Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) zamieszanie, nieład; pomylenie, dezorientacja; zamęt, chaos, nieporządek; zażenowanie, zakłopotanie, konsternacja; nieporozumienie, pomyłka; bezład, dezorganizacja, rozstrój, anarchia; mętlik;
to avoid confusion - żeby uniknąć pomyłki, aby uniknąć nieporozumień;
create confusion - wywołać zamęt, wprowadzać zamieszanie;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U zakłopotanie, zmieszanie, zażenowanie, niepewność
(mix-up) pomyłka, pomieszanie, zagmatwanie, chaos

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

zamieszanie, pomyłka, chaos, bałagan, dezorientacja

Nowoczesny słownik angielsko-polski

bałamuctwo

konfuzja

Babel

plątanina

mętlik

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

pomylenie n

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

stan splątania, stan dezorientacji

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s zamieszanie, nieporządek
zmieszanie, zażenowanie

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n zamieszanie, chaos, zamęt, nieporządek
zmieszanie, zażenowanie

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

NIEŁAD

CHAOS

CHAOTYCZNOŚĆ

BEZŁAD

DEZORGANIZACJA

POGMATWANIE

ROZSTRÓJ

DEZORIENTACJA

DEZORIENTOWANIE

ANARCHIA

ANARCHIZM

POMIESZANIE

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

pomyłka
chaos
zagubienie

Wordnet angielsko-polski

(disorder resulting from a failure to behave predictably
"the army retreated in confusion")
zamieszanie, zamęt

Słownik internautów

chaos, zamieszanie

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda


1. zamieszanie
pomieszanie

2. zażenowanie
zmieszanie

3. nieład
bezład
zamęt
rozgardiasz

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

kołowacizna

nieporządek

nieregularność

zakłopotanie

zamęt

zmieszanie

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

bezład; zamęt; zamieszanie; wprowadzanie w błąd
~, battle - zamęt bitewny, zamieszanie bitewne
~, combat - zamieszanie bitewne
~, communications - zakłócenia łączności
~, fighting - zamieszanie bitewne
~, general - zamęt ogólny, zamieszanie powszechne
~ in the enemy camp - zamieszanie w obozie nieprzyjaciela
~, indescribable - zamęt nieopisany, zamieszanie nieopisane
~, initial - zamieszanie początkowe
~, internal - zamęt wewnętrzny
~ of the enemy - wprowadzanie zamieszania w szeregach nieprzyjaciela
~, retreat - zamieszanie spowodowane odwrotem
~, war's - zamieszanie wojenne

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski


~, sample - lab. pomieszanie próbek
pomylenie próbek
~, suspected sample pomieszanie podejrzanych próbek

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

There is a constant risk of confusion between the political and humanitarian agendas.
Istnieje ciągły brak zgodności pomiędzy programami politycznymi i humanitarnymi.

statmt.org

But it's just one more confusion in this confusing week.

www.guardian.co.uk

The result is the significant confusion we are now seeing about what this policy means in practice.

www.guardian.co.uk

"Because the company has failed at the height of summer, the CAA is also putting in place arrangements to allow people to travel out on their holidays for the next 24 hours, to minimise confusion and protect passengers," it said in a statement.

www.guardian.co.uk

Mr Clegg's only consolation is that the Labour party rivals the Lib Dems for confusion on the fees issue.

www.guardian.co.uk

There still seems to be some confusion as to his real name.
Ale nie mamy pewności co do jego prawdziwego nazwiska.

I think there might be some confusion about our relationship.
Sądzę, że mogła zajść drobna pomyłka w kwestii naszych relacji.

Despite all this confusion, a car is trying to get through.
Co to za zamieszanie? Chodźmy. Jakiś samochód... próbuje przedrzeć się przez tłum.

There should not be any kind of confusion with these.
Nie powinno być żadnych niejasności w tej kwestii.

Well, there seems to be nothing but confusion around here this morning.
Wydaje się, że to nic, ale było zamieszanie dzisiaj rano.

Because any confusion that there seems to be has nothing to do with me.
Bo całe to zamieszanie nie ma nic wspólnego ze mną.

And you shouldn't have too much trouble getting away in the confusion.
I nie powinieneś mieć problemów z ucieczką w tym zamieszaniu.

You can do it, and you'd have no trouble getting away in the confusion.
Łatwo sobie z tym poradzisz. Z ulotnieniem się też nie powinieneś mieć problemów.

I have nothing to offer anybody but my own confusion.
Nie mam nic do zaoferowania prócz własnej niewiedzy.

I'm going to let my confusion go up in smoke.
Niech moje zakłopotanie uleci wraz z dymem.

The reaction from the outside world is one of confusion.
Reakcje świata zewnętrznego są zróżnicowane.

There will be confusion about who is responsible for what.
Trudno będzie się zorientować, kto za co jest odpowiedzialny.

That way, folks can deal with their confusion as it comes.
W ten sposób nie robi się ludziom mętlik w głowie.

This confusion could lead to problems in some national legislation.
Ta pomyłka mogłaby doprowadzić do problemów w ustawodawstwie krajowym.

I believe that, by doing this, we are only going to cause confusion about who is responsible for what.
Sądzę, że efektem naszego działania będzie jedynie niepewność, kto jest odpowiedzialny za jakie sprawy.

