Wielki słownik angielsko-polskired. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) zgubny, tragiczny; skrajny; okropny; złowieszczy;
dire warning - ostrzeżenie przed katastrofą;
be in dire straits - być w tarapatach;

Słownik angielsko-polski PARKCopyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj skrajny, zgubny
she is in ~ need of money pilnie potrzebuje pieniędzy

Słownik angielsko-polski EXETERCopyright © http://www.kastor.strefa.pl.

zgubny, złowieszczy, przerażający, okropny, ekstremalny

Nowoczesny słownik angielsko-polski

złowieszczy

tragiczny

ECTACO słownik angielsko-polskiSłowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

STRASZNY

STRASZLIWY

CHMURNY [PRZEN.]

Otwarty słownik angielsko-polskiV.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

okropny

skrajny

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Look at the anger of farmers or small-scale fishermen who are in dire straits.
Popatrzcie na gniew rolników lub drobnych rybaków mających kłopoty finansowe.

statmt.org

It has made it painfully clear that the European Union is in dire need of vision.
Stało się boleśnie jasne, że Unia Europejska rozpaczliwie potrzebuje wizji.

statmt.org

The Csangos, who also live in dire circumstances in one particular area?
Czy Csangosów, którzy również żyją w tragicznych warunkach w jednym szczególnym regionie?

statmt.org

In 2005, 70 000 people were evicted and these people still live in dire circumstances.
W 2005 roku eksmitowano 70 tysięcy osób, które do dziś mieszkają w tragicznych warunkach.

statmt.org

Take Linate, which is in dire straits with 160 000 positions in difficulty.
Weźmy na przykład Linate, które jest w tragicznym położeniu i ma trudności ze 160 000 pozycji.

statmt.org

"He's in such a dire state that we wonder why he's smiling, but he seems to respond to the right cues.

www.guardian.co.uk

Good day, it is a great pleasure for me to take up a pen to write down my problems on a scrap of paper and let you know that I am living in a dire situation.

www.guardian.co.uk

The prospect of a permanent split has been heightened by the party's dire financial plight and the formation of a new faction - the BNP reform group - which is openly discussing forming a new party.

www.guardian.co.uk

"This could explain the dire situation of the Gallic press," he points out, but notes: "Le Monde's situation is by far the most critical and the most emblematic.

www.guardian.co.uk

That during these dire times, you take the time to thank God for anything.
Tym, że w tych ciężkich czasach nie dziękujesz Bogu za wszystko.

China is no match for other countries, it's a dire situation.
Chiny nie pasują do innych krajów, do tragicznej sytuacji.

I must point out the dire situation which women who work abroad are in.
Muszę zwrócić państwa uwagę na rozpaczliwą sytuację, w której znajdują się kobiety pracujące za granicą.

Better you call on us only in dire need.
Wzywaj nas tylko w prawdziwej potrzebie.

How am I supposed to know what qualifies as a dire emergency?
Jak mam wiedzieć, co Kwalifikuje się, jako sprawa awaryjna?

They're also a country that is in dire danger.
Jest to również kraj, który znajduje się w strasznymniebezpieczeństwie.

Clearly another woman in dire need of ice cream.
Kolejna kobieta z okropną potrzebą zjedzenia lodów.

I assure you, my dire ctor is in great form.
Zapewniam, że mój reżyser jest w świetnej formie...

You have to be crazy to listen to this dire ctor!
Musisz być wariatem, żeby słuchać tego reżysera. Ubierzcie się.

I have to tell you that in your absence, things have become quite dire.
Muszę wam wyznać, że w czasie waszej nieobecności sprawy przybrały zły obrót.

She's a dear friend in dire need of assistance.
Jest drogą przyjaciółką pilnie potrzebującą pomocy.

Nobody wants to cosy up to the Tazbeks, but the energy situation is dire.
Nikt nie chce przymialać się do Tazbeków, ale sytuacja energetyczna jest tragiczna.

They are people like us, often in dire need, looking for a better life and peace and prosperity.
Są to ludzie tacy sami jak my, często w wielkiej potrzebie, poszukujący lepszego życia, pokoju i dobrobytu.

Irish and black alike, in dire need of blood transfusions.
Irlandczycy jak i czarni, w ogromnej potrzebie transfuzji krwi.

Whatever we do and however much we try to put these matters in order, the events themselves show that the situation is pretty dire.
Czegokolwiek byśmy nie robili i jak byśmy nie próbowali uporządkować tych spraw, sam bieg wypadków pokazuje, że sytuacja jest dość tragiczna.

Probably to see how dire the situation is.
Prawdopodobnie, żeby zobaczyć jak poważna jest sytuacja,

In the occupied territories, the humanitarian situation for Palestinians remains dire.
Na terytoriach okupowanych sytuacja humanitarna Palestyńczyków wciąż jest tragiczna.

Economies are in dire straits all over the world.
Gospodarka na całym świecie znalazła się w ciężkich tarapatach.

