Wielki słownik angielsko-polskired. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) reklama telewizyjna, spot reklamowy w TV; komiwojażer;

(Adjective) handlowy; rynkowy; dochodowy; na skalę przemysłową; komercjalny; komercyjny; prowadzący działalność kupiecką;
commercial correspondence - korespondencja handlowa;
commercial name - nazwa handlowa;
commercial crisis - biznes kryzys handlowy;
commercial enterprise - biznes przedsiębiorstwo handlowe;
commercial terms - biznes warunki handlowe;
commercial terms - biznes warunki handlowe;

Słownik angielsko-polski PARKCopyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C (colloq, TV advertisement) reklama
~ break przerwa reklamowa.adj handlowy, komercyjny, ekonomiczny
a ~ success sukces komercyjny
~ traveller agent handlowy
~ vehicle samochód dostawczy

Słownik angielsko-polski EXETERCopyright © http://www.kastor.strefa.pl.

handlowy, komercyjny
reklama (w radio, TV)

Słownik finansowy angielsko-polskiIwona Kienzler, 2010r


1. handlowy, komercyjny
2. dochodowy~ account rachunek bankowy podmiotu gospodarczego~ accounts of the producer księgowość handlowa producenta~ activity działalność handlowa~ bank bank handlowy~ contract umowa handlowa~ credit kredyt handlowy~ credit assurance ubezpieczenie kredytów towarowych~ discount dyskonto handloweCommercial General Liability Insurance (CGL) ubezpieczenie ryzyka związanego z prowadzeniem firmy~ insurance ubezpieczenie komercyjne~ mortgage komercyjne kredyty hipoteczne~ rates kursy rynkowe~ risk ryzyko handlowe

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polskiIwona Kienzler, 2010r

adj.
1. handlowy, komercyjny, rynkowy
2. dochodowycommercial activity działalność handlowacommercial agent agent handlowycommercial arrears zaległości sektora bankowego commercial bank bank handlowycommercial bank assets aktywa banku komercyjnego commercial bank capital accounts rachunki kapitałowe banku komercyjnego commercial bank loans pożyczki banków komercyjnych commercial bill weksel bankowy commercial books księgi handlowe commercial cause sprawa handlowa commercial centre centrum handlowecommercial circles koła handlowecommercial city miasto handlowe commercial code kodeks handlowycommercial contract umowa handlowacommercial correspondence korespondencja handlowacommercial credit kredyt handlowycommercial crisis kryzys handlowycommercial counsellor radca handlowy commercial documents dokumenty handlowecommercial draft trata handlowacommercial enquiry informacja handlowacommercial hub centrum handlowecommercial inquiry informacja handlowacommercial law prawo handlowe commercial legislation ustawodawstwo handlowe commercial mark marka handlowacommercial matter sprawa handlowacommercial papers dłużne papiery wartościowe commercial relations stosunki handlowecommercial risk ryzyko handlowecommercial term termin handlowycommercial transaction transakcja handlowacommercial treaty traktat handlowycommercial undertaking przedsięwzięciecommercial value wartość handlowacommercial vehicle samochód dostawczy

Słownik polityki i dyplomacji angielsko-polski

merkantylny

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polskiAnna Słomczewska

reklama f

Wojskowy słownik angielsko-polskiCopyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

adj handlowy, reklamowy
s reklama telewizyjna (radiowa)

ECTACO słownik angielsko-polskiSłowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

EKONOMICZNY

Wordnet angielsko-polski


1. (connected with or engaged in or sponsored by or used in commerce or commercial enterprises
"commercial trucker"
"commercial TV"
"commercial diamonds")
komercyjny, merkantylny, komercjalny


2. (of the kind or quality used in commerce
average or inferior
"commercial grade of beef"
"commercial oxalic acid")
komercyjny, komercjalny, merkantylny: : synonim: commercial-grade

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski2005, Krzysztof Czekierda

adj. handlowy

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polskiCopyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

handlowy
commercial attach?: attach? handlowy
Commercial Code: kodeks handlowy
commercial company (partnership) : spółka handlowa
commercial enterprise: przedsiębiorstwo handlowe
commercial guilt: wina komercyjna
commercial integrity: dobry obyczaj kupiecki
commercial law: prawo handlowe
commercial register: rejestr handlowy
commercial representation: prokura
commercial representative: prokurent, pełnomocnik handlowy
commercial transaction: czynność handlowa
commercial treaty: umowa handlowa
entry of a partnership in the commercial register: wpis spółki do rejestru handlowego
to revoke an appointment of the commercial representative: odwołać prokurę

Słownik audio-video Montevideo

reklama radiowa, telewizyjna lub kinowa
program komercyjny/komercjalny
komercyjny, handlowy, kupiecki
rynkowy

Otwarty słownik angielsko-polskiV.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

handel

komercyjny

ogłoszenie

reklama

Słownik terminów Unii Europejskiej angielsko-polski

handlowy

Słownik dla poszukujących pracy angielsko-polskiKrzysztof Czekierda

adj. handlowy

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

adj. handlowy

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

And already, commercial oyster larvae are dying at large scales in some places.
Już teraz larwy małż, tych które jemy, wymierają. ~~~ tych które jemy, wymierają.

