Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) spory, znaczny, pokaźny; znaczący, poważny; znakomity, godny szacunku;
to a considerable degree - w znacznym stopniu;
considerable income - biznes duży/znaczny dochód;
at considerable expense - znacznym kosztem;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj znaczny, spory, poważny

Nowoczesny słownik angielsko-polski

znaczne

znaczna

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

adj. znaczny, poważnyconsiderable reduction of value znaczne zminiejszenie wartości

Słownik polityki i dyplomacji angielsko-polski

poważny, znaczny

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

adj znaczny

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ZNAKOMITY

WYDATNY

POWAŻNY

NIEMAŁY

POKAŹNY

SPORY

GRZECZNY

NIEDROBNY

Wordnet angielsko-polski

(large or relatively large in number or amount or extent or degree
"a considerable quantity"
"the economy was a considerable issue in the campaign"
"went to considerable trouble for us"
"spent a considerable amount of time on the problem")
duży, znaczący, znaczny, niemały, niekiepski, większy

Słownik internautów

znaczny

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

znaczny, poważny
considerable reduction in value: znaczne zmniejszenie wartości
significant value of property: znaczna wartość mienia

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

dostrzegalny

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Certain regions that have considerable biodiversity are similarly in decline.
Regres następuje także w niektórych regionach o bogatej różnorodności biologicznej.

statmt.org

Migrants who come to our countries are a considerable asset to our economies.
Imigranci przybywający do naszych państw wnoszą istotny wkład w nasze gospodarki.

statmt.org

Great Britain, in particular, is making considerable use of this derogation.
Z możliwości stosowania tego odstępstwa korzysta przede wszystkim Wielka Brytania.

statmt.org

I think, and I hope, that this will really mean something considerable for Pakistan.
Sądzę - i mam taką nadzieję - że będzie to miało istotne znaczenie dla Pakistanu.

statmt.org

The flooding caused considerable damage to many homes, farms, roads and water mains.
Powodzie uszkodziły wiele domów, gospodarstw rolnych, dróg i sieci wodociągowych.

statmt.org

This is zombie politics: a prime minister spending time on a subject on which it is generally agreed politicians can't do much, while abdicating responsibility for the things on which they can have considerable impact - such as inequality.

www.guardian.co.uk

When Nan Goldin included Ledare's work in her selection for the Rencontres d'Arles Festival, last year, it caused considerable debate among visitors, many of whom found it either offensive or disturbing.

www.guardian.co.uk

"If it goes viral, if we get book deals, and a big movie studio wades in with a big chunk of cash, then that could be worth a considerable amount.

www.guardian.co.uk

Diane Walkington, the WWF's head of species programme in the UK, said that considerable progress had already been made to sketch out a global recovery plan and to concentrate the minds of politicians on the problem.

www.guardian.co.uk

The costs have been considerable, and so how is it going now?
Koszty były wysokie, a co dzieje się teraz?

There's a considerable difference between talking about something and actually doing it.
Jest istotna róznica między mówieniem o czymś a robieniem tego.

However, the progress made in just a few weeks is considerable.
Jednak postęp, jaki zrobiliśmy przez zaledwie kilka tygodni, jest znaczny.

As home secretary, I have considerable influence over the police.
Jako minister spraw wewnętrznych, mam duży wpływ na policji.

I believe that this too could free up considerable resources.
Uważam, że w ten sposób można uwolnić znaczące środki.

I believe, however, that our own responsibility in this is also quite considerable.
Uważam jednak, że nasza własna odpowiedzialność w tym względzie jest również znacząca.

We have made considerable progress in those 100 years, but much remains to be done.
W ciągu tych 100 lat dokonaliśmy znacznego postępu, ale wiele pozostaje do zrobienia.

I think there could be considerable extra costs if you have to take them every two years.
Sądzę, że jeśli odciski będzie trzeba pobierać co dwa lata, to będzie się to wiązać ze znacznymi kosztami.

The urge for change from the people on the ground is considerable.
Wyrażana oddolnie potrzeba zmian jest wyraźna.

This represents a considerable amount of work for the future.
To zadanie wiąże się z ogromnymi nakładami pracy w przyszłości.

In this way, they can make a considerable contribution to better law making.
W ten sposób mogą one wnieść znaczny wkład w lepsze stanowienie prawa.

I promise you it will be to your considerable financial advantage.
Obiecuję, że będzie to ze znaczną korzyścią finansową dla pana.

From everything I've heard, this guy was a considerable ass.
Z tego co słyszałem, to był z niego straszny dupek.

Now, you've all shown considerable ability in the area of signals analysis.
Wszyscy wykazaliście się znaczącymi umiejętnościami z zakresu analizy sygnałów.

I am hoping for a considerable improvement at second reading.
Mam nadzieję, że w drugim czytaniu uda się dokonać znacznej poprawy.

Further, there seems to be a considerable range of such limitations.
Co więcej, wydaje się, że zakres tych ograniczeń jest dość znaczący.

The Turkish administration has made considerable efforts in this field.
Turecka administracja poczyniła w tym kierunku znaczne wysiłki.

