Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) konserwować; chronić, oszczędzać, oszczędzić; kandyzować; kulinaria robić konfitury; przechowywać konfitury; fizyka zachować, zachowywać;

(Noun) kulinaria konfitura, przetwory owocowe; owoce kandyzowane;
conserves - (Noun) kulinaria konfitury;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

vt konserwować, przechowywać, zachowywać, oszczędzać
to ~ one's strength oszczędzać siły

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

konserwować, oszczędzać, zachowywać, chronić, przechowywać
konfitury

Słownik zwrotów brytyjskiego angielskiego

k@n's¨: vn Gęsty dżem, zawierający kawałki owoców
konfitury I buy conserves only in Tesco (Konfitury kupuję tylko w supermarkecie Tesco) - Student University College London (1999)

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

konfitury

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

KONSERWY OWOCOWE

KANDYZOWANE OWOCE

CHRONIĆ

KANDYZOWAĆ

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

zachowywać
zabezpieczać

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

przechowywać

zakonserwować

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Therefore, we should do everything possible to conserve this rare resource.
Powinniśmy zatem czynić wszystko co możliwe, żeby oszczędzać ten rzadki zasób.

statmt.org

This is interesting because this sleeping machinery, it's perfectly conserved.
To interesujące ponieważ ten śpiący mechanizm jest doskonale zachowany.

TED

Water must be conserved where possible, and soil must be prevented from drying out.
Woda musi być przechowywana tam gdzie to możliwe i nie wolno dopuścić do wyschnięcia ziemi.

statmt.org

This fact goes against the very title of the budget, which is to conserve natural resources.
Ten fakt przeczy samemu tytułowi budżetu, który ma chronić zasoby naturalne.

statmt.org

It is our duty and responsibility to conserve and augment these reserves.
Oszczędzanie i zwiększanie tych zasobów jest naszą powinnością i jesteśmy za to odpowiedzialni.

statmt.org

There does seem something rather contradictory about having to catch an animal in order to help conserve it.

www.guardian.co.uk

He is a member of the Clifton and Hotwells Improvement Society (CHIS), which campaigns to conserve buildings in the area.

www.guardian.co.uk

He is a member of the Clifton and Hotwells Improvement Society (CHIS), which campaigns to conserve buildings in the area.

www.guardian.co.uk

If we are to better conserve butterfly populations, should children be encouraged once again to use nets to catch specimens for study? Or is there a better alternative?.

www.guardian.co.uk

Michael, to conserve power, turn it on only once every hour or so.
Musisz oszczędzać akumulator, więc włączaj go tylko raz na godzinę.

You know, there is a better way for two people to conserve body heat.
Wiesz jest lepszy sposób aby dwoje ludzi nie martwiło się o ogrzewanie.

They'll be running more tests. Try to conserve your energy.
Staraj się zachować energię, będziesz potrzebował jej później.

It actually allows us to conserve energy in many ways.
Właściwie pozwala na zachowanie energii.

This is what it's all about if you wish to conserve water.
Właśnie o to tu chodzi jeśli chcesz oszczędzać wodę.

Mommy has to conserve her energy for more important things.
Mamusia musi oszczędzać energię na ważniejsze rzeczy.

I need to conserve every last drop of energy for my wedding.
Muszę zachować każdą najmniejsza porcję energii na ślub.

This fact goes against the very title of the budget, which is to conserve natural resources.
Ten fakt przeczy samemu tytułowi budżetu, który ma chronić zasoby naturalne.

Therefore, we should do everything possible to conserve this rare resource.
Powinniśmy zatem czynić wszystko co możliwe, żeby oszczędzać ten rzadki zasób.

Try to conserve your energy. You'll need it later.
Staraj się zachować energię, będziesz potrzebował jej później.

She turned out all the lights to conserve power.
Wyłączyła wszystkie światła, by oszczędzać energię.

Therefore, we must fight to conserve it at the conference in Nagoya.
Dlatego na konferencji w Nagoi musimy walczyć o jej ochronę.

We need dialogue in the field of environmental protection in order to conserve natural resources and nature.
Potrzebujemy dialogu na polu ochrony środowiska, aby chronić zasoby naturalne i przyrodę.

