Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) kolosalny, gigantyczny, olbrzymi;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj kolosalny, potężny, ogromny

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

kolosalny, ogromny

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

adj kolosalny, ogromny

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ASTRONOMICZNY

OGROMNY

OLBRZYMI

PIRAMIDALNY

Słownik internautów

kolosalny

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

The majority of the British people realise that this is a colossal waste of money.
Większość obywateli brytyjskich uważa, że jest to olbrzymia strata pieniędzy.

statmt.org

In the summer period, its financial effects on producers are colossal.
Jego skutki finansowe w okresie letnim są dla producentów olbrzymie.

statmt.org

However, Central America and Europe still have colossal differences, which have to be considered.
Jednak pomiędzy Ameryką Środkową i Europą nadal istnieją kolosalne różnice, które także należy uwzględnić.

statmt.org

The climate change taking place in the far north is going to have colossal significance for all of humanity.
Zmiany klimatu zachodzące na dalekiej północy będą miały kolosalne znaczenie dla całej ludzkości.

statmt.org

Clearly, there is a colossal job to be done to spread what is to be asked of people in a fair way.
Bezsprzecznie trzeba wykonać ogrom pracy, żeby rozłożyć w sposób sprawiedliwy to, o co zostaną poproszeni ludzie.

statmt.org

) Was he surprised by the strength of the response? "Well, it was a colossal project and I worried I would have some itchy kind of regret about it, that people might think: that's it, it's all over [for him].

www.guardian.co.uk

Christopher Nolan's new movie is a colossal digital artefact, a virtual reality sci-fi thriller set inside the dreaming mind, with brilliant architectural effects and a weirdly inert narrative inspired by Philip K Dick and Lewis Carroll.

www.guardian.co.uk

It looks like a mix of CGI and a colossal real-world crowd scene, with the join cleverly concealed.

www.guardian.co.uk

Five-star hotels all the way: a colossal Club 18-18-and-a-bit holiday for precocious hormonal teenagers.

www.guardian.co.uk

In the summer period, its financial effects on producers are colossal.
Jego skutki finansowe w okresie letnim są dla producentów olbrzymie.

But in that hotel room, I made one tiny, colossal mistake.
Ale w tamtym pokoju hotelowym popełniłem kolosalny błąd.

That would bring a quite colossal improvement in aid effectiveness.
To by ogromnie usprawniło skuteczność pomocy.

And the world will know about your colossal mistake.
I świat dowie się o waszej kolosalnej pomyłce.

It was a colossal error in judgment giving you that much freedom.
Kolosalnym błędem było danie ci tak dużej swobody.

The climate change taking place in the far north is going to have colossal significance for all of humanity.
Zmiany klimatu zachodzące na dalekiej północy będą miały kolosalne znaczenie dla całej ludzkości.

If not for your colossal arrogance and stupidity, we wouldn't be here at all.
Gdyby nie twoja arogancja i głupota, to w ogóle by nas tu nie było!

What took place there is further proof that solving differences by violence and force of arms generates other colossal problems.
To, co się tam działo, to kolejny dowód na to, że rozwiązywanie różnic drogą przemocy, drogą zbrojną, generuje kolejne gigantyczne problemy.

The majority of the British people realise that this is a colossal waste of money.
Większość obywateli brytyjskich uważa, że jest to olbrzymia strata pieniędzy.

Gatsby found himself at Daisy's house by colossal accident.
Gatsby zupełnym przypadkiem znalazł się w domu Daisy.

I'm excited to be a part of this... colossal franchise.
Cieszę się, że mogę być częścią tej... kolosalnej marki.

The most extraordinary gentleman I ever met. And a colossal scoundrel.
Najbardziej niezwykły mężczyzna, jakiego spotkałam, i jednocześnie straszny drań.

Clearly, there is a colossal job to be done to spread what is to be asked of people in a fair way.
Bezsprzecznie trzeba wykonać ogrom pracy, żeby rozłożyć w sposób sprawiedliwy to, o co zostaną poproszeni ludzie.

I would have gone with colossal drunk.
Ja nazwałabym go kolosalnym pijakiem.

They'll chalk it up as a colossal defeat.
Odbiorą to jak kolosalną porażkę.

Maybe play some miniature golf or colossal tennis?
Pograć w mini golfa albo w gigantycznego tenisa.

It seems that Slurm is produced in a colossal worm hiney.
Wygląda na to, że Slurm jest produkowany w ogromnym odwłoku robaka.

Finally, I continue to oppose the colossal waste that is commonplace in all the European institutions.
Wreszcie chciałbym dodać, że pozostaję przeciwny kolosalnemu marnotrawstwu, które jest powszechne we wszystkich instytucjach europejskich.

I got a colossal serpent right here.
Mam ogromnego węża właśnie tutaj!

Colossal mistakes that should never be forgotten.
Kolosalne błędy. Których nigdy nie wolno zapomnieć.

Perched high above the clouds, four colossal instruments
Osadzone wysoko ponad chmurami, cztery kolosalne instrumenty

Friends, this is a colossal mistake.
Przyjaciele, to kolosalny błąd.

Colossal amounts of energy are needed.
Potrzebna jest ogromna ilość energii.