Secondly, there is a dire need for simplification in the process of application.
Po drugie, potrzebne jest pilne uproszczenie procesu wnioskowego.

That could have dire consequences For every american.
To może mieć straszliwe konsekwencje dla każdego Amerykanina.

Does this mean we are giving up and accepting the dire prediction in the 2005 Green Paper?
Czy oznacza to, że poddajemy się i przyjmujemy złowieszczą przepowiednię zawartą w zielonej księdze z 2005 r.?

The Csangos, who also live in dire circumstances in one particular area?
Czy Csangosów, którzy również żyją w tragicznych warunkach w jednym szczególnym regionie?

I am here to avoid a dire catastrophe.
Jestem tu, by zapobiec katastrofie.

We finish voir dire by lunch, and then, it's opening arguments.
Kończymy voir dire przed lunchem, a potem pierwsze dowody.

One that drew me from edge of dire precipice.
Ta sama, która odciągnęła mnie ze skraju urwiska.

The battle against climate change means that energy which depends on coal may face dire financial straits.
Walka z ociepleniem klimatu powoduje, że energetyka oparta na węglu może się znaleźć w dramatycznej sytuacji finansowej.

We have to make sure that this dire economic crisis does not turn into an even more dreadful political crisis.
Musimy zyskać pewność, że ten okropny kryzys nie przekształci się w jeszcze straszniejszy kryzys polityczny.

The statistic is that, whenever food prices increase by 1%, 16 million people around the world are plunged into dire poverty.
Dane wskazują na to, że kiedy ceny żywności rosną o 1 %, 16 milionów ludzi na świecie popada w skrajne ubóstwo.

Dire what you live I will not stop
Dire co żywe Nie będę stop

Not as dire as their human rights record.
Nie tak tragiczna, jak prawa człowieka w Tazbekistanie.

Look, I know you're on vacation... but this is a dire emergency.
Słuchaj, wiem, że jesteś na wakacjach... ...ale to jest nagły wypadek.

In particular, I would like to point out the dire situation in the area of health, which is attributable to the minimal medical care system.
W szczególności chciałbym zwrócić uwagę na skrajną sytuację w dziedzinie zdrowia, która jest skutkiem słabo rozwiniętego systemu opieki zdrowotnej.

According to the World Bank, over 44 million people have been plunged into dire poverty as a result of rising food prices.
Według Banku Światowego wskutek podwyżek cen żywności z ubóstwem zmaga się ponad 44 milionów ludzi.

I also see someone in--in dire need of some tension reduction.
Widzę także, że ktoś jest w ogromnej potrzebie zredukowania całego napięcia.

You see, this movie I want to dire ct, this film,
Widzisz, ten film... Ja naprawdę chcę zrobić ten film.

I know that it's scary, but it's premature to be so dire.
Wiem, że to przerażające, ale nie ma czym się na razie martwić.

Look at the anger of farmers or small-scale fishermen who are in dire straits.
Popatrzcie na gniew rolników lub drobnych rybaków mających kłopoty finansowe.

Why does the Commission believe that it will not affect liquidity at a time when the market is in such dire need of it?
Czy Komisja uważa, że płynność nie pogorszy w czasie, gdy rynek tak desperacko jej potrzebuje?

In 2005, 70 000 people were evicted and these people still live in dire circumstances.
W 2005 roku eksmitowano 70 tysięcy osób, które do dziś mieszkają w tragicznych warunkach.

A clear signal should be sent to all parties engaged in fishing that the irrational exploitation of fish resources could have dire consequences.
Wszystkim zainteresowanym należy wysłać wyraźny sygnał, że irracjonalna eksploatacja zasobów rybnych może być zgubna.

As the Arlacchi report makes very clear, after nine years the economic and social situation in Afghanistan is extremely dire.
Ze sprawozdania pana posła Arlacchiego jasno wynika, że po dziewięciu latach sytuacja gospodarcza i społeczna w Afganistanie jest tragiczna.

Ladies and gentlemen, I have dire news.
Panie i panowie mam ważne wieści...

The demands of nursing can be dire.
Wymogi opieki nad potomstwem mogą być okrutne.

As much as I understand, how dire it is...
Na tyle, na ile rozumiem, jak poważne to jest...

The situation can't be that dire.
Sytuacja nie może być tak straszna.

Take Linate, which is in dire straits with 160 000 positions in difficulty.
Weźmy na przykład Linate, które jest w tragicznym położeniu i ma trudności ze 160 000 pozycji.

The euro at this moment in time is in dire straits in certain countries.
Obecnie w niektórych krajach euro popadło w poważne tarapaty.

It has made it painfully clear that the European Union is in dire need of vision.
Stało się boleśnie jasne, że Unia Europejska rozpaczliwie potrzebuje wizji.

Today the profession is in dire straits.
Obecnie branża ta przeżywa wielkie kłopoty.

Greece is on its backside; Spain, your country, is in dire straits as well.
Grecja znajduje się w tragicznym położeniu; Hiszpania, pański kraj, również przeżywa trudności.