There are also considerations on the need to protect, conserve and restore the European cultural heritage.
Pojawiają się również rozważania dotyczące potrzeby ochrony, zabezpieczenia i przywrócenia europejskiego dziedzictwa kulturowego.

Levels... five through seven are on automatic shutdown to conserve power.
Levels... 5 i 7 są automatycznie zamknięte dla oszczędzania energii.

The Commission prefers another 18 months of so-called temporary measures, which have failed to conserve the stocks.
Komisja woli stosować przez kolejne 18 miesięcy tak zwane środki tymczasowe, które nie przyczyniły się do zachowania zasobów.

We must conserve as much power as possible.
Musimy oszczędzać tyle mocy, ile możemy.

Together we must conserve the environment, save natural resources and also fight poverty, inequality and migration.
Razem musimy chronić środowisko, oszczędzać bogactwa naturalne, a także walczyć z ubóstwem, nierównościami i migracją.

Relax, we need to conserve the battery, okay?
Spokojnie! Musimy oszczędzać akumulator.

It is our duty and responsibility to conserve and augment these reserves.
Oszczędzanie i zwiększanie tych zasobów jest naszą powinnością i jesteśmy za to odpowiedzialni.

Let us stop wasting it; let us conserve this resource.
Przestańmy ją marnować; zacznijmy oszczędzać ten zasób.

The men need to conserve resources.
Ludzie muszą oszczędzać zasoby.

It's bulk helps to conserve body heat and also broadens it's menu.
To wielkie cielsko pomaga utrzymać ciepło ciała ale przy okazji rozszerza menu.

I would like to stress, however, that the Montenegrin landscape is a jewel, and special measures are needed to conserve its unique characteristics.
Niemniej jednak chciałabym podkreślić, że krajobraz Czarnogóry to klejnot i niezbędne są szczególne środki w celu zachowania jego unikalnej rzeźby.

I suggest you conserve your oxygen.
Sugeruje oszczędzać tlen.

He needs to conserve energy.
Musi oszczędzać energię.

It will conserve the photo.
Zachowam to zdjęcie.

This document seems to be claiming that the only solution is to conserve tap water and water in our cities' pipes.
W tym dokumencie najwyraźniej stwierdza się, że jedynym rozwiązaniem jest oszczędzanie wody płynącej z kranów i wody w miejskich wodociągach.

We need to conserve ammunition.
Musimy oszczędzać amunicję.

You must conserve your energy, Mr Carter.
Musi pan oszczędzać siły, panie Carter.

Conserve your energy, dear boy.
Zachowaj swoją energię, drogi chłopcze.

Two years ago West of Scotland fishermen tabled a plan to conserve white fish but, while they wait, stock depletion continues.
Dwa lata temu rybacy z zachodniej Szkocji przedstawili plan zachowania ryby białej i cały czas czekają, a zasoby nieustannie maleją.

It is clear that the aim is to conserve raw materials by seeking to obtain more attractive exchange rates for their export.
Nie ma wątpliwości, że celem jest zatrzymanie surowców w ramach próby uzyskania bardziej atrakcyjnych kursów wymiany na potrzeby swojego wywozu.

On the other hand, I agree that sustainable tourism, if done properly, can provide an economic incentive for local communities to conserve the natural and cultural heritage.
Z drugiej strony zgadzam się, że zrównoważona turystyka, jeżeli zostanie odpowiednio zorganizowana, może stanowić bodziec ekonomiczny pozwalający lokalnym społecznościom chronić dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe.

The European Union has been struggling to combat illegal logging, while seeking to conserve forest resources and promote their sustainable use globally.
Unia Europejska stara się walczyć z nielegalnym wyrębem lasów, zabiegając równocześnie o ochronę zasobów leśnych i promowanie zrównoważonego gospodarowania nimi w skali globalnej.

Teal'c's meditating to conserve oxygen.
Teal'c medytuje, żeby oszczędzić tlen.

This will ensure a balance between the aim of being financially competitive and the desire to maintain and conserve our natural resources' regenerative capacities.
Zapewni to równowagę pomiędzy celem konkurencyjności pod względem finansowym a pragnieniem utrzymania i ochrony zdolności regeneracji naszych zasobów naturalnych.