The range is colossal and unmanageable.
Zakres tego zjawiska jest kolosalny i nie do opanowania.

At the moment, India is a colossal building site, and I think that Indian development will have a huge impact on Europe.
Indie są obecnie ogromnym placem budowy i moim zdaniem rozwój tego kraju będzie miał ogromny wpływ na Europę.

Stan, you just killed the Colossal Squid!
Stan, właśnie zabiłeś kałamarnice olbrzymią!

It's just one colossal bomb.
To olbrzymia bomba.

billion years ago, one corner of the Universe experienced a colossal fireworks display.
mld lat temu, w jednym z zakątków wszechświata odbył się ogromny pokaz fajerwerków.

You see Baldrick, in order to prevent war in Europe, two colossal superblocks developed
Widzicie, Baldrick, aby zapobiec wojnie w Europie, stworzono dwa olbrzymie superbloki.

Nevertheless, we can be sure that the European Council meeting will be saturated with a colossal triumphalism in the context of mass unemployment.
Niemniej jednak możemy być pewni, że posiedzenie Rady Europejskiej, odbywające się w kontekście masowego bezrobocia, będzie przepełnione nastrojem potężnego triumfu.

How can Parliament declare itself in favour of the completion of the large transatlantic market, that colossal project carried out behind the European public's back?
Jak Parlament może opowiedzieć się za ukończeniem budowy dużego rynku transatlantyckiego, skoro ten olbrzymi projekt jest realizowany za plecami europejskiego społeczeństwa?

She's enormous, colossal, tremendous, gigantic, immense
Jest ogromna, kolosalna, potężna, gigantyczna, niezmierzona

Setting up an agency to oversee the Charter of Fundamental Rights was a colossal waste of taxpayers' money and an exercise in vanity.
Ustanowienie agencji mającej nadzorować realizację Karty praw podstawowych było kolosalną stratą pieniędzy podatników i działaniem daremnym.

This... resettlement... obviously it's a colossal undertaking.
To... przesiedlenie... oczywiście jest to ogromne przedsięwzięcie.

The conclusion of the EU-Mercosur Association Agreement would be a colossal step forward in the integration process of the region.
Zawarcie umowy o stowarzyszeniu między UE a Mercosurem byłoby olbrzymim krokiem naprzód w procesie integracji regionu.

Commissioner, these problems are of colossal dimensions and the oil in Iraq will be of little help as there are people who have no access to this oil.
Te problemy maja kolosalne wymiary i ropa naftowa w Iraku będzie miała bardzo małe znaczenie, ponieważ istnieją ludzie, którzy nie mają do niej dostępu.

Let me get two Colossal Chicken Super-Combos... and give me a Sprite with that.
Daj mi tu 2 Colossal Chicken Super-Combos... ...i do tego Sprite'a.

The social, economic and even political effects of keeping European airspace closed for a longer period may prove to be a colossal challenge for the whole of Europe.
Skutki społeczne, ekonomiczne, a nawet polityczne dłuższego zamknięcia europejskiej przestrzeni powietrznej mogą być olbrzymim wyzwaniem dla całej Europy.

in writing. - The European Union spends colossal sums of taxpayers' money every year in the name of multilingualism.
na piśmie. - Unia Europejska wydaje co roku w imię wielojęzyczności olbrzymie sumy z kieszeni podatników.

It can do so because the rest of the world is continuing to offer it credit despite the colossal deficits of the US state, its businesses and its citizens.
Mogą tak postąpić, ponieważ reszta świata wciąż oferuje im kredyty mimo kolosalnych deficytów państwa USA, jego przedsiębiorstw i obywateli.

This advantage consists in an extensive social programme, making it possible for us to avoid investing such colossal sums in the social stabilisation of people who have got into problems.
Nasza przewaga polega na rozległym programie społecznym, który umożliwia nam uniknięcie inwestowania ogromnych sum w proces stabilizacji społecznej ludzi, którzy znaleźli się w kłopotach.

I see a huge gap between the colossal sums spent on deeper and deeper extraction and the utterly inadequate resources devoted to the upstream prevention and the anticipation of risks.
Widzę ogromny dysonans między kolosalnymi sumami wydawanymi na wydobywanie z coraz większych głębokości, a niewystarczającymi środkami przeznaczanymi na zapobieganie wypadkom oraz na przewidywanie zagrożeń.

The financial sector and big business continue to accumulate colossal profits, and the unsustainable extortion of national resources by means of interest paid on the sovereign debt of countries like Portugal continues.
Sektor finansowy i wielki biznes wciąż gromadzą olbrzymie zyski, nadal trwa niezrównoważone wyłudzanie zasobów krajowych za pomocą odsetek płaconych od długu państwowego krajów takich jak Portugalia.

However, what use is this progress if, at the same time, Member States are permitted to invest ERDF funds in road planning and colossal waste-incineration plants, the use of which aggravates climate change anew and harms the environment?
Jaki jednak jest pożytek z takich działań, skoro państwa członkowskie w tym samym czasie mają zgodę na inwestowanie funduszy EFRR w planowanie sieci dróg i budowanie ogromnych spalarni odpadów, co prowadzi do ponownego zaostrzenia zmian klimatu i szkodzi środowisku?