Wielki słownik angielsko-polskired. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) sumienie; wyrzuty sumienia; sumienność; przekonania; świadomość;
pangs of conscience - wyrzuty sumienia;
prisoner of conscience - osoba więziona za przekonania, więzień sumienia;
have no conscience - nie mieć wyrzutów sumienia;
freedom of conscience - wolność sumienia/przekonań;
in all conscience - ze spokojnym sumieniem, z czystym sumieniem;
have a clear conscience - mieć czyste sumienie;
for conscience sake - dla spokoju sumienia, dla własnego spokoju;
have sth on one’s conscience - mieć coś na sumieniu;

Słownik angielsko-polski PARKCopyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C/U sumienie
clear ~ czyste sumienie: guilty ~ wyrzuty sumienia, nieczyste sumienie
have you got no ~? czy ty nie masz sumienia?
in all ~ z czystym sumieniem

Słownik angielsko-polski EXETERCopyright © http://www.kastor.strefa.pl.

sumienie, przekonanie
bad/guilty ~ nieczyste sumienie
in all/in good ~ z całym przekonaniem, z ręką na sercu
for ~ sake dla spokoju sumienia

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polskiAnna Słomczewska

sumienie n

Wojskowy słownik angielsko-polskiCopyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s sumienie

Uniwersalny słownik angielsko-polskiCopyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n sumienie
a guilty conscience - wyrzuty sumienia

Wordnet angielsko-polski

(motivation deriving logically from ethical or moral principles that govern a person's thoughts and actions)
sumienie
synonim: scruples
synonim: moral sense
synonim: sense of right and wrong

Słownik internautów

sumienie

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski2005, Krzysztof Czekierda

relig. sumienie

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polskiCopyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

sumienie
bad (guilty) conscience: nieczyste sumienie
burdened conscience: obciążone sumienie
call of conscience: głos sumienia
clear (good) conscience: czyste sumienie
conscience smitten (striken) : gnębiony wyrzutami sumienia
dictate of conscience: nakaz sumienia
freedom of conscience: swoboda sumienia, wolność sumienia
liberty of conscience: wolność sumienia
offence against freedom of conscience and religion: przestępstwo przeciwko wolności sumienia i wyznania
point of conscience: kwestia sumienia
prisoner of conscience: więzień sumienia
qualms of conscience: wyrzuty sumienia
to have qualms of conscience: mieć skrupuły
to have sth on one's conscience: mieć coś na swoim sumieniu

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

rel. sumienie
~, troubled - sumienie nieczyste

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

European conscience and totalitarianism (motions for resolutions tabled): see Minutes
Świadomość europejska a totalitaryzm (złożono projekty rezolucji): patrz protokół

statmt.org

And so in 1982, a Spanish company with an environmental conscience purchased the land.
W 1982 roku, hiszpańska firma z ekologicznym zacięciem, kupiła te tereny.

TED

In all conscience, and without hypocrisy, perhaps we should ask ourselves some questions.
Z pełną świadomością i bez hipokryzji powinniśmy chyba zadać sobie kilka pytań.

statmt.org

Please, Commissioner, search your conscience: resign, and Europe will thank you for it.
Panie Komisarzu! Niech się Pan zlituje i poda do dymisji, a Europa będzie Panu wdzięczna.

statmt.org

So all these things are uniquely human, and they all add up to our idea of conscience.
Wszystkie te cechy są jak najbardziej ludzkie i składają się na to co nazywamy świadomością.

TED

They are the leftwing conscience of the Labour party that I want.

www.guardian.co.uk

He earns a good living, but obviously he has a social conscience and I think he is sincere.

www.guardian.co.uk

The regime is still holding over 2,100 prisoners of conscience - many serving ridiculously lengthy prison sentences.

www.guardian.co.uk

A murderer's guilty conscience gets the better of him, driving him to confess his crime.

www.guardian.co.uk

But at the very least, your team will have a conscience.
Ale w końcu twoja drużyna będzie miała rozsądnego członka.

But what are we going to do about my conscience?
lecz co na to moje sumienie?

Are you the only ones who can have a political conscience?
A co, tylko wy możecie mieć polityczną świadomość?

And man will no longer have problems with his conscience.
A ludziom nie będzie już ciążyć sumienie.

We're here to help you with a problem of conscience.
Jesteśmy tu, by ci pomóc z twoim sumieniem.

Then you can go on your way and my conscience will be clear.
Potem pójdziesz w swoją stronę, a moje sumienie będzie spokojne.

I know from experience how a clear conscience can help.
Wiem z doświadczenia jaką pomocą jest spokój, wynikający z czystego sumienia.

I do seem to be having problems with my conscience.
Wydaję się mieć problemy z moim sumieniem.

At my age a good death is better than a bad conscience.
W moim wieku dobra śmierć jest lepsza niż nieczyste sumienie.

I wouldn't want them on my conscience for the rest of the day.
I sumienie by mi nie pozwoliło odpoczywać przez resztę dnia.

And I want them to have a conscience about it.
I chciałabym, żeby mieli tego świadomość.