There is just one slight point of confusion for me.
Dla mnie jest tylko jedna drobna niejasność.

And to avoid any confusion, that is a command from your King.
I żeby było jasne: to rozkaz twojego króla.

It's possible one of them may have hit weapons release during the confusion.
W zamieszaniu jeden z nich mógł uderzyć w przycisk uwalniający pociski.

My mom thinks, with all the confusion, he didn't want to wait.
Mama uważa, że przez to zamieszanie, on nie chciał już czekać.

It's so horrible to see your own confusion and understand it.
To takie straszne widzieć w sobie to szaleństwo i rozumieć je!

Confusion on the ship is nothing to fear. It should be taken advantage of.
powinniśmy bać się zamieszania wręcz przeciwnie, wykorzystać je. wręcz przeciwnie, wykorzystać je.

I can handle your confusion with Rachel until you get over it.
Mogę znieść twoje zdezorientowanie w stosunku do Rachel dopóki ci nie przejdzie.

You're behaving as you should in order to create the necessary confusion.
Zachowujesz się tak,jak powinieneś, żeby spowodować niezbędną dezorientację.

I understand there's been some confusion and that you're agitated.
Rozumiem, że były pewne kłopoty i, że jesteś poruszony.

And if you're not really giving, unable to cope with the confusion.
A jeśli nie jesteś prawdziwie oddana, nie poradzisz sobie z chaosem.

The subject is too delicate to be voted on in a state of confusion.
Jest to zbyt delikatny temat, aby nad nim głosować w takim chaosie.

My second point is that we must be careful not to add confusion to uncertainty.
Moja druga uwaga dotyczy tego, że musimy uważać, aby nie dodać nieporozumienia do niepewności.

You cannot be everything to everybody and confusion of the mind is not a recipe for efficiency.
Nie można się zajmować wszystkimi i wszystkim, a wprowadzanie dezorientacji nie jest receptą na skuteczność działań.

And their confusion in this case will only lead to troubled waters.
I twoje zamieszanie w tę sprawę prowadzi cię na zdradliwe wody, widzę to.

Dear colleagues, what I said before may have caused some confusion.
Koleżanki i Koledzy! Moja poprzednia wypowiedź wywołała niejakie zamieszanie.

I think there is also some confusion in this respect between contact points and national representatives.
Uważam, że istnieją również niejasności w tym względzie, jeśli chodzi o punkty kontaktowe i krajowych przedstawicieli.

Obviously it is very difficult to speak with all this confusion; in any case I am finishing.
Oczywiście całe to zamieszanie bardzo utrudnia wypowiedzi; w każdym razie, już kończę.

There has been some kind of confusion between the secretariat, the President and the political groups.
Doszło do nieporozumień między sekretariatem, przewodniczącym i grupami politycznymi.

If there's one thing I can't stand, it's confusion, mental or physical.
Jeśli czegoś nie mogę znieść, to nieład, psychiczny i fizyczny.

It goes to show that even with the length and quality of this debate, there is still some confusion, in my mind at least.
Tak czy inaczej dochodzę do wniosku, że mimo długości i jakości tej debaty w tym względzie wciąż panuje pewien zamęt, w każdym razie w mojej głowie.

I personally will take full responsibility for this confusion with the pickup.
Biorę pełną odpowiedzialność za to nieporozumienie z półciężarówką.

In all the confusion, you kiss your ma, pass it over.
I w całym tym zamieszaniu, ty całujesz swoją mamę, podając to.

So you cannot expect me to remember all things... without confusion.
Więc nie możesz oczekiwać, abym pamiętał wszystko... bez żadnej pomysłki.

The translation may give rise to confusion in the different languages.
Tłumaczenie może spowodować zamieszanie w różnych językach.

The answer to the confusion and bewilderment of a lifetime.
Odpowiedź na zamęt i chaos życia.

Well, I had a fight with my girl. Any confusion?
Pokłóciłem się z dziewczyną. Jakieś zamieszanie?

There was a lot of confusion down there that night.
Było tam wiele zamieszania tamtej nocy.

There seems to be a great deal of confusion surrounding the statistics. I am really quite surprised.
Wydaje się, że statystyki powodują znaczne zamieszanie Naprawdę mnie to dziwi.

This is also due to the confusion brought about by the similarity between the two marks.
Jest to także wynik nieporozumień i pomyłek będących następstwem podobieństw pomiędzy tymi dwoma znakami.

I just know that it takes all my energyto try and fight the confusion.
Wiem tylko, że odbiera mi całą energię,żeby próbować zwalczyć to zmieszanie.

At present there is too much confusion regarding where citizens should go when they want to make a complaint.
Obecnie jest zbyt wiele zamieszania odnośnie do tego, gdzie powinni udać się obywatele, gdy chcą złożyć skargę.

Now, whatever happened, it's very clear that confusion was about that room.
Cokolwiek się stało, pewnym jest, że w tym pokoju miało miejsce spore zamieszanie.

This is not only causing confusion, but also playing into the hands of those who are abusing the system.
Nie tylko wywołuje to dezorientację, a także tworzy pole do nadużyć.

While the whole world lies in confusion like a naked whore!
Bo cały świat legł w zamęcie jak naga kurwa!

Why is there so much confusion at the gate?
Czemu jest tyle zamieszania przy bramie?