Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) biznes handel oraz usługi na rzecz handlu; biznes wymiana handlowa, obrót handlowy; styczność; obcowanie, stosunki towarzyskie; stosunek płciowy;
world commerce - handel światowy;
international commerce - biznes handel międzynarodowy;
tribunal of commerce - prawniczy sąd handlowy;
chamber of commerce - biznes izba handlowa;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U handel
Chamber of C~Izba Handlowa

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

handel

Nowoczesny słownik angielsko-polski

biznes

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

n handelchamber of commerce izba handlowainternational commerce handel międzynarodowyInternet commerce handel przez Internetworld commerce handel światowy

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

handel m

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s handel

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n handel

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

KUPIECTWO

STYCZNOŚĆ

STOSUNEK PŁCIOWY

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

handel
kupiectwo

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

handlowy

komercyjny

Słownik dla poszukujących pracy angielsko-polski Krzysztof Czekierda

ekon. handel

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

ek. handel
~, arms - handel bronią
~, maritime - handel morski

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

And she claimed to be the general manager of Red Cross at the Chamber of Commerce.
Twierdziła, że jest dyrektorem naczelnym Czerwonego Krzyża w Izbie Handlowej.

TED

This technology is regularly used by online banking sites and e-commerce websites.
Jest ona regularnie stosowana w witrynach banków i e-commerce.

Google

The Polish Chamber of Commerce and its regional chambers provide businesses with the following services:
Do usług oferowanych firmom przez Krajową Izbę Gospodarczą i jej izby regionalne należą:

europa.eu

You can calculate return-on-investment (ROI) by associating this data with goals or e-commerce conversions.
Zwrot z inwestycji (ROI) można policzyć, odnosząc te dane do celów lub konwersji e-commerce.

Google

For instructions on updating your checkout pages, please read How do I track e-commerce transactions?.
Instrukcje aktualizacji stron realizacji transakcji zawiera artykuł Jak śledzić transakcje e-commerce.Sprawdź

Google

It returned the director, in some ways, to the themes of City of God, and looked to me like a parable for the denied pain of city life, its negation of community, its pressure cooker of commerce in which there is a willed blindness to other people's existences, to the fragile urban order and especially to the urban poor who underpin its service economy.

www.guardian.co.uk

A report by ThinkProgress, operated by the Centre for American Progress, tracked donations to the Chamber of commerce from a number of Indian and Middle Eastern oil coal and electricity companies.

www.guardian.co.uk

In the 59 days since the oil leak in the Gulf of Mexico, Hayward has been transformed into one of the most hated men in the US, and the ferocity of the encounter between him and the House of Representatives committee on energy and commerce was much-anticipated.

www.guardian.co.uk

"I would say most of that is still in the environment," Lehr, the lead author of the report, told the house energy and commerce committee.

www.guardian.co.uk

This is not the role of commerce, nor can it be.
To nie jest i nie powinno być zadaniem handlu.

The commerce secretary and his wife who won't shut up.
Sekretarz handlu i jego żona, która nie może się zamknąć.

I'm old-fashioned enough to believe that art and commerce are at war.
Jestem tak staroświecki, że wierzę, że sztuka i komercja toczą ze sobą wojnę.

You shall not engage in business or commerce of any type.
Nie angażujcie się w interesy lub komercję każdego typu.

Competition may be good for commerce, but you can leave us out, as we will deal with the economics of running our own service.
Konkurencja może być dobra dla handlu, lecz w tym względzie możecie nas pominąć, gdyż sami będziemy zajmować się ekonomią naszych kolei.

These are elements of production and commerce which serve to meet fundamental needs.
To elementy produkcji i handlu służące zaspokajaniu podstawowych potrzeb.

For the same reason, this kind of commerce also guarantees greater participation by the least developed countries in international trade.
Z tego samego powodu handel elektroniczny zapewnia także większy udział w handlu międzynarodowym najmniej rozwiniętych państw.

And when this conflict is over, we will re-establish commerce with them.
I kiedy wojna się skończy, przywrócimy z nimi handel.

Its role has also been strengthened in traditional sectors, such as commerce, agriculture and industry.
Wzmacnia też ona swoją pozycję w tradycyjnych sektorach gospodarki, takich jak handel, rolnictwo czy przemysł.

Without it, there is no commerce in the Empire.
Bez niej w cesarstwie nie istniałby handel.

They want to make commerce out of human stupidity.
Oni chcą zrobić interes na ludzkiej głupocie.

Electronic commerce is also excluded from the scope of the revision.
Handel elektroniczny także został wykluczony z zakresu przeglądu.

With the proper adaptations, we need to provide all the guarantees of traditional commerce.
Musimy wprowadzić dostosowane w odpowiedni sposób wszystkie zabezpieczenia funkcjonujące w odniesieniu do tradycyjnego handlu.

I can assure you, Barb has a very keen sense of commerce.
Może jakiś ubijemy. - Zapewniam, że Barb jest bardzo elastyczna w negocjacjach.

That is why advertising is a vital part of commerce and trade.
To dlatego reklama stanowi ważny element handlu i gospodarki.

I heard they got a bout coming up over at the Commerce Casino.
Słyszałem, że zbliża się im walka, w Commerce Casino.

