Wielki słownik angielsko-polskired. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) medycyna zaraźliwy, zakaźny; dający się przekazać, wyrazić słowami; możliwy do wyrażenia lub zrozumienia, zrozumiały, wyrażalny, pojmowalny; rozmowny;
communicable disease - medycyna choroba zakaźna;

Słownik angielsko-polski PARKCopyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj komunikatywny, zrozumiały
(of disease) zaraźliwy

Słownik angielsko-polski EXETERCopyright © http://www.kastor.strefa.pl.

dający się wyrazić

Nowoczesny słownik angielsko-polski

udzielający się innym

zrozumiały

łatwy do pojęcia

Słownik medyczny angielsko-polskiIwona Kienzler

zaraźliwy adj., udzielający się adj

Wielki słownik medyczny angielsko-polski2011 r., Anna Słomczewska

zaraźliwy, udzielający się

ECTACO słownik angielsko-polskiSłowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ZARAŹLIWY

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

To communicable diseases, it might be health clinics or mosquito nets.
Dla chorób zakaźnych mogą to być lokalne przychodnie lub moskitiery.

TED

In eight short years, non-communicable diseases will become the leading causes of death in Africa.
W osiem lat, choroby niezakaźne staną się główną przyczyną śmierci w Afryce.

TED

Their fitness for creating pandemics we are unaware of, but we are ripe for zoonotic-borne, emerging communicable diseases.
nie znamy ich zdolności tworzenia pandemii, ale jestesmy przygotowani na choroby zakazne przenoszone przez zwierzeta.

TED

Likewise in communicable diseases.
Tak samo w przypadku chorób zakaźnych.

TED

EU position and commitment in advance of the UN high-level meeting on the prevention and control of non-communicable diseases (
Stanowisko i zobowiązania UE przed posiedzeniem wysokiego szczebla ONZ w sprawie zapobiegania chorobom niezakaźnym i ich kontroli (

statmt.org

The lieutenant feels there is still the possibility of a communicable infection.
Porucznik uważa, że ciągle istnieje możliwość infekcji zakaźnej...

To communicable diseases, it might be health clinics ormosquito nets.
Dla chorób zakaźnych mogą to być lokalne przychodnie lubmoskitiery.

These practices should apply, in particular, to young animals which are brought together from different breeders and thus increase the risk of communicable diseases.
Praktyki te powinny mieć zastosowanie zwłaszcza do młodych zwierząt, które zbierane są od różnych hodowców, przez co wzrasta ryzyko wystąpienia chorób zakaźnych.

The Commission is right to say that there are new and re-emerging threats to health, such as communicable diseases.
Komisja ma rację, twierdząc, że wciąż pojawiają się nowe zagrożenia dla zdrowia, inne z kolei powracają, jak na przykład choroby zakaźne.

There is a Commission Decision on the early warning and response system for the prevention and control of communicable diseases.
Jest decyzja Komisji w sprawie systemu wczesnego ostrzegania i reagowania w odniesieniu do zapobiegania i kontroli chorób zakaźnych.

The shortage of clean water, which will begin to be felt in the coming days, will promote the spread of communicable diseases, especially in western Darfur.
Brak zdrowej wody, który może dać się odczuć już w najbliższych dniach, rozszerzy choroby zakaźne, szczególnie w Zachodnim Darfurze.

EU legislation on communicable disease obliges Member States to report on such outbreaks and on the measures they propose to take to mitigate them.
Prawodawstwo UE dotyczące chorób zaraźliwych zobowiązuje państwa członkowskie do informowania o takich ogniskach choroby oraz proponowanych działaniach w celu ich ograniczenia.

There is also, in terms of public health and communicable diseases, a major factor: the global fund on AIDS, malaria and tuberculosis, where, again, the Central Asian countries are eligible.
Istnieje także, w zakresie zdrowia publicznego i chorób zakaźnych, szczególny czynnik: Globalny Fundusz na rzecz Walki z AIDS, Gruźlicą i Malarią, do którego kwalifikują się kraje Azji Środkowej.

The Commission has called daily meetings of the Communicable Disease Network of Member States and of the EU Health Security Committee since Saturday 25 April.
Od soboty 25 kwietnia Komisja zwołuje codzienne posiedzenia sieci chorób zaraźliwych państw członkowskich oraz Komitetu ds. Bezpieczeństwa Zdrowia UE.