Considerable progress has been made in this regard down the years.
W ostatnich latach dokonał się znaczący postęp w tym zakresie.

I believe that we have made considerable progress since 4 February.
Uważam, że od 4 lutego poczyniliśmy istotne postępy.

I will then do everything within my considerable power to destroy your reputation.
Zrobię wtedy wsazystko co w mojej mocy aby zniszczć twoją reputację.

The financial support it has given and continues to give to the Palestinians is considerable.
Wsparcie finansowe, jakiego udzieliła i nadal udziela Palestyńczykom jest znaczne.

The potential of trade as an engine for growth and employment is considerable.
Potencjał handlu jako motoru rozwoju gospodarczego i tworzenia miejsc pracy jest znaczny.

My friend stands to lose a considerable sum of money.
A mój przyjaciel straci sporą sumę pieniędzy.

Our old cultures send us a message of considerable importance.
Stare kultury Wysłały Nam wiadomość, O dużym znaczeniu.

The market value of goods made from timber is also considerable.
Towary wykonane z drewna mają natomiast niemałe znaczenie rynkowe.

Political parties at European level have considerable scope for action.
Partie polityczne na szczeblu europejskim mają znaczne możliwości działania.

The last year has seen a considerable increase in the number of human rights dialogues.
W ostatnim roku nastąpił znaczny wzrost liczby dialogów w kwestii praw człowieka.

As many speakers have said, the Union has considerable interests in the region.
Jak stwierdziło wiele przemawiających osób, Unia jest bardzo zainteresowana tym regionem.

As you know, regarding health, there are still considerable challenges to be met.
Jak państwo wiedzą, jeśli chodzi o zdrowie, wciąż pozostają znaczące wyzwania, którym trzeba sprostać.

There are considerable advantages, particularly for people who live in border areas, as I do myself.
Daje ona znaczące korzyści, szczególnie osobom mieszkającym na terenach przygranicznych, jak ja sam.

This will nevertheless require considerable effort on the part of the Union.
Będzie to jednak wymagało znacznych wysiłków ze strony Unii.

Considerable progress has been made over the last 15 years, but there are still many weaknesses.
Wprawdzie w ciągu ostatnich 15 lat poczyniono znaczne postępy, nadal jednak jest wiele słabych punktów.

We place a considerable emphasis on working conditions, security, protection of the environment and, above all, human rights.
Kładziemy szczególny nacisk na warunki pracy, bezpieczeństwo, ochronę środowiska i - przede wszystkim - prawa człowieka.

All the proposals put forward should make for considerable achievements.
Wszystkie przedstawione propozycje powinny mieć na celu znaczące osiągnięcia.

I have been watching developments in Russia with considerable concern.
Z poważną obawą obserwowałem rozwój wydarzeń w Rosji.

We have therefore made considerable progress in the negotiations with the Council.
Dokonaliśmy więc znaczącego postępu w negocjacjach z Radą.

He has considerable experience of both institutions, fortunately, which is to our benefit.
Posiada on znaczne doświadczenie w obydwu instytucjach, na szczęście z korzyścią dla nas.

Considerable financial and human effort is required in order to achieve these objectives.
Dla osiągnięcia tych celów konieczne są znaczne zasoby finansowe i ludzki wysiłek.

Central Europe has a considerable number of bright citizens with a desire to create.
W Europie Środkowej żyje znaczna liczba inteligentnych obywateli, którzy chcą tworzyć.

Given her rank youth and beauty it was already considerable.
Zważywszy na jej pochodzenie i urodę już wtedy była dużo warta.

Then, of course, considerable time will pass before we can again sit here and decide whether to adopt some common position.
Następnie, oczywiście, upłynie jakiś czas, zanim znów tutaj zasiądziemy i będziemy decydować, czy przyjąć jakieś wspólne stanowisko.

I have been discussing and negotiating with the Council for a considerable period.
Przez dość długi czas prowadziłam z Radą dyskusje i negocjacje.

The effort required in order to draft and approve them is considerable.
Do ich sporządzenia i przyjęcia potrzeba znacznego wysiłku.

There is a considerable need for enterprises from other regions to come in and help.
Przedsiębiorstwa z innych regionów powinny udzielić pomocy.

There is still a considerable lack of clarity over agriculture.
Wciąż brak jest jasności w kwestii rolnictwa.

I shall follow the continuing debate on this issue with considerable interest.
Z uwagą będę przyglądała się dalszej debacie na ten temat.

Clearly we also need a considerable effort from the Member States.
Ewidentnie potrzeba też znacznego wysiłku ze strony państw członkowskich.

There are, therefore, a considerable number of threats and doubts.
Zagrożeń i wątpliwości jest więc sporo.

We are living in extremely uncertain times with considerable and difficult challenges.
Żyjemy w wyjątkowo niepewnych czasach, które stawiają przed nami poważne i trudne wyzwania.

In order to achieve harmonious growth, poor countries will need considerable financial support.
Kraje biedne w celu harmonijnego rozwoju transportu będą potrzebowały znacznego wsparcia finansowego.