Wielki słownik angielsko-polskired. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) koncertowy;
concert performance - koncert, występ koncertowy;
concert performer - artysta(ka) koncertowy;
concert performer - artysta(ka) koncertowy;

(Verb) układać, ułożyć; porozumieć się, dojść do porozumienia; wspólnie zaplanować, zaaranżować, obmyślić;

(Noun) koncert; zgoda, porozumienie, zgodność, jednomyślność;
in concert (with) - wspólnie, w porozumieniu, we współpracy;
concert of praise - zgodny chór pochwał;
act in concert - działać zgodnie, działać jednomyślnie;
concert ticket - bilet na koncert;
benefit concert - koncert na rzecz; koncert na cele dobroczynne;
rock concert - koncert rockowy;
be in concert - dawać koncert;
be in concert - dawać koncert;

Słownik angielsko-polski PARKCopyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C koncert.~ cpds n~ goer osoba często chodząca na koncerty
~hall sala koncertowa

Słownik angielsko-polski EXETERCopyright © http://www.kastor.strefa.pl.

koncert
at ~ pitch gotowy do działania
in ~ with razem, wspólnie z

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polskiAnna Słomczewska

działać wspólnie

Wojskowy słownik angielsko-polskiCopyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s koncert
zgoda, porozumienie

Uniwersalny słownik angielsko-polskiCopyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n koncert
zgoda, porozumienie
in concert - dający koncert
concert hall - sala koncertowa
form. in concert with - we współpracy, we współdziałaniu z

ECTACO słownik angielsko-polskiSłowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ZGODA

JEDNOMYŚLNOŚĆ

UKŁADAĆ

POROZUMIEĆ SIĘ

Wordnet angielsko-polski

(a performance of music by players or singers not involving theatrical staging)
koncert

Słownik internautów

koncert

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski2005, Krzysztof Czekierda

muz. koncert

Otwarty słownik angielsko-polskiV.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

koncertowy

Słownik religii angielsko-polski

koncert m

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

muz. koncert
~ of military bands - koncert orkiestr wojskowych

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Once again, we have ascertained that Europe's strength lies in concerted action.
Po raz kolejny przekonaliśmy się, że siła Europy leży we wspólnych działaniach.

statmt.org

This is why we need a strategy and concerted action at a continental level.
Dlatego potrzebujemy strategii i wspólnych działań na poziomie kontynentalnym.

statmt.org

But, of course, sponsoring concert tours or athletes' travel costs does not.
Ale oczywiście sponsorowanie tras koncertowych czy kosztów podróży sportowców już nie.

statmt.org

It needs a far more concerted effort, as the potential is absolutely huge.
Konieczne są o wiele bardziej ujednolicone działania, ponieważ potencjał jest ogromny.

statmt.org

The EU and Member States have made a concerted effort to resolve the problem.
Państwa członkowskie i UE uczyniły wspólny wysiłek mający na celu rozwiązanie problemu.

statmt.org

Italian architect Manfredi Nicoletti designed a petal-shaped concert hall.

www.guardian.co.uk

From the outside, the building is a blandly antiseptic modern concert hall; backstage, it's more like a rundown underground carpark - albeit one withspectacularly highbrow graffiti on the walls.

www.guardian.co.uk

Along with traditional dance, song, food, wrestling, craft and archery, there is also the Naga chilli-eating championship, Miss Nagaland contest, a rock concert and a motor rally.

www.guardian.co.uk

A purposeful stride, bat and pad playing in concert defensively and some powerful drives.

www.guardian.co.uk

But I don't know how to put on a concert.
Ale ja nie wiem jak zorganizować koncert.

I'm going to ask her to turn at the concert.
Będę pytać jej obrócić się w koncercie.

I don't want to make you late for the concert.
Nie chcę, aby państwo spóźnili się na koncert.

Yeah, are you going to make it to the concert?
Może by iść na ten koncert?

We have not seen each other since that U2 concert.
Nie widzieliśmy się od koncertu U2.

Oh, yeah, I went to a concert with some friends last night.
Och, tak, poszedłem do koncertu z jakimiś przyjaciółmi zeszłej nocy,

So, after the concert, I finally gave him my phone number.
Po koncercie w końcu dałam mu numer.

Yeah, this all happened the day after he went to their concert!
Tak, wszystko się zaczęło dzień po koncercie!

So it must have been quite a night, you know, after the concert.
Więc, to musiała być całkiem udana noc, no wiesz, po koncercie.

Not at all. I'm always ready hours ahead of a concert.
Zawsze jestem gotowa na godziny przed koncertem.

