Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) wynagrodzenie; odszkodowanie, rekompensata; wyrównanie, czynnik równoważący; przeciwwaga, forma zastępcza; biologia kompensacja;
pay sb compensation - wypłacić komuś odszkodowanie;
in compensation for - tytułem wyrównania, w zamian za;
award sb compensation - przyznać komuś odszkodowanie;
award sb compensation - przyznać komuś odszkodowanie;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U wynagrodzenie, odszkodowanie, rekompensata
to pay ~ płacić odszkodowanie
in ~ for the loss w ramach odszkodowania za poniesione straty
he didn't come but sent mea gift in ~nie przyszedł, lecz w zamian przysłał mi podarunek

Nowoczesny słownik angielsko-polski

wyrównawczy

Słownik morski angielsko-polski Iwona Kienzler

n
1. kompensacja
2. odszkodowanie, wyrównanie
wynagrodzenie

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

w ramach kompensaty, w ramach rekompensaty

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n rekompensata
odszkodowanie

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ODSZKODOWANIE

BONIFIKATA

Wordnet angielsko-polski


1. ( (psychiatry) a defense mechanism that conceals your undesirable shortcomings by exaggerating desirable behaviors)
kompensacja


2. (something (such as money) given or received as payment or reparation (as for a service or loss or injury) )
wyrównanie, kompensacja, kompensata: :

3. (something (such as money) given or received as payment or reparation (as for a service or loss or injury) )
zadośćuczynienie: :

Słownik internautów

kompensata, odszkodowanie, rekompensata

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

ekon. rekompensata
odszkodowanie
kompensacja

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

kompensacja, kompensata, odszkodowanie, rekompensata, zadośćuczynienie
claim for compensation: roszczenie o odszkodowanie
compensation damages: odszkodowanie rekompensacyjne
compensation for damages: kompensata szkody
compensation for the loss of contract: odstępne za stratę umowy
compensation of costs: zwrot kosztów
compensation for damage: kompensacja szkody
compensation for moral injury: zadośćuczynienie za krzywdę moralną
compensation of torts: kompensacja przewinień
compensation share certificate: kompensacyjne świadectwo udziałowe
compensation tax: podatek kompensacyjny
loss of employment compensation: odszkodowanie z powodu utraty pracy
loss of office compensation: odszkodowanie z powodu utraty siedziby
pecuniary compensation: zadośćuczynienie pieniężne
plea of compensation: zarzut potrącenia
right of (to) compensation: prawo do odszkodowania
to claim compensation: żądać odszkodowania
volume of compensation: rozmiar odszkodowania

Słownik audio-video Montevideo

wynagrodzenie, odszkodowanie, rekompensata, rozliczenie wzajemnych należności
potrącenia, kompensata, wyrównanie, równoważenie

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

rekompensata

wyrównanie

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

ek. odszkodowanie; rekompensata; fiz. kompensacja
~, compass - kompensacja busoli
~ for losses - rekompensata strat
~, material - rekompensata materialna

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

No compensation is available above 100 000 signatures (EUR 0.005 per signature).
Nie przewidziano rekompensaty powyżej 100 tysięcy podpisów (0,005 euro za podpis).

statmt.org

The international community must establish a suitable financial compensation scheme.
Wspólnota międzynarodowa powinna ustanowić odpowiedni system rekompensat finansowych.

statmt.org

Thirdly, the injured parties are entitled to rapid financial compensation.
Po trzecie, poszkodowane strony są uprawnione do doraźnej pomocy finansowej.

statmt.org

The rapporteur intends us to avoid an 'Americanised' compensation culture.
Celem sprawozdawcy jest uniknięcie przez nas amerykanizacji zwyczajów odszkodowawczych.

statmt.org

The damage is put at EUR 4.6 billion, so it is eligible for compensation.
Szkody te szacowane są na 4,6 mld euro, więc kwalifikują się do wynagrodzenia.

statmt.org

The six innocent men were, after all, later awarded compensation ranging from Â?840,000 to Â?1.

www.guardian.co.uk

5m (Â?42m) in penalties and compensation to settle a lawsuit brought by the US Securities and Exchange Commission.

www.guardian.co.uk

"Just to be clear about this, I was actually declined compensation over two years ago.

www.guardian.co.uk

Although unquestionably a treasure, it is not covered by treasure law which would give a British museum the automatic right to acquire it by paying compensation to the finder and land owner.

www.guardian.co.uk

But as compensation he did something he'd never done before.
Ale jako rekonpensatę zrobił coś czego nigdy nie robił.