We like to conserve our natural resources... ...not to mentionsave on our energy bills.
Chronimy zasoby naturalne, nie wspominając o oszczędzaniu na rachunkach.

If we really want to help the affected countries, we must support only financial projects that have a high degree of innovation and which consistently conserve the environment.
Jeśli naprawdę chcemy pomóc krajom dotkniętym kryzysem, musimy popierać wyłącznie projekty finansowe o wysokim stopniu innowacyjności, które konsekwentnie chronią środowisko.

The Basel II agreements regulate banking activity and, in particular, the own funds that banks have to conserve to ensure their solvency.
Porozumienia Bazylea II regulują działalność sektora bankowości, a zwłaszcza funduszy własnych, które banki muszą utrzymywać dla potrzeb zagwarantowania wypłacalności.

Because I really have to say, if we really want the best technical measure to conserve fishing stocks, it is not to be found in the common fisheries policy.
Muszę zauważyć, że jeśli naprawdę szukamy najlepszego środka technicznego do ochrony zasobów rybnych, nie znajdziemy go w ramach wspólnej polityki rybołówstwa.

In 2009, it adopted Resolution on the need to conserve fish stocks in the Atlantic Ocean and the North Sea.
W 2009 roku przyjął rezolucję, która dotyczyła konieczności ochrony zasobów rybnych w Oceanie Atlantyckim i Morzu Północnym.

Well, if it is anything like the CFP, where the regulations intended to conserve the fisheries have resulted in their near destruction, then heaven help us all.
Cóż, czy nie przypomina to trochę wspólnej polityki rybołówstwa, która miast zachować zasoby rybne doprowadziła niemal do ich całkowitego wytrzebienia, jeśli tak, to niech Bóg ma nas w swojej opiece.

The ban on the international trade in bluefin tuna will enable us to conserve our stocks of bluefin tuna, which are threatened by overfishing.
Zakaz międzynarodowego obrotu handlowego tuńczykiem błękitnopłetwym umożliwi nam ochronę naszych zasobów tego gatunku, który jest zagrożony przełowieniem.

The vast majority have highlighted the validity of the CITES in terms of helping to conserve species that are in danger of extinction.
Zdecydowana większość z państwa podkreślała ważne znaczenie konwencji CITES z punktu widzenia pomocy w ochronie gatunków zagrożonych wyginięciem.

It does not conserve fish, it does not help fishermen, and in fact many fishermen in my country think it would be best to get rid of it.
Nie chroni ona ryb, nie pomaga rybakom, a w rzeczywistości wielu rybaków w moim kraju uważa, że najlepiej byłoby się jej pozbyć.

Yes, we must conserve resources and promote sustainable fishing, but let us be careful not to stigmatise a profession that has long understood that its survival depends on its compliance with the rules.
To prawda, że musimy chronić zasoby i propagować zrównoważone połowy, ale uważajmy, aby nie piętnować tej profesji, o której od dawna wiadomo, że jej przetrwanie uwarunkowane jest przestrzeganiem przepisów.

As a result I would nevertheless like to hear from the President-in-Office how the Council proposes to influence Russia to conserve Lake Peipsi's fish stocks as Estonia is doing?
Dlatego chciałabym, aby urzędujący pan przewodniczący wypowiedział się, w jaki sposób Rada proponuje wpłynąć na Rosję, aby chroniła zasoby rybne jeziora Peipsi tak, jak robi to Estonia?

The European Union has set itself a whole range of praiseworthy aims in the Treaty of Lisbon: to conserve natural resources, to fight poverty and to work for democracy, the rule of law and human rights.
W Traktacie z Lizbony Unia Europejska wyznaczyła sobie liczne godne uznania cele: ochrony zasobów naturalnych, walki z ubóstwem oraz działania na rzecz demokracji, praworządności i praw człowieka.

It is therefore important to create plans to maintain and conserve fish stocks, seeking to reconcile the economic and social interests at stake with the preservation of the species, which is essential to the long-term maintenance of fishing opportunities.
Dlatego trzeba ustanawiać plany utrzymania i ochrony stad ryb, dążąc do pogodzenia interesów gospodarczych i społecznych z ochroną gatunku, która jest konieczna dla długoterminowego regulowania połowów.