Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) kapral, kpr.; religia korporał;

(Adjective) cielesny;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C (officer) kapral

adj cielesny: ~ punishment kara cielesna

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

kapral
cielesny

Nowoczesny słownik angielsko-polski

kapral (stopień wojskowy)

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

cielesny adj

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

(skr. Cpl) s st. kapral
Lance ~ (skr. LCpl) dosł. młodszy kapral (odp. starszy szeregowy)

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

2. - n wojsk. kapral

1. - adj cielesny, fizyczny

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

CIELESNY

KORPORAŁ

Wordnet angielsko-polski

(affecting or characteristic of the body as opposed to the mind or spirit
"bodily needs"
"a corporal defect"
"corporeal suffering"
"a somatic symptom or somatic illness")
fizyczny, somatyczny
synonim: bodily
synonim: corporeal
synonim: somatic


1. (a noncommissioned officer in the Army or Air Force or Marines)
kapral


2.
korporał: :

Słownik internautów

kapral

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

liturg. korporał
adj. cielesny

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

patrz CORPOREAL

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

kara

Słownik religii angielsko-polski

korporał m (kwadratowy obrus pod kielich)

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

stop.wojsk. kapral
~, Little - Mały Kapral, Napoleon

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

In Malaysia, over 10 000 people suffer from this form of corporal punishment every year.
W Malezji ponad 10 tys. osób każdego roku cierpi z powodu tej kary cielesnej.

statmt.org

So, this is a corporal who had seen a robot two weeks previously.
Sierżant zapoznaje się z robotami od dwóch tygodni.

TED

As the previous speaker pointed out, this body also equates the application of corporal punishment with torture.
Jak podkreśliła przedmówczyni, również ten organ przyrównuje stosowanie kar cielesnych do tortur.

statmt.org

(PL) Mr President, we absolutely should condemn the use of caning and all forms of corporal punishment and inhumane treatment.
Zdecydowanie należy potępić stosowanie chłosty oraz wszelkich form kar cielesnych i nieludzkiego traktowania.

statmt.org

Is this what you're after, Corporal?
Czy tego pan szuka, kapralu?

OpenSubtitles

corporal Ricky Furgusson, 25, lost both legs, two fingers on each hand, and an eye when he stepped on an IED in Sangin on 13 January.

www.guardian.co.uk

"Pearland" recounts an episode from the assault on Fallujah in which Filkins and a photographer are responsible for the death of 22-year-old Lance corporal William Miller.

www.guardian.co.uk

Michael Pritchard, a lance corporal with the Royal Military Police, died in Helmand in December.

www.guardian.co.uk

The MoD yesterday confirmed the death of Lance corporal Andrew Breeze, 31 from B (Malta) Company, 1st Battalion The Mercian Regiment (Cheshire).

www.guardian.co.uk

But why would he share that information with corporal price?
Ale dlaczego miałby się dzielić tą informacją z Kapralem Price'm?

Corporal, it does not interest me that something went wrong.
Kapralu, nie interesuje mnie, że coś poszło nie tak.

I don't understand what you see in that corporal, but it's your life.
Nie rozumiem co ty w nim takiego widzisz, ale to twoje życie.

Because, Corporal, one of us will place the bomb inside the machine.
Ponieważ, kapralu Barrera, jeden z nas umieści bombę wewnątrz maszyny.

Never look an officer, sergeant or corporal in the eye.
Nigdy nie patrz oficerowi, sierżantowi ani kapralowi w oczy.

Corporal, I have selected you for a most important assignment.
Kapralu, wybrałam was do bardzo ważnego zadania.

Corporal Bradford, take this to let them know we're back.
Kapralu Bradford, zanieście to do Dajcie im znać, że wróciliśmy.

I understand why you went into the military, Corporal.
Rozumiem, czemu poszedłeś do szkoły wojskowej.

They'll put in the cooler till you're a little old corporal.
Zapuszkują cię na tak długo aż będziesz starym małym kapralem.

Corporal, have you ever heard any other man threaten a fellow soldier?
Kapralu, czy kiedykolwiek w wojsku słyszał pan jak jeden żołnierz groził innemu.

The last little corporal to try it came a cropper.
Ostatnio próbował to zrobić taki mały kapral.

Corporal price came here last night on a mission.
Kapral Price przyszedł tu wczoraj z misją.

A 24-hour pass for the lance corporal will begin tomorrow at noon.
godzinna przepustka kaprala zaczyna się jutro w południe.