I want to give you these as a kind of compensation.
Chcę ci to dać jako rodzaj rekompensaty.

Why don't you get the government to give me some compensation?
Dlaczego rząd nie wypłaci mi jakiegoś odszkodowania?

Its a compensation for the time you used with mom.
To rekompensata za ten cały czas kiedy byłeś z mamą.

For her, it does not really matter how much the compensation is.
Dla niej w zasadzie poziom wynagrodzenia jest bez znaczenia.

A good part of the compensation needed has, however, already been covered.
Duża część tej potrzebnej rekompensaty została jednak już pokryta.

After all these months, we still didn't get the promised compensation.
Po tych wszystkich miesiącach, nadal nie otrzymaliśmy obiecanego odszkodowania.

Last but not least, there needs to be compensation for the damage done.
Na koniec chcę powiedzieć, że trzeba zrekompensować wyrządzone straty.

When it comes to economic compensation, those responsible must pay, certainly not everyone else.
Jeżeli chodzi o rekompensaty to zapłacić powinni ci, którzy za to odpowiadają, na pewno nikt inny.

All these awards and compensation are really a means to an end.
Te wszystkie nagrody i odszkodowania to naprawdę środek do celu.

So first the service and then compensation for delayed services.
A więc najpierw usługa, a następnie rekompensata za usługi spóźnione.

Claims for compensation could be made during this window of opportunity.
W ciągu tych przysłowiowych pięciu minut można składać roszczenia o odszkodowanie.

I wired compensation for the test job to your account.
Przelałem odszkodowanie za próbne zlecenie na wasze konto.

After the losses in our economy we need fair compensation.
Po stratach w naszej gospodarce potrzebujemy uczciwej rekompensaty.

What compensation can you make for opening a pit between me and my son?
A co z przepaścią, która powstała między mną i moim synem?

That is why we will have to find the right level of financial and technological compensation.
Właśnie z tego względu będziemy musieli wypracować odpowiedni poziom odszkodowania finansowego i technologicznego.

It says you were dismissed after an argument over compensation?
Tu jest napisane,że został pan zwolniony po kłótni o wynagrodzenie?

Why should it only be the airlines that receive compensation?
Dlaczego tylko linie lotnicze mają otrzymać odszkodowania?

Don't worry about that, but the eye candy is compensation.
Nie martw się tym, Ale przyjemności dla oka są rekompensatą.

Here is a slave from his palace, compensation for my efforts.
Oto niewolnica z jego pałacu. Nagroda za moje wysiłki.

Why ever should an ordinary court not decide on compensation in cases of doubt?
Z jakich względów zwykły sąd nie może rozstrzygać kwestii odszkodowania w przypadkach wątpliwych?

I also sometimes have to remind some farmers that this compensation has already taken place.
Muszę także niekiedy przypominać niektórym rolnikom, że rekompensaty te już zostały udzielone.

The only compensation is the thrill of anticipating our next meeting.
Jedyną rekompensatą jest wyczekiwanie na nasze następne spotkanie.

I mean,employees get a chance at getting their compensation.
Pracownicy dostaną szansę na otrzymanie odszkodowań.

I voted for Amendment 29, where it states that compensation must be according to national law.
Głosowałem za poprawką 29, gdzie mówi się, że odszkodowanie musi być zgodne z prawem krajowym.

Rules on compensation for delays to international rail services are not enough.
Przepisy dotyczące odszkodowań za opóźnienia w międzynarodowych usługach transportu kolejowego to za mało.