What does a concert hall have to do with it?
Co oni robią w sali koncertowej?

Dad said she's coming over to watch a concert tonight.
Tata mówi, że przyjdzie wieczorem na koncert.

Your dad wants to know if he can take you to the concert.
Twój tato chce wiedzieć, czy może wziąć cię na koncert.

Then you'd go to a concert and it was standing room only.
A na koncertach nie było miejsc.

Well, it is a concert, so I do have to look hot.
Cóż, to jest koncert, więc muszę wyglądać świetnie.

I saw you in your truck the night before the concert.
Widziałam cię w twoim samochodzie, w noc przed koncertem.

So help me, God, we are going to that concert.
Ale z pomocą boską dostaniemy się na ten koncert

You went to the concert tonight to finish the job.
Poszedłeś dziś na koncert, żeby dokończyć sprawę.

She put this wonderful concert together for all of us.
Zorganizowała ten wspaniały koncert dla nas wszystkich.

If you can't make it, I'll have to go to the concert by myself.
Jeśli pani nie może, to sam będę musiał pójść na ten koncert.

Come to me! I must get tickets for the concert!
Chodź do mnie, muszę dostać bilety na ten koncert.

About a month ago, James and his band had a concert there.
Około miesiąc temu, James i jego grupa miała tam koncert.

Come on, let's go out for dinner or a concert.
Chodźmy gdzieś na kolację albo na koncert.

Jim, why was I supposed to put on this concert?
Jim, po co miałem zrobić ten koncert?

Sorry, I didn't mean to give you a concert there.
Sorry, nie chciałam ci tu dawać koncertu.

You, too, should come with me and sing in our concert.
Ty także powinnaś iść ze mną i zaśpiewać na naszym koncercie.

I said Amber would take care of you after the concert.
Mówiłem ci, że Amber da wam pieniądze po koncercie.

Yes, but do you have a legal permit for the concert?
Tak, ale czy ma pan legalne pozwolenie na ten koncert?

I've done that concert for 20 years and I won't miss it.
Daję ten koncert od 20 lat i nie będzie mi go brakować.

Indeed, let me just remind you: the Community was moving in concert with these events.
Chciałbym państwu tylko przypomnieć: Wspólnota podejmowała działania stosownie do rozwoju tych wypadków.

He's been very passionate in his support of this concert.
Był on bardzo oddany organizacji tego koncertu.

The theater manager said the concert was over at 2:00 this morning.
Dyrektor teatru powiedział, że koncert skończył się koło drugiej nad ranem.

And, as they say in the concert business, seating is limited.
Jak mawiają w branży koncertowej, Ilość miejsc ograniczona.

I can't believe you're taking that little witch to the concert.
Nie mogę uwierzyć, że bierzesz tą małą wiedźmę na koncert.

I was at the Stones concert when they killed that guy.
Byłam na koncercie Stonesów, kiedy zabito tego gościa.

I've practiced so long was just because of this concert!
Ćwiczyłam tak długo... tylko z powodu tego koncertu!

I'm not giving concert tickets to someone who'd use their son like this.
Nie dam biletów komuś, kto w ten sposób wykorzystuje własnego syna!

Remember those guys at the rock concert? Their idea with the rope?
Pamiętasz tych kolesi na tym koncercie i ich pomysł z liną?

On a free night, I went to a young musician's concert.
Pewnego wolnego wieczoru poszedłem na koncert młodych muzyków.

Dad's taking us to the park for drinks and a concert.
Tata zaprosił nas na drinki i koncert do parku.

I must ask you not to attend this concert, sir.
Zmuszony jestem prosić byś nie szedł na koncert, Panie.

A regime which fires on its own people has no place within the concert of nations.
Dla reżimu, który strzela do własnych obywateli, nie ma miejsca w społeczności międzynarodowej.

Man, I wish we didn't have tickets to this concert.
Zaluje ze nie mam dodatkowego biletu na ten koncert.

A whale of a concert, and an empty seat next to you.
Genialny koncert, a obok ciebie puste miejsce.

This will be the finest concert I have ever conducted.
To będzie najlepszy koncert, któremu kiedykolwiek przewodziłem.

Ladies and gentlemen, it takes two people to run a concert.
Panie i panowie. Potrzeba dwóch ludzi, aby poprowadzić koncert.

What better way than to go to a concert?
Czy jest lepszy sposób niż pójść na koncert?

I gave my first concert when I was your age.
Kiedy byłem w twoim wieku, dałem swój pierwszy koncert.

I got more electronics up there than a damn concert.
Mam więcej elektroniki tam na górze niż na przeklętym koncercie