Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) zmniejszanie, ograniczanie; ograniczenie, redukcja, obniżka; muzyka powtórzenie pasażu w szybszym tempie;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U/C zmniejszanie, uszczuplanie

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

zmniejszenie, pomniejszenie, uszczuplenie, ograniczenie, redukcja, obniżka

Nowoczesny słownik angielsko-polski

dyminucja

obniżenie

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n zmniejszanie, pomniejszenie
obniżka

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

POMNIEJSZENIE

UMNIEJSZENIE

USZCZUPLENIE

OSŁABIENIE

REDUKOWANIE

ODJĘCIE

OBNIŻKA

UBYCIE

Wordnet angielsko-polski


1. (the statement of a theme in notes of lesser duration (usually half the length of the original) )
dyminucja


2. (the act of decreasing or reducing something)
zmniejszanie się, malenie, pomniejszanie się: : synonim: decrease
synonim: reduction
synonim: step-down

3. (the act of decreasing or reducing something)
zmniejszanie: : synonim: decrease
synonim: reduction
synonim: step-down

4. (the act of decreasing or reducing something)
redukcja, zmniejszenie: : synonim: decrease
synonim: reduction
synonim: step-down

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

zdrobnienie

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

redukcja

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

ubytek; redukcja; obniżka

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

These reduction targets cannot be met without serious diminution in food production.
Osiągnięcie tych celów redukcji nie jest możliwe bez poważnego zmniejszenia produkcji żywności.

statmt.org

Automated verification of travellers' identity must not lead to a diminution in border security.
Automatyczna weryfikacja tożsamości podróżnych nie może doprowadzić do pogorszenia bezpieczeństwa granic.

statmt.org

President Chávez has, of course, presided over a diminution of the rights and freedoms of the Venezuelan people.
Prezydent Chavez nadzoruje oczywiście działania zmierzające do ograniczania praw i swobód Wenezuelczyków.

statmt.org

This is a major success, but at the same time, during discussion of the future of the Union, there is talk of a diminution of the budget for the years 2014-2020.
To duży sukces, ale jednocześnie w czasie dyskusji o przyszłości Unii słyszy się o zmniejszeniu budżetu na lata 2014-2020.

statmt.org

) The group are negotiating that dangerous hinterland where bigness often means a diminution of character, where nuance and intimacy are often sacrificed to the demands of the thousands that fill the stands.

www.guardian.co.uk

5bn of UK turnover will inevitably lead to the diminution of rivals.

www.guardian.co.uk

These reduction targets cannot be met without serious diminution in food production.
Osiągnięcie tych celów redukcji nie jest możliwe bez poważnego zmniejszenia produkcji żywności.

Automated verification of travellers' identity must not lead to a diminution in border security.
Automatyczna weryfikacja tożsamości podróżnych nie może doprowadzić do pogorszenia bezpieczeństwa granic.

President Chávez has, of course, presided over a diminution of the rights and freedoms of the Venezuelan people.
Prezydent Chavez nadzoruje oczywiście działania zmierzające do ograniczania praw i swobód Wenezuelczyków.

Restrictions on agricultural production, orders, prohibitions, quotas and contingents are leading to a further diminution in food reserves, especially in the newly acceded countries.
Ograniczenia w produkcji rolnej, nakazy, zakazy, kwoty i kontyngenty prowadzą do dalszego zmniejszenia zasobów żywności, zwłaszcza w krajach nowoprzyjętych.

This will cause, among other things, a fall in the number of young people, a diminution in the working-age population and a rise in the average life span.
Spowoduje to między innymi spadek liczby młodych ludzi, zmniejszenie ludności w wieku produkcyjnym oraz wzrost średniej długości życia.

This is a major success, but at the same time, during discussion of the future of the Union, there is talk of a diminution of the budget for the years 2014-2020.
To duży sukces, ale jednocześnie w czasie dyskusji o przyszłości Unii słyszy się o zmniejszeniu budżetu na lata 2014-2020.

We are threatened by a diminution in the working-age population, a fall in economic competitiveness and a decrease in funding for social care and keeping pension systems in equilibrium.
Grozi nam zmniejszenie ludności w wieku produkcyjnym, spadek konkurencyjności gospodarki oraz zachwianie finansowania opieki społecznej i równowagi systemów emerytalnych.