For example, will business people who missed important appointments receive compensation?
Na przykład, czy biznesmeni, którzy nie dotarli na ważne spotkania, otrzymają odszkodowanie?

Is that supposed to be some sort of compensation?
Czy to rzekomo miał być pewien rodzaj bonifikaty?

The situation now is that there's no way I can get compensation
Obecna sytuacja jest taka, że nie ma sposobu by otrzymać odszkodowanie.

We agree that measures must be taken to ensure full compensation of those victims.
Zgadzamy się, że konieczne jest podjęcie działań, służących zapewnianiu pełnej rekompensaty dla tych poszkodowanych.

Women and men who voluntarily make the decision to care for sick family members should receive financial compensation.
Kobiety i mężczyźni, którzy dobrowolnie podejmują decyzję dotyczącą opieki nad chorymi członkami rodzin, powinni otrzymywać rekompensatę finansową.

The international community must establish a suitable financial compensation scheme.
Wspólnota międzynarodowa powinna ustanowić odpowiedni system rekompensat finansowych.

The compensation that will be paid to the families is said to be lower than the market price of the land.
Rekompensata, jaka zostanie wypłacona tym rodzinom, ma być niższa niż cena rynkowa tych ziem.

We need not talk about compensation just yet, the airlines themselves said, but if it had lasted longer, that would have been necessary.
Jeszcze nie jesteśmy zmuszeni rozważać pomocy pieniężnej - jak same stwierdziły linie lotnicze - lecz w przypadku dłuższej przerwy byłoby to konieczne.

Since it is my site, is perhaps some compensation just and reasonable.
Ponieważ to mój teren, mogę dostać odszkodowanie, sprawiedliwe i rozsądne.

I should get a little extra compensation for the accident,
Powinienem dostać małe dodatkowe wynagrodzenie za wypadek,

I hope that these compensation schemes will be introduced also for other transport means.
Mam nadzieję, że te systemy odszkodowawcze zostaną wprowadzone także w przypadku innych środków transportu.

Both these measures will facilitate further legal steps against abuse, including those leading to compensation.
Oba środki ułatwią dalsze kroki prawne przeciwko nadużyciom, również służące uzyskaniu odszkodowania.

If this is not possible, they need to be granted a fair compensation that allows them to buy a similar property.
Skoro nie jest to możliwe, należy przyznać im godziwe odszkodowania, które pozwolą im na zakup podobnych nieruchomości.

If that happened, it would be necessary to propose certain forms of compensation to farmers.
W takim razie należy zaproponować rolnikom pewne rekompensaty.

Europe must therefore unite in support of proper compensation measures.
Dlatego Europa musi się zjednoczyć celem wsparcia właściwych środków rekompensaty.

They say blindmen become very attentive by way of compensation.
Podobno ślepcy w rekompensatę stają się bardzo uważni.

In my country, consumers do not receive any compensation if they repay credit early.
W moim kraju, konsumenci nie otrzymują żadnej rekompensaty w przypadku przedterminowej spłaty kredytu.

The victims do not receive appropriate assistance, shelter or compensation.
Ofiary nie otrzymują odpowiedniej pomocy, ochrony i odszkodowań.

Will a dealer, a company, that had to wait for replacement parts receive compensation?
Czy dealer, firma, która musiała czekać na części zamienne otrzyma odszkodowanie?

How many people could apply for compensation due to delays in proceedings?
Jak wiele osób może żądać odszkodowania w związku z przewlekłością procedur?

I offer my fees for killing to the girl as compensation if they help
Ofiarowuję moje honoraria przez zabić do dziewczynki jak kompensacja jeśli pomagają

I believe a little compensation is in order.
Wierzę, że mała rekompensata będzie na miejscu.

Things will change when I get my compensation.
Wszystko się zmieni kiedy dostanę moją rekompensatę.

The industry is being paid huge amounts in compensation and we are getting very little in return.
Przemysł otrzymuje olbrzymie kwoty w postaci rekompensat, a w zamian otrzymujemy bardzo niewiele.