disposition.
Ci ludzie od ubezpieczeń snują domysły o ludzkich usposobieniach...

Ah, well, he has a silky coat and a great disposition.
Ma jedwabistą sierść i wspaniałe usposobienie.

Yes, if there's one thing I'm grateful for in life, it's my sunny disposition.
Tak, jeśli miałbym losowi być za coś wdzięczny, to właśnie za moje słoneczne usposobienie.

You have about as miserable a disposition as your employer.
Masz tak samo wredne usposobienie, jak twój pracodawca.

Your archaeological theories have no bearing on the disposition of this creature.
Twoje teorie archeologiczne nie mają wpływu na sprawę tego stworzenia.

Today, I am not with disposition for this.
Nie mam na to dzisiaj siły.

So you remain constantly to disposition of anyone who wishes to use you.
Pozostajesz stale do dyspozycji każdego kto sobie życzy ciebie użyć.

There's no other millionaire with such a gentle disposition.
Nie ma innego milionera z takim łagodnym usposobieniem.

And they were not of the latter disposition.
Oni nie przejawiali tej skłonności.

It would strike fear into employees, because they believe that this Europe, in its present-day disposition, can no longer guarantee them social protection.
Wywołałoby to strach wśród pracowników, gdyż w ich przekonaniu Europa w obecnym kształcie nie może już zapewnić im ochrony socjalnej.

You think she has the same sunny disposition?
Myślisz, że też ma takie pogodne usposobienie?

James' stories were about as sunny as his disposition.
Opowiadania Jamesa były tak słoneczne, jak jego usposobienie.

Listen, my car is at your disposition.
Mój samochód jest do pańskiej dyspozycji.

The disposition of your own army, the Haganah.
Rozmieszczenie swojej własnej armii, Haganah.

What was wrong with my old disposition?
Co było złego, w moim starym zachowaniu?

We can question his disposition, but we can't question his heart.
Możemy kwestionować jego prawość i usposobienie, ale nie możemy kwestionować jego serca.

What exactly is the disposition of Waring's stock?
Jakie dokładnie są dyspozycje akcji prezesa?

Your disposition towards business is much more... aggressive than your father's.
Twoje podejście do interesu jest dużo bardziej... agresywne, niż twojego ojca.

And disastrous to someone of your disposition.
I katastrofalne dla kogoś o takim charakterze.

Your good looks or my sunny disposition?
Twoja uroda i moje wesołe usposobienie?

But when they look at how it is organised and constituted today, they are not impressed with its organisation or its disposition.
Kiedy jednak przyglądają się jej obecnej organizacji i formie, nie są pod wrażeniem ani tej organizacji, ani nastawienia.

I'm well aware of her delicate disposition.
Jestem dokładnie świadomy jej delikatnych skłonności.

A nervous tic is not a disposition?
A czy 'nerwowy tic' nie jest aby nerwowym usposobieniem ?

You have a real pleasant disposition.
Masz naprawdę miłe usposobienie.

I, hoping, always at your disposition.
Jak zawsze, mam nadzieję, jestem do twojej dyspozycji..

Grace and good disposition attend your ladyship.
Grace i dobra dyspozycja wzmocnią twoje przodownictwo, Pani.

And your sweet and sunny disposition.
I twoje miłe usposobienie.

When I tell you that time has moods... a disposition to be intuited...
Kiedy ci mówiłem, że czas miewa nastroje i że potrafi być irracjonalny.

Melt that chilly disposition of hers.
Może roztopi ten jej lód.

They have a mean disposition, Mr. Stone.
Są świetnie rozmieszczeni, Mr. Stone.

Maestro, we're at your disposition.
Dzięki. Maestro, jesteśmy do usług.

It's not about sunny disposition, McCoy.
Tu nie chodzi o moje usposobienie, McCoy.

I found her a beautiful young woman... ...with a very sweet and yielding disposition.
Sądzę, że jest bardzo piękną młodą niewiastą, z bardzo słodkim i uległym usposobieniem.

But when one is in prison... ...one is inclined to have a different sense of disposition.
Ale kiedy to jest w więzieniu... ...to jest skłoniony, by mieć inny zmysł usposobienia.

Your plans, the disposition of your armies... ...your fleet.
Wasze plany, rozmieszczenie waszych armii, wasza flota.

The first is on the point that Mr Szájer spoke about: the attempt to force committees to be rigidly proportionate to the disposition of parties in Parliament.
Pierwsze dotyczy kwestii, o której mówił pan poseł Szájer: próby zmuszenia komisji do ścisłego zachowania proporcji odpowiadających udziałowi partii w Parlamencie.

The disposition towards education is something that is passed on from one generation to the next, and when parents see education as pointless, then we are coming up against a brick wall, as has been demonstrated in France.
Skłonność do edukacji jest cechą przekazywaną z jednego pokolenia na kolejne, a kiedy rodzice uznają edukację za pozbawioną sensu, wtedy dochodzimy do ściany, czego byliśmy świadkami we Francji.

We need to be able to work constructively as a Parliament and also, most importantly, in line with the wishes of the people that we represent, however that is formulated in the disposition and composition of our groups.
Musimy mieć możliwość konstruktywnie pracować jako Parlament i co najważniejsze - pracować wedle życzeń narodów, które reprezentujemy. Ten aspekt natomiast znajduje odzwierciedlenie w charakterze i składzie naszych grup.