TED

The EU and Taiwan maintain economic and commercial relations on a large scale.
Między UE a Tajwanem utrzymywane są na dużą skalę stosunki gospodarczo-handlowe.

statmt.org

To succeed, a new business needs a sound commercial strategy and secure financing.
Kodeks spółek handlowych wymienia wszystkie możliwe formy prawne spółek w Polsce:

europa.eu

Here's another American design that came out of Los Alamos, and is now commercial.
Tutaj kolejny, który powstał w Los Alamos i jest obecnie dostępny w sprzedaży.

TED

Commercial vehicles are on the road every day and they travel huge distances.
Pojazdy dostawcze codziennie wyjeżdżają na drogi i przemierzają duże odległości.

statmt.org

Barclays's performance was helped by a 32% fall in the bank's impairment charges for loans which have not been repaid on time, to Â?3bn, although charges continued to rise in Spain, where the bank suffered a Â?553m loss on commercial property.

www.guardian.co.uk

"This decision is the latest example of the BBC falling under the spell of celebrity and being hijacked for the promotion of an already successful commercial product," said Harrison.

www.guardian.co.uk

In an internal email to staff today, Peter Phippen, managing director of BBC Magazines, said that management hoped to have found a commercial partner for the business by the end of March, but warned that the process may take longer.

www.guardian.co.uk

Children's classics such as Listen With Mother could return to the airwaves under a proposed and unprecedented tie-up between commercial radio and the BBC.

www.guardian.co.uk

It's not even a commercial so why should I pay more?
To nawet nie jest reklama, dlaczego mam zapłacić więcej?

I need to get somebody commercial. Something that will work every night.
Potrzebuję kogoś kto będzie się dobrze sprzedawał I to co wieczór...

We cannot use the same approach here as for commercial services.
Nie możemy tu zastosować tego samego podejścia co dla usług komercyjnych.

That's why I said that this is a commercial break.
Dlatego powiedziałem, że to będzie przerwa nareklamy.

He was going to do a commercial for me, Grace.
Miał zrobić dla mnie reklamę, Grace.

We were supposed to meet for coffee, but I got a commercial.
Mieliśmy spotkać się na kawę, ale dostałam fuchę w reklamie.

They have run a commercial business and making a profit.
Prowadzili komercyjny biznes i zarabiali na tym.

My brother and I die when that commercial comes on.
Razem z bratem umieramy ze śmiechu, jak leci ta reklama.

Some of those problems have to be commercial decisions taken by the companies involved.
Niektóre z nich wymagają podjęcia decyzji handlowych przez zaangażowane spółki.

Um, I had a very good time doing your little commercial.
Super. Um, świetnie się bawiłem robiąc tę małą reklamę. W porządku.

There is only one way to get the commercial vehicles market going again.
Istnieje tylko jeden sposób na ponowne rozruszanie rynku samochodów dostawczych.

Europe must also do everything it can to create a fair commercial environment.
Europa musi także uczynić, co w jej mocy, by stworzyć sprawiedliwe środowisko handlowe.

It has a commercial half, the other side's personal wealth.
Ma część komercyjną, inna zajmuje się osobistym bogactwem.

Mom said we could stay up till the next commercial.
Mama powiedziała, że możemy zostać do następnych reklam.

He and i worked together on a commercial in austria.
On i ja pracowaliśmy razem przy reklamie w Austrii.

European citizens should not have to pay the price for commercial and political games.
Europejscy obywatele nie powinni płacić za gry handlowe i polityczne.

What happened to the 30 grand from that beer commercial?
Co się stało z 30 kaflami za reklamę piwa?

It must be possible to purchase all parts in the commercial market.
Musi być możliwe nabyć wszystkie części w komercyjnych sklepach.

It is quite true that we also need commercial channels.
Prawdą jest, że potrzebne są nam także stacje komercyjne.

As you know, investment is a new frontier for the common commercial policy.
Jak wiadomo, inwestycje są nowym frontem wspólnej polityki handlowej.