Are we near to our conscience, or far from it?
Jesteśmy blisko naszego sumienia, czy daleko od niego?

Very few guys could actually live with that on their conscience.
Niewielu ludzi mogłoby właściwie żyć z czymś takim na sumieniu.

Or let the blood of thousands be on your conscience.
Albo będzie mieli krew tysięcy na sumieniach.

I can't die with all those lives on my conscience!
Nie mogę umrzeć, mając te wszystkie życia na sumieniu.

I ask for nothing in return but that you vote your conscience.
Nie prosze o nic w zamian to zalezy od twojego sumienia.

It seems to me your conscience has killed more people than I have.
Zdaje się, że twoje sumienie zabiło więcej ludzi niż ja.

How much is it worth to have a clear conscience?
Ile jest warte czyste sumienie?

How can you work the streets with such a conscience?
Jak sobie radzisz w tym fachu z takim sumieniem?

My conscience tells me everything I feel for you is wrong.
Moja świadomość podpowiada mi, że to co do ciebie czuję, jest złe.

And believe me, you don't want that on your conscience.
Uwierz mi, że nie chcesz mieć tego na sumieniu.

Some people might say the result of a guilty conscience.
Niektórzy mogą powiedzieć że to rezultat poczucia winy

Do you want me to have a guilty conscience again?
Chcesz żebym znowu poczuła się winna?

I'd like to go to my Lord with a clear conscience.
Chciałbym pójść do Pana z czystym sumieniem.

Nothing like getting caught to help one grow a conscience.
Nie ma to jak zostać złapanym, by pomóc sobie wyhodować sumienie.

How's this: I began the case with a clear conscience.
Powiedzmy, že... podejmowałem się tej sprawy z czystym sumieniem.

I already got a guilty conscience. Might as well have the money too.
Już mam nieczyste, więc mogę też mieć pieniądze.

I made no commitment to you or to them, only to my conscience.
Nie zobowiązywałem się wobec pana, ani wobec nich, tylko wobec mojego sumienia.

Everyone has the right to freedom of religion, conscience and thought.
Każdy ma prawo do wolności wyznania, sumienia i myśli.

The retreat was exactly what I needed to clear my conscience.
Rekolekcje były dokładnie takie jakich potrzebowałam by oczyścić sumienie

Yes, he was the first voice of conscience against an empire.
Tak, był pierwszym głosem sumienia przeciwko imperium.

I'm not the one who should be examining my conscience.
Nie ja jeden powinienem zrobić rachunek sumienia.

Thus, I could not in good conscience support such a report, which explains my vote on the subject.
Nie mogę zatem z czystym sumieniem poprzeć takiego sprawozdania, co wyjaśnia moje głosowanie w tej kwestii.

I don't need a lecture on conscience from you, of all people.
Nie potrzebuję, żeby ktoś taki jak ty mówił mi o sumieniu.

But if that young man's in trouble, we wouldn't want it on our conscience.
Jeśli istnieje choćby przypuszczenie, że ma kłopoty, nie chciałbym mieć tego na swoim sumieniu.

So without a conscience, there's nothing to stop you from killing someone.
Więc bez sumienia, nic nie może cię powstrzymać przed zabiciem kogoś.

I could help you work on that conscience of yours.
Mógłbym pomóc ci z wypracowaniem tego twojego sumienia.

Not everybody is so lucky to have a clean conscience.
Nie każdy ma tak czyste sumienie jak ty.

I will always have the death of mary kelly on my conscience.
Już zawsze będę miał śmierć Mary Kelly na sumieniu.

What matters is to be able to live with a guilty conscience.
Liczy się to, by móc żyć z wyrzutami sumienia.

They say you've got that sailor on your conscience too.
Mówią, że tego marynarza też masz na sumieniu.

I wouldn't want it on my conscience if something unfortunate was to happen.
Nie chciałbym mieć tego na sumieniu, gdyby stało się coś nieszczęśliwego.

We do know that kind of obsession won't come from conscience.
Ale wiemy na pewno, jakie natręctwo nie zrodzi się z sumienia.

He's a king, and kings have a lot on their conscience.
Jest królem. Królowie mają wiele na sumieniu.

So if I get kicked off the team it'll be on your conscience.
Więc jeśli wylecę z drużyny będziesz mnie miała na sumieniu.

Colleagues, listen to your conscience and vote against this budget.
Drodzy państwo, posłuchajcie głosu sumienia i głosujcie przeciwko temu budżetowi.

And those with a conscience are the worst, like Lucas.
A ci z sumieniem, jak Lucas, są najgorsi.

Athletes should not have to pay the price even if they are also citizens who can and must act in good conscience.
Nawet jeżeli sportowcy są również obywatelami, którzy mogą i muszą działać w dobrej wierze, to nie powinni płacić za to ceny.

If not, your conscience and this Chamber will hold you to account.
Jeżeli nie, to Pani sumienie i ten Parlament rozliczą Panią z tego.

In such a case I would appeal rather to the parents' conscience and discretion.
W tego typu przypadkach liczyłabym raczej na sumienie i rozsądek rodziców.