There was this patrol… and the small English corporal.
To był ten patrol… i mały angielski kapral.

In Malaysia, over 10 000 people suffer from this form of corporal punishment every year.
W Malezji ponad 10 tys. osób każdego roku cierpi z powodu tej kary cielesnej.

So, what makes you think Something happened to lance corporal lozada?
Co sprawia, że myślisz, że coś się stało Kapralowi Lozadzie?

The corporal will take you by Personnel and get it for you.
Kapral zabierze was do personalnego i wręczy kopię.

All right, corporal, you can go, but watch the way you dress.
W porządku kapralu, możesz odejść, ale uważaj jak się ubierasz.

I am afraid that it's a last time I call you a corporal.
I boję się, że ostatni raz nazywam cię kapralem.

What do you think corporal vega was doing at an empty warehouse?
Jak sądzisz, co kaprala Vega robił w pustym magazynie?

Okay, you'il still be a corporal, but not in the guard.
W porządku, zostaniesz kapralem, ale nie masz czego szukać w Gwardii.

I was a corporal in the cyber surveillance team, sir.
Byłem kapralem w zespole informatyków, proszę pana.

That's why my method is based on corporal punishment.
Dlatego moja metoda opiera się na karach cielesnych.

You got no more sense than the fuzzies, corporal.
Masz nie więcej rozumu niż kołtun, kapralu.

He's even got a voice like a corporal.
Ma nawet głos kaprala.

Unfortunately, the truck was hit head-on by a drunken corporal.
Niestety, ciężarówka zderzyła się z samochodem pijanego kaprala z innego pułku.

Corporal said Humboldt's only two days up the line.
Kapral mówi, ze Humboldt jest tylko o dwa dni stad.

I'm praying for that, and when it happens the corporal will-
Modlę się o to, i gdy tak się stanie, to kapral...

I said I don't want to be no corporal.
Powiedziałem, że nie chcę być kapralem.

Make me a fresh cup of coffee, corporal.
Zrób mi świeżą filiżankę kawy, kapralu.

Someone murdered lance corporal lozada, And you're talking to me about game sales?
Ktoś zamordował Kaprala Lozadę, a ty rozmawiasz ze mną o wyprzedaży gier?

Then the corporal must hang in his place.
Wtedy kapral musi zawisnąć na jego miejscu.

I welcome the call for the release of Corporal Shalit.
Z zadowoleniem przyjmuję wezwanie do uwolnienia kaprala Gilada Shalita.

What will you do after the war, Corporal Clark?
Co będzie pan robił po wojnie?

Corporal I know, but I still have not received red and yellow.
Kapralu wiem, ale nie mam jeszcze czerwonego i żółtego

Corporal, put that in my office, will you?
Kapralu, zabierz to do mojego biura.

Corporal Seymour will detail you to your various watches.
Kapral Seymour dokładnie wprowadzi was w wasze obowiązki.

Corporal werth is your poster boy for the marine corps.
Kapral Werth jest wzorem żołnierza Korpusu Piechoty Morskiej.

My brother is a corporal in penal brigade two.
Mój brat jest kapralem w brygadzie karnej numer dwa.

He scammed corporal price, took his cash,but not his life.
Oszukał kaprala Price'a, odebrał mu kasę, ale nie życie.

These are the last two who still serve. Major, this is Corporal Read.
Te są ostatni dwaj, które nadal serwują. mjr, to jest Kapral Przeczytał.

Corporal Paulo, do you want to be happy?
Kapralu Paulo, chcesz być zadowolony?

Corporal, take this dog away and shoot it.
Kapralu, zabrać tego psa I zastrzelić.

Corporal price was a decorated marine trained in combat.
Kapral Price był odznaczonym Marine, przeszkolonym w akcji.

Let us hope that whatever it is, it is not you, corporal.
Miejmy nadzieję, że to nie będziesz ty, kapralu.

Sergeant, listen to this corporal for a moment.
Posłuchaj,co ma do powiedzenia ten kapral.

Phase two, the lance corporal will then meet the secret consignment from Berlin.
Faza druga, kapral spotyka tajną przesyłkę z Berlina.

Lance corporal lozada had been there about six months.
Kapral Lozada był tam około 6 miesięcy.

Corporal price was a member of my platoon.
Kapral Price był członkiem mojego plutonu.

Corporal. You men are no longer needed.
Kapralu, pańscy ludzie nie będą już potrzebni.