I want to disrupt the entire commerce of Chinatown.
Chcę zakłócić cały handel w Chinatown.

They say you've had commerce with the Devil.
Oni mówią, że zawarłaś pakt z Diabłem.

My husband's painting a house somewhere on Commerce Street.
Mój mąż maluje dom gdzieś przy Commerce Street.

Harry believes that commerce is a man's world.
Harry uważa, że handel to świat mężczyzn.

Now, commerce is ancient. Markets are as old as thecrossroads.
Teraz, handel jest stary. Rynki są tak stare jakskrzyżowania

This whole thing is about commerce, right?
To wszystko jest związane z handlem, prawda?

Chicago Chamber of Commerce gave him an award, too?
Wiesz ile razy Izba Handlowa... z Chicago przyznała mu nagrodę?

And the Chamber of Commerce... is sending me around to everybody to tell them.
I Izba Handlowa... wysyłają mnie dookoła każdemu by powiedzieć im.

Efforts should be made to stimulate electronic commerce in particular, because it contributes to increasing cross-border trade.
Należy wpłynąć na pobudzenie zwłaszcza handlu elektronicznego, który przyczynia się do wzrostu transgranicznej wymiany handlowej.

My husband is British minister of commerce.
Mój mąż jest Ministrem Handlu.

So , you're against the commerce of art.
Więc jest Pani przeciwna handlowi sztuką.

However, Internet commerce also gives rise to questions, especially about the sale of counterfeit products which are protected by intellectual property rights.
Ale handel w Internecie rodzi także pytania, zwłaszcza jeśli chodzi o sprzedaż podróbek towarów chronionych prawami własności intelektualnej.

The region could become an important strategic partner for the European Union with regard to commerce, including an increased oil supply.
Region mógłby stać się ważnym partnerem strategicznym dla Unii Europejskiej w dziedzinie handlu, w tym w zakresie zwiększenia dostaw ropy.

Let us be thankful we have commerce.
Bądźmy wdzięczni za handel, który mamy.

Studies have shown that the lack of financing for trade by the banks is due in large part to the slowdown in commerce.
Z przeprowadzonych już badań wynika, że spowolnienie w handlu jest w znacznej mierze następstwem ograniczenia przez banki środków finansowych na prowadzenie działalności gospodarczej.

How can human beings be commerce?
Jak istoty ludzkie mogą być przedmiotem handlu?

This is, of course, to philanthropy what eBay and Amazonare to commerce.
To jest oczywiście dla filantropii tym, czym eBay i Amazonsą dla handlu.

Sad day, gentlemen, on which commerce must intrude.
Smutny dzień, panowie, ale handel musi wkroczyć.

Weapon systems would fail, commerce would stop, aircraft would fall out of the sky.
Popsują się systemy broni, stanie handel, samoloty będą spadać z nieba.

All this matters most to those citizens and enterprises who wish to freely exercise their rights in commerce in the internal market.
Wszystko to ma znaczenie dla obywateli i przedsiębiorców, którzy chcą swobodnie korzystać ze swoich praw w handlu na rynku wewnętrznym.

Europe needs to offer them greater protection, facilitating their access to credit, reducing bureaucracy and promoting the development of electronic commerce.
Europa musi zapewnić im większą ochronę, ułatwiając dostęp do kredytów, zmniejszając biurokrację i wspierając rozwój handlu elektronicznego.

A love of commerce and hierarchy.
Kocham handel i hierarchię.

Commerce is good in the hood.
Handel na dzielnicy jest dobry.

Listen, forget about jamia and study commerce.
Posłuchaj, zapomnij o Jamia i ucz się handlu.

Still, progress through commerce is logic.
Poza tym, postęp przez handel jest logiczny.

Industrial sector, corner of Rayford and commerce.
Sektor przemysłowy, róg Rayford i Commerce.

You work for the Commerce Commission?
Pracujesz dla Komisji?

Project beneficiaries include municipalities, NGOs, chambers of commerce or cultural institutions.
Do beneficjentów projektów zaliczają się miasta, organizacje pozarządowe, izby handlowe czy instytucje kulturalne.

Here you have your fiive categories-- commerce and trade, so forth and so on.
A oto i pięć waszych kategorii... Wymiana i handel i wszystko z tym związane.

World class - medical, commerce, engineering, i.t.
Klasa światowa - medycyna, handel, inżynieria, et cetera.

No, my Cleveland, Ohio, chamber of commerce. Mini-cooler is ridiculous.
Nie, my z Cleveland, Ohio, Izba Handlowa uważamy, że mini-lodówka jest absurdalna.

All right, things to remember-- commerce and trade--
W porządku, kilka rzeczy do zapamiętania... Wymiana i handel...

The universities of Britain take postgraduate students from across the world, pursuing their studies further and sharing their information, not least with commerce and industry.
Uniwersytety brytyjskie przyjmują na studia podyplomowe studentów z całego świata, pragnących się dalej kształcić i dzielić się wiedzą, nie tylko w zakresie handlu i przemysłu.

We got traffic cams on Commerce, on Bedford.
Mamy zapisy z kamer na Commerce i Bedford.