Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n Krym, Półwysep Krymski
native of ~ mieszkaniec Krymu

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

Krym

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

geogr. Krym

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

geogr. Krym

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Why is the fleet there, then - to entertain kids and the elderly in Crimea?
Po co jest więc ta flota - dla rozrywki dzieci i osób starszych na Krymie?

statmt.org

European projects in the Crimea are an excellent opportunity to do so, and the same is true in Georgia.
Europejskie projekty na Krymie stwarzają ku temu świetne możliwości, tak jak ma to miejsce w Gruzji.

statmt.org

When you realise that apparently the same happened in the Crimea, you can only feel very concerned.
Jeżeli zdamy sobie sprawę, że z pozoru to samo wydarzyło się na Krymie, może nas to tylko bardzo zmartwić.

statmt.org

It has its fleet anchored in the Crimea at Sebastopol, close to the bloody battlefields of the Crimean War.
Rosyjska flota stacjonuje na Krymie w Sewastopolu, niedaleko pól krwawych bitew wojny krymskiej.

statmt.org

Mr President, I know Ukraine from visits to Kiev and the Crimea and collect Ukrainian artists such as Tetenko and Shishko.
Panie Przewodniczący! Znam Ukrainę z wizyt w Kijowie i na Krymie, kolekcjonuję dzieła ukraińskich artystów takich jak Tietienko i Sziszko.

statmt.org

This is all the more important now that the sinister word "triage" has been reintroduced into medical practice, reminiscent of Florence Nightingale and her nurses patrolling the tents in the Crimea in order to decide which of the wounded were worth treating, which should be attended to first and which were not worth bothering about because they were bound to die anyway. It may no longer be wise to show fortitude under stress if we want our ailments to be taken seriously.
Lebedev's seaside complex in Alushta includes a hotel, holiday villas, a pool, a spa and a narrow rocky beach, set among steep cliffs and attractive subtropical gardens of palm trees and pines. The resort is the biggest in Crimea and one of the largest in Europe. It employs 1,500 people.

Father's always nervous when he sends the gold to Crimea.
Ojciec zawsze się denerwuje gdy odprawia złoto na Krym.

Why is the fleet there, then - to entertain kids and the elderly in Crimea?
Po co jest więc ta flota - dla rozrywki dzieci i osób starszych na Krymie?

When you realise that apparently the same happened in the Crimea, you can only feel very concerned.
Jeżeli zdamy sobie sprawę, że z pozoru to samo wydarzyło się na Krymie, może nas to tylko bardzo zmartwić.

The lease on this base is due to end in 2017, but few believe that the Russians will voluntarily leave the Crimea.
Dzierżawa tej bazy kończy się w 2017 r., ale mało kto sądzi, że po tej dacie Rosjanie dobrowolnie opuszczą Krym.

European projects in the Crimea are an excellent opportunity to do so, and the same is true in Georgia.
Europejskie projekty na Krymie stwarzają ku temu świetne możliwości, tak jak ma to miejsce w Gruzji.

In 1855, England and France were at war with Russia in the Crimea.
W 1855, Anglia i Francja były w stanie wojny z Rosją o Krym.

After the crisis in Georgia, there can be no doubt that many Russian nationalists are not happy about, for instance, Ukrainian sovereignty over Crimea.
Po kryzysie w Gruzji nie może już być wątpliwości co do tego, że wielu rosyjskich nacjonalistów nieprzychylnie odnosi się, na przykład, do suwerennego władztwa Ukrainy na Krymie.

I do not want to dwell on the fact that Kiev was the capital of Russia and that the Crimea provides access to the seven seas.
Nie chcę rozwodzić się nad faktem, że Kijów był stolicą Rosji i że Krym posiada dostęp do siedmiu mórz.

It has its fleet anchored in the Crimea at Sebastopol, close to the bloody battlefields of the Crimean War.
Rosyjska flota stacjonuje na Krymie w Sewastopolu, niedaleko pól krwawych bitew wojny krymskiej.

The resolution draws attention, lastly, to the extended lease for Russia's Black Sea Fleet in Crimea and the concerns that it raises.
Na koniec w rezolucji zwrócono uwagę na rozszerzenie porozumienia portowego na rzecz rosyjskiej Floty Czarnomorskiej na Krymie i wynikające z tego obawy.

Mr President, I know Ukraine from visits to Kiev and the Crimea and collect Ukrainian artists such as Tetenko and Shishko.
Panie Przewodniczący! Znam Ukrainę z wizyt w Kijowie i na Krymie, kolekcjonuję dzieła ukraińskich artystów takich jak Tietienko i Sziszko.

There are plenty of places - and I do not think that the Russians are interested in these in the same way - such as Nagorno-Karabakh, but also other places, in particular the Crimea.
Jest wiele takich miejsc - i nie sądzę, aby Rosjanie byli nimi tak samo zainteresowani - jak Górski Karabach, ale są też inne miejsca, a zwłaszcza Krym.

Separatist movements in regions such as Kashmir, Nagorno-Karabah, Transnistria, Crimea, Northern Cyprus and so on have immediately stated that these regions are just as entitled to independence as Kosovo.
Ruchy separatystyczne w regionach takich jak Kaszmir, Górny Karabach, Naddniestrze, Krym, Północny Cypr i tak dalej natychmiast oznajmiły, że przedmiotowe regiony mają takie samo prawo do niepodległości jak Kosowo.

As international reaction to this invasion has remained ambiguous, Russia can feel itself a winner, which means that there is a likelihood of similar aggressions, for example, in the Crimea or even in the Baltic Sea area.
Międzynarodowa reakcja na ten atak była niejednoznaczna i pozwoliła Rosji poczuć zwycięstwo, a to oznacza prawdopodobieństwo, że podobne ataki mogą zdarzyć się na przykład na Krymie albo nawet w rejonie Morza Bałtyckiego.

This erosion of Georgian sovereignty is currently being mirrored exactly by the erosion of Ukrainian national sovereignty in the Crimea, where Russia is handing out new passports liberally to Ukrainian citizens.
Niszczenie gruzińskiej suwerenności znajduje obecnie swoje odbicie w niszczeniu suwerenności ukraińskiej. Na Krymie Rosjanie wydają swobodnie nowe paszporty obywatelom Ukrainy.

Nevertheless, we should make it our utmost priority to achieve a peaceful solution to this conflict and I wish all those involved speedy success, so that Crimea, Latvia, Lithuania and Kazakhstan do not also go the way of South Ossetia.
Mimo to osiągnięcie pokojowego rozwiązania dla tego konfliktu powinno być naszym priorytetem i życzę wszystkim zaangażowanym stronom szybkiego sukcesu, tak aby Kreml, Łotwa, Litwa i Kazachstan nie spotkał ten sam los jak w przypadku Południowej Osetii.