Anything is possible if you just believe. He ended up filming a commercial.
Wszystko jest możliwe, jeśli się w to tylko wierzy. Dostał rolę w reklamówce.

Or is it perhaps commercial considerations that stop us from doing this?
A może powstrzymują nas przed tym względy handlowe?

This will represent a real revolution in the field of commercial policy.
Będzie to prawdziwa rewolucja w dziedzinie polityki handlowej.

Healthcare should never be treated as a commercial market service.
Opieka zdrowotna nigdy nie powinna być traktowana jako komercyjna usługa rynkowa.

What they cannot do is take commercial gain from the results of that hunt.
Nie będą oni mogli jednak czerpać korzyści majątkowych z produktów pozyskanych w rezultacie tych polowań.

In fact, some of the big traditional commercial banks were not responsible for the crisis.
W rzeczywistości, niektóre spośród wielkich tradycyjnych komercyjnych banków nie ponoszą odpowiedzialności za ten kryzys.

I once had a boyfriend who was a commercial pilot.
Miałam raz chłopaka, który był pilotem.

However, we disagree with the idea of using an approach identical to commercial policy.
Jesteśmy jednak przeciwni koncepcji stosowania podejścia komercyjnego.

It is a policy under which oil and commercial contracts are more important than principles.
Jest to polityka, w której ropa i umowy handlowe są ważniejsze niż zasady.

Hungary is in a particularly difficult position as it only has foreign commercial banks.
Węgry są w szczególnie trudnym położeniu, ponieważ funkcjonują w nich tylko zagraniczne banki komercyjne.

On the other hand, commercial broadcasters required to provide a public service also play an important role.
Z drugiej strony istotną rolę odgrywają nadawcy komercyjni zobowiązani do świadczenia usług publicznych.

They shot a deodorant commercial at my house last week.
W zeszłym tygodniu kręcili u mnie w domu reklamę dezodorantu.

And was it in fact a commercial airliner at all?
I czy w istocie był to komercyjny samolot linii lotniczych?

I'm glad we don't have that commercial nonsense at home.
Cieszę się, że nie mamy tych komercyjnych bzdur w domu.

It makes no sense why come here to shoot commercial, huh?
Dlaczego przyjechali właśnie tutaj, żeby kręcić reklamę?

Everybody in Washington knows that you are not a commercial attache.
Wszyscy w Waszyngtonie wiedzą, że nie jesteś attaché handlowym.

Got killed by a lava monster before the first commercial.
Zabił mnie potwór z lawy jeszcze przed pierwszymi reklamami.

Would you stay if I did your brother's commercial?
Zostaniesz, jeśli zgodzę się na reklamę dla twojego brata?

Even my Mustang commercial had more of me in it than this does.
Nawet moja reklama Mustanga miała więcej mnie, niż to.

Public health, the environment and biodiversity are more important to us than commercial profits.
Zdrowie publiczne, środowisko naturalne i różnorodność biologiczna są ważniejsze niż zysk z handlu.

It covers all areas, in other words both civil and commercial matters.
Obejmuje ona wszystkie obszary, to znaczy sprawy cywilne i handlowe.

However, who determines whether the files we hold are of a commercial nature or not?
Kto jednak będzie stwierdzał, czy posiadane przez nas pliki są przeznaczone na handel, czy też nie?

I would also like to emphasise that there is no conflict between cultural and commercial use.
Chciałbym podkreślić, że nie ma sprzeczności między wykorzystaniem częstotliwości dla celów kulturalnych i komercyjnych.

And to think this all started from a Vicks commercial.
I pomyśleć, że wszystko zaczęło się od reklamy Vicksa.

Thus, we find ourselves once more in the area of unfair commercial practices.
Dlatego po raz kolejny wkraczamy tu w obszar nieuczciwych praktyk handlowych.

We must invest in energy efficiency for economic, commercial, environmental and social reasons.
Musimy zainwestować w efektywność energetyczną, ze względów gospodarczych, handlowych, środowiskowych i społecznych.

I'm going to audition for this commercial, and get it, by God.
Idę na casting do tej reklamy, i dostanę tę rolę.

Do you think Chaing will let us use this in the commercial?
Myślisz, że Chaing pozwoli nam jej użyć w reklamówce?

The information must be clearly distinguished from commercial advice or advertising.
Informacje te muszą być wyraźnie oddzielone od porad o charakterze komercyjnym i reklamy.

Currently, light commercial vehicles make up around 12% of the fleet.
Obecnie stanowią około